Blog Frankowicza

Nieważna umowa kredytowa we frankach – co dalej?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
kredyt CHF - dom
Nieważna umowa kredytowa we frankach – co dalej?

Każda osoba posiadająca kredyt CHF z przyjemnością przyjmie fakt, że sądy krajowe wydają z codziennie coraz więcej korzystnych, a co najważniejsze prawomocnych wyroków dotyczących spraw tzw. frankowiczów. Frankowicze coraz częściej wygrywają przed sądami.

Sąd Apelacyjny w Warszawie tylko w tym roku wydał dwa bardzo głośnie rozstrzygnięcia. W dniu 31.01.2019 r. (syg. akt I ACa 7/18) oraz w dniu 10.07.2019 r. (sygn. akt VI ACa 1712/17) uznał kredyty waloryzowane do CHF jako nieważne i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkich wpłaconych do banku pieniędzy.

Tylko w ostatnich czterech latach zapadło ponad 100 wyroków uznających za nieważne umowy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Podstawy orzeczeń stwierdzających nieważność umów różnią się w zależności od charakteru stosunku prawnego łączącego strony, indywidualnych okoliczności dotyczących zawierania umowy, co często przekłada się na różny stan faktyczny, na którym Sąd opiera konkretny wyrok. W Polsce nie ma również prawa precedensu. Jest jednak stosowany przez Sądy zwyczaj do powoływania się na dotychczasowe linie orzecznicze, a te są dla klientów banków zwykle pomyślne.

Kredyt CHF: jak sądy patrzą na banki i jakie mają zastrzeżenia do banków:

  • zauważają rażące naruszenie zasad współżycia społecznego przez banki,
  • wystawienie kredytobiorców na niczym nieograniczone ryzyko przy jednoczesnym braku tego ryzyka po stronie banku,
  • sprzeczność postanowień umownych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego oraz prawa bankowego,
  • nienależyte nie wywiązanie się banku z obowiązków udzielenia rzetelnej informacji w zakresie ryzyk i kosztów dla kredyt CHF,
  • abuzywny charakter klauzul umownych, w szczególności odnoszących się do przeliczeń według kursów kupna oraz sprzedaży dowolnie i jednostronnie ustalanych przez bank,
  • po usunięciu z umowy bezprawnych klauzul indeksacyjnej lub denominacyjnej brak możliwości ustalenia wysokości świadczenia, które konsument powinien zwrócić,
  • waloryzacja jest nieuczciwa, bo bank wprowadził zróżnicowanie dwóch kursów w obrębie jednej umowy: kurs kupna i kurs sprzedaży.

We wnoszonych przez nas powództwach na rzecz osób z kredytami we frankach szwajcarskich korzystamy z tych i innych, dokładnie przemyślanych zarzutów. Wystarczy powiedzieć, że każdy pozew składa się z ponad 100 stron tekstu zawierających wnikliwą argumentację procesową oraz analizy finansowe, dokładnie dokumentujące obliczenia stosowne do roszczeń. Pracujemy nad pozwami, które w procesie sądowym są silne i zawsze mają duże szanse na zwycięstwo dla naszego Klienta.

Więcej informacji w artykułach:

Unieważnienia kredytów indeksowanych

Unieważnienia kredytów denominowanych

Unieważnienie – kredyt CHF

W październiku 2019 roku wyrok TSUE w sprawie Dziubak C-260/18 oddał całą kontrolę nad unieważnieniem kredytu w ręce frankowicza. Jego wola jest odtąd czynnikiem decydującym. Unieważnienia umów o kredyty frankowe po wyroku TSUE przebiegają jeszcze łatwiej i sprawniej. Wyrok dla frankowiczów okazał się bardzo korzystny. Teraz każda sprawa o kredyt CHF jest prowadzona na kanwie orzecznictwa TSUE. Sprawa Dziubak C-260/18 nadal toczy się, obecnie znów w Polsce. Obserwujemy tę sprawę: byliśmy w TSUE (Luksemburg) oraz na pierwszej po TSUE rozprawie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Państwo Dziubak domagają się właśnie unieważnienia kredytu, co zapewne zarządzi sąd, wspierając się wyrokiem TSUE.

Rozpatrujemy kilka wariantów unieważnienia. W każdym z nich po prawomocnym wyroku bank musi wypisać się z hipoteki, a nieruchomość pozostaje w rękach kredytobiorców. To, co różni scenariusze związane z unieważnieniem, to przede wszystkim kwestia związana z rozliczeniem stron. W tym zakresie orzecznictwo nie jest jednolite:

  1. W najgorszym przypadku będzie trzeba zwrócić bankowi kwotę pozostałego kapitału nominalnego (kwota otrzymana minus kwota wpłacona, płatność w ratach – art. 320 k.p.c. ), oczywiście pomniejszoną o wpłaty rat wniesione do banku między dniem złożenia powództwa a prawomocnym wyrokiem.
  2. W scenariuszach pośrednich bank nie musi nic zwracać kredytobiorcy, ani kredytobiorca nie muszą zwracać niczego bankowi lub ewentualnie bank musi zwrócić kredytobiorcy jedynie wpłacone CHF (teoria salda), przy czym osoba z kredytem nie musi nie musi zwracać niczego bankowi.
  3. W najlepszym scenariuszu bank musi zwrócić frankowiczowi wszystko wpłacone 10 lat wstecz, a on nie musi zwracać niczego bankowi (przedawnienie roszczeń banku z upływem 3 lat – art. 120 k.c. w zw. z art. 455 k.c.). Zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji, każda ze stron zgłasza żądanie zwrotu odrębnie, bez automatycznego kompensowania przez sąd.

Wszystkie z wymienionych powyżej rozwiązań, które zapewniamy jako specjaliści od spraw frankowych, są dla osób posiadających kredyt CHF korzystne. Oczywiście zawsze dążymy do wypracowania najlepszego rozwiązania, czyli zwrotu pieniędzy na Twoje konto przez bank, co powinno być poświadczone prawomocnym wyrokiem.

Przedawnienie roszczenia banku przy unieważnieniu umowy, tj. brak konieczności spłaty kwoty nominalnej

Otóż istnieją podstawy, aby przypuszczać, że roszczenie banku o zwrot wypłaconej kwoty kredytu jest przedawnione. Potrafimy to wykazać. Bank ma 3-letni okres przedawnienia swoich roszczeń wobec konsumentów. Oczywiście wówczas dojdzie do bezpodstawnego wzbogacenia kredytobiorcy, ale powinniśmy widzieć w tym sankcję dla banku za oszustwo. Art. 405. mówi:

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Jednak również w tym przypadku okres przedawnienia roszczeń z art. 405 k.c. wynosi 3 lata. To roszczenie ulega przedawnieniu zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego. Zgodnie z dotychczasową treścią art. 118 k.c. “jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.”

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie konkretnej umowy – już teraz zachęcamy do kontaktu.

Bank może próbować dowodzić swoich racji również na mocy ogólnych zasad współżycia społecznego: „Podniesiony przez pozwaną w odpowiedzi na pozew zarzut przedawnienia (art. 4421 § 1 k.c.) nie zasługuje na uwzględnienie. (…) Podniesienie zarzutu przedawnienia stanowi realizację prawa podmiotowego i podlega ocenie zgodności z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Jak wynika z ugruntowanego już orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie, Sąd może zakwalifikować podniesione zarzuty przedawnienia jako działanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego i przez to nieskuteczne. Rozpoznając przedmiotową sprawę Sąd doszedł do przekonania, iż “podniesienie przez pozwaną zarzutu przedawnienia było niezgodne z zasadami współżycia społecznego, stanowiło nadużycie prawa.”

Jednak zgodnie z zasadą “czystych rąk” zdaniem Sądu Najwyższego jest to niemożliwe: “Istotnie w orzecznictwie sądowym ukształtował się pogląd, określany jako „zasada czystych rąk”, zgodnie z którym nie może powoływać się na naruszenie zasad współżycia społecznego osoba, która sama zasady te (lub przepisy prawa) narusza. (…).” Oczywiście w przypadku Banku o rażącym naruszeniu możemy mówić z pełną odpowiedzialnością, bo Bank stosował klauzule niedozwolone zarabiając na konsumencie.

Wobec tego przy ewentualnym unieważnieniu umowy roszczenie Banku powstaje w związku z prowadzoną przez Bank działalnością gospodarczą. Tym samym podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia przewidzianemu w art. 118 k.c. Powyższy pogląd został ugruntowany w orzecznictwie co znalazło swój wyraz m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V CK 24/02, gdzie Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że „roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym występuje przedsiębiorca, podlega trzyletniemu przedawnieniu przewidzianym w art. 118 k.c., jeżeli powstaje ono w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

Jak pozwać bank – wskazówki na początek

Temat kredytów powiązanych z walutą szwajcarską jest dosyć złożony, dlatego przygotowaliśmy dla wszystkich posiadających kredyt w CHF Poradnik Frankowicza. W 10 krótkich filmach osoby posiadające kredyt w CHF znajdą wszystkie niezbędne informacje na temat przyczyn nieważności umów, argumentów jakie używają obie strony w postępowaniu oraz od czego zacząć przygotowania do pozwania banku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy