Blog Frankowicza

Pilne. Eksperci Życia Bez Kredytu omawiają najnowszy projekt „tarczy antykryzysowej” z dnia 25.03.2020 dotyczącej koronawirusa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ustawa koronawirus
Pilne. Eksperci Życia Bez Kredytu omawiają najnowszy projekt „tarczy antykryzysowej” z dnia 25.03.2020 dotyczącej koronawirusa.

Ważna informacja! 


Z perspektywy kredytobiorców nie ma żadnej realnej pomocy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Niestety, rząd praktycznie w ogóle nie wywiązał się z oczekiwań i nie będzie odroczenia płatności rat, ani też innych rozwiązań, które faktycznie pomogłyby zneutralizować finansowe skutki koronawirusa. Bierzemy wobec tego sprawy w swoje ręce:

https://zyciebezkredytu.pl/bezwarunkowe-odroczenie-kredytow-czy-wniosek-o-odroczenie-splat-rat-wplywa-na-uniewaznienie-umowy-kredytowej-pobierz-nowy-wzor/


Pobierz i złóż pismo on-line. Nie daj się nabierać na bankowe wakacje kredytowe, bo to dodatkowy koszt dla Ciebie, a zysk dla banku. Odroczenie rat kredytowych, tak jak w innych krajach powinno być bezwarunkowe i darmowe.

W dniu 26.03.2020 w Sejmie miało miejsce m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Mamy do czynienia z ogromnym kryzysem, a proponowana pomoc rządu wynikająca z finalnego projektu ustawy stanowiącej tzw. „tarczę antykryzysową” w zasadzie sprowadza się do 3 miesięcy nie płacenia ZUSu.

Wartość tej ustawy szacowana jest na … 38 mld złotych-  porównywalny roczny koszt 500+. Nie trzeba przypominać, że to miało być wsparcie, a nie kolejne targi polityczne.

Gdzie jest pomoc kredytobiorcom, co mają zrobić pracodawcy zatrudniający ponad 10 osób? Pytań rodzi się wiele.

W chwili obecnej trwają w Sejmie wzmożone prace nad przyjęciem tej ustawy. Ma ona za zadanie pomoc przedsiębiorcom, w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli. Jednym z najważniejszych celów jest ochrona istniejących miejsc pracy. Skutki uchwalonej ustawy mają przynieść ulgę w obecnej chwili, ale są nacelowane na efekt długotrwały.

Niestety projekt nie zawiera żadnych postanowień związanych bezpośrednio z płatnościami kredytów, ma jednak na celu wywrzeć pośredni, pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną kredytobiorców.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia przygotowanego projektu.

 1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Przedsiębiorcy, którzy zanotowali spadek obrotów o min. 15%, będą mogli zwracać się z wnioskiem o pomoc i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem lub też, których czas pracy został obniżony. Pomoc dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, pracę nakładczą lub innych umów o świadczenie usług.

Pracodawca ma prawo obniżyć, pracownikowi, który został objęty przestojem ekonomiczny, wynagrodzenie maksymalnie o 50% (jednak wypłacone nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę), natomiast wynagrodzenie to będzie dofinansowane, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie to dotyczy pracowników, którzy osiągają dochody nie przekraczające 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawca ponadto może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0.5 etatu, a co za tym idzie wynagrodzenie, jednak nie może być ono niższe niż minimalne. Wynagrodzenie to będzie dofinansowanie w wysokości połowy wynagrodzenia jednak nie więcej niż równowartość 40% przeciętnego wynagrodzenia.

 

2. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonującym umowę agencyjna, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług przysługuje świadczenie postojowe, chyba że osoby te mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę).

Świadczenie to przysługuje, jeśli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, skutkującego spadkiem przychodów o co najmniej 15%. W przypadku umów cywilnoprawnych, świadczenie przysługuje, jeśli były one zawarte przed 1 lutego 2020 r. i ich wartość wynosiła co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie postojowe wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia o pracę.

 

3. Zwolnienie z konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne dla mikroprzedsiębiorców.

4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będące mikroprzedsiębiorcami mogą być zwolnione z obowiązku płacenia nieopłaconych składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku. W przypadku samozatrudnionych nie mogą oni osiągać przychodów wyższych niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

5. Starosta może dofinansować wynagrodzenia pracowników w przypadku spadku obrotów przedsiębiorstwa o minimum 30%, na podstawie wniosku złożonego do PUP

6. Starosta może wspomóc również dofinansować koszty prowadzenia działalności gospodarczej osobom niezatrudniającym pracowników, których obroty spadły o co najmniej 30%.

7. Dodatkowo urzędy pracy będą mogły udzielać preferencyjnych pożyczek mikroprzedsiębiorcom (do wysokości 5000 zł)

8. Ponadto proponowane zmiany zawierają: uelastycznienie przepisów dotyczących czasu pracy- możliwość ich większego dostosowania do potrzeb przedsiębiorcy wywołanych aktualną sytuacją; brak opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu składek ubezpieczeń społecznych; umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19; korzystniejsze zasady rozliczania straty; umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki; obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania; przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców; umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową; przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019; zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów.

9. Zmiany zawierają również odroczenie niektórych obowiązków m.in. płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń płatnych w marcu i kwietniu 2020 r.;

Powyżej zaprezentowaliśmy najważniejsze zmiany w tarczy antykryzysowej wpływające na sytuację przedsiębiorców, ale też pracowników. Należy pamiętać, że skorzystanie z pomocy państwa będzie uzależnione od złożenia stosownych wniosków, jednak jako pozytyw można przyjąć to, że mają być one uproszczone, opierać się również na oświadczeniach, w zakresie określania swojej sytuacji. Przy tego typu projekcie ważkim jest, aby uzyskanie pomocy było możliwie najprostsze, aby proces ten przebiegał szybko, bo rychłość pomocy może decydować o sytuacji przedsiębiorcy.

Proponowane zmiany mają wiele pozytywnych cech, które z pewnością pomogą wielu przedsiębiorcom poprawić swoją sytuację, w tak trudnych momentach. Mamy również nadzieję, że zminimalizuje to groźby wypowiedzeń wręczanym pracownikom. Jasnym jest, że zawsze można by oczekiwać więcej, zmian w innym zakresie lub formie.

Z naszej perspektywy szczególnie negatywnie trzeba określić brak jasnych i zdecydowanych rozwiązań dla kredytobiorców. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że banki będą wywiązywać się z dotychczasowych deklaracji pomocy w obecnej sytuacji. Z pewnością w tym celu wskazana będzie pomoc specjalistów, którzy będą monitorować uczciwość rozwiązań proponowanych kredytobiorcom przez banki.

 

Projekt [część dotycząca przedsiębiorców i pracowników]

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1)

 

Art. 15g. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.

 1. Przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 3. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
 4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
 5. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
 7. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 8. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
 2. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz:
 • organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 1 lub ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 1 lub ust. 2 ustawy o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
 • przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
 1. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.
 2. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.
 3. W porozumieniu określa się co najmniej:
 • grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
 • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 1. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 3. Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 2 oraz art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
 5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków.
 6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 16, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
 7. Zadania organów administracji wynikające z ust. 1 realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy