Blog Frankowicza

Pilne! Świetna wiadomość dla frankowiczów. Kredyty indeksowane do CHF Polbank – Raiffeisen Bank International – są nieważne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Pilne! Świetna wiadomość dla frankowiczów. Kredyty indeksowane do CHF Polbank – Raiffeisen Bank International – są nieważne.

Rewelacyjna wiadomość dla kredytobiorców posiadających umowę o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego w Raiffeisen Bank International (dawny Polbank)! W przeważającej większości wyroków sądy w sprawie tych kredytów nie mają już żadnych wątpliwości – umowy CHF Raiffeisen Bank International (d. Polbank EFG Eurobank Ergasias) są nieważne od samego początku, tj. od dnia ich zawarcia. Dobra passa w sądach członków społeczności Życie Bez Kredytu nie została jeszcze ani razu przerwana. 100% spraw odnośnie kredytów Polbank indeksowanych do CHF wygrywamy w sądach. Frankowiczu, to jest najlepszy czas na podjęcie walki z bankiem!

Spektakularny sukces członków społeczności Życie Bez Kredytu – wygrana w Sądzie Apelacyjnym – 25.09.2020 r. (syg. akt VI ACa 332/19)

Ostatni piątek był kolejnym wspaniałym i pełnym radości dniem dla członków naszej społeczności. Prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie frankowicze ze społeczności Życie Bez kredytu uwolnili się od toksycznej umowy kredytowej CHF. Bardzo nas cieszy, że ciężką pracą całego naszego zespołu prawa finansowego i ekonomii pomogliśmy całkowicie odmienić życie byłych już frankowiczów. Ogłoszony wyrok jest bardzo korzystny dla kredytobiorców, gdyż sąd kierował się zasadą dwóch kondykcji, która w naszej opinii ma najbardziej trafne zastosowanie w tego typu sporach z bankiem. Dlaczego sądy powinny się kierować zasadą dwóch kondykcji pisaliśmy w naszym artykule: Dlaczego teoria dwóch kondykcji ma lepsze umocowanie prawne przy rozliczeniu upadłej umowy kredytu frankowego? Sprawdź opinie ekspertów!

Korzyści wynikająca z prawomocnego wyroku to m.in.:

– zasądzenie ponad 400 000 zł z odsetkami

– zwrot kosztów zastępstwa procesowego 20 900 zł

– saldo kredytu spadło z 1 000 000 zł do zera.

Dodatkowo sąd odrzucił zarzut zatrzymania oraz uznał roszczenie banku za przedawnione.

To także ogromna ulga i znaczna poprawa jakości życia, które oczywiście są bezcenne!

Więcej o tym sukcesie przeczytasz w: Sąd Apelacyjny i kolejne prawomocne unieważnienie umowy CHF dla członka społeczności Życie Bez Kredytu. Wciąż utrzymujemy passę 100% wygranych w apelacji.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji sprzed Sądu Apelacyjnego zaraz po ogłoszeniu wyroku. Radość członków naszej społeczności Życie Bez Kredytu wprost  emanuje z nagrania: Prawomocna Wygrana Członków Społeczności Życie Bez Kredytu

Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda współpraca z nami, posłuchajcie co mówiła dzień przed prawomocnym wyrokiem Frankowiczka, która już dziś może się cieszyć życiem bez kredytu: Dlaczego Dołączyłam do Społeczności ŻBK – Katarzyna Urbańska

Nieprzerwane pasmo sukcesów – ustalenie nieważności i zabezpieczenie roszczenia 28.08.2020 r. (sygn. XXV C 2417/19)

Ciężka praca całego zespołu ekspertów prawa finansowego i ekonomii przynosi znakomite efekty na ławach sądowych.  Kolejnym naszym sukcesem jest unieważnienie nieuczciwej umowy kredytowej we frankach (sygn. XXV C 2417/1), sędzia (del.) Kamil Gołaszewski, Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd w wyroku częściowym zadecydował, że zawarta umowa kredytowa pomiędzy członkiem naszej społeczności a Raiffeisen Bank International (d. Polbank EFG Eurobank Ergasias) jest nieważna od samego początku jej wejścia w życie. Ponadto Sędzia uznał za słuszny wniosek o zabezpieczenie roszczenie frankowicza, co jest ogromnym sukcesem, gdyż obecnie tylko 20% wniosków o zabezpieczanie roszczenia jest pozytywnie rozpatrywanych przez sądy. Zabezpieczenie roszczenia to ogromna korzyść i ulga dla frankowicza, bowiem oznacza zwolnienie kredytobiorcy z obowiązku spłaty comiesięcznych rat do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku.

Korzyści dla frankowicza:

– zasądzenie kwoty w wysokości 46 010,14 CHF plus odsetki.

– kwota w PLN będzie przedmiotem dalszej części postępowania

– saldo kredytu spadło z 560 649,13 zł do zera.

Łączna korzyść frankowicza to ponad 800 000 zł, a dodatkowe 77 519,31 zł będzie jeszcze dochodzone w dalszej części postępowania.

O pozostałych naszych sukcesach z tym bankiem możesz przeczytać na naszym blogu: Raiffeisen Polbank – aktualne orzecznictwo. W świetle najnowszych orzeczeń sądów dotyczących tego banku, stosowany przez ten podmiot wzorzec umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego obarczony jest rażącymi niezgodnościami natury prawnej, które wykluczają zawarte umowy z obrotu. Sądy w sprawach Raiffeisen są również jednomyślne, co do niedozwolonych postanowień umownych, tj. klauzuli abuzywnych, które naruszają obowiązujące normy prawne i stawiają konsumentów – kredytobiorców w niekorzystnym położeniu.

Ekspresowe „Wash & Go 2 w 1” – ustalenie nieważności i zabezpieczenie roszczenia 28.07.2020 r. (sygn. XXV C 819/19).

Kolejnym sukcesem frankowiczów w walce z dawnym Polbankiem EFG Eurobank Ergasias, obecnie Raiffeisen Bank International AG, był wyrok ogłoszony 28 lipca.  Tym razem pierwszy etap naszej sprawy zakończył się w tempie ekspresowym. Na pierwszy wyrok częściowy czekaliśmy tylko 10 miesięcy, a sąd wydał korzystne orzeczenie bez przesłuchania powodów. W wyroku częściowym sąd orzekł o nieważności umowy oraz uznał za zasadne zabezpieczanie roszczenia Frankowicza.

Korzyści dla Frankowicza:

– zasądzenie kwoty 3 349,77 CHF plus odsetki (kwota w PLN będzie przedmiotem dalszej części postępowania)

– saldo kredytu spadło z 559 896,00 zł do zera

– łączna korzyść: ponad 580 000 zł oraz dodatkowe 527 277,52 zł będzie dochodzone w dalszej części postępowania.

Przewidujemy, że tego typu częściowych wyroków, wydawanych w szybkim tempie po złożeniu pozwu, będzie coraz więcej. Do tej pory na wyrok i rozwiązanie sprawy z bankiem trzeba było oczekiwać 2-3 lata. Obecnie, dzięki częściowym wyrokom, frankowicz dość szybko może uwolnić się spod jarzma toksycznego kredytu, unieważnić kredyt i odzyskać część należnych mu pieniędzy, a w późniejszym czasie sąd zdecyduje o zasądzeniu pozostałej kwoty, jeżeli zastosuje zasadę dwóch kondykcji. Z całą pewnością od tego roku, szczególnie po wznowieniu pracy sądów po przerwie z powodu pandemii koronawirusa można stwierdzić przyśpieszenie pracy sędziów. Głównym powodem przyśpieszenia procesów sądowych jest nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z maja 2020 w ramach ustawy covidowej.  Dlatego jeżeli nadal zwlekacie ze złożeniem pozwu, to zapewniamy, że obecnie jest najlepszy czas na działanie!

Teoria dwóch kondykcji w wyroku Sąd Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2020 r – ustalenie nieważności  umowy kredytowej i zwrot wszystkich wpłat 10 lat wstecz (sygn. XXV C 905/19).

Kolejny sukces członka społeczności Życie Bez Kredytu dotyczącego kredytu Polbanku, pierwotnie EFG Eurobank Ergasias, obecnie Raiffeisen Bank International AG. UNIEWAŻNIENIE KREDYTU i zasądzenie 313.226,96, czyli wraz z odsetkami ponad 350.000 zł.

Najważniejsze aspekty uzasadnienia wyroku (całość ma 23 strony i wręcz miażdży tą nieuczciwą umowę):

✔️Zawarte w umowie i regulaminie postanowienia określające sposoby wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokości rat kredytu są abuzywne, a tym samym nie wiążą powódki. W realiach sprawy niniejszej prowadzi to do nieważności spornej umowy, gdyż zakwestionowane postanowienia określają główne świadczenia stron i bez nich nie sposób wykonywać w/w umowy.

✔️Unormowania zawarte w art. 385(1)-385(3) kc mają charakter szczególny w stosunku do tych przepisów, które mają ogólne zastosowanie do kształtowania przez kontrahentów treści umowy (np. art. 58, 353(1) czy 388 kc). Stanowią implementację w polskim prawie postanowień dyrektywy nr 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich, co rodzi określone konsekwencje dla ich wykładni.

✔️Dodatkową przesłanką zasadności powództwa o ustalenie jest, zgodnie z art.189 k.p.c., istnienie interesu prawnego w zgłoszeniu żądania ustalenia. W ocenie sądu strona powodowa miała interes prawny w takim ustaleniu.

✔️Alternatywna podstawa nieważności umowy:

Wskazać należy, że do 31 grudnia 2013 r. wskaźnik LIBOR był ustalany przez B. B.` A. ( (…)), zaś po tej dacie – na skutek interwencji brytyjskiego nadzoru finansowego – przez I. E. z siedzibą w L., co wiązało się ze zmianą sposobu określania tego wskaźnika. Tymczasem zgodnie z niezmienionym przez pozwanego §2 pkt17 lit.b Regulaminu stopa referencyjna LIBOR ustalana jest na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez (…) Stowarzyszenie (…) ( (…)). W związku z tym od dnia 1 stycznia 2014 r. wskaźnik, na podstawie którego obliczana jest wysokość oprocentowania powódki nie istnieje.

✔️Nie ulega zatem wątpliwości, że w polskim systemie prawnym w dacie zawarcia łączących strony umowy brak było przepisu dyspozytywnego, którym Sąd mógłby zastąpić niedozwolone postanowienia umowne występujące w łączącej strony umowie kredytowej, a posiłkowanie się w tym zakresie ustalonymi zwyczajami jest także wykluczone.

✔️ Co więcej, podkreślenia wymaga, że w ocenie Sądu stwierdzenie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej przede wszystkim ostatecznie rozstrzyga o braku obowiązku powódki co do spełniania na rzecz banku dalszych świadczeń, tj. uiszczania przez nią kolejnych rat kredytowych. Stwierdzić zatem należy, że poprzez wydanie przez Sąd orzeczenia ustalającego nieważność spornej umowy, zniesiona zostaje na moment orzekania niepewność stanu prawnego, a co za tym idzie wątpliwości stron postępowania co do ważności łączących ich stosunków prawnych.

Wyeliminowanie niedozwolonych postanowień umownych – wygrana w Sądzie Okręgowym w Warszawie 21.09.2020 r. (sygn. akt XXV C 1508/19)- kredyt Polbank – obecnie Raiffeisen Bank International AG.

Na marginesie należy dodać, że poza unieważnieniem umowy, zdarzają się w 17% wyroków również odfrankowania, czyli wyeliminowanie postanowień abuzywnych.  Wyłączenie klauzul niedozwolonych powoduje ustalenie m.in., że następujące zapisy umowy są bezskuteczne:

– „Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF”

– „Kredyt indeksowany do waluty obcej – kredyt, oprocentowany według stopy procentowej, opartej na stopie referencyjnej, dotyczącej waluty innej niż złote, którego wypłata oraz spłata odbywa się w oparciu o kurs waluty obcej do złotych według Tabeli.

– „Tabela – tabela kursów walut obcych obowiązująca w Banku”

– W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej wypłata kredytu następują w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytuły kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowane przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień §11”

Korzyści dla frankowicza:

– zasądzenie wraz z odsetkami ponad 150 000 zł

– saldo kredytu obu kredytów spadło o 501 998 zł

Łączna korzyść ponad 650 000 zł i wyeliminowanie całego mechanizmu indeksacji do CHF, czyli ryzyka walutowego z umowy.

Weź los w swoje ręce i wybierz Życie Bez Kredytu. Członkowie naszej społeczności jeszcze nigdy nie przegrali prawomocnie sporu z żadnym bankiem! W Polsce nie ma prawa precedensu, ale 100 % spraw dotyczących Polbank EFG Eurobank Ergasias, obecnie Raiffeisen Bank International AG zostało wygranych przez członków społeczności Życie Bez Kredytu !! Czego potrzebujesz więcej, aby powierzyć prowadzenie swojej sprawy naszym ekspertom prawa finansowego i ekonomii ? Działaj już teraz –  https://zyciebezkredytu.pl/pozwij-raiffeisen-polbank/ Raiffeisen Bank International (d. Polbank EFG Eurobank Ergasias).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy