Blog Frankowicza

TSUE: Roszczenia frankowiczów nie mogą ulec przedawnieniu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
TSUE: Roszczenia frankowiczów nie mogą ulec przedawnieniu

Nieuczciwe warunki zawarte w umowie konsumenckiej nie są w żaden sposób wiążące dla konsumenta, a powództwo wniesione przeciwko takiej umowie nie może ulec przedawnieniu – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych wydanego w dniu 10 czerwca 2021 r. To kolejny bardzo ważny wyrok TSUE dot. abuzywnych umów kredytowych.

Wyrok TSUE na korzyść frankowiczów – roszczenia konsumentów nie mają terminu przedawnienia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 10 czerwca 2021 roku wydał orzeczenie w sprawie denominowanych do CHF kredytów BNP Paribas zawieranych we Francji. Wyrok ten może mieć duże znaczenia również dla analogicznych spraw dotyczących polskich konsumentów. W opinii TSUE: “wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku”.

Trybunału Sprawiedliwości podkreślił również, że “termin przedawnienia roszczenia o zwrot kwot wpłaconych na podstawie nieuczciwego warunku umownego, który może upłynąć, nawet zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze tego warunku, w żaden sposób nie może być zgodny z dyrektywą”.

TSUE: umowy zawarte z BNP Paribas były nieprzejrzyste i nieproporcjonalnie obciążały konsumenta  

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważył również, że umowy frankowe nie spełniały wymogu przejrzystości, w szczególności gdy kredytobiorca nie został powiadomiony przez bank o kontekście gospodarczym mogącym wpłynąć na zmiany kursu waluty.

 

„nie spełnia wymogu przejrzystości przekazywanie, przy zawieraniu umowy, temu konsumentowi informacji, nawet licznych, jeżeli opierają się one na założeniu, że stosunek wymiany między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.”

TSUE w orzeczeniu odniósł się również do nierównowagi stron kontraktu i niewspółmiernego przerzucenia ryzyka walutowego na konsumenta.

„takie warunki mogą prowadzić do znaczącej nierównowagi wynikających z umowy kredytu praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta. W zakresie, w jakim przedsiębiorca nie przestrzegał wymogu przejrzystości względem konsumenta, warunki te wydają się bowiem obciążać konsumenta ryzykiem nieproporcjonalnym do świadczeń i kwoty otrzymanego kredytu, ponieważ stosowanie tych warunków skutkuje tym, że konsument musi długoterminowo ponieść koszt zmiany kursu wymiany.”

Relacja na żywo

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 100/21 Luksemburg, 10 czerwca 2021 r

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy