Blog Frankowicza

-+ TAGI

fortis

Sprawy frankowe – wyroki Fortis (obecnie BNP Paribas)

Fortis Bank Polska SA od 2009 roku należy do grupy BNP Paribas. Ten bank, z centralą ulokowaną w Warszawie, był jednym z banków chętnie udzielających kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego. Jak pokazuje aktualne orzecznictwo kredyty te nie były zbyt uczciwe, gdyż zawierały klauzule abuzywne prowadzące często do nieważności umów.

Obecnie w toku jest wiele wytoczonych przez członków społeczności Życia Bez Kredytu spraw o kredyty frankowe, których udzielał Fortis. Zespół Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii czynnie uczestniczy w prowadzeniu takich spraw o denominowane kredyty CHF. Podajmy kilka przykładów rozstrzygnięć sądowych dla Fortis z ostatnich miesięcy.

Fortis – frankowicz wygrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 10.12.2019 roku, sygn. akt XXV C 1473/17 (SSO Monika Włodarczyk). W tym przypadku sąd uznał kredyt we frankach za nieważny w całości. Sprawa dotyczyła kredytu udzielonego w wysokości 745 638,02 CHF. Bank wnosił o całkowite oddalenie  powództwa.

Sąd wydając wyrok o unieważnieniu kredytu brał pod uwagę następujące okoliczności:

  • w ocenie Sądu na uwzględnienie zasługiwało powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu w całości;
  • powodowie posiadali interes prawny, zgodnie z art. 189 k.p.c., dotyczący unieważnienia umowy;
  • ten interes prawny zachodzi dlatego, że uprawomocnienie się wyroku zapewnia powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów i definitywnie kończy spór (oraz działa prewencyjnie na przyszłość), w tym wykreślenie banku z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Sąd stwierdził, co następuje:

Umowa kredytu zawiera postanowienia, które po pierwsze stanowią naruszenie przepisów bezwzględnie obowiązujących, istoty prawa zobowiązań, a także klauzule abuzywne, których wyłączenie z treści stosunku prawnego, powoduje, że Umowa nie nadaje się do wykonania.

Sąd Okręgowy w Warszawie

Uzasadniając swoją decyzję o unieważnieniu umowy sąd stwierdził bardzo jasno:

W polskim systemie prawnym o nieważności umowy kredytu bankowego można mówić przede wszystkim wtedy, gdy nie zostały w niej uzgodnione minimalne, konieczne elementy umowy odzwierciedlające essentialia negotii umowy kredytu bankowego...

Sąd Okręgowy w Warszawie

Owo wyrażenie łacińskie, “essentialia negotii”, można rozumieć jako minimalne warunki dla tego, aby umowę można było uznać za ważną. “Essentialia negotii” to sama istota stosunku prawnego, który wytwarza umowa. To najistotniejsze z punktu widzenia prawa zapisy, które umowę czynią ważną prawnie. Bank, przedstawiając umowę CHF, sporządził ją tak, że nie było w niej tych elementów, albo też występowały elementy, które są w sprzeczności z przywoływanymi warunkami minimalnymi dla prawomocności umowy.

Samym sercem uzasadnienia wyroku jest to sformułowanie:

Zasadniczą przyczyną, dla której Sąd uznał, że sporna Umowa jest nieważna, jest brak oznaczenia w treści Umowy kwoty udzielonego kredytu.

Sąd Okręgowy w Warszawie

i dalej:

...umowa, w świetle której to jedna ze stron ma prawo jednostronnie określić wysokość swojego świadczenia albo wierzytelności, jest sprzeczna z właściwością (naturą) stosunku zobowiązaniowego i z tego również względu nieważna.

Sąd Okręgowy w Warszawie

Dalsza część uzasadnienia

Bank Fortis, jako wierzyciel, jednostronnie ustalił wysokość świadczenia, łamiąc w ten sposób zasady współżycia społecznego. Wystąpiła nierównowaga stron umowy na korzyść banku, a stosunki zobowiązaniowe zostały wadliwie ustalone w umowie. Co byłoby bowiem, gdyby to kredytobiorca dowolnie ustalał w jakiej wysokości ma spłacić swój dług wobec banku? Oczywiście takie sytuacje są nie do przyjęcia i zrozumiałe nawet dla laików. Tak jak dłużnik nie może dowolnie ustalić kwoty do spłaty, tak samo nie wierzyciel (Fortis) nie może ustalać dowolnie tej kwoty – a właśnie to zrobił Fortis. Kwota faktycznie wypłacona i kwota liczona w CHF to dwie różne kwoty. W rezultacie strony nie ustaliły jaką kwotę kredytobiorca ma zwrócić.

Sąd stanął też na stanowisku, że podmiotowość woli kredytobiorcy jest istotna dla sprawy. Wola ta może wyrazić się niekoniecznie w sposób pisemny. Pisemna forma umowy została uznana za ważną jedynie w sensie dowodowym. Natomiast wola kredytobiorcy nie wymaga jej pisemnego utrwalenia i “może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny”.

Sąd nie rozpoznał też w zawartej umowie jasnej relacji przewalutowania. Przeliczenie złotówki na franka szwajcarskiego okazało się niemożliwe do ustalenia lub co najmniej wadliwe. W umowie brak było zapisów dotyczących kursów waluty, a powodowie “pomimo oznaczenia kredytu w CHF mogli ubiegać się wyłącznie o wypłatę środków w PLN”. Istotne jest również i to, że “wątpliwości budzi jaki konkretnie kurs waluty został zastosowany przy wypłacie kredytu a jaki przy jego spłacie”. Bank dowolnie grał kursami walut i wybierał kurs korzystny dla siebie. Jednym słowem “Umowa kredytu, która nie określa kwoty kredytu, jest nieważna i niemożliwa do wykonania”.

Przy rozstrzyganiu sprawy sąd zastosował Dyrektywę 93/13 TSUE oraz wyrok Trybunału z dnia 3 października 2019 r., C-260/18, Dziubak. Po eliminacji klauzul abuzywnych, niedozwolonych, brak zatem możliwości ich uzupełnienia, ergo umowa jest nieważna.

"Przechodząc już do rozważań w zakresie argumentacji, którą Sąd kierował się uwzględniając powództwo o ustalenie nieważności umowy w całości wskazać należy, iż powodowie od początku stali na stanowisku, iż świadczenie z uwagi na treść pkt 1 i pkt 5.2.1 nie zostało określone jednoznacznie, brak zatem precyzyjnego wskazania elementów stanowiących essentialia negotii umowy kredytu w rozumieniu art. 69 Prawa bankowego, tj. kwoty i waluty kredytu, których powodowie sami też nie potrafili w żaden sposób określić po dokonaniu wypłaty kredytu. Pozwany kwestionując powyższe wskazywał na jednoznaczny walutowy charakter umowy, w której świadczenie zostało wyrażone w walucie obcej oraz na dopuszczalność wypłaty w innej walucie niż waluta świadczenia. Jednocześnie podkreślał, że wszelkie przeliczenia (przwalutowania) były uzasadnione na wyraźny wniosek powodów gdyż podstawą formą wypłaty kredytu i jego spłaty były franki szwajcarskie."

"Przedstawiona analiza zapisów jednoznacznie wskazuje, iż w momencie zawarcia umowy kredytu stronie nie ustaliły konkretnej kwoty zobowiązania ani w CHF ani w PLN. W każdym bowiem wypadku była ona uzależniona od kursu waluty obowiązującego w dniu uruchomienia kredytu."

"Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że umowa kredytu nie została ważnie zawarta wskutek nieustalenia w niej essentialia negotii w postaci głównego świadczenia banku - oddanie do dyspozycji kredytobiorców środków pieniężnych. Umowa taka jest niezgodna z prawem (art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 pr. bank.), a także z naturą stosunku zobowiązaniowego, pozwalając pozwanemu dowolnie kształtować wysokość swojego zobowiązania i wierzytelności powodów. Ze względu na powyższe Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nr (...) z 30 kwietnia 2008 r. zawarta pomiędzy (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W., którego następcą prawnym jest pozwany (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W., oraz S. D. i A. S. jest nieważna w całości, o czym orzekł w pkt. 3. wyroku."

"Niezależnie jednak od uznania nawet, że sporna umowa zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, oraz faktu, iż jest zgodna z prawem, nie zmierza do obejścia prawa, w ocenie Sądu sporny stosunek prawny nie mógł zostać utrzymany w obrocie ze względu na abuzywność klauzul przeliczeniowych zawartych wyłącznie w Regulaminie, tj. § 2 pkt 20 i § 4 ust. 5 oraz § 9 ust. 4. Ich wyłączenie powodowało to, iż Umowa od początku nie nadawała się do wykonania. Brak jest jednocześnie przepisu dyspozytywnego, który mógłby zastąpić bezskuteczne klauzule przeliczeniowe, pozwalającego na utrzymanie Umowy w mocy."

Sąd Okręgowy w Warszawie

Fortis był bankiem, który udzielał kredytów we franku szwajcarskim. W tej sprawie wszczęto wobec niego już wiele postępowań.  Będziemy sukcesywnie uzupełniać listę wyroków dotyczących kredytów zaciąganych pierwotnie w Fortis (obecnie BNP Paribas) i informować o tym Państwa.

Kolejny wyrok Fortis zapadł w dniu 16.01.2020 r. Czekamy na pisemne uzasadnienie. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV 1555/17. SSR del. Aleksandra Różalska – Danilczuk.

SO w Warszawie sygn. akt XXV C 1159/17, SSO Paweł Duda również w wyroku potwierdził, iż:

  • Klauzula dotycząca wypłaty kredytu (kurs kupna) jest abuzywna.
  • Klauzula dotycząca spłaty kredytu (kurs sprzedaży) jest abuzywna.
  • Klauzula ubezpieczenia pomostowego jest abuzywna.
  • Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest abuzywna.

O Życie Bez Kredytu

Skupiamy społeczność frankowiczów, którzy chcą uwolnić się od kredytu. Profesjonalnie obsługujemy sprawy osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Spotykamy się z wieloma sprawami frankowiczów. Doradzamy najlepsze rozwiązania. Doprowadzamy do pokonania banku przed sądem. Społeczność wokół Życia Bez Kredytu to ludzie, którzy wymieniają się doświadczeniami w działaniach podjętych na rzecz umorzenia swojego kredytu we frankach, społeczność, która dostaje od nas wsparcie, najnowsze informacje, prognozy, raporty i oferty współpracy w zakresie walki z bankiem.

Naszym celem jest budowanie społeczności frankowiczów, którzy chcą żyć bez kredytu. Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia obiektywnie nieuczciwych umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.

Łącznie nasze grupy na Facebooku liczą ponad 15 000 członków. Dołącz do dużej społeczności frankowiczów i wiedz, co można zrobić.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie konkretnej umowy – już teraz zachęcamy do kontaktu.

Polecamy

Życie Bez Kredytu - webinarium

Webinarium Życia Bez Kredytu – podsumowanie

Niezmiernie nam miło, że tak licznie zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym czwartkowym webinarium, że byli Państwo tak aktywni. Cieszyliśmy się z każdego pytania. Państwa reakcje

Czytaj więcej
jak zaskarżyć kredyt

Jak zaskarżyć kredyt we frankach

Zaskarżenie banku o kredyt we frankach to najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego frankowicza, który pragnie odzyskać nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim pozbyć się nieuczciwej

Czytaj więcej
pozew o kredyt frankowy

Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy

Złożenie pozwu o kredyt frankowy do sądu i skuteczna walka z bankiem nawet przed wyrokiem TSUE były najlepszymi rozwiązaniami dla frankowicza. Niektórzy frankowicze nadal trwają

Czytaj więcej
Close Menu