Blog Frankowicza

-+ TAGI

Rekordowa wygrana w Polsce. Przyspieszenie spraw frankowych w sądach | Życie Bez Kredytu

Rozprawy sądowe frankowiczów już wkrótce nabiorą tempa! Dnia 16 maja 2020 roku w ramach rządowej tarczy antykryzysowej 3.0 weszła w życie ustawa Dz.U. poz. 875, która m.in. nowelizuje tryb postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Do najważniejszych zmian dla rozpraw sądowych frankowiczów należy odmrożenie terminów procesowych oraz dopuszczenie możliwości przeprowadzenia procesu sądowego w trybie videokonferencji. Po vacatio legis, już od 25 maja 2020 będą zapadały kolejne wyroki, tak jak rekordowy w Polsce wyrok członka społeczności Życie Bez Kredytu o sygn. akt XXV C 2157/17.

Sprawy frankowiczów wracają do sądów

Ustawa, która weszła w życie 16 maja 2020 roku znosi zawieszenie terminów procesowych i sądowych od 25 maja 2020 roku, które było wprowadzone na czas epidemii. To oznacza rozpoczęcie bądź wznowienie biegu wszelkich terminów sądowych. Zamrożone dotąd sprawy frankowiczów powrócą na wokandy sądowe. Ponadto tarcza antykryzysowa 3.0 może wpłynąć na rzeczywiste przyśpieszenie czasu trwania całego postępowania. Zgodnie z art. 46 pkt 8 ustawy został doprecyzowany katalog tzw. „spraw pilnych” z art. 14a ustawy COVID-19.

W końcu została przyjęta ustawa, która znacznie przyśpieszy czas trwania postępowania sądowego, a szczególnie dotyczy to tych spraw, które były odwołane w marcu, w kwietniu i w maju bieżącego roku. Naszym zdaniem wszystkie odwołane sprawy i wyroki w okresie od marca do maja 2020 roku zostaną wydane w trybie pilnym, albo w ustalonym nowym terminie, albo po prostu w trybie niejawnymmówi ekspert Kamil Chwiedosik, założyciel społeczności Życie Bez Kredytu.

Kolejną pozytywną informacją dla społeczności frankowiczów jest zmiana polegająca na tym, że sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie. Dzięki temu cały proces sądowy będzie krótszy, gdyż będzie o jedną rozprawę mniej, bez ostatniej rozprawy, na której odbywały się tzw. „mowy końcowe” kontynuuje nasz ekspert.

Treść nowej ustawy: Ustawa z dnia z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Frankowicze – ile trzeba czekać na rozprawę i wyrok?

Rozszerzenie katalogu tzw. „spraw pilnych” prawdopodobnie skróci czas oczekiwania frankowiczów na rozprawę. Jeszcze przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego sądy były mocno obciążane „sprawami frankowymi”. Termin wyznaczenia pierwszej rozprawy przesunął się wówczas z 4-5 miesięcy na 6-12 miesięcy. Po „odmrożeniu” sądów i uznaniu przez sąd powództw frankowiczów za pilne istnieje możliwość skrócenia czasu oczekiwania na pierwszą rozprawę, a co najważniejsze może być ona równocześnie ostatniąZ pewnością wpłynie na to również nowe uprawnienie sądów w przedmiocie wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie.

Ponadto nowa ustawa przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 wprowadza jeszcze jedną bardzo istotną zmianę z perspektywy frankowiczów i czasu oczekiwania na wyrok sądowy. Tarcza antykryzysowa 3.0 rozszerza przepisy artykułu 374 Kodeksu postępowania cywilnego dot. zasad przeprowadzenia apelacji. Nowe przepisy przewidują m.in. rozpoznawanie na posiedzeniu niejawnym także apelacji wniesionych przed 7 listopada 2019 roku.

Rozszerzenie artykułu 374 Kodeksu postępowania cywilnego mówiącego o przeprowadzeniu apelacji, przyczyni się do szybszej zapadalności prawomocnych wyroków. Również wyroki sądów apelacyjnych będą mogły być wydawane w trybie niejawnym, co prawdopodobnie poskutkuje bardzo dużą liczbą nowych terminów na publikacje wyroków w najbliższych miesiącach, być może już nawet w czerwcumówi Kamil Chwiedosik.

Podsumowując zmiany wprowadzone w tarczy antykryzysowej 3.0 należy stwierdzić, że ruszyły wszystkie terminy procesowe, jest 7 dni okresu przejściowego na wejście tej ustawy, natomiast już z dzisiejszej perspektywy widzimy, że jest to bardzo duża zmiana, ponieważ do tej pory wszystkie terminy były zawieszone, a w tej chwili sprawy sądowe już od końca maja ponownie zaczną swój bieg – kontynuuje  nasz ekspert.

Rozprawy sądowe frankowiczów w trybie on-line

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza również videorozprawy, czyli rozprawy on-line jako zasadę. Zgodnie z art. 46 pkt 21 ustawy:

1)rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wy-wołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się prze-prowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;

3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Z tego względu, że jest to innowacyjny projekt polskich sądów, trudno szczegółowo ocenić tę zmianę i przewidzieć jakość przeprowadzanych w ten sposób rozpraw. W naszej opinii taka zmiana ma zasadniczo na celu znaczące przyśpieszenie postępowania sądowego bez konieczności przebywania na sali sądowej stron, co może nieść pozytywne skutki dla sądowych rozpraw frankowiczów.

Korzystne wyroki sądów dla frankowiczów – sukcesy społeczności Życie  Bez Kredytu

Z tego względu, że od 25 maja 2020 sądy wracają do wydawania wyroków, przypominamy nasze do tej pory największe dokonanie. Dostępne jest już uzasadnienie wyroku  członka naszej społeczności Życie Bez Kredytu.

Więcej o tej sprawie można przeczytać w naszym artykule: Rekordowa w Polsce wygrana członka społeczności ŻBK.

Wyrok z dnia z dnia 7 stycznia 2020r. o sygn. akt XXV C 2157/17 orzekł  nieważność umowy od samego początku. Orzeczenie o nieważności spowodowało ponadto, że należny jest zwrot pieniędzy z banku (Getin Noble Bank)  w kwocie ponad 3.500.00 PLN (806.663 CHF) wraz z odsetkami. Zwycięstwo jest więc pełne.

Najważniejsze aspekty uzasadnienia wyroku to:

– Zdaniem sądu uznać należy, że nie jest możliwe dalsze obowiązywanie takiej umowy, bowiem jej treść będzie naruszać granice swobody umów, zaś taka czynność prawna musi zostać uznana za nieważną z racji sprzeczności z Kodeksem cywilnym.

– Uznanie nieważności umowy z powyższego powodu zmierza do przywrócenia równowagi pomiędzy stronami, bowiem nie naraża żadnej ze stron na konieczność pozostawania w stosunku cywilnoprawnym, którego istnienie sprzeczne byłoby z zasadami słuszności kontraktowej, a także skutecznie zniechęci bank do ponownego stosowania postanowień abuzywnych.

– Wobec przyjęcia, że z opisanych wyżej względów umowa kredytu jest nieważna, bez znaczenia pozostaje zawarcie przez strony aneksów do niej.

-W ocenie sądu, iż wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą być stosowane także w postępowaniach sądów krajowych innych państw członkowskich Unii.

Od czego rozpocząć?

  1. Wypełnij formularz kontaktowy https://www.tarcza.zyciebezkredytu.pl/, a następnie prześlij nam skany umowy kredytowej.
  2. Przygotujemy analizę prawną i finansową oraz link do Konfiguratora Ofert (KO).
  3. W KO możesz wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie opcję opłaty wstępnej i success fee.
  4. KO daje możliwość wyboru z 5 wariantów opłaty wstępnej i płatności do 10 rat.
  5. Zapytaj się również o Tarczę Ochronną ŻBK, to ulga dla frankowiczów. Płatność ratalna – jedyne 999 zł brutto / miesięcznie – na która stać niemal każdego, kto chce się uwolnić od nieuczciwego kredytu waloryzowanego do CHF, zarówno indeksowanego, jak i denominowanego.

O Życie Bez Kredytu

Skupiamy społeczność frankowiczów, którzy chcą uwolnić się od kredytu. Profesjonalnie obsługujemy sprawy osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Spotykamy się z wieloma sprawami frankowiczów. Doradzamy najlepsze rozwiązania. Doprowadzamy do pokonania banku przed sądem. Społeczność wokół Życia Bez Kredytu to ludzie, którzy wymieniają się doświadczeniami w działaniach podjętych na rzecz umorzenia swojego kredytu we frankach, społeczność, która dostaje od nas wsparcie, najnowsze informacje, prognozy, raporty i oferty współpracy w zakresie walki z bankiem.

Naszym celem jest budowanie społeczności frankowiczów, którzy chcą żyć bez kredytu. Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia obiektywnie nieuczciwych umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.

Łącznie nasze grupy na Facebooku liczą ponad 20 000 członków. Dołącz do dużej społeczności frankowiczów i wiedz, co można zrobić.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie konkretnej umowy – już teraz zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:
📩info@zyciebezkredytu.pl
🎯575 337 667 lub 575 339 602

Polecamy

Życie Bez Kredytu - webinarium

Webinarium Życia Bez Kredytu – podsumowanie

Niezmiernie nam miło, że tak licznie zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym czwartkowym webinarium, że byli Państwo tak aktywni. Cieszyliśmy się z każdego pytania. Państwa reakcje

Czytaj więcej
jak zaskarżyć kredyt

Jak zaskarżyć kredyt we frankach

Zaskarżenie banku o kredyt we frankach to najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego frankowicza, który pragnie odzyskać nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim pozbyć się nieuczciwej

Czytaj więcej
pozew o kredyt frankowy

Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy

Złożenie pozwu o kredyt frankowy do sądu i skuteczna walka z bankiem nawet przed wyrokiem TSUE były najlepszymi rozwiązaniami dla frankowicza. Niektórzy frankowicze nadal trwają

Czytaj więcej
Close Menu