Blog Frankowicza

W Polsce nie ma żadnego PRAWOMOCNEGO wyroku na korzyść banku w sprawie waloryzacji kapitału. Brukowce ponownie straszą frankowiczów

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wyrok TSUE C-520/21 dla zdecydowanej większości interpretatorów prawa nie pozostawia żadnych wątpliwości. Bankom nie należy się wynagrodzenie za udzielenie kapitału lub jakakolwiek inna korzyść finansowa w związku z udzieleniem toksycznego kredytu CHF. Niemniej kredytodawcy wciąż odgrażają się pozwami o waloryzację kapitału. Chciwi banksterzy wciąż starają się manipulować konsumentami i ugrać jak najwięcej na swojej nieuczciwej działalności. Oczywiście nie zapadł jeszcze ani jeden prawomocny wyrok, który pozwoliłby mniemać, że takie roszczenie jest należne bankowi.
W Polsce nie ma żadnego PRAWOMOCNEGO wyroku na korzyść banku w sprawie waloryzacji kapitału. Brukowce ponownie straszą frankowiczów
  • W społeczności ŻBK wszystkie sprawy frankowe zakończyły się stuprocentowym sukcesem frankowiczów w zakresie rzekomego obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału lub waloryzacji
  • Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby banki w uzasadniony sposób mogły domagać się od frankowiczów wyżej wymienionych roszczeń. Jedyną stroną uprawnioną do dochodzenia waloryzacji lub zapłaty za udzielanie kapitału są pokrzywdzeni frankowicze
  • Taki stan rzeczy wynika wprost z wyroku TSUE C-520/21 z dnia 15 czerwca 2023 r., a także polskiego prawa, orzecznictwa i opinii wszystkich niezależnych instytucji, w tym Komisji Europejskiej, Prokuratury Krajowej, UOKiK i Rzecznika Finansowego
  • Brukowce, ku uciesze banków, straszą, że banki wygrały dwa wyroki w kwestii waloryzacji kwoty udzielonego kapitału. Należy jednak podkreślić, że to są wyroki nieprawomocne i bardzo wątpliwe jest, że utrzymają się w apelacji, ponieważ są niezgodne z założeniami dyrektywy 93/13 EWG mającej na celu odstraszać przedsiębiorców od nieuczciwych praktyk

 

Zobacz wywiad z adw. Bartoszem Sową na temat waloryzacji w Okiem Byłej Frankowiczki na kanale YT.

Roszczenie banków o waloryzację nie ma podstaw prawnych

Roszczenie banków wobec frankowiczów o waloryzację to nic innego jak kolejna sztuczka, do której kredytodawcy uciekają się, aby zniechęcić oszukanych kredytobiorców do walki o swoje prawa. Przedstawiciele prawni banków wykazują się nie lada ekwilibrystyką intelektualną w związku z interpretacją orzeczenia TSUE C-520/21. Wyrok ten definitywnie powinien zakończyć jakąkolwiek dyskusje, czy bankom w związku z udzielaniem nieuczciwych kredytów należy się cokolwiek więcej niż zwrot kwoty kapitału wraz z ewentualnymi odsetkami. W komunikacie prasowym nr 99/23 podanym przez TSUE czytamy, że:

dyrektywa stoi na przeszkodzie temu, by bank miał prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę. Trybunał uznał, że przyznanie takiego prawa przyczyniłoby się do wyeliminowania efektu odstraszającego wywieranego na przedsiębiorców. Jednocześnie, skuteczność ochrony przyznanej konsumentom przez dyrektywę byłaby zagrożona, gdyby byli oni narażeni, w związku z powoływaniem się na swoje prawa wynikające z dyrektywy, na ryzyko zapłaty takiej rekompensaty. Taka wykładnia groziłaby stworzeniem sytuacji, w których bardziej korzystne dla konsumentów byłoby raczej kontynuowanie wykonania umowy zawierającej nieuczciwy warunek niż skorzystanie z praw, które wywodzą oni ze wspomnianej dyrektywy”.

Ponadto takie samo stanowisko wyraziły w opiniach do pytania prejudycjalnego niezależne instytucje stojące na straży sprawiedliwości, min: Komisja Europejska, Prokuratura Krajowa, UOKiK oraz Rzecznik Finansowy. Taki stan rzeczy już także tysiąckrotnie potwierdziły prawomocne wyroki w sprawach frankowych w całej Polsce.

Zgodnie z europejskim, jak i polskim, prawem w sporach o kredyt CHF prawo do dodatkowych roszczeń mają tylko pokrzywdzeni konsumenci.

„Zdaniem Trybunału nie wydaje się, by możliwość dochodzenia przez konsumenta względem banku roszczeń wykraczających poza zwrot miesięcznych rat podważała wskazane cele. W szczególności możliwość ta może przyczynić się do zniechęcenia przedsiębiorców do włączania nieuczciwych warunków do umów zawieranych z konsumentami, ponieważ włączenie takich warunków, pociągających za sobą nieważność umowy, mogłoby rodzić konsekwencje finansowe wykraczające poza zwrot kwot zapłaconych przez konsumenta i poza zapłatę, w danym przypadku, odsetek za zwłokę” – podaje Wydział Kontaktów z Mediami i Informacji TSUE.

Nie zapadł ani jeden prawomocny wyrok przyznający bankom prawo do waloryzacji

Banki oraz ich pełnomocnicy, nie mogąc pogodzić się z czerwcowym wyrokiem TSUE, wymyślają coraz to dziwniejsze jego interpretacje. Próbując znaleźć „lukę” we wspomnianym wyroku, twierdzą, że we wspomnianym orzeczeniu TSUE nie wyklucza roszczeń o waloryzację. To jest absolutnie kuriozalny argument, ponieważ Europejski Trybunał Sprawiedliwości wprost stwierdza, że banki nie mogą żądać ani wynagrodzenia o korzystanie z kapitału, ani „jakiekolwiek innej rekompensaty”, czyli również waloryzacji.

Możliwość uzyskania waloryzacji przez banki byłaby wprost sprzeczna z celami dyrektywy 93/13. W całej Unii Europejskiej przedsiębiorcy nie mają prawa czerpać korzyści z działalności gospodarczej, która łamie prawo i zasady współżycia społecznego. Uzyskanie waloryzacji przez banki byłoby niczym innym jak właśnie zyskiem z nieuczciwej działalności. Bankowe roszczenia o waloryzacje to tylko podły sposób na dalsze zastraszanie frankowiczów i ominięcie obowiązującego prawa. Na całe szczęście zarówno w Polsce, jak i całej UE, nie ma przyzwolenia na takie nikczemne praktyki.

W mediach pojawiają się doniesienia o dwóch wyrokach, w których kwestia waloryzacji udzielonego kapitału została rozstrzygnięta na korzyść banków. Obydwa wyroki opisywane są dość enigmatycznie, bez istotnych szczegółów tych procesów. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że są to wyroki nieprawomocne. Mało prawdopodobne jest, aby te orzeczenia utrzymały się w apelacji, ponieważ – jak wykazaliśmy wyżej – możliwość uzyskania przez banki waloryzacji byłoby sprzeczne z wytycznymi dyrektywy 93/13 EWG.

Rzetelna pomoc prawna to klucz do sukcesu dla każdego frankowicza

W Polsce nie ma prawa precedensu, co oznacza, że żadna sprawa nie jest z góry przesądzona. Jeżeli frankowicz broni się nieudolnie lub w ogóle nie bierze udziału w procesie, to nie jest wykluczone, że z powodu jego bierności lub nieporadności procesowej sąd nie będzie miał wyjścia i zasądzi kwoty żądane przez bank.

Jeżeli frankowicz chce zagwarantować sobie sukces w sądzie, osiągnąć maksymalną korzyść z pozwania banku oraz ograniczyć wszelkie ryzyka związane z procesem sądowym, to powinien znaleźć doświadczoną kancelarię prawną, która specjalizuje się w sporach z bankami. W Życie Bez Kredytu wszystkie sprawy w zakresie rzekomego obowiązku zapłaty bankowi za korzystanie z kapitału czy waloryzację zakończyły się naszym sukcesem. Nasi eksperci potrafią skutecznie oddalić tego typu roszczenia banków i członkowie naszej społeczności nie zapłacili bankom z tego tytułu ani złotówki!

W społeczności Życie Bez Kredytu wszyscy frankowicze czują się bezpiecznie i są pewni wygranego procesu. Jesteśmy liderem na rynku pomocy dla kredytobiorców frankowych. Wszystkie nasze prawomocne wyroki to sukcesy frankowiczów. Wygraliśmy już prawie 500 spraw na zasadzie teorii dwóch kondykcji, tj. unieważnienia umowy kredytu w sposób najbardziej korzystny dla frankowicza. Dzięki naszej pomocy już ponad 900 frankowiczów nie płaci rat, ponieważ uzyskaliśmy dla nich zabezpieczenie roszczenia. Członkowie naszej społeczności mogą liczyć na wsparcie naszych ekspertów każdego dnia o każdej porze. Oprócz wysokiej jakości obsługi prawnej zapewniamy frankowiczom także wsparcie emocjonalne w ramach grupy wsparcia Prawo-Mocni Pomocni – grupy członków społeczności ŻBK, którzy wygrali już proces z bankiem i dzielą się swoim doświadczeniem i dodają otuchy tym, którzy aktualnie znajdują się na drodze do uwolnienia się od kredytu. Pomagamy kredytobiorcom również zredukować stres oraz zadbać o zdrowie fizyczne w ramach grupy well-being ŻBK.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy