Blog Frankowicza

TSUE 17.03.2022 wszystko po myśli frankowiczów. Pozwij bank i przestań płacić raty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów został odroczony, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości postanowił udzielić głosu zaangażowanym w spór stronom, co trwało prawie 4 godziny. TSUE wysłuchał również, co w sprawie frankowiczów sądzi Komisja Europejska oraz rząd hiszpański. Ich stanowiska były przychylne dla kredytobiorców. Sytuacja frankowiczów jest nadal korzystna, a pozwy przeciwko bankom będą rozstrzygane na korzyść konsumenta.
TSUE 17.03.2022 wszystko po myśli frankowiczów. Pozwij bank i przestań płacić raty.
  • TSUE w dniu 17.03.2022 r. odroczył orzeczenie w sprawach oznaczonych sygnaturą C-80/21, C-81/21 i C-82/21 ze względu na trwające prawie 4 godziny przesłuchanie stron
  • Orzeczenie TSUE a frankowicze. Przedmiotem rozprawy była kwestia przedawnienia roszczeń kredytobiorcy, a także możliwości modyfikacji klauzuli abuzywnej lub zastąpienia jej przepisem dyspozytywnym
  • W analogicznych sprawach TSUE o frankowiczach zawsze orzekał na korzyść konsumenta. Proces w Luksemburgu z dnia 17.03.2022 nie zmieni obecnie bardzo dobrej sytuacji prawnej kredytobiorców
  • Pozwanie banku to jedyny sposób na uwolnienie się od toksycznego kredytu

 

Co się wydarzyło na posiedzeniu TSUE w dniu 17.03.2022 r.? Życie Bez Kredytu w samym sercu wydarzeń.

Rozprawa TSUE w dniu 17.03.2022 roku dotyczyła zagadnień związanych z możliwością utrzymania w mocy kredytu waloryzowanego do CHF zawierającego klauzule abuzywne poprzez modyfikacje tych klauzul bądź zastąpienie ich przepisem dyspozytywnym, a także kwestii przedawnienia roszczeń kredytobiorcy. Wyrok jednak nie zapadł ze względu na kilkugodzinne przesłuchanie zaangażowanych stron. Jest to pierwsza tego typu sprawa, gdzie Europejski Trybunał Sprawiedliwości dał możliwość wypowiedzenia się pełnomocnikom kredytobiorców oraz reprezentantom banku. Ponadto, TSUE udzielił głosu przedstawicielom rządu Hiszpanii, Finlandii oraz Polski, a także reprezentacji Komisji Europejskiej. Komisja Europejska poparła stanowisko rządu polskiego, które w sposób jednoznaczny wspiera frankowiczów. Wyrok w przedmiotowej sprawie prawdopodobnie zapadnie w przeciągu kilku miesięcy.

TSUE już wielokrotnie dawał wyraz temu, że prawa konsumenta wiodą prymat nad prawami przedsiębiorcy, a w szczególności w przedmiocie umów kredytowych zawierających klauzule abuzywne. Pragniemy podkreślić, iż sposób formułowania pytań przez sędziów Trybunału raczej ukierunkowuje rozstrzygnięcie sporu na rzecz frankowiczów. Wyroki nie zapadły nie dlatego, że Europejski Trybunał Sprawiedliwość ma w tych kwestiach jakąś istotną wątpliwość, lecz ze względu na czasochłonne przesłuchanie stron. Wpływ na odroczenie decyzji miał również fakt, że rozprawa dotyczyła aż trzech różnych spraw, które zostały połączone. Powoduje to, że Trybunał potrzebuje więcej czasu na wydanie tych orzeczeń.

„Pamiętajmy, że jest to pierwszy tego rodzaju przypadek, że była możliwość dyskusji na ten temat na forum Trybunału, bo zarówno w 2019 roku podczas sprawy Państwa Dziubaków, czy też w kwietniu zeszłego roku w sprawie BPH, nie było mowy o jakiejkolwiek dyskusji, nie było pytań, były tylko i wyłącznie orzeczenia i sesja publikacyjna. Wszystko idzie ku dobremu, widać, jakie TSUE zadaje pytania, które zmierzają do tego, aby wybić argumentacje banków oraz wskazać, że banki nie mają racji, ponieważ konsumentom należy się ochrona” – mówi ekspert ds. frankowych Kamil Chwiedosik.

Eksperci ŻBK jak zawsze byli w samym sercu wydarzeń rozstrzygających losy frankowiczów. Jeśli nie widzieliście jeszcze naszej relacji na żywo z dnia posiedzenia TSUE, to zapraszamy do obejrzenia jej na naszym kanale YT: TSUE marzec 2022 WEBINAR #ŻBK – na żywo z Luksemburga!

TSUE 17.03.2022 – jakie są rokowania w sprawie?

TSUE już wcześniej zabierał głos w analogicznych sprawach, dlatego frankowicze nie powinni obawiać się, że wyrok, który zapadnie prawdopodobnie za kilka miesięcy, będzie dla nich niekorzystny. Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sądy krajowe nie mają uprawnień do modyfikacji nieuczciwego postanowienia lub częściowego utrzymania jego treści. Rola wymiaru sprawiedliwości w krajach UE powinna ograniczać się do podjęcia adekwatnych środków w celu zaniechania stosowania nieuczciwego warunku. Jeżeli umowa kredytu obarczona jest klauzulami abuzywnymi, to musi skutkować to uznaniem jej za nieważną. Ewentualnie umowę kredytu można przeformułować, o ile konsument chciałby, aby taka umowa nadal obowiązywała. Niemniej w omawianych sporach utrzymanie umowy kredytu w mocy będzie dla kredytobiorcy niekorzystne.

W pytaniu skierowanym do TSUE dotyczącym możliwości zastąpienia nieuczciwego fragmentu warunku umownego przepisem dyspozytywnym, chodziło konkretnie o zastosowanie średniego kursu NBP na podstawie art. 358 k.c. Jednak przepis ten nie może mieć zastosowania w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych do CHF. Regulacja ta dotyczy zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, a kredyty frankowe, zarówno denominowane, jak i indeksowane, były udzielane w polskich złotych. W dodatku art. 358 k.c. odnosi się do transakcji zagranicznych dokonywanych przez przedsiębiorców, a nie relacji pomiędzy kredytobiorcą a bankiem.

 Kwestia przedawniania roszczeń została już poruszona przez TSUE w dniu 10 czerwca 2021 roku w połączonych sprawach od C-776/19 do C-782/19 przeciwko BNP Paribas. Wówczas Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że termin przedawnienia może biec dopiero od momentu, kiedy kredytobiorca dowiedział się o nieuczciwych postanowieniach zawartych w jego umowie. Zatem terminem rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia frankowicza nie jest moment wpłaty kolejnych rat, ale dopiero chwila, w której kredytobiorca pozyskał wiedzę, że jego umowa zawiera klauzule abuzywne. W związku z powyższym frankowicze mają szanse odzyskać wszystkie wpłacone na rzecz banku raty kredytu, niezależnie czy od momentu ich wpłaty upłynęło więcej niż 10 lat.

„W naszej praktyce z ostrożności informujemy klientów, że to, co się z całą pewnością należy frankowiczowi w przypadku unieważnienia umowy, to są wpłaty na rzecz banku do 10 lat wstecz. Jednak zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą roszczenia kredytobiorcy rozpoczynają swój 10-letni bieg przedawnienia od momentu, kiedy konsument powziął wiedzę, że umowa kredytu obciążona jest klauzulami abuzywnymi. W związku z tym dla większości frankowiczów roszczenie się jeszcze nie przedawniło, bowiem nie minęło 10 lat od powzięcia informacji o wadliwości zawartej umowy” – tłumaczy Kamil Chwiedosik.

Przestań spłacać nieuczciwy kredyt! Prawo jest po stronie frankowiczów.

Odroczenie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który miał zapasać dnia 17 marca 2022 roku, nie wpłynie na zmianę dotychczasowej korzystnej dla konsumenta linii orzeczniczej. TSUE zasadniczo zawsze w orzeczeniach wspierał pokrzywdzonych konsumentów. Kredytobiorcy posiadający kredyt w CHF nie powinni mieć żadnych wątpliwości, co do tego, czy warto pozwać bank. O ile powierzymy naszą sprawę zaufanej kancelarii prawnej, to frankowicze mogą liczyć na korzystne rozwiązanie sporu sądowego z bankiem. Kredyt we frankach jest obciążony klauzulami abuzywnymi, a w związku z tym w świetle prawa powinien być uznany za nieważny. Niestety, banki same z siebie nie zaproponują uczciwej ugody, więc jedyną drogą do uwolnienia się od toksycznej umowy jest pozew banku.

Życie Bez Kredytu to niezawodna pomoc prawna dla każdej osoby uwikłanej we franka – 100% naszych prawomocnych wyroków to wygrane konsumentów. Ponadto od maja 2021 wszystkie sprawy członków społeczności ŻBK kończą się unieważnieniem umowy kredytu w oparciu o zasadę dwóch kondykcji! Frankowicz w wyniku wygrania procesu z bankiem zachowuje kredytowaną nieruchomość, jego saldo kredytu spada do zera i już nigdy więcej nie musi spłacać toksycznych rat. Ponadto, kredytobiorca odzyskuje przez lata niesłusznie wpłacane pieniądze do banku, a bank musi usunąć wpis z księgi wieczystej.

Nasza kancelaria jest w stanie zapewnić frankowiczom pełną ochronę, łącznie z zabezpieczeniem kosztów związanych z oddaleniem powództwa, jak i odwetowymi pozwami ze strony banków. Przypominamy, że pozwów ze strony banków nie należy się obawiać, ponieważ nie mają one żadnego umocowania w świetle obowiązującego prawa. Niemniej, o ile bank zdecyduje się wystosować taki pozew przeciwko frankowiczowi, to eksperci ŻBK zapewniają skuteczną pomoc w oddaleniu takiego powództwa. Członków naszej społeczności obejmujemy pełną opieką prawną jeszcze przez kolejne 3 lata od chwili uzyskania prawomocnego wyroku, czyli aż do momentu wygaszenia wszelkich potencjalnych roszczeń banku.

Frankowiczu, przestań niepotrzebnie spłacać raty nieuczciwego kredytu. Pozwij bank i wybierz Życie Bez Kredytu!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy