Blog Frankowicza

Wykreślenie banku z hipoteki po PRAWOMOCNYM wyroku. Jak to wygląda w rzeczywistości?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Nieruchomość frankowicza, który uzyskał prawomocny wyrok orzekający nieważność umowy kredytu, zostaje uwolniona od hipoteki banku. Usunięcie wpisu hipotecznego z księgi wieczystej zazwyczaj jest jedynie formalnością, choć czasami cały proces może zająć nawet kilka miesięcy ze względu na procedury sądów wieczystoksięgowych. Jeżeli bank w jakikolwiek sposób utrudniałby usunięcie hipoteki z nieruchomości, to Życie Bez Kredytu bezpłatnie pomoże wykreślić bank z księgi wieczystej.
Wykreślenie banku z hipoteki po PRAWOMOCNYM wyroku. Jak to wygląda w rzeczywistości?
  • Wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości następuje po przedstawieniu do właściwego sądu wieczystoksięgowego listu mazalnego od banku
  • List mazalny to zgoda banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Banki taki list wydają w ciągu kilku tygodni od zapadnięcia prawomocnego wyroku
  • Właściwy wydział sądu wieczystoksięgowego dokonuje wykreślenia wpisu hipotecznego w czasie zależnym od obłożenia danego referatu sądowego. Ze względów formalnych może to potrwać kilka miesięcy
  • Wykreślenie hipoteki banku po prawomocnym wyroku zazwyczaj jest dość prostą procedurą. Jednak w przypadku utrudniania przez bank procesu usunięcia wpisu z księgi wieczystej Życie Bez Kredytu bezpłatnie pomaga dokonać tej czynności w ramach egzekucji wyroku

 

Usunięcie hipoteki banku po uzyskaniu prawomocnego wyroku. Jak to wygląda?

Uzyskanie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego skutkuje nie tylko uwolnieniem się od konieczności spłaty comiesięcznego zobowiązania, wyzerowaniem salda kredytu oraz zwrotem od banku wszystkich przedawnionych rat kredytu. W wyniku stwierdzenia nieważności kredytu usunięte zostaje zabezpieczenie hipoteczne na kredytowanej nieruchomości, a z księgi wieczystej wykreślony zostaje wpis banku. Procedura usunięcia wpisu byłego już kredytodawcy z księgi wieczystej jest nieskomplikowaną formalnością, acz czasami wydłużającą się do kilku miesięcy w zależności od obłożenia danego sądu wieczystoksięgowego.

W znakomitej większości przypadków, w których frankowicze uzyskują prawomocne unieważnienie umowy kredytu, banki bez zbędnych utrudnień wydają pisemne oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki, czyli tzw. list mazalny. Po wygraniu sprawy w sądzie należy się zwrócić do byłego już kredytodawcy z wnioskiem o wydanie takiego dokumentu. Banki nie powinny bezpodstawnie zwlekać z wydaniem listu mazalnego. Zazwyczaj na dostarczenie tego typu kwitu trzeba czekać kilka tygodni.

W liście mazalnym powinny znaleźć się następujące informacje: dane kredytobiorcy, adres i numer KW nieruchomości, na której była ustanowiona hipoteka, rodzaj hipoteki (umowna czy przymusowa), ewentualnie informacje na temat podstawy wierzytelności zabezpieczonej hipoteką (np. numer umowy kredytowej) oraz oświadczenie o wygaśnięciu wszystkich wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wraz ze zgodą banku na wykreślenie hipoteki z KW. Dokument powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania banku.

Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego w dziale ksiąg wieczystych i wypełnić formularz KW-WPIS. Wypełniony wniosek wraz z listem mazalnym oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej (100 zł) należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych właściwym dla nieruchomości lub przesłać go pocztą. Procedury sądowe zazwyczaj zajmują trochę czasu. Czasami na dokonanie zmiany przez pracowników sądu w księdze wieczystej należy poczekać nawet 6 miesięcy. Niemniej czas oczekiwania na zmianę zapisu w KW nie wpływa na bezpieczeństwo naszej nieruchomości i nie ma żadnego wpływu na wolność finansową frankowicza, którą można się cieszyć zaraz po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia unieważniającego toksyczny kredyt.

Jeżeli bank odmawia usunięcia hipoteki z nieruchomości, to Życie Bez Kredytu przymusowo wykreśli bank z księgi wieczystej

Co do zasady, warunki i podstawa prawna do wykreślenia banku z hipoteki są następujące:

[1] prawomocny wyrok z nadaną klauzulą wykonalności;

[2] art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: „W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”.

Uzyskanie od sądu prawomocnego wyroku o unieważnieniu kredytu waloryzowanego do CHF jest rozstrzygające co do zasadności usunięcia hipoteki banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym prawem hipoteka jest akcesoryjna względem długu. Hipoteka stanowi zabezpieczenie zobowiązania wobec banku na wypadek braku możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę. W sytuacji, gdy okazuje się, że umowa o kredyt była abuzywna i w skutek tej abuzywności umowa została uznana za nieważną, zobowiązanie wobec banku przestaje istnieć, a wraz z nim wygasa zabezpieczenie banku w postaci hipoteki. Jeżeli nie ma umowy kredytu, to tym bardziej nie może istnieć zabezpieczenie tej umowy. Jeżeli unieważniony zostaje stosunek prawny, który hipoteka ma zabezpieczać, to tym samym staje się ona bezprzedmiotowa i niewykonalna.

„Wyrok, który ustalił w sentencji nieważność umowy, jest samodzielną i wystarczającą podstawą do wykreślenia hipoteki na wniosek właściciela nieruchomości. Sąd wieczystoksięgowy ma prawo samodzielnie ocenić skuteczność materialnoprawną wyroku. Ustalenie nieważności umowy oznacza, że nie istnieje wierzytelność banku wynikająca z tej umowy” – tłumaczy główny ekspert Życia Bez Kredytu Kamil Chwiedosik.

Jeśli zdarzy się tak, że bank opóźnia przez kilka miesięcy wydanie dokumentu potwierdzającego zgodę na wykreślenie z hipoteki, to frankowicze nie mają żadnych powodów do zmartwień. Brak listu mazalnego nie jest przeszkodą do usunięcia hipoteki z nieruchomości. Tak jak pisaliśmy wcześniej, samo uzyskanie prawomocnego unieważnienia umowy kredytu stanowi podstawę do usunięcia wpisu banku z księgi wieczystej. Zgoda banku na wykreślenie hipoteki po prawomocnym wyroku nie jest konieczna.

W Życie Bez Kredytu czuwamy nad sprawami członków naszej społeczności na każdym etapie procesu uwolnienia się od toksycznej umowy. W zakresie naszych usług znajduje się również pomoc w wypełnieniu formalności związanych z usunięciem hipoteki banku z kredytowanej nieruchomości. Jeżeli bank będzie celowo utrudniał usunięcie wpisu z księgi wieczystej, to znamy skuteczne metody, które przyspieszą ten proces. W ramach egzekucji wyroku bezpłatnie pomagamy naszym frankowiczom wykreślić bank z hipoteki.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy