Blog Frankowicza

Roszczenie banku przedawnia się z upływem 3 lat, z końcem roku kalendarzowego – uchwała Sądu Najwyższego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Uchwała wydana przez Sąd Najwyższy z dnia 13 maja 2022 r. określiła, że roszczenie przedsiębiorcy – w tym banku – przeciwko konsumentowi o zapłatę, przedawnia się z upływem 3 lat, z końcem roku kalendarzowego. Frankowicze jednak nie muszą obawiać się roszczeń kredytodawców, gdyż żądanie o zapłatę za korzystanie z kapitału jest bezpodstawne, a roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty kredytu zazwyczaj jest już przedawnione.
Roszczenie banku przedawnia się z upływem 3 lat, z końcem roku kalendarzowego – uchwała Sądu Najwyższego.
  • Uchwała SN z dnia 13 maja 2022 r. (sygn. akt III CZP 46/22) ustanowiła, że trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy wobec konsumenta kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego. Żądanie banku o zapłatę wygasa zatem po trzech latach, z końcem roku
  • Roszczenia banków kierowane w stosunku do frankowiczów w większości przypadków są bezzasadne albo przedawnione
  • Życie Bez Kredytu zapewnia frankowiczom ochronę przed roszczeniami banków przez trzy lata od uzyskania prawomocnego wyroku, czyli przez cały okres, w którym bank mógłby potencjalnie wystąpić z żądaniem o zapłatę

 

Roszczenia banków przeciwko frankowiczom przedawniają się po 3 latach, z końcem roku kalendarzowego. Frankowicze nie muszą obawiać się pozwów banków.

Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego doprecyzowała, po jakim czasie wygasa roszczenie przedsiębiorcy wobec konsumenta. Kwestia ta dotyczy również sporów frankowych, gdyż bank jako przedsiębiorca może potencjalnie formułować żądania o zapłatę wobec frankowiczów. Otóż Sąd Najwyższy określił, że trzyletni okres przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi kończy się razem z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Oznacza to, że jeżeli dane roszczenie rozpoczęłoby swój bieg 18 maja 2019 roku, to roszczenie przedawni się 31 grudnia 2022 roku.

Frankowicze jednak nie muszą obawiać się pozwów i roszczeń ze strony banków. Domaganie się wynagrodzenia za korzystanie z udzielonego przez bank kapitału jest żądaniem, które nie ma żadnego umocowania w obowiązującym prawie. Instytucje takie jak sądy powszechne, UOKiK, Rzecznik Finansowy, czy nawet Prokuratura Krajowa twierddzą jednogłośnie: bankom nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie w związku z udostępnieniem frankowiczowi kwoty kredytu. W tym temacie polecamy nasz artykuł: Znamy stanowisko prokuratury w sprawie pozwów składanych przez banki. Kredyty frankowe ponownie na wokandzie. Prokuratura Krajowa oficjalnie poinformowała, że będzie wspierać frankowiczów w wymierzonych przeciwko nim pozwach banków. Od Rzecznika Prokuratury uzyskaliśmy następujące pisemne oświadczenie:

„Takie działanie banków (pozwy wytaczane przez banki wobec frankowiczów – przyp. red.), niezależnie od ich intencji, może być w uprawniony sposób interpretowane jako odstraszające klientów od kroków procesowych. Tymczasem w ocenie prokuratury roszczenia banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie mają podstaw prawnych i winny skutkować oddaleniem takiego żądania.”

Natomiast roszczenia banków o zwrot udzielonej kwoty kredytu, powstające w wyniku unieważnienia umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji, w większości przypadków są już przedawnione. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W opinii naszych ekspertów bieg przedawnienia roszczenia banków powinien być liczony od momentu wypłaty kapitału na konto frankowicza lub ewentualnie od momentu wniesienia reklamacji przez frankowicza do banku. W obu przypadkach żądanie zwrotu udzielonego kapitału będzie już najprawdopodobniej przedawnione. Niemniej, nawet w przeciwnej sytuacji, gdy roszczenie banku okaże się częściowo ważne, frankowicz otrzyma znacznie większą sumę, niż będzie zobligowany do zwrotu bankowi. Ponadto nie będzie musiał uiszczać tej kwoty przed uzyskaniem należnych mu pieniędzy od kredytodawcy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2022 r. określająca okres przedawnienia się roszczeń przedsiębiorcy wobec klienta.

Do Sądu Najwyższego skierowano następujące zagadnienie prawne:

„Czy roszczenie przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi o zapłatę, którego termin przedawnienia nie krótszy niż dwa lata rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem 9 lipca 2018 r. – ulega przedawnieniu ostatniego dnia roku kalendarzowego zgodnie z brzmieniem art. 118 zd. 2 kodeksu cywilnego wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1104)?”

Uchwałą z dnia 13 maja 2022 r. SN określił, co następuje:

„Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104), kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego (art. 118 zdanie drugie k.c. w związku z art. 5 ust.1 powołanej ustawy).”

W Życie Bez Kredytu gwarantujemy skuteczną ochronę przed roszczeniami banków.

W Życie Bez Kredytu oferujemy najwyższą jakość usług na rynku. Poważnie podchodzimy do naszych obowiązków i udzielamy członkom naszej społeczności pełną ochronę od wszelkich ryzyk związanych z pozwem banku. W naszym Pakiecie Pełnym Ochrony i Gwarancji #ŻBK zabezpieczamy frankowiczów przed jakimikolwiek roszczeniami ze strony banków. Udzielamy ochrony przed odwetowymi pozwami banku oraz od roszczeń o wynagrodzenie za udzielnie kapitału. Nasi eksperci skutecznie potrafią oddalić tego typu roszczenia. Dodatkowo czuwamy nad członkami społeczności ŻBK aż trzy lata po uprawomocnieniu się wyroku, czyli do momentu przedawnienia się wszystkich potencjalnych roszczeń ze strony banku.

Ponadto, frankowiczom, którzy pozwą z nami bank, gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów w przypadku oddalenia powództwa przez sąd. Zapewniamy kompleksowe prowadzenie sporu z bankiem, łącznie z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów i pism, m.in. wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia, który zawsze składamy od razu łącznie z pozwem. Nie jest istotne, jak wiele rozpraw będzie wymagać dany pozew – nie pobieramy od tego dodatkowych opłat i zawsze możesz liczyć na reprezentacje naszych adwokatów. Doprowadzamy sprawy aż do uzyskania satysfakcjonującego prawomocnego unieważnienia kredytu. Jeżeli sprawa nie skończy się na sądzie I instancji, to również wspieramy członków naszej społeczności w sądzie apelacyjnym, czy nawet Sądzie Najwyższym.

Więcej o tym, jak działamy w Życie Bez Kredytu, przeczytasz w artykule: Frankowicze masowo pozywają banki. Ogromna w tym rola społeczności Życie Bez Kredytu. Statystyki.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy