• #744 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Obie umowy są nieważne w całości;
  👉 Zasądzone 1 047 928,99 PLN wraz z odsetkami od 14.04.2021r, które wynoszą 336 495,74 PLN.
  👉 Koszty dla powodów 11 814 PLN tytułem zwrotu kosztów sądowych;
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania.

  Sygn. akt XXVIII C 4649/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 13.06.2024r.

 • #741 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • . Umowa jest nieważna;
  2. Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 796 402,33 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty tj. blisko 1,4 MLN PLN!
  3. Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 36 709,82 PLN oraz 415 752,12 CHF wraz z odsetkami od 15 marca 2024 r. do dnia zapłaty;
  4. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  5. Koszty procesu w 100% ponosi pozwany.
  Sygn. akt XXIV C 575/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 11.06.2024r.
 • #729 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości.
  👉 Zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 107 725,95 PLN wraz z odsetkami oraz kwotę 23 998,16 CHF również z odsetkami;
  👉 Obciążył pozwany bank kosztami postępowania w całości tj. 11 814 PLN

  ☑️ XXVIII C 1241/21
  ☑️ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ☑️ Data: 08.05.2024r.

 • #727 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
  👉 Zapłata na rzecz powodów łącznie kwot: 631.962,08 zł i 80.111,66 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 Całością kosztów sądowych obciąża pozwany bank.

  Sygn. akt III C 3469/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  16.05.2024r.

 • #714 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • PRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE umowy i 100% skuteczności z #DeutscheBank! Wyroki TSUE i SN gwarantują ogromne odsetki ustawowe. W tym przypadku to ponad 277.000 zł dla członkini społeczności ŻBK! Poza oddaleniem apelacji banku wygraliśmy 8100 tytułem kosztów sądowych za II instancję.

  Sygn.akt V ACa 1486/22

  Sąd Apelacyjny w Warszawie

  09.05.2024r.

 • #707 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉Stwierdzenie nieważności umowy w całości;
  👉Zasądzone 460 046,23 CHF z odsetkami za opóźnienie.
  Sygn. akt XXVIII C 6784/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.04.2024r.
 • #697 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy w całości;
  👉 Zasądzone od Deutsche Bank 115.961,35 zł oraz kwotę 48.296,04 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 Kosztami procesu w całości obciąża pozwany bank;

  Sygn. akt XXIV C 2047/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 11.04.2024r.

 • #686 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2️⃣ Zasądził od banku na rzecz powódki kwoty 122 688,21 PLN i 157 364,73 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot 61 779,10 PLN i 134 120,38 CHF za okres od 4 marca 2020 r. do dnia zapłaty, od kwot 60 909,11 PLN i 24 467,35 CHF od 14 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty;
  3️⃣ Oddalił powództwo w pozostałej części;
  4️⃣ Zasądził od banku na rzecz powódki koszty procesu w wysokości 11 977,00 PLN (z odsetkami);
  5️⃣ Postanowił zwrócić ze SP na rzecz powódki kwotę 1000,00 PLN tytułem niewykorzystanej zaliczki na biegłego.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 6073/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 04.04.2024r.

 • #669 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1️⃣ Ustalenie nieważnosci umowy w całości;
  2️⃣ Zasądzono łącznie na rzecz powodów do majątku wspólnego kwotę 88 904,23 CHF wraz z odsetkami od dnia 19 grudnia 2020 r,
  3️⃣ Na rzecz powódki: a) 433,27 CHF wraz z odsetkami od 19 grudnia 2020 r.; b) 5 199,24 CHF wraz z odsetkami od 11 października 2022 r.; c) 2 654,21 PLN wraz z odsetkami od 11 października 2022 r.;
  4️⃣ Na rzecz powoda: d) 433,27 CHF wraz z odsetkami od 19 grudnia 2020 r.; e) 5 199,24 CHF wraz z odsetkami od 11 października 2022 r.; f) 2 654,21 PLN wraz z odsetkami od 11 października 2022 r.;
  5️⃣ Oddala w pozostałym zakresie;
  6️⃣ Koszty w całości łącznie na rzecz powodów do ich majątku wspólnego, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.
  👉 Sygn. akt III C 392/21
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 14.03.2024r.
 • #668 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  II. Zasądzone kwoty:
  👉 298 101,41 zł z odsetkami od 11.05.2021 (doręczenie pozwu)
  👉 41 321,32 zł z odsetkami od 04.01.2022 (doręczenie rozszerzenia)
  III. Oddalony zarzut zatrzymania;
  IV. Zasądzone na rzecz powodów koszty procesu do rozliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖️ Sygn.akt III C 3039/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.03.2024r.
 • #657 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1️⃣ Umowa jest nieważna w całości;
  2️⃣ Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 33 920,33 PLN oraz kwotę 257 959,53 CHF wraz z odsetkami;
  3️⃣ Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 33 920,33 PLN oraz kwotę 257 959,53 CHF wraz z odsetkami;
  4️⃣ Oddalił zarzut zatrzymania złożony przez bank;
  5️⃣ Koszty procesu w 100% ponosi pozwany.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 1494/18
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  📅 08.03.2024r.

 • #649 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deusche Bank
 • Zasądzone wszystkie kwoty oraz odsetki, wraz z kosztami zastępstwa procesowego za obie instancje.
  Sygn. Akt V ACa 949/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 27.02.2024r.
 • #637 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Sygn. akt I ACa 882/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 21.02.2024r.
 • #620 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości.
  👉 Zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 560.441,32 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  👉 Obciążył pozwanego kosztami postępowania w całości tj. 11 817 zł.
  ☑️ Sygn. akt XXVIII C 15291/21
  ☑️ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ☑️ Data: 31.01.2024r.
 • #606 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1) Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości.
  2) Zasądzone na rzecz powodów 920 494,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3) Koszty na rzecz powodów 11 834,00 PLN.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 518/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.12.2023r.

 • #601 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy członków społeczności #ŻBK i 100% skuteczności z #DB #DeutscheBank

  Sąd Apelacyjny:
  ustala, iż umowa nr KMI/ łącząca z Deutsche Bank Polska spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie zawarta w dniu 05 stycznia 2007 r. jest nieważna oraz zasądza od Deutsche Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz kwoty 243.831,02 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych dwa grosze) i 74.987,30 CHF (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem franków szwajcarskich trzydzieści centymów) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 127.386,81 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) i 9.872 CHF (dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa franki szwajcarskie) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia zapłaty,

  – w punkcie drugim w ten sposób, że zasądza od Deutsche Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz kwoty po 5.932 zł (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu,

  2. zasądza od Deutsche Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz kwoty po 4.550 zł (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego.

  Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym!
  Sygn. I ACa 1857/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 09.01.2024

 • #600 JUBILEUSZOWE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądzone od banku na rzecz powodów kwoty 173 504,15 PLN i 45 325,99 EUR z odsetkami ustawowymi.
  III. Oddalony zarzut zatrzymania zarzut zatrzymania.
  IV. Zasądzone od banku na rzecz powodów 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 2937/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 10.01.2024r.
 • #596 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Sygn. akt XXV C 83/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.01.2024r.
 • #586 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości.
  👉 Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 646 908,84 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w pkt.
  👉 Oddalił zarzut zatrzymania.
  👉 Obciążył pozwanego kosztami postępowania w całości – koszty wyliczy referendarz.

  ☑️ XXVIII C 16810/21
  ☑️ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ☑️ Data: 22.12.2023r.

 • #563 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • I. Ustalono nieważność umowy w całości
  II. Zasądzono od banku na rzecz powódki kwotę 739 952,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 519 157,79 PLN od 12 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty, od 160 287,77 PLN od 31 listopada 2021 r. do dnia zapłaty, od 60 530,44 PLN od 11 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty.
  III. Oddalono powództwo w pozostałej części.
  IV. Zasądzono od banku na rzecz powódki tytułem kosztów procesu kwotę 11 967,00 PLN wraz z odsetkami.

  Sygn. Akt II C 3237/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.12.2023r.

 • #561 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt VI ACa 1717/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📆 Data: 06.12.2023r.

 • #555 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt I ACa 591/22
  📍 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📅 Data: 28.11.2023r.

 • #554 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Umowa jest nieważna, a saldo kredytu po uprawomocnieniu spadnie z ok 300.000 zł do zera.
  👉 Zasądzona kwota tytułem zwrotu kosztów sądowych 11 954,00 PLN od banku.

  ☑ Sygn. akt XXVIII C 9084/21
  ☑ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ☑ Data: 27.11.2023 r.

 • #552 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • ✅ Ustala że umowa jest nieważna.
  ✅ Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów 59 522,12 zl oraz 107 707,90 chf wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 listopada 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ W pozostałym zakresie powództwo oddala.
  ✅ Koszty w całości od pozwanego na rzecz powodów – do wyliczenia przez referendarza.

  👉 Sygn. akt XXIV C 381/21
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 17.11.2023

 • #547 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1⃣ Ustalono nieważność umowy w całości.
  2⃣ Zasądzono od banku na rzecz powódki kwoty 399 032,67 PLN i 5 951,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 15 stycznia 2022 r. (dzień doręczenia pozwu pozwanemu) do dnia zapłaty.
  3⃣ Oddalono powództwo w pozostałej części.
  4⃣ Zasądzono od pozwanego na rzecz powódki koszty procesu w wys. 11 817,00 PLN wraz z odsetkami.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 11672/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 16.11.2023

 • #487 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy.
  ✅ Zasądzenie od banku na rzecz kredytobiorców kwoty 11 834 zł – tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10 800 zł – tytułem zwrotu kosztów zastępstwa.
  ✅ Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  🗃 XXVIII C 19057/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 20.09.2023

 • #484 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty 93 433,85 PLN oraz 45 929,67 CHF plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów procesu tj. 11 847 w tym 10 800 kzp

  🗃 Sygn. akt III C 1674/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 13.09.202

 • #470 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Sygn. akt V ACa 1804/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 24.08.2023

 • #425 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty 278.952,46 PLN oraz 12.205,89 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 16.09.2022 r.
  Zwrot wszystkich kosztów procesu

  XXVIII C 11128/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 22.06.2023 r.

 • #418 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Sygn. akt V ACa 700/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.06.2023 r.

 • #398 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone na rzecz powodów kwoty 292.331,35 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 września 2021 r.
  ✅ Zasądzone koszty sądowe na rzecz powoda
  XXVIII C 9813/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.05.2023
 • #385 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  1) Ustalenie nieważności umowy członków społeczności #ŻBK
  2) Zasądzone 760.402,16 PLN oraz 46.309,18 CHF + odsetki ustawowe od 13.05.2022 r. + 645 zł ( za zaświadczenie )
  3) Koszty w całości na rzecz powoda tj. 11.864 PLN
  XXVIII C 798/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 09.05.2023
 • #372 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone 571.425,03 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu, tj. od dnia 2 sierpnia 2019 r., do dnia zapłaty
  ✅Kwotę 1.650 zł (za wydanie zaświadczenia) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  ✅ Zasądzone koszty sądowe na rzecz powoda 14.347 zł za I instancję oraz 8.100 zł za II instancję

  Sygn. akt V ACa 518/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 20.04.2023

 • #371 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności umowy w całości
  Zasądzone na rzecz powodów kwoty 119.736,46 PLN oraz 108.985,57 CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 07.12.2021 do dnia zapłaty
  Zasądzone koszty sądowe na rzecz powoda 11.817,00 PLN
  Saldo kredytu spada z około 650.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXVIII C 14959/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.04.2023

 • #357 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza
  1) Ustalenie nieważności umowy członka społeczności #ŻBK
  2) Zasądzone 347.316,05 PLN oraz 2.757,80 CHF + odsetki ustawowe
  3) Koszty w całości na rzecz powoda, do wyliczenia przez referendarza
  XXVIII C 7103/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 03.04.2023
 • #353 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone na rzecz powodów kwoty 49.951,44 PLN oraz 103.847,16 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2022r.
  ✅ Zasądził na rzecz powodów 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu
  ✅ Saldo kredytu spada z około 550.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXVIII C 1872/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.03.2023

 • #324 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1⃣ Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem 121 578,05 CHF plus odsetki ustawowe
  2⃣ Całość kosztów należne powodom, przy czym ich wyliczenie pozostawione referendarzowi
  3⃣ Saldo kredytu spada z około 600.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXIV C 2523/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 01.03.2023
 • #319 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza ❗
  1. Ustalenie nieważności umowy.
  2. Zasądzone kwoty: 157 515,03 PLN oraz 185 404,36 euro z odsetkami liczonymi od 30 dni od dnia doręczenia pozwu oraz 14 dni od dnia doręczenia rozszerzenia.
  3. Zasądzone koszty 11 847,00 PLN.
  4. Saldo kredytu spada z około miliona złotych do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt II C 589/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.02.2023
 • #265 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza!
  🎯 Zasądzone wszystkie kwoty w PLN i CHF + odsetki ustawowe bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania
  🎯 Sąd ustala, że umowa jest nieważna
  🎯 Koszty ponosi w całości pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 2939/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.11.2022

 • #263 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu:
  👑 Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości
  👑 Zasądził od pozwanego na rzecz powodów wszystkie kwoty w PLN i CHF wraz z odsetkami
  ustawowymi za opóźnienie nie uwzględniając zarzutu zatrzymania
  👑 Zasądził od banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu
  👑 Saldo kredytu spada z około 600.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank
  zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 20247/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.11.2022
 • #232 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z 24.10.2022 r.

  PRAWOMOCNA wygrana z Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna członka społeczności #ŻBK i to bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania.

  Nieważność T2K #232

  XXVII Ca 273/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.10.2022

 • #231 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 19.10.2022 r.

  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty 409.916 zł z odsetkami ustawowymi
  Zwrot wszystkich kosztów procesu
  Saldo kredytu spada z ok 400.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 • #216 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 21.09.2022 r.
  216. unieważnienie umowy T2K i zwrot nienależnie pobranych kwot, a kredyt był już całkowicie spłacony wcześniej!
  Korzyści
  Zasądzona kwota od banku 307.465,91 PLN
  Zwrot kosztów sądowych 11.847 PLN
  Sygn. akt XXV C 2612/20 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #198 Zabezpieczenie roszczenia – Deutsche Bank
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 71 dniach od złożenia przez nas rozszerzenia powództwa (na dzień składania pozwu kapitał nie był jeszcze spłacony)

 • #184 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 06.07.2022 r.

  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 794.052,57 zł, a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  🏆 Zwrot kwoty 12.352,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  👑 Saldo kredytu spada z około 800.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 1.600.000 zł (1,6 mln), a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt II C 1178/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #171 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 22.09.2019 r.

  Korzyści
  1. Zasądzone kwoty: 225.257,36 PLN i 15.105,52 CHF
  2. Zwrot kosztów sądowych 11.834 PLN
  3. Saldo kredytu spadło z 350.000 do zera
  4. Bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki
  kredytowanej nieruchomości
  📣 Łączna korzyść ponad 600.000 PLN
  Sygn. akt II C 1128/21 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • #151 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 27.05.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych za I i II instancję
  ✅ Saldo kredytu spada z 600.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I ACa 178/20 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #127 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 13.04.2022 r.
  Korzyści naszego frankowicza z #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Zasądzone wszystkie kwoty 554.043,60 PLN plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu 11.817 PLN
  Łączna korzyść ponad 600.000 PLN
  Sygn. akt. XXVIII C 3943/21 Sąd Okręgowy w Warszawie Data: 13.04.2022
 • #108 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści naszego frankowicza
  Zasądzone wszystkie kwoty 317.657,86 PLN i 2669 CHF plus odsetki od 15.10.2019.
  Zwrot kosztów procesu 11.817 PLN. Saldo kredytu spada z ok. 450.000 PLN do zera.
  Łączna korzyść niemal 850.000 PLN, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
 • #106 Prawomocne ustalenie nieważności umowy – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 10.03.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone w PLN i CHF łącznie ok. 200.000 PLN oraz odsetki ustawowe z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych za I i II instancję
  Saldo kredytu spada z 300.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt V ACa 406/21, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #101 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy - Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 01.03.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 354.148,28 zł oraz odsetki ustawowe z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  Zwrot kosztów sądowych 11.817 zł za I instancję i 9.100 zł za II instancję
  Saldo kredytu spada z 650.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I ACa 461/19, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #98 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy - DeutscheBank
 • Wyrok z dnia 25.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 536.903,28 zł oraz odsetki od dnia 31.10.2017 (ok 143.000 zł) z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  Zwrot kosztów sądowych 17.740,00 zł
  Saldo kredytu spada z 700.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  V ACa 116/20, Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 24.02.2022
 • #97 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy - DeutscheBank
 • Wyrok z dnia 23.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 325 834,49 zł oraz 52 712,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z uznaniem zarzutu zatrzymania
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.834 zł i 8.100 zł
  Saldo kredytu spada z 700.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt VI ACa 538/20 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 23.02.2022
 • #95 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 21.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 572.938,50 PLN oraz 187.821,55 CHF oraz odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.817 zł
  Saldo kredytu spada z 800.000 zł do zera. Łączna korzyść: 2,2 mln (2.200.000 zł), a po uprawomocnieniu bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt III C 866/19, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #17 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 06.07.2021 r.
  17-ta wygrana z rzędu na zasadzie teorii dwóch kondykcji i spektakularna korzyść członka społeczności #ŻBK w wysokości ponad 2.000.000 złotych!
  Sąd ustalił nieważność umowy oraz zasądził wszystkie kwoty dochodzone w ostatecznym roszczeniu.
  #deutschebank przegrywa z nami regularnie i wciąż podtrzymujemy passę 100 % wygranych spraw z tym bankiem!
 • #26 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 09.09.2021 r
  Zasądzona kwota ponad 571425 PLN plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  13417 PLN zwrot kosztów
  Saldo kredytu spadło do zera i bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.
  Łączna korzyść ponad 1,2 mln zł
  Sygn. akt IV C 1012/19, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #75 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 05.01.2022 r.

  🔥 Wyzerowanie salda kredytu z 600.000 zł
  🔥 Zwrot kosztów zastępca procesowego
  🔥 Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt I ACa 579/21, Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #71 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 29.12.2021 r.

  Saldo kredytu spada z 250.000 zł do zera. Sąd zasądza :
  A) 48.325,25 zł + odsetki
  B) 30.438,70 CHF + odsetki
  C) 1.871,20 CHF + odsetki (prowizja)
  D) 1.150 zł + odsetki (opłaty za wydanie zaświadczeń)
  E) 6.000 zł zwrot kosztów sądowych
  ❤️ Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt VI ACa 337/19, Sąd Apelacyjny w Warszawie