Polityka Prywatności

Celem portalu Życie bez kredytu jest przede wszystkim rozpowszechnianie informacji dotyczących umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi, w tym rozstrzygnięć sądów czy pojawiających się publikacji kwestionujących ich prawidłowość. Sam portal jest przy tym tworzony wyłącznie przez osoby fizyczne. Mając to na względzie, przetwarzanie danych osobowych osób, które zapiszą się na nasz newsletter będzie dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne tworzące portal Życie bez kredytu i będzie związane z rozsyłaniem informacji dotyczących umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi, w tym rozstrzygnięć sądów czy pojawiających się publikacji kwestionujących ich prawidłowość.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w celach prowadzenia przez osoby fizyczne tworzące portal Życie bez kredytu statystyk o skali problemu umów kredytu związanych z walutami obcymi. Zapewniamy przy tym, że nie zamierzamy rozsyłać Państwu jakichkolwiek informacji handlowych czy marketingowych.  Wobec powyższego, jeżeli chcesz zapisać się do naszego newslettera prosimy o podanie adresu e-mail oraz o wyrażenie niżej wymienionych zgód:

Oświadczam zatem, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Życie bez kredytu w celach informowania mnie o bieżącej sytuacji związanej z umowami kredytowymi związanymi z walutami obcymi.

Oświadczam, iż zgody/zgód udzielam bezterminowo (do odwołania), a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia poprzez kontakt na info@zyciebezkredytu.pl

Zaznaczamy przy tym, że bez wyrażenia w/w zgód nie będzie możliwe rozsyłanie przez nas
jakichkolwiek informacji. Wobec przekazanie przez Panią/ Pana danych osobowych przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych

www.zyciebezkredytu.pl

 

Dane kontaktowe

administratora danych osobowych

info@zyciebezkredytu.pl

 

Kategorie przetwarzanych

danych osobowych

Przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:

dane niezbędne do rozsyłania informacji dotyczących umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi, w tym rozstrzygnięć sądów czy pojawiających się publikacji kwestionujących ich prawidłowość: imię i nazwisko, adres e-mail, dane z umowy kredytowej;

wskazane wyżej kategorie danych osobowych są niezbędne do należytego realizowania  usług.

Cele przetwarzania

danych osobowych

w informacyjnych i statystycznychpodstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu jakim jest możliwość badania skali problemu dotyczącego umów kredytu powiązanych z walutami obcymi;

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

zleca wykonanie niektórych usług i zadań (w szczególności z zakresu usług IT) wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego jeżeli stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych.

Okres przechowywania

danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 

w związku ze świadczeniem usług informacyjnych – do momentu całkowitego rozwiązania problemu umów związanych z walutami obcymi jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

 

Po upływie wskazanych wyżej okresów Pani/Pana dane zostaną  zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

– do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych, którego dane kontaktowe wskazane są wyżej;

– do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polec obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

 

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

– badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz

satysfakcji z produktów lub usług;

– badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi

w zakresie naszego przedmiotu działalności.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z administratorem danych osobowych, którego dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Close Menu