Blog Frankowicza

Jak obliczyć we własnym zakresie korzyści po wyroku TSUE? Każdy frankowicz może zrobić to sam.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wyroki TSUE z czerwca tego roku w sprawie frankowiczów ostatecznie rozwiały liczne wątpliwości w sporach z bankami. Stało się przede wszystkim pewne, że pozwanie banku to najlepsze rozwiązanie dla osób „wkręconych” we franka. Korzyści z pozwania banku każdy może oszacować i przekonać się, że wniesienie pozwu o unieważnienie kredytu CHF jest jedynym racjonalnym działaniem dla wszystkich oszukanych przez bank.
Jak obliczyć we własnym zakresie korzyści po wyroku TSUE? Każdy frankowicz może zrobić to sam.
  • Ile wynosi korzyść z wyroku TSUE po ustaleniu przez Sąd nieważności umowy frankowej? To przede wszystkim całkowite wyzerowanie salda zadłużenia, wykreślenie banku z hipoteki oraz uniknięcie płatności wysokich rat odsetkowych przez kilkanaście kolejnych lat
  • Każdy frankowicz w prosty sposób może oszacować oszczędność wynikającą z pozwania banku. Wystarczy przemnożyć dzisiejszą ratę przez liczbę miesięcy pozostałych do zakończenia spłaty kredytu. Średnio kredytobiorcy frankowi będą spłacać toksyczny kredyt jeszcze przez 14 lat, czyli 168 miesięcy, a przeciętna rata CHF wynosi ok. 4.000 zł. Oznacza to, że korzyść wynikająca z samego uniknięcia płatności rat średnio wynosi około 672.000 zł(!!!). Zgodnie z wyrokiem TSUE bank nie może żądać żadnego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – tego typu roszczenie o rekompensatę posiada tylko frankowicz
  • Drugi wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r. (sygn. akt C-287/22) umożliwia zabezpieczenie roszczenia. Szczególnie w sytuacji, gdy złożymy pozew do Wydziału Frankowego, istnieje ogromna szansa na legalne zaprzestanie spłaty raty już w ciągu około 3 miesięcy od wniesienia sprawy do sądu. Ponad 800 członków społeczności #ŻBK czerpie już korzyści z decyzji sędziów o zabezpieczeniu roszczenia
  • Ile pieniędzy może odzyskać frankowicz z banku po wyrokach TSUE? Wygrane członków społeczności Życie Bez Kredytu, których zapadło już niemal 500 na zasadzie teorii dwóch kondycji (T2K), dowodzą, że zwroty finansowe od banków są niebagatelne. W zależności od wysokości kredytu kwoty zwrócone na konto frankowiczów ŻBK wynoszą od kilkuset tysięcy złotych do nawet 2,56 mln zł – ta kwota to bezapelacyjny rekord w Polsce w sprawach frankowych, który stał się udziałem członka naszej społeczności

 

Ile wynosi korzyść frankowicza z pozwania banku?

Jedynym sposobem na zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa finansowego w związku z toksycznym kredytem CHF to pozew banku. Unieważnienie umowy frankowej to najlepsze rozwiązanie problemów wynikających ze spłaty horrendalnie wysokich rat. Umowa o kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego zawiera klauzule abuzywne i zgodnie z prawem nie powinna wywoływać skutków prawnych. Oznacza to, że banki co miesiąc bezprawnie pobierają od frankowiczów pieniądze. Ten stan rzeczy niestety nie zmieni się sam z siebie. Po sprawiedliwość należy udać się do sądu.

Wyrok TSUE z 15 czerwca oznaczony sygnaturą C-520/21 gwarantuje frankowiczom ogromne korzyści z pozwania banku. Przede wszystkim jest to wyzerowanie dotychczasowego salda kredytu i brak konieczności spłaty uciążliwych rat. To oznacza kolosalną oszczędność dla domowego budżetu każdego kredytobiorcy frankowego. Aby oszacować korzyści finansowe wynikające z prawomocnego unieważnienia kredytu frankowego, należy pomnożyć wysokość aktualnej raty przez liczbę miesięcy pozostałych do wyznaczonego w umowie końca obowiązywania umowy. Oznacza to, że jeżeli kredytobiorca będzie musiał spłacać kredyt jeszcze przez 14 lat (czyli 168 miesięcy), a jego obecna rata wynosi 4.000 zł, to korzyść wynikająca z samego faktu zaprzestania spłaty rat wynosi aż 672.000 zł! Warto zwrócić uwagę, że raty frankowe najprawdopodobniej będą nadal rosnąć, toteż realna oszczędność wynikająca z pozwania banku będzie jeszcze większa.

Korzyści wynikające z pozwu, poza zaprzestaniem spłaty rat i wyzerowaniem salda kredytu, to również odzyskanie wszystkich nieprzedawnionych płatności uiszczonych na rzecz banku w związku z wykonywaniem abuzywnej umowy kredytu. Warto podkreślić, że dziesięcioletni bieg przedawnienia roszczeń oszukanego przez bank konsumenta nie rozpoczyna się z chwilą uiszczenia każdej wpłaty do banku, lecz dopiero w momencie, w którym konsument dowiedział się, że umowa, którą zawarł z bankiem, zawiera klauzule abuzywne. Dlatego frankowicze, którzy niezwłocznie pozwą bank, odzyskają wszystkie raty oraz inne należności związane z kredytem CHF wpłacane od samego początku zawarcia umowy. Do tej kwoty dochodzą również odsetki ustawowe za opóźnienie, które obecnie wynoszą aż 12,25%. Ponadto unieważnienie umowy kredytu wiąże się z usunięciem zabezpieczenia hipotecznego banku na nieruchomości i wykreśleniem wpisu banku z księgi wieczystej.

Dzięki wyrokowi TSUE kredytobiorcy nie muszą już obawiać się pozwów zwrotnych o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Proces z bankiem w zasadzie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. W ŻBK 100% frankowiczów prawomocnie wygrało proces z kredytodawcą, zatem ryzyko porażki w sądzie jest znikome, a właściwie zerowe.

Wspomniany wyrok również utorował kredytobiorcom frankowym drogę do kierowania innych roszczeń. Frankowicze mogą domagać się od banków waloryzacji wpłacanych co miesiąc rat kredytu. Dodatkowo w określonych okolicznościach mogą pozywać banki o wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody spowodowane zawarciem toksycznej umowy CHF.

Możesz zupełnie legalnie przestać płacić raty frankowe już po trzech miesiącach!

Pozytywnych skutków pozwania banku można spodziewać się już nawet po trzech miesiącach od momentu wniesienia sprawy do sądu! Trzy miesiące to średni czas, w którym sędziowie rozpatrują wnioski frankowiczów o zabezpieczenie roszczenia. Zabezpieczenie roszczenia w sprawach frankowych polega na zwolnieniu kredytobiorcy z obowiązku spłaty miesięcznych rat kredytu CHF do momentu uzyskania prawomocnego wyroku sądu. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w ŻBK składamy łącznie z pozwem przeciwko bankowi.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny Frankowy wypracował określone procedury w zakresie przyznawania zabezpieczenia roszczeń frankowiczom. Wydział ten pozytywnie rozpatruje wnioski o zawieszenie płatności rat, o ile frankowicz spłacił już w całości kapitał udzielony przez bank w ramach kredytu.

Kwestię zabezpieczenia roszczeń w sprawach frankowych uregulował wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. oznaczony sygnaturą C-287/22. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ochrona zagwarantowana konsumentom wymaga, aby sąd krajowy miał możliwość udzielenia zabezpieczenia powództwa przeciwko bankowi poprzez zawieszenie wykonywania umowy, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia w przedmiocie nieuczciwego charakteru warunków umownych. Wyrok ten jest szczególnie istotny dla frankowiczów zadłużonych w Getin Banku. W sprawach przeciwko Getin uzyskanie zabezpieczenia roszczenia jest niezwykle ważne, ponieważ odzyskanie nadpłaconych rat z pozostałej masy upadłościowej po ogłoszeniu upadłości tego banku może być utrudnione. Wyrok TSUE C-287/22 w pozwach przeciwko Getin Bank umożliwia uzyskanie zabezpieczenia roszczenia również w sytuacji, gdy kapitał jeszcze nie został w pełni spłacony.

Frankowicze społeczności ŻBK podbijają rekordy w zakresie sum odzyskanych od banku

Po wygraniu pozwu i uprawomocnieniu się wyroku bank zobligowany jest do niezwłocznej wypłaty na rzecz frankowicza zasądzonych środków finansowych. Bankom nie opłaca się zwlekać z wykonaniem wyroku, ponieważ z każdym dniem zwłoki naliczane są wysokie odsetki (a obecnie są one naprawdę wysokie, bo jak już wspominaliśmy, wynoszą aż 12,25%). Zatem niemalże od razu po uprawomocnieniu się wyroku zasądzone pieniądze trafiają na konto frankowiczów. Na wypadek uchylania się banku od wypłaty zasądzonych środków istnieją skuteczne procedury egzekucji komorniczej. Eksperci Życie Bez Kredytu czuwają nad realizacją zasądzonego wyroku i są w stanie pomóc w przypadku potencjalnych oporów ze strony banku w zakresie wykonania przelewu na konto kredytobiorcy.

Kwota, którą kredytobiorca otrzyma od banku w wyniku wygrania spawy o kredyt frankowy, jest naprawdę satysfakcjonująca. Członkowie społeczności ŻBK wygrali już prawie 500 spraw na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Kwoty, które zasiliły ich konto po zapadnięciu prawomocnego wyroku, mieszczą się w przedziale od kilkuset tysięcy złotych aż po 2,56 mln złotych! Przelew na taką właśnie kwotę – 2.560.711,92 zł – otrzymał frankowicz z ŻBK od Santander Bank (sprawa dotyczyła kredytu wziętego pierwotnie w BZ WBK). To jak dotąd najwyższa kwota w Polsce, jaką kredytobiorca uzyskał od banku w wyniku unieważnienia umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego. Cały nasz zespół ogromnie się cieszy, że to właśnie w naszej społeczności zapadają takie wspaniałe wygrane. Jako liderzy wyznaczamy standardy obsługi spraw frankowych i zawsze walczymy o najwyższą korzyść finansową dla frankowiczów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy