Blog Frankowicza

TSUE kolejny raz rozstrzygnie w sprawie frankowiczów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Praktycznie wszystkie banki w umowach frankowych stosowały klauzule abuzywne. Frankowicze powinni być chronieni przed skutkami nieuczciwych zapisów umownych nawet w sytuacji, gdy dana klauzula nie została jeszcze wpisana do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK. Wystarczy, że analogiczna klauzula – choć inaczej sformułowana językowo i stosowana przez inny bank – figuruje już w tym rejestrze. Niedługo w tej kwestii zapadnie wyrok TSUE.
TSUE kolejny raz rozstrzygnie w sprawie frankowiczów.
  • TSUE po raz kolejny wypowie się w polskiej sprawie frankowej! 13 września odbyła się rozprawa w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w kwestii klauzul abuzywnych w kredytach frankowych. Chodzi o możliwość odnoszenia klauzul abuzywnych wpisanych do rejestru UOKiK przeciwko konkretnemu bankowi do postępowań dotyczących umów frankowych zawartych z innymi bankami. Wiele nieuczciwych warunków umownych występujących w umowach o kredyt frankowy nie figuruje jeszcze w rejestrze UOKiK, chociaż wywołują one podobne skutki dla konsumentów jak klauzule, które zostały już uznane przez prezesa UOKiK za abuzywne. Sprawę oznaczono sygnaturą C-531/22
  • Wyrok TSUE zapadnie prawdopodobnie w przeciągu najbliższych miesięcy. Zdaniem ekspertów ŻBK wyrok będzie jak zwykle korzystny dla frankowiczów. Przewidujemy, że TSUE podzieli naszą opinię. Klauzule abuzywne wpisane już do rejestru przeciwko konkretnemu bankowi powinny być odnoszone także do innych analogicznych postępowań z udziałem innych banków
  • Korzystna dla frankowiczów decyzja TSUE w sprawie C-531/22 ułatwi przeprowadzanie postępowania sądowego i znacząco skróci jego czas w sytuacji, gdy dana klauzula jeszcze nie znajduje się w rejestrze klauzul niedozwolonych, lecz wywołuje dla konsumenta takie same skutki jak klauzule, które zostały już uznane przez UOKiK za abuzywne
  • Pytanie prejudycjalne zostało zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w sierpniu 2022 r. Sprawa dotyczy kredytu w Getin Noble Bank

 

Pytania prejudycjalne do TSUE sprawa C-531/22

Dzisiaj (13 września 2023 r.) w Luksemburgu odbyła się rozprawa w polskiej sprawie frankowej oznaczonej sygnaturą C-531/22. Pytania postawione przed sędziami TSUE brzmiały następująco:

1) Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ( 1 ) oraz zasady pewności prawa, niewzruszalności prawomocnych orzeczeń sądowych, skuteczności i proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które przewidują, że sąd krajowy nie może dokonać z urzędu kontroli nieuczciwych warunków zawartych w umowie i wyciągnąć z tego konsekwencji w sytuacji, kiedy prowadzi nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego na podstawie prawomocnego i opatrzonego klauzulą wykonalności nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu, w którym nie przeprowadza się dowodów?

 2) Czy art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, art. 47 Karty praw podstawowych oraz zasady pewności prawa, skuteczności, proporcjonalności i prawa do bycia wysłuchanym przez sąd należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie sądowej wykładni przepisów prawa krajowego, zgodnie z którą wpis nieuczciwego warunku umownego do rejestru klauzul niedozwolonych powoduje uznanie tego warunku za nieuczciwy w każdym postępowaniu z udziałem konsumenta, w tym także:

— co do innego przedsiębiorcy niż ten, przeciwko któremu toczyło się postępowanie o wpis nieuczciwego warunku umownego do rejestru klauzul niedozwolonych,

— co do postanowienia, którego brzmienie nie jest identyczne pod względem językowym, ale posiada taki sam sens i wywołuje jednakowe skutki wobec konsumenta?

Czy klauzule abuzywne wpisane do rejestru UOKiK mogą być odnoszone do innych postępowań?

Zdaniem ekspertów ŻBK klauzule niedozwolone wpisane do rejestru UOKiK mogą i powinny być stosowane również w innych postępowaniach. Przypominamy, że rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK to prowadzone przez Prezesa UOKiK zestawienie klauzul abuzywnych. Zapisy zawarte w rejestrze są zabronione i nie mogą być stosowane w umowach przez jakąkolwiek instytucję pod groźbą kary pieniężnej. Rolą rejestru klauzul niedozwolonych jest ochrona konsumentów w przyszłości przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców.

Pozytywny wyrok TSUE w tej sprawie zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy wszystkie postępowania o nieuczciwe kredyty CHF w sytuacji, gdy dana klauzula, która narusza interesy konsumenta, jeszcze nie znajduje się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Zdaniem ekspertów ŻBK sądy powinny mieć z urzędu prawo do uznawania klauzul jeszcze nie wpisanych w rejestrze jako niedozwolone. To znacząco skróci czas trwania procesów z bankami i usprawni pracę sędziów krajowych.

Czy sąd ma prawo z urzędu do kontroli nieuczciwych warunków zawartych w umowach frankowych?

Sprawa, do której odniesie się Europejski Trybunał Sprawiedliwości, jest o tyle interesująca, że dotyczy postępowania już na etapie egzekucji. Chodzi o umowę frankową z Getin Noble Bankiem, której frankowicz nie wykonał. W konsekwencji w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydane zostały dwa nakazy zapłaty, uwzględniające żądania banku, od których dłużnik nie wniósł sprzeciwu.

Gdy nakaz zapłaty uprawomocnił się i został opatrzony klauzulą wykonalności, wszczęto egzekucję z nieruchomości dłużnika. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w ramach nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym skierował pytanie prejudycjalne do TSUE, czy dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich pozwala na tym etapie procedury – tj. postępowania egzekucyjnego – dokonać z urzędu kontroli nieuczciwych warunków zawartych w umowach, które jak dotąd nie były poddane kontroli sądowej.

Klauzule abuzywne – pobierz mapę klauzul niedozwolonych. Kliknij w zdjęcie poniżej:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy