Blog Frankowicza

Wykreślenie banku z hipoteki po prawomocnym unieważnieniu kredytu frankowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Prawomocne unieważnienie nieuczciwej umowy kredytu to najlepsze remedium na toksycznego franka. Po uzyskaniu takiego wyroku bank nie może już nigdy więcej ściągać od frankowicza rat kredytu i jest zobowiązany do usunięcia wpisu hipotecznego z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Jeśli bank będzie przedłużał procedurę usunięcia wpisu z księgi wieczystej, to na pomoc przychodzą sądy, które bez problemu wykreślą bank z hipoteki.
Wykreślenie banku z hipoteki po prawomocnym unieważnieniu kredytu frankowego.
  • Kredyt we frankach przestaje istnieć z momentem prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy
  • Hipoteka jest akcesoryjna do długu, co oznacza, że w przypadku unieważnienia umowy, czyli unieważnienia zobowiązania wobec banku, hipoteka również przestaje istnieć
  • Frankowicze w większości przypadków otrzymują list mazalny, czyli zgodę na wykreślenie banku z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  • Jeśli bank zwleka kilka miesięcy z wydaniem dokumentu potwierdzającego zgodę na wykreślenie z hipoteki, to sąd bez problemu wykreśli bank z księgi wieczystej na podstawie prawomocnego wyroku ustalającego nieważność kredytu frankowego

 

Prawomocne unieważnienie umowy kredytu skutkuje usunięciem hipoteki banku z księgi wieczystej.

Tylko pozew banku pozwala w 100% pozbyć się problemów związanych z toksycznym kredytem we frankach. W społeczności Życie Bez Kredytu już od roku wszystkie sprawy przeciwko bankom kończą się prawomocnym unieważnieniem kredytu z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji. Taki wyrok oznacza, że frankowicz odzyskuje wszystkie nieprzedawnione raty kredytu, jego saldo kredytu spada do zera, zachowuje kredytowaną nieruchomość, a bank musi usunąć swój wpis z hipoteki. Uzyskanie prawomocnego orzeczenia o nieważności umowy kredytu jest podstawą do usunięcia hipoteki z księgi wieczystej.

Zgodnie z obowiązującym prawem hipoteka jest akcesoryjna względem długu. Hipoteka bowiem stanowi zabezpieczenie zobowiązania wobec banku na wypadek braku możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę. W sytuacji, gdy okazuje się, że umowa o kredyt była abuzywna i w skutek tej abuzywności uznana za nieważną, zobowiązanie wobec banku przestaje istnieć, a wraz z nim wygasa zabezpieczenie banku w postaci hipoteki. Jeżeli nie ma umowy kredytu, to tym bardziej nie może istnieć zabezpieczenie tej umowy. Jeżeli unieważniony zostaje stosunek prawny, który hipoteka ma zabezpieczać, to tym samym staje się ona bezprzedmiotowa i niewykonalna.

Taki stan rzeczy potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 8 września 2021 r. (sygn. akt III CZP 28/21):

„[D]omniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 tej ustawy)”.

Zatem uzyskanie od sądu prawomocnego wyroku o unieważnieniu kredytu waloryzowanego do CHF jest rozstrzygające, co do zasadności usunięcia hipoteki banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Usunięcie hipoteki z kredytowanej nieruchomości – list mazalny.

W większości spraw, w których frankowicze uzyskują prawomocne unieważnienie umowy kredytu, banki bez zbędnych problemów wydają pisemne oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki, czyli tzw. list mazalny. Po wygraniu sprawy w sądzie należy się zwrócić do banku z wnioskiem o wydanie takiego dokumentu. Banki nie powinny bezpodstawnie zwlekać z wydaniem listu mazalnego, zazwyczaj na dostarczenie tego typu kwitu trzeba czekać od kilku do kilkunastu dni.

W liście mazalnym powinny znaleźć się następujące informacje: dane kredytobiorcy, adres i numer KW nieruchomości, na której była ustanowiona hipoteka, rodzaj hipoteki (umowna czy przymusowa), ewentualnie informacje na temat podstawy wierzytelności zabezpieczonej hipoteką np. numer umowy kredytowej, oświadczenie o wygaśnięciu wszystkich wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz zgoda na wykreślenie hipoteki z KW. List mazalny powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania banku.

Po otrzymaniu listu mazalnego należy złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego do działu ksiąg wieczystych i wypełnić specjalny formularz KW-WPIS. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, m.in. listem mazalnym oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej (100 zł) należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych w sądzie właściwym dla nieruchomości lub przesłać go pocztą.

Brak zgody banku na usunięcie wpisu hipotecznego nie jest żadną przeszkodą. Sądy są po stronie frankowiczów.

Jeśli bank opóźnia przez kilka miesięcy wydanie dokumentu potwierdzającego zgodę na wykreślenie z hipoteki, to nie jest to w zasadzie żadna przeszkoda do usunięcia hipoteki z nieruchomości. Tak jak pisaliśmy wcześniej, samo uzyskanie prawomocnego unieważnienia umowy kredytu stanowi podstawę do usunięcia wpisu banku z księgi wieczystej. Zgoda banku na wykreślenie hipoteki po prawomocnym wyroku nie jest konieczna. Zatem, jeżeli bank odmawia wydania listu mazalnego, to do wniosku o wykreślenie hipoteki wystarczy załączyć prawomocny wyrok, z którego sentencji wynika, że umowa, na podstawie której doszło do wpisu hipoteki, jest nieważna.

Sąd wieczystoksięgowy jest związany prawomocnym wyrokiem innego sądu. Jeśli prawomocnie została ustala nieważność kredytu we frankach, który był zabezpieczony kilkanaście lat temu hipoteką, to ta hipoteka podlega wykreśleniu na mocy wyroku unieważniającego umowę kredytu. Hipoteka jest zawsze akcesoryjna względem długu, toteż nie może istnieć bez wierzytelności, którą zabezpiecza.

W Życie Bez Kredytu wspieramy członków naszej społeczności na każdym etapie procesu z bankiem. Również pomagamy wypełnić formalności związane z usunięciem hipoteki banku z kredytowanej nieruchomości. Jeżeli bank będzie celowo utrudniał usunięcie wpisu z księgi wieczystej, to znamy skuteczne metody, które przyspieszą ten proces. Niemniej, z uwagi na czasochłonny tryb pracy sądów wieczystoksiegowych, proces usunięcia wpisu hipotecznego może potrwać ok. pół roku. Wynika to z formalności i nie ma żadnego wpływu na wolność finansową frankowicza, którą można cieszyć się po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia unieważniającego toksyczny kredyt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy