Blog Frankowicza

Banki złamały prawo! Odkrywamy SANKCJĘ DARMOWEGO KREDYTU oraz upadłość konsumencką – rewolucja TSUE dla wszystkich kredytobiorców.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Koniec samowolki banksterów! Banki nie będą już mogły dłużej bezkarnie łamać obowiązujących przepisów prawa i wykorzystywać niewiedzy swoich konsumentów. Wyroki TSUE mają konsekwencje zarówno dla kredytów frankowych, jak i złotowych. Naruszenia obowiązków kredytodawców będą się kończyć sankcją darmowego kredytu lub unieważnieniem umowy kredytu.
Banki złamały prawo! Odkrywamy SANKCJĘ DARMOWEGO KREDYTU oraz upadłość konsumencką – rewolucja TSUE dla wszystkich kredytobiorców.
  • Sankcja darmowego kredytu to mechanizm ochrony konsumenta przed naruszeniem obowiązków kredytodawców. Ustawa o kredycie konsumenckim stanowi, że jeżeli pożyczkodawca narusza prawne aspekty umów bankowych, to konsument może skorzystać z sankcji darmowego kredytu
  • W 2023 roku sądy ogłosiły upadłość 21 tys. konsumentów w Polsce, osiągając historyczny rekord. Łącznie od 2015 roku do 2023 roku zbankrutowało 94,5 tys. Polaków. Wzrost liczby upadłości konsumenckich zaczął się w 2020 roku, a każdy kolejny rok przynosił ich więcej
  • Upadłości konsumenckie dotyczą głównie kredytów złotówkowych, ponieważ frankowicze mogą pójść do sądu i unieważnić toksyczną umowę. Jednak należy mieć świadomość, że kredyty oparte na nieuczciwych mechanizmach powiązanych ze zmienną stopą procentową i WIBORem lub ukrytymi kosztami są również nieważne. Kredytobiorcy złotówkowi także dysponują narzędziami prawnymi chroniącymi ich przed niezgodnymi z prawem praktykami banków
  • Korzystne dla konsumentów wyroki TSUE mają zastosowanie nie tylko w sprawach frankowych. Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu unieważnienia kredytu lub doprowadzenia do sankcji darmowego kredytu mogą korzystać również kredytobiorcy złotówkowi

 

Sankcja darmowego kredytu. Mechanizm ochrony konsumenta przed naruszeniem obowiązków kredytodawców

Sankcja darmowego kredytu to mechanizm chroniący konsumentów w sytuacjach, gdy prawne aspekty umów bankowych są wadliwie sformułowane przez kredytodawcę. Ustawa o kredycie konsumenckim w art. 45 stanowi, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę obowiązków ustawowych kredytobiorca może spłacić kredyt bez odsetek i innych kosztów. Lista artykułów w ustawie, których naruszenie aktywuje sankcję darmowego kredytu, obejmuje między innymi: brak pisemnej formy umowy kredytowej, pominięcie kluczowych elementów w umowie, takich jak dane konsumenta, kredytodawcy, rodzaj kredytu, całkowita kwota kredytu, RRSO czy sposób spłaty kredytu.

Naruszenie przez kredytodawcę zasad określających maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu także upoważnia do skorzystania z sankcji darmowego kredytu. O tym mechanizmie ochrony konsumenckiej coraz więcej się mówi ze względu na złożoność i szczegółowość umów bankowych. Prawnicy często znajdują w nich luki prawne, takie jak nieprawidłowe wyliczenie RRSO czy ogólnikowe określenie zasad zmiany oprocentowania. Teoretycznie wszyscy kredytobiorcy, którzy znaleźli wadę prawną umowy bankowej, mogą złożyć do kredytodawcy pisemne oświadczenie o woli skorzystania z sankcji darmowego kredytu. Praktyczne skorzystanie z sankcji nie jest jednak takie proste i może wymagać drogi sądowej, zwłaszcza jeśli bank nie uzna oświadczenia konsumenta za zasadne. W takim przypadku konieczna jest pomoc specjalistycznej kancelarii doświadczonej w sporach sądowych z bankami.

Upadłość konsumencka 2023 – rekord historyczny

W 2023 roku sądy ogłosiły upadłość 21 tys. konsumentów w Polsce, osiągając historyczny rekord. Łącznie od 2015 roku do 2023 roku zbankrutowało 94,5 tys. Polaków. Wzrost liczby upadłości konsumenckich zaczął się w 2020 roku, a każdy kolejny rok przynosił ich więcej. Przyczyną tego wzrostu była zmiana przepisów w 2020 roku, która ułatwiła ogłaszanie upadłości, nawet jeśli ktoś przyczynił się do swojej niewypłacalności przez niedbalstwo. Najwięcej bankrutów pojawiło się w województwach śląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Wśród miast przoduje Warszawa.

Dla wielu osób, które wpadły w spiralę zadłużenia, upadłość konsumencka wydawała się jedynym ratunkiem. Jak wielokrotnie już dowiedziono w sądach, liczne instrumenty finansowe i pożyczki bankowe pozostawiają wiele do życzenia pod względem uczciwości, sprawiedliwości społecznej i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby posiadające drenujące domowy budżet nieuczciwe umowy z bankiem szczególnie dotkliwie odczuły wzrost stóp procentowych, wyższe koszty życia, paliw i energii. Te wszystkie elementy skumulowały się na podjęcie radykalnej decyzji o upadłości konsumenckiej. Niemniej należy mieć świadomość, że prawo europejskie chroni konsumentów przed naruszeniem obowiązków ze strony kredytodawców. Wyroki TSUE, które zapadają w sprawach frankowych, mają wpływ także na sytuację kredytobiorców posiadających zadłużenie w złotówkach.

Skutki wyroku TSUE dla kredytów frankowych oraz złotowych


Szerokie orzecznictwo TSUE jest korzystne ogólnie dla konsumentów, a nie tylko frankowiczów. Dziesięć wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2023 przyczyniło się do zdecydowanego wzmocnienia pozycji procesowej wszystkich kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty posiadające klauzule abuzywne. Banki posiadają aż 350 klauzul abuzywnych wpisanych do rejestru UOKiK, a przynajmniej połowa z nich dotyczy kredytów złotówkowych.

Wyroki TSUE potwierdzają, że konsument ma prawo do odsetek za opóźnienie w zwrocie nienależnych świadczeń od chwili otrzymania przez przedsiębiorcę wezwania o ich zwrot. Orzeczenie to ma znaczący wpływ zarówno w sprawach o kredyty waloryzowane do waluty obcej

(takich jak franki, euro, jeny oraz inne), jak i o kredyty udzielone w polskich złotych. To powoduje, że pozew banku jest naprawdę korzystnym działaniem, ponieważ odsetki ustawowe wynoszą aż 11,25% w skali roku. Konsumenci dysponują naprawdę szerokim wachlarzem narzędzi prawnych, które umożliwiają im unieważnienie nieuczciwych umów kredytowych lub skorzystanie z sankcji darmowego kredytu.

Coraz większa świadomość społeczna praw konsumenckich zachęca kolejnych kredytobiorców do przeciwstawiania się samowoli kredytodawców. To frankowicze zainicjowali walkę z bankami o przywrócenie sprawiedliwości. Beneficjentami tej walki mogą być również kredytobiorcy złotówkowi, którzy częstokroć także zostali poszkodowani przez bezprawne działania banków. Aby uwolnić się od nieuczciwego zadłużenia – niezależnie czy jest ono w złotówkach czy we frankach – wystarczy tylko pozwać bank. Skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej gwarantuje sukces w sądzie i maksymalizację korzyści finansowej z pozwu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy