Blog Frankowicza

Raport NIK – Państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
NIK - kredyty we frankach
Raport NIK – Państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele

W ostatnim czasie pojawiła się informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ochrony praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym”, w którym znajdą Państwo m.in. następujące wnioski:

Przy udzielaniu kredytów miały miejsce niewłaściwe praktyki banków, w tym zawieranie w umowach kredytowych niedozwolonych postanowień umownych, pozwalających na jednostronne kształtowanie przez banki, na niejasnych zasadach, wysokości oprocentowania lub kursów, po jakich przeliczane były udzielane kredyty lub spłacane raty.

oraz:

Zawarcie umów kredytowych indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych spowodowało, że kredytobiorcy – niektórzy nieświadomie – wzięli na siebie ryzyko nieograniczonych skutków osłabienia złotego do waluty kredytu. Deprecjacja złotego do walut obcych, jaka miała miejsce przed 2017 r. doprowadziła część kredytobiorców do sytuacji, że pomimo wielu lat obsługi kredytu pozostało im do spłaty zadłużenie wyrażone w złotych większe od zaciągniętego kredytu. U znacznej grupy kredytobiorców przewyższało ono także wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu. Uniemożliwiało to spłatę całości zadłużenia środkami uzyskanymi ze sprzedaży kredytowanych nieruchomości.

Ocena ogólna z raportu NIK:

W efekcie wymienionych słabości systemu ochrony konsumentów banki uzyskały korzyści, wynikające ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Jednocześnie, z nielicznymi wyjątkami, nie poniosły kar pieniężnych z tego tytułu, a ciężar i ryzyka związane z odzyskaniem tych kwot został przeniesiony na kredytobiorców. Zdaniem NIK, państwo nadal nie wspiera dostatecznie kredytobiorców w dochodzeniu ich praw. Problem ten powinien zostać rozwiązany w drodze ustawowej.

Link do pełnego raportu znajdą Państwo tutaj:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kredyty-frankowe-panstwo-pozwolilo-bankom-na-zbyt-wiele.html

Raport Najwyższej Izby Kontroli jest szczegółowy i obszerny. NIK wyraża w nim swoje zdanie na temat kredytów we frankach. Zdanie to obciąża banki, jest za to korzystne dla frankowiczów. Prosimy każdego frankowicza o zapoznanie się z tym dokumentem, ponieważ może on stanowić dobry drogowskaz dla prowadzenia sprawy przeciwko bankowi przed sądem. Należy dodać, że tezy z raporty pojawiają się też w badaniach innych instytucji, które zajmują się nadzorem bankowym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy