Blog Frankowicza

Santander – aktualne orzecznictwo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
wyroki frankowe santander
Santander – aktualne orzecznictwo

Najnowsze wyroki:

Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt I ACa 625/21, wyrok z dnia 23.11.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXXVIII C 1925/21, wyrok z 22.11.2021 r
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 842/18, wyrok z 11.10.2021 r
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2961/18, wyrok z dnia 11.06.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 1678/19, wyrok z dnia 28.05.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 963/20, wyrok z dnia 13.05.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2665/10, wyrok z dnia 10.02.2021 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 332/19, wyrok z dnia 25.09.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszwie, sygn. akt II C 457/19, wyrok z dnia 23.09.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 1508/19, wyrok z dnia 21.09.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2417/19, wyrok z dnia 01.09.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 819/19, wyrok z dnia 31.07.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 1254/17, wyrok z dnia 11.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2858/18, wyrok z dnia 05.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 429/19, wyrok z dnia 03.03.2020 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V ACa 689/19, wyrok z dnia 03.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 133/19, wyrok z dnia 02.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2880/18, wyrok z dnia 02.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 905/19, wyrok z dnia 25.02.2020 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt XII C 1141/18, wyrok z dnia 28.02.2020 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt IC 1370/17, wyrok z dnia 3.02.2020 r. (uchyla nakaz zapłaty od (I Ac 724/17 SO Rydzewski Robert)
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn akt. XXV C 268/19, wyrok z dnia 9.12.2019 r. – umowa nieważna (kredyt indeksowany Polbank)
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt. XXV C 981/17, wyrok z dnia 7.10.2019 r. – odfrankowanie (kredyt indeksowany Polbank)
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt. XXV C 738/19, wyrok z dnia 30.08.2019 r. – odfrankowanie (kredyt ineksowany Polbank)
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt. XXV C 2886/18, wyrok z dnia 19.12.2018 r. – nieważność umowy (kredyt denominowany Raiffeisen)

Aktualne orzecznictwo dla banku Santander

W ostatnich latach zapadło wiele korzystnych dla konsumentów wyroków dotyczących kredytów indeksowanych do waluty szwajcarskiej, gdzie naprzeciw kredytobiorców występował Santander Bank Polska SA.

Santander Bank Polska SA, funkcjonuje na rynku od 2001 r. (w latach 2001–2018 Bank Zachodni WBK SA). Bank Zachodni WBK powstał w wyniku połączenia w 2001 Banku Zachodniego SA i Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA. Od 2011 roku należy do hiszpańskiej grupy Santander. 4 stycznia 2013 r. Bank Zachodni WBK połączył się z Kredyt Bankiem. W związku z powyższym Santander Bank Polska SA odpowiada za wszelkie zobowiązania Kredyt Banku, który do 2013 r. oferował kredytobiorcom kredyt hipoteczny z wzorem umowy nazwanym Ekstralokum.

Wzorzec Umowy Ekstralokum wielokrotnie był oceniany przez sądy, które ostatnio wydały kolejne korzystne wyroki unieważniające. Uznać zatem należy, że konstrukcja Umowy narusza niewątpliwie obowiązujące przepisy, wobec czego winna zostać uznana za nieważną. Zasadność kwestionowania ważności Umowy wynika również z wielu opinii prawnych dostępnych w prasie prawniczej jak również w pojawiających się w publikacjach ekonomicznych oraz z aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych, jak choćby wyrok z dnia 2018-06-19, sygn. akt VI C 1361/17 SSR Łukasz Mrozek oraz wyrok z dnia 2018-07-10, sygn. akt XVIII C 1088/17 SSO Magda Inerowicz.

Wskazać należy w tym miejscu na uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., która ostatecznie przesądziła, iż “Oceny czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] § 1 k.c.) dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.” (sygn. III CZP 29/17). Wobec tego oceniając klauzulę niedozwoloną sąd bada samą umowę oraz jej treść, a nie jej stosowanie w praktyce.

Abuzywne postanowienie umowy kredytu jest bezskuteczne ex lege (z mocy prawa, a nie dopiero na zarzut konsumenta) i ex tunc (od samego początku, a nie np. od momentu faktycznego naruszenia interesów słabszej strony umowy).

 

Natomiast niedozwolony charakter postanowień umownych może być badany jedynie z uwzględnieniem okoliczności z chwili zawarcia umowy kredytu. Wynika to zarówno z art. 4 ust. 1 Dyrektywy 93/13/EWG, jak i z przepisu art. 385[2] Kodeksu cywilnego, który stanowi inkorporację przepisu dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Zgodnie z art. 385[2] Kodeksu cywilnego: oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Zatem miarodajną dla badania przesłanek abuzywności danego postanowienia jest tylko i wyłącznie chwilą zawarcia umowy i nie mają w tym względzie znaczenia okoliczności, które wystąpiły później”;

Zaznaczyć należy, że Santander Bank Polska SA stosuje w swoich wzorcach umownych niedozwolone klauzule będące podstawą do wytoczenia powództwa przeciwko Bankowi. Klauzule abuzywne dotyczą w dużej części nieuprawnionego stosowania przez Bank klauzul waloryzacyjnych opartych na tabelach kursów walut ustalanych przez Bank. Stosowane przez Bank klauzule są podstawą do uznania całej umowy za nieważną.

Uzasadnienie wyroku sygn. akt IV CSK 13/19

Dnia 7 listopada 2019 r. w Sądzie Najwyższym doszło do kasacji w sprawie sygn. akt IV CSK 13/19, przeciwko Santander Bank S.A. Odrzucone wcześniej roszczenia powodów zostały odrzucone przez Sąd Apelacyjny (II instancję), jednak Sad Najwyższy podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego (I instancji) i tym samym uprawomocnił unieważnienie umowy kredytobiorców z bankiem.

 

Sąd Apelacyjny uznał, że ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy są prawidłowe, a zatem przyjął je za własne. Nie zyskał aprobaty Sądu Apelacyjnego zarzut powodów, jakoby Sąd I instancji, przy ocenie indywidualności uzgodnień stron postanowień aneksów do umów kredytowych, przewidujących do rozliczeń tych umów kredytowych kurs CHF/PLN, oparł swoje stanowisko jedynie na ustaleniu, iż ich zawarcie nastąpiło na ich wniosek. Do konstatacji, że sporne postanowienia umowne zostały ustalone przez strony indywidualnie, Sąd Okręgowy doszedł na podstawie całokształtu materiału dowodowego.

 

Klauzula przewalutowania zawarta w umowie kredytu może podlegać badaniu pod kątem abuzywności, jeżeli nie została wyrażona w jednoznaczny sposób. Ta kwestia nie miała jednak istotnego znaczenia w niniejszej sprawie, gdyż analizowane klauzule zawarte w art. 3.01. ust. 1 i 3 (w szczególności to drugie postanowienie), określając główne świadczenia stron, mogą podlegać badaniu pod kątem ich abuzywności, bowiem nie zostały wyrażone w sposób jednoznaczny. Jest bowiem oczywiste, że klauzula przewalutowania zawarta w aneksach do umów kredytowych stron tych kryteriów nie spełniała, a powodowie nie byli w stanie na jej podstawie oszacować kwoty, którą będą musieli świadczyć w przyszłości. W art. 3851 § 1 k.c. decydujące znaczenie przypisano – wzorem art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 – ocenie postanowienia w świetle kryterium dobrych obyczajów (w dyrektywie – wymagań dobrej wiary) oraz kryterium „rażącego”, tzn. znaczącego naruszenia interesów konsumenta. Odwołuje się zatem do zwrotów niedookreślonych (w tym klauzuli generalnej), które w procesie stosowania prawa pozostawiają sądowi stosunkowo daleko idącą swobodę interpretacyjną.

„Dobre obyczaje” to reguły postępowania niesprzeczne z etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać także działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, a więc o działanie potocznie określane jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające od przyjętych standardów postępowania. Pojęcie „interesów konsumenta” należy rozumieć szeroko, nie tylko jako interes ekonomiczny, ale mogą tu wejść w grę także inne aspekty: zdrowia konsumenta (i jego bliskich), jego czasu zbędnie traconego, dezorganizacji toku życia, przykrości, zawodu itp. Naruszenie interesów konsumenta wynikające z niedozwolonego postanowienia musi być rażące, a więc szczególnie doniosłe.

 

Pełnię treści tych pojęć, w stosunkach umownych między profesjonalistą a konsumentem, nadaje judykatura. Przykładowo, w wyroku z dnia 13 lipca 2005 r. (I CK 832/04, Biuletyn SN 2006, nr 2, s. 86) Sąd Najwyższy wskazał, że rażące naruszenie interesów konsumenta istotnie można rozumieć jako nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym. Natomiast działanie wbrew dobrym obyczajom (w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego) oznacza tworzenie przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową stron takiego stosunku. Tak w szczególności walifikowane są wszelkie postanowienia, które zmierzają do naruszenia równorzędności stron stosunku, nierównomiernie rozkładając uprawnienia i obowiązki między partnerami umowy. Właśnie brak równowagi kontraktowej jest najczęściej wskazywanym przejawem naruszenia dobrych obyczajów drogą zastosowania określonych klauzul umownych (zob. ww. wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 832/04). Jednocześnie należy uwzględnić nie tylko interesy o wymiarze ekonomicznym, ale inne, zasługujące na ochronę dobra konsumenta, jak jego czas, prywatność, poczucie godności osobistej czy satysfakcja z zawarcia umowy o określonej treści. Sprzeczne z dobrymi obyczajami są zatem, przykładowo, działania wykorzystujące niewiedzę, naiwność czy brak  doświadczenia konsumenta, naruszające zasadę równorzędności stron umowy, zmierzające do dezinformacji, wywołujące błędne przekonanie konsumenta. Chodzi więc o działania określane jako nieuczciwe, nierzetelne i odbiegające na niekorzyść konsumenta od przyjętych standardów postępowania. Obie wskazane w art. 3851 § 1 k.c. formuły prawne służą ocenie tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają, mówiąc najogólniej, zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw i obowiązków stron konsumenckiego stosunku obligacyjnego.

 

W niniejszej sprawie Sądy I i II instancji w ogóle nie wzięły pod uwagę tej dyrektywy, która w wyraźny sposób wskazuje kiedy postanowienie umowne powinno zostać uznane za niedozwolone (nieuczciwe – zgodnie z nomenklaturą zastosowaną w dyrektywie). W art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 przewidziano, że państwa członkowskie stanowią, iż na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach  zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków. Uznanie przez Sąd Najwyższy, że postanowienia określające zasady przeliczania kwoty kredytu na walutę obcą są niedozwolonymi postanowieniami umownymi, oznacza, iż – zgodnie z art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. – nie wiążą one powodów.

 

Należy mieć tu na względzie stanowisko wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 października 2019 r., w sprawie C-260/18, w którym wskazano, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi na przeszkodzie wypełnianiu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, w przypadku gdy strony umowy wyrażą na to zgodę. Innymi słowy, nie można w sytuacji uznania niedozwolonych postanowień umownych za abuzywne zastępować ich żadnymi innymi. Tym samym uznać należy, iż postanowienia obu aneksów zawarte w art. 3.01. ust. 1 i 3 nie będą mogły być zastąpione żadnymi innymi. W związku z tym powstaje pytanie, jaki jest skutek wyeliminowania tychże postanowień umownych. „

 

Jak zacząć ?

Każdą sprawę należy rozpocząć od profesjonalnej analizy umowy kredytowej. Kliknij w poniższy link i wypełnij formularz kontaktowy ŻBK. Po otrzymaniu Twojego formularza, prześlemy Ci niezbędne informacje dotyczące pozwania banku oraz zbiór pytań potrzebnych do wykonania rzetelnej analizy umowy. Na otrzymanego od nas emaila, prześlij nam odpowiedzi do pytań oraz skany swojej umowy i jej aneksów jeżeli były.

To naprawdę proste ! Prześlij nam dokumenty i w ciągu od 3 do 7 dni przyślemy do Ciebie analizę umowy kredytowej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy