Blog Frankowicza

Kiedy wyrok w sprawie kredytu frankowego jest prawomocny?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wyrok prawomocny a nieprawomocny - kredyty frankowe
Kiedy wyrok w sprawie kredytu frankowego jest prawomocny?

Kiedy następuje wyrok prawomocny w sprawie kredytu frankowego?

Skuteczne uwolnienie się od toksycznego franka może nastąpić tylko na wskutek prawomocnego wyroku, który unieważni lub „odfrankuje” umowę kredytu. Kiedy wyrok sądu jest prawomocny i ile trwa uprawomocnienie wyroku? W niniejszym artykule dowiesz się wszystkiego, co kredytobiorca powinien wiedzieć i co oznacza prawomocność wyroku w sprawach kredytu frankowego.

Wyrok prawomocny a nieprawomocny

Prawomocność wyroku oznacza, że stronom sprawy nie przysługuje żaden zwyczajny środek odwoławczy lub środek zaskarżenia. Orzeczenie wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i organy (w postępowaniu karnym w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu postępowania karnego). Zasadniczo, prawomocność wyroku może zostać stwierdzona  zasadniczo może nastąpić w trzech różnych okolicznościach.

  1. Od danego orzeczenia sądu nie przysługuje w ogóle żaden środek zaskarżenia, orzeczenie staje się prawomocne od razu z chwilą jego wydania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy został wyczerpany tok instancyjny. Czyli prawomocność wyroku sądu II instancji zapada automatycznie w dniu jego wygłoszenia.
  2. Jeżeli strona nie skorzystała ze środka odwoławczego w terminie lub nie wniosła go w ogóle. Wyrok uprawomocnia się, gdy w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem uprawnionemu do zgłoszenia apelacji nie zostanie wniesione odwołanie.
  3. Gdy strona skorzystała ze środka zaskarżającego, ale sąd wyższej instancji utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie lub jedynie je zmienił. Wyrok prawomocny staje się z chwilą wydania orzeczenia sądu wyższej instancji.

Natomiast wyrok nieprawomocny to taki wyrok, do którego przysługuje apelacja, czyli np. w sprawach frankowych jest to wyrok sądu pierwszej instancji, od którego strony mogą się jeszcze odwołać.

Oddalenie apelacji a prawomocność wyroku

W przypadku kiedy strona (kredytobiorca lub bank) odwoła się lub zaskarży w terminie wyrok zapadły w sądzie pierwszej instancji, sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd wyższej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpatruje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego – sąd apelacyjny.

Sąd II instancji może:

  1.  Zmienić zaskarżony wyrok zgodnie z żądaniem skarżącego. Wówczas zapadły wyrok w sądzie II instancji staje się z dniem jego ogłoszenia prawomocny.
  2.  Stwierdzić nieważności postępowania. Wówczas sąd II instancji uchyla wyrok, od którego nastąpiło odwołanie i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
  3. Uchylić wyrok oraz odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie, o ile pozew podlega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania.
  4.  Uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd może to uczynić w sytuacji, gdy sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy albo wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.
  5.  Oddalić apelację, jeśli uzna ją za bezzasadną. W tym przypadku wyrok I instancji staje się prawomocny z dniem decyzji sądu rozpatrującego apelację.

Mam wyrok prawomocny – i co dalej?

Kredyt frankowy prawomocnie unieważniony przez sąd apelacyjny jest sukcesem frankowicza i definitywnie kończy proces z bankiem. Wyrok prawomocny to sytuacja w której odwołanie jest niemożliwe. Wyrok sądu drugiej instancji uprawomocnia się z chwilą ogłoszenia i zobowiązuje bank do wypłaty należnej kwoty pieniężnej na konto frankowicza na następny dzień od dnia zapadnięcia wyroku. Warto podkreślić, że w takim przypadku bankom w żaden sposób nie opłaca się uchylać od wypłaty lub wydłużać czasu przeznaczonego na przelew zasądzonej kwoty. Teoretycznie bank ma prawo na wypłatę orzeczonych przez sąd środków pieniężnych w ciągu 14 dniu, jednak należy mieć na uwadze, że w takim przypadku bank będzie zobowiązany do wypłaty odsetek za każdy dzień zwłoki. Przy wolumenie zasądzonej kwoty banki z pewnością będą wolały uniknąć naliczania dodatkowych opłat. Ponadto instytucje bankowe nie będą chciały narażać się na postępowanie komornicze, gdyż praktycznie każdy komornik z łatwością ściągnie od banku należne pieniądze, a dodatkowo bank naraziłby się na kolejny koszt w postaci 10% prowizji komorniczej.

Jeżeli pozew jest na etapie wygranego wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji, wówczas bank może odwołać się od wyroku i sprawa trafi do sądu apelacyjnego. Jednak najnowsze wyroki sądów drugiej instancji są najczęściej również na korzyść frankowiczów. Po wyroku sądu drugiej instancji bank jest zobowiązany do wypłaty zasądzonej kwoty, nawet jeżeli bank będzie próbował wnieść tzw. skargę kasacyjną. Jeżeli bank odwoła się od wyroku sądu w pierwszej instancji i przegra również w drugiej instancji, to poza zasądzoną kwotą na rzecz frankowicza zobowiązany będzie do opłacenia kosztów sądowych związanych z apelacją od wyroku.

Wyrok prawomocny – czy można sie odwołać?

Co do zasady nie jest możliwe wniesienie odwołania od wydanego orzeczenia w instancji apelacyjnej. Jednak od prawomocnego wyroku można wnieść skargę do Sądu Kasacyjnego. Sąd Kasacyjny nie będzie badał okoliczności faktycznych związanych z daną sprawą, ale tylko sprawdzi, czy nie doszło do uchybień procesowych polegających na błędnej wykładni prawa bądź jego błędnym zastosowaniu. Sąd Kasacyjny nie może przeprowadzić postępowania co do istoty sprawy i wydać nowego wyroku, może jedynie utrzymać wyrok w mocy albo go uchylić. Jeżeli Sąd Kasacyjny uchyli wyrok w całości lub w części, to sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania przez sądu tej samej instancji, co sąd, który wydał uchylony wyrok. Orzeczenie Sąd Kasacyjnego nie wiąże sądu rozpoznającego sprawę ponownie.

Kredyty frankowe orzecznictwo

Jak nigdy wcześniej polskie sądy są bardzo przychylne frankowiczom W ostatnim kwartale 2020 roku aż 98% wszystkich wyroków kończyło się wygraną kredytobiorcy. Wygrany proces o kredyt we frankach jest niemalże na wyciągnięcie ręki dla każdego frankowicza. A w szczególności z doświadczoną kancelarią ds. frankowych można skutecznie zawalczyć o korzystny wyrok. Kredyt we frankach można efektywnie unieważnić lub odfrankowić, a wygraną, oprócz znaczącej korzyści finansowej, będzie bezpieczeństwo oraz uwolnienie się od toksycznej i nieuczciwej umowy.

Przewidujemy, że w tym roku wzrośnie liczba wyroków, które będą się kończyć w sądzie pierwszej instancji. W większości przypadków apelacja banków od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji również jest rozpatrywana przez sądy na korzyść kredytobiorcy, dlatego bankom przestanie się opłacać odwoływać od wyroków.

Zalecamy nie odkładać w czasie pozwu banku, gdyż po pierwsze każdy miesiąc zwłoki to nieodwracalna strata opłaconych rat, które można byłoby jeszcze odzyskać. Po drugie w związku z drożejącym stale frankiem już wkrótce nastąpi kolejna „fala pozwów”, która w jakiś sposób obciąży i spowolni pracę sądów.

Dlatego frankowiczu nie zwlekaj, to jest najlepszy czas na odzyskanie Twoich pieniędzy!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy