Blog Frankowicza

Ugody sądowe dla posiadaczy spłaconych kredytów frankowych. Coraz więcej pozwów po spłacie kredytu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Coraz więcej frankowiczów ze spłaconym kredytem CHF słusznie udaje się do sądu, aby walczyć o sprawiedliwość. Pozytywny dla kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmotywował do działania osoby z zamkniętą umową frankową, ponieważ również dla nich korzyści wynikające z pozywania byłego już kredytodawcy są ogromne. Istnieje również możliwość mediacji i zakończenia sporu z bankiem poprzez satysfakcjonującą ugodę sądową.
Ugody sądowe dla posiadaczy spłaconych kredytów frankowych. Coraz więcej pozwów po spłacie kredytu.
  • Frankowicze, którzy już w całości spłacili kredyt, mogą pozywać bank i odzyskać spłacane przez lata zawyżone raty kredytu wraz z należnymi odsetkami. Ponadto – zgodnie z wyrokiem TSUE C-520/21 – prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, aby kredytobiorcy ze spłaconą hipoteką frankową mogli ubiegać się o waloryzację uiszczanych do banku rat (wynagrodzenie za korzystanie z kapitału), a także odszkodowanie lub zadośćuczynienie
  • Banki zupełnie nie interesują się frankowiczami, którzy mają spłacony kredyt. Takim kredytobiorcom nie są oferowane jakiekolwiek ugody, chociaż zostali tak samo oszukani i pokrzywdzeni jak osoby wciąż spłacające hipotekę frankową. Chciwe banki liczą na to, że nie będą musiały zwracać należnych pieniędzy konsumentom z zamkniętą hipoteką CHF
  • Frankowicze z zakończoną umową frankową, nie muszą toczyć wieloletniego procesu z bankiem, aby odzyskać niesłusznie odebrane im przez bank pieniądze. W ŻBK istnieje szansa na mediacje w czasie postępowania sądowego dzięki nowemu Departamentowi Mediacji i Ugód ŻBK
  • Nasz nowo utworzony Departament będzie dążył do zawarcia porozumienia z bankiem, które w skutkach jest zbliżone do dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych, czyli bezwzględnego unieważnienia umowy o kredyt frankowy. Ugoda sądowa to bezpieczny i skuteczny sposób na odzyskanie należnych frankowiczom pieniędzy

 

Frankowicze z zamkniętą umową CHF mogą odzyskać dużo pieniędzy!

Choć frankowicze, którzy już w całości spłacili kredyt we frankach, mają takie same szanse wygrać pozew przeciwko bankom i odzyskać niesłusznie wpłacane przez lata pieniądze jak kredytobiorcy wciąż spłacający raty CHF, to do tej pory znaczniej rzadziej wszczynali procesy o toksyczny kredyt. Ze wszystkich spraw toczących się aktualnie w sądach o kredyt frankowy (ok. 130 tys. indywidualnych pozwów) mniej niż 20% dotyczy zamkniętych umów CHF. Dlaczego? W takich przypadkach frankowicze woleli nie wszczynać sporu sądowego z bankiem w obawie przed kontr-pozwem ze strony banku. Nie musząc codziennie zamartwiać się o kurs franka, woleli nie ryzykować pozwem o unieważnienia toksycznego kredytu, który – zgodnie z propagandą banków – mógł poskutkować znacznie większym roszczeniem ze strony banku, tj. pozwem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Rewelacyjny wyrok TSUE z 15 czerwca o sygnaturze akt C-520/21 pozbawił banki nadziei o uzyskaniu jakiekolwiek waloryzacji w ramach udzielenia kredytu CHF na nieuczciwych warunkach. Tym samym wszyscy frankowicze zobaczyli, że pozwanie banku nie wiąże się z jakimikolwiek niekorzystnymi konsekwencjami. To zachęciło do działania wszystkich tych, którzy wstrzymywali się z decyzją wszczęcia sporu sądowego – w tym frankowiczów, którzy mają już zamkniętą umowę frankową.

Po wyroku TSUE z 15 czerwca do naszej kancelarii znacznie częściej zgłaszają się osoby z wygasłą już hipoteką frankową. Cieszymy się, że oni również chcą walczyć o swoje prawa. Każdemu frankowiczowi – bez względu na to czy jego umowa trwa nadal, czy została zamknięta – należy się zwrot niesłusznie wpłacanych rat wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Spory przeciwko bankom wygrywają zarówno frankowicze, którzy wciąż spłacają raty, jak i ci, których umowa frankowa już wygasła.

Fakt zakończenia umowy o kredyt waloryzowany do CHF w żaden sposób nie przekreśla szans na prawomocne stwierdzenie bezwzględnej nieważności takiego kredytu i odzyskanie należnych pieniędzy. Na mocy wspomnianego już orzeczenia TSUE konsumenci, którzy już spłacili toksyczny kredyt, mogą również ubiegać się o waloryzację kapitału udzielanego bankowi w postaci rat kredytu, a w uzasadnionych przypadkach także o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Korzystna ugoda sądowa dla frankowiczów, którzy spłacili kredyt CHF

Frankowicze ze spłaconą hipoteką mogą nie tylko skutecznie pozwać bank i odzyskać pieniądze, ale mogą także zawrzeć korzystną ugodę, która pozwoli uniknąć wieloletniego procesu. W Życie Bez Kredytu został utworzony specjalny Departament Mediacji i Ugód, w którym doświadczeni negocjatorzy po pozwaniu banku będą prowadzić w imieniu frankowiczów pertraktacje z bankami w oparciu o realne korzyści zbliżone do skutków postępowania sądowego (nieważność umowy T2K). Mediacje z bankiem trwają ok. trzy miesiące, chociaż nie można wykluczyć, że porozumienie będzie zawarte wcześniej, bądź nie uda się doprowadzić do żadnej ugody.

Ugoda sądowa to bardzo korzystne rozwiązanie dla frankowiczów, którzy chcą sprawnie zakończyć problem zrodzony z kredytu we frankach. Ugoda sądowa polega na wzajemnych ustępstwach stron w zakresie przedmiotu sporu i skutkuje umorzeniem postępowania sądowego, a treść ugody stanowi element protokołu posiedzenia. Pozwala uniknąć kilkuletniego procesu i przyspiesza postępowanie, co niewątpliwie jest korzyścią dla każdej ze stron. W sprawach frankowych ugoda sądowa wynegocjowana przez doświadczonych prawników jest znacznie korzystniejsza od ugody pozasądowej oferowanej przez banki, opartej na wzorcu ogłoszonym przez KNF w grudniu 2020 r.

Ugoda sądowa jest zbliżona w skutkach do dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych. W przeciwieństwie do ugód pozasądowych, w których banki dążą do utrzymania umowy w mocy i jedynie nieznacznego umorzenia salda kredytu, opiera się przede wszystkim na roszczeniu o unieważnienie umowy kredytu. Główne zalety ugody zawartej na drodze sądowej to jej bezpieczeństwo i niepodważalność. Taka ugoda stanowi ostateczne rozstrzygnięcie sporu między stronami, a sąd kontroluje jej uczciwość i może ewentualnie odmówić zatwierdzenia ugody, która byłaby sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego. Ugoda sądowa nie podlega opodatkowaniu, czyli frankowicz nie musi obawiać się konieczności zapłaty 17% lub 32% podatku dochodowego (co może mieć miejsce w przypadku ugód pozasądowych).

Ponadto ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, mogącym stanowić podstawę egzekucji, jeżeli bank chciałby się z niej nagle wycofać.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy