Blog Frankowicza

Frankowicz może prowadzić działalność gospodarczą w kupionej na kredyt nieruchomości. Korzystny dla konsumentów wyrok TSUE C-570/21 z dnia 08.06.2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wyrok TSUE z 8 czerwca tego roku korzystnie wpłynie na sytuacje frankowiczów, którzy częściowo wykorzystali udzielony kredyty na cele związane z własną działalnością gospodarczą. Sędziowie Trybunału podkreślili, że o ile cel gospodarczy nie jest dominujący, to kredytobiorca jest chroniony pełnią praw przysługującym konsumentom. Wyrok ten z pewnością ujednolici linię orzeczniczą w tej kwestii i przyśpieszy wiele spraw frankowych.
Frankowicz może prowadzić działalność gospodarczą w kupionej na kredyt nieruchomości. Korzystny dla konsumentów wyrok TSUE C-570/21 z dnia 08.06.2023 r.
  • 8 czerwca zapadł kolejny korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że kredytobiorcy, który częściowo wykorzystał kwotę udzielonego kredytu na własną działalność gospodarczą, nadal w świetle prawa może przysługiwać status konsumenta
  • Zgodnie z obowiązującym prawem w całej Unii Europejskiej konsumentom przysługuje szczególna ochrona przed praktykami nieuczciwych przedsiębiorców. Właśnie dlatego status konsumenta w sprawach frankowych jest tak niezwykle istotny
  • TSUE wskazał, że sądy przy ocenie, czy frankowicz jest objęty zakresem pojęcia konsumenta wynikającego z dyrektywy 93/13/EWG, jest zobowiązany uwzględnić wszystkie istotne okoliczności towarzyszące umowie kredytu. W szczególności podział wykorzystania pożyczonego kapitału na działalność zawodową i pozazawodową , a w przypadku większej liczby kredytobiorców fakt, że tylko jeden z nich realizuje cel gospodarczy
  • Wyrok TSUE powinien rozwiać wszelkie wątpliwości sądów w takich sprawach frankowych, w których nieruchomość była wynajmowana lub prowadzono w niej działalność gospodarczą. We wszystkich tych przypadkach frankowiczom może przysługiwać status konsumenta. W konsekwencji umowa kredytu powinna zostać unieważniona przez sąd na zasadzie T2K

 

TSUE po stronie frankowiczów. Wyrok w sprawie C-570/21

W czwartek 8 czerwca w Luksemburgu zapadł kolejny wspaniały wyrok dla osób uwikłanych w toksyczne kredyty frankowe. Tym razem Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozwiał wątpliwości polskich sądów w kwestii oceny, czy frankowiczowi przysługuje status konsumenta w sytuacji, gdy udzielony kredyt CHF był częściowo wykorzystany przez kredytobiorcę na cele gospodarcze.

Orzeczenie TSUE dotyczyło zapytania przesłanego przez sędziego z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli Michała Ciby. W prowadzonej przez niego sprawie małżeństwo S. wystąpiło do banku z roszczeniem o zapłatę bezpodstawnie pobranych rat w oparciu o abuzywne klauzule umowy kredytu waloryzowanego do CHF. Kredytodawca, próbując uciec od odpowiedzialności, twierdził, że kredyt był zawarty na cele gospodarcze powódki związane z refinansowaniem jej wcześniejszych zobowiązań zaciągniętych w związku jej działalnością gospodarczą. Drugi powód, czyli jej mąż, nie prowadził działalności gospodarczej. Małżeństwo jako cel kredytu wskazało 96 tys. zł na refinansowanie kredytu, a 110 tys. zł na dowolny cel, w tym przypadku remont domu.

Sąd Rejonowy zwrócił się do TSUE z pytaniem, na jakich warunkach kredytobiorca, który zaciągnął kredyt częściowo na cele gospodarcze lub zawodowe a częściowo prywatne wraz z innym kredytobiorcom działającym jedynie dla własnych potrzeb konsumpcyjnych, może być uznany za konsumenta w świetle przepisów wynikających z dyrektywy 93/13/EWG. TSUE w wyroku C-570/21 wyjaśnił, że kredytobiorcy przysługuje status konsumenta, o ile cel gospodarczy lub zawodowy był tak ograniczony, że nie dominował w ogólnym kontekście umowy.

Mieszane kredyty, zaciągane w części dla celów konsumpcyjnych, a w części prowadzenia działalności gospodarczej, stanowią ok. 10 proc. wpływających do naszego sądu spraw, i już na etapie wstępnej kontroli pozwu pojawiają się ta kwestia i rozbieżności, czy daną sprawę traktować jako konsumencką, czy gospodarczą, co nieraz skutkuje skierowaniem jej do wydziału gospodarczego SO. Wskazówki TSUE w tym zakresie, tj. gdzie jest granica oddzielająca kredyt konsumencki od zwykłego mogą ułatwić i przyśpieszyć rozpatrywania takich spraw” – komentuje Tomasz Niewiadomski, przewodniczący Sądu „Frankowego” – XXVIII Wydziału Cywilnego SO w Warszawie.

Pojęcie „konsumenta” w świetle wyroku TSUE C-570/21 z dnia 08.06.2023 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że sąd krajowy ma obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie czynniki związane z umową kredytu w celu ustalenia, czy dana osoba spełnia definicję „konsumenta” zgodnie z dyrektywą o ochronie konsumentów. TSUE w dniu 8 czerwca br. wydał następujący wyrok:

„1) Artykuł 2 lit. b) dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że:

pojęcie „konsumenta” w rozumieniu tego przepisu obejmuje osobę, która zawarła umowę kredytu do użytku częściowo związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a w części niezwiązanego z tą działalnością, wspólnie z innym kredytobiorcą, który nie działał w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli cel działalności gospodarczej lub zawodowej jest tak ograniczony, że nie jest on dominujący w ogólnym kontekście tej umowy.

2) Artykuł 2 lit. b) dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że:

w celu ustalenia, czy dana osoba jest objęta zakresem pojęcia „konsumenta” w rozumieniu tego przepisu, a w szczególności, czy gospodarczy cel umowy kredytu zawartej przez tę osobę jest tak ograniczony, że nie jest on dominujący w ogólnym kontekście tej umowy, sąd odsyłający jest zobowiązany uwzględnić wszystkie istotne okoliczności towarzyszące tej umowie, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, takie jak w szczególności podział wykorzystania pożyczonego kapitału na działalność zawodową i pozazawodową, a w przypadku większej liczby kredytobiorców okoliczność, że tylko jeden z nich realizuje cel gospodarczy lub że kredytodawca uzależnił udzielenie kredytu przeznaczonego na cele konsumenckie od częściowego przeznaczenia pożyczonej kwoty na spłatę długów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.”

Co wyrok C-570/21 TSUE oznacza dla frankowiczów?

Wyrok C-570/21 to kolejny pozytywny krok w kwestii ochrony praw frankowiczów i generalnie konsumentów. Najnowsze orzeczenie TSUE to kolejny bardzo cenny argument w sporach z nieuczciwymi bankami dla tych kredytobiorców, którzy częściowo przeznaczyli udzielony kredyt na cele powiązane z własną działalnością gospodarczą. Teraz dla sądów nie powinien mieć znaczenia fakt, że nieruchomość była wynajmowana lub była w niej prowadzona (bądź zarejestrowana) działalność gospodarcza. O ile cel konsumpcyjny (mieszkaniowy) jest dominujący, to frankowicz jest uznawany za konsumenta zgodnie z dyrektywą 93/13.

W związku z przysługującym frankowiczowi statusem konsumenta umowa abuzywnego kredytu frankowego nie powinna go obowiązywać od samego początku jej zawarcia. Niedozwolone postanowienia umowne zawarte w niemalże każdej umowie frankowej nie wiążą konsumenta i nie wywołują wobec niego skutków prawnych. W związku z powyższym umowę kredytu można skutecznie unieważnić w sądzie na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K).

Unieważnienie umowy kredytu na zasadzie T2K oznacza dla frankowicza wyzerowanie salda kredytu i uwolnienie się od konieczności spłaty miesięcznych rat. Ponadto bank jest zobowiązany zwrócić frankowiczowi wszystkie nieprzedawnione raty kredytu, czyli wszystkie płatności uiszczone na rzecz banku 10 lat wstecz od momentu powzięcia wiedzy przez kredytobiorcę, że umowa zawiera klauzule abuzywne. To z kolei oznacza, że najprawdopodobniej bank będzie zobowiązany zwrócić frankowiczowi wszystkie raty kredytu wpłacane od samego początku zawarcia umowy. Oczywiście, wpis hipoteczny banku zostanie usunięty z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. W dodatku już 15 czerwca TSUE zapewne potwierdzi, że pokrzywdzeni konsumenci mogą dochodzić od banku dodatkowych świadczeń, np. zadośćuczynienia czy waloryzacji od wpłacanych co miesiąc rat kredytu.

TSUE po stronie frankowiczów. Wyrok w sprawie C-570/21

W czwartek 8 czerwca w Luksemburgu zapadł kolejny wspaniały wyrok dla osób uwikłanych w toksyczne kredyty frankowe. Tym razem Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozwiał wątpliwości polskich sądów w kwestii oceny, czy frankowiczowi przysługuje status konsumenta w sytuacji, gdy udzielony kredyt CHF był częściowo wykorzystany przez kredytobiorcę na cele gospodarcze.

Orzeczenie TSUE dotyczyło zapytania przesłanego przez sędziego z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli Michała Ciby. W prowadzonej przez niego sprawie małżeństwo S. wystąpiło do banku z roszczeniem o zapłatę bezpodstawnie pobranych rat w oparciu o abuzywne klauzule umowy kredytu waloryzowanego do CHF. Kredytodawca, próbując uciec od odpowiedzialności, twierdził, że kredyt był zawarty na cele gospodarcze powódki związane z refinansowaniem jej wcześniejszych zobowiązań zaciągniętych w związku jej działalnością gospodarczą. Drugi powód, czyli jej mąż, nie prowadził działalności gospodarczej. Małżeństwo jako cel kredytu wskazało 96 tys. zł na refinansowanie kredytu, a 110 tys. zł na dowolny cel, w tym przypadku remont domu.

Sąd Rejonowy zwrócił się do TSUE z pytaniem, na jakich warunkach kredytobiorca, który zaciągnął kredyt częściowo na cele gospodarcze lub zawodowe a częściowo prywatne wraz z innym kredytobiorcom działającym jedynie dla własnych potrzeb konsumpcyjnych, może być uznany za konsumenta w świetle przepisów wynikających z dyrektywy 93/13/EWG. TSUE w wyroku C-570/21 wyjaśnił, że kredytobiorcy przysługuje status konsumenta, o ile cel gospodarczy lub zawodowy był tak ograniczony, że nie dominował w ogólnym kontekście umowy.

Mieszane kredyty, zaciągane w części dla celów konsumpcyjnych, a w części prowadzenia działalności gospodarczej, stanowią ok. 10 proc. wpływających do naszego sądu spraw, i już na etapie wstępnej kontroli pozwu pojawiają się ta kwestia i rozbieżności, czy daną sprawę traktować jako konsumencką, czy gospodarczą, co nieraz skutkuje skierowaniem jej do wydziału gospodarczego SO. Wskazówki TSUE w tym zakresie, tj. gdzie jest granica oddzielająca kredyt konsumencki od zwykłego mogą ułatwić i przyśpieszyć rozpatrywania takich spraw” – komentuje Tomasz Niewiadomski, przewodniczący Sądu „Frankowego” – XXVIII Wydziału Cywilnego SO w Warszawie.

Pojęcie „konsumenta” w świetle wyroku TSUE C-570/21 z dnia 08.06.2023 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że sąd krajowy ma obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie czynniki związane z umową kredytu w celu ustalenia, czy dana osoba spełnia definicję „konsumenta” zgodnie z dyrektywą o ochronie konsumentów. TSUE w dniu 8 czerwca br. wydał następujący wyrok:

„1) Artykuł 2 lit. b) dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że:

pojęcie „konsumenta” w rozumieniu tego przepisu obejmuje osobę, która zawarła umowę kredytu do użytku częściowo związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a w części niezwiązanego z tą działalnością, wspólnie z innym kredytobiorcą, który nie działał w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli cel działalności gospodarczej lub zawodowej jest tak ograniczony, że nie jest on dominujący w ogólnym kontekście tej umowy.

2) Artykuł 2 lit. b) dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że:

w celu ustalenia, czy dana osoba jest objęta zakresem pojęcia „konsumenta” w rozumieniu tego przepisu, a w szczególności, czy gospodarczy cel umowy kredytu zawartej przez tę osobę jest tak ograniczony, że nie jest on dominujący w ogólnym kontekście tej umowy, sąd odsyłający jest zobowiązany uwzględnić wszystkie istotne okoliczności towarzyszące tej umowie, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, takie jak w szczególności podział wykorzystania pożyczonego kapitału na działalność zawodową i pozazawodową, a w przypadku większej liczby kredytobiorców okoliczność, że tylko jeden z nich realizuje cel gospodarczy lub że kredytodawca uzależnił udzielenie kredytu przeznaczonego na cele konsumenckie od częściowego przeznaczenia pożyczonej kwoty na spłatę długów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.”

Co wyrok C-570/21 TSUE oznacza dla frankowiczów?

Wyrok C-570/21 to kolejny pozytywny krok w kwestii ochrony praw frankowiczów i generalnie konsumentów. Najnowsze orzeczenie TSUE to kolejny bardzo cenny argument w sporach z nieuczciwymi bankami dla tych kredytobiorców, którzy częściowo przeznaczyli udzielony kredyt na cele powiązane z własną działalnością gospodarczą. Teraz dla sądów nie powinien mieć znaczenia fakt, że nieruchomość była wynajmowana lub była w niej prowadzona (bądź zarejestrowana) działalność gospodarcza. O ile cel konsumpcyjny (mieszkaniowy) jest dominujący, to frankowicz jest uznawany za konsumenta zgodnie z dyrektywą 93/13.

W związku z przysługującym frankowiczowi statusem konsumenta umowa abuzywnego kredytu frankowego nie powinna go obowiązywać od samego początku jej zawarcia. Niedozwolone postanowienia umowne zawarte w niemalże każdej umowie frankowej nie wiążą konsumenta i nie wywołują wobec niego skutków prawnych. W związku z powyższym umowę kredytu można skutecznie unieważnić w sądzie na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K).

Unieważnienie umowy kredytu na zasadzie T2K oznacza dla frankowicza wyzerowanie salda kredytu i uwolnienie się od konieczności spłaty miesięcznych rat. Ponadto bank jest zobowiązany zwrócić frankowiczowi wszystkie nieprzedawnione raty kredytu, czyli wszystkie płatności uiszczone na rzecz banku 10 lat wstecz od momentu powzięcia wiedzy przez kredytobiorcę, że umowa zawiera klauzule abuzywne. To z kolei oznacza, że najprawdopodobniej bank będzie zobowiązany zwrócić frankowiczowi wszystkie raty kredytu wpłacane od samego początku zawarcia umowy. Oczywiście, wpis hipoteczny banku zostanie usunięty z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. W dodatku już 15 czerwca TSUE zapewne potwierdzi, że pokrzywdzeni konsumenci mogą dochodzić od banku dodatkowych świadczeń, np. zadośćuczynienia czy waloryzacji od wpłacanych co miesiąc rat kredytu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy