Blog Frankowicza

Upadłość Getin Noble Bank. Jaką rolę pełnią syndyk, sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Złożenie wniosku do sądu o ogłoszeniu upadłości Getin Banku wywołało lawinę pytań wśród frankowiczów. Kredytobiorcy słusznie interesują się sytuacją tego banku, ponieważ warto już teraz podjąć odpowiednie działania, aby zabezpieczyć własną sytuację finansową. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak przygotować się do upadłości Getin oraz jaką rolę pełnią organy prawne uczestniczące w postępowaniu upadłościowym.
Upadłość Getin Noble Bank. Jaką rolę pełnią syndyk, sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy?
 • Frankowicze posiadający kredyt w Getin Noble Banku powinni zawczasu powziąć odpowiednie działania, aby zabezpieczyć swoje finanse. Gdy nastąpi ogłoszenie upadłości wierzyciele Getinu będą mieli tylko 30 dni na zgłoszenie roszczeń do masy upadłościowej
 • Syndyk jako organ postępowania upadłościowego obejmuje majątek upadłego, zarządza nim oraz przystępuje do jego likwidacji, czyli spieniężenia pozwalającego na wykonanie planu podziału, tj. zaspokojenie wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości wszelkie postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczynane i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu
 • Tokiem postępowania upadłościowego kieruje sędzia-komisarz. Do jego głównych kompetencji należy kierowanie tokiem postępowania upadłościowego oraz sprawowanie nadzoru nad czynnościami syndyka. Sędzia-komisarz jest właściwym organem do podejmowania wszystkich czynności w postępowaniu upadłościowym z wyłączeniem tych, które właściwe są wyłącznie dla sądu upadłościowego
 • Sąd upadłościowy rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wykonuje inne czynności w toku postępowania m.in. zatwierdza układ lub plan spłaty wierzycieli. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika

 

Getin Noble Bank w procesie upadłościowym. Jak frankowicze powinni się przygotować?

Złożenie 28 kwietnia 2023 r. samego wniosku przez BGF do sądu o ogłoszenie upadłości nie zmienia jeszcze niczego w sytuacji frankowiczów. Warto jednak już teraz przygotować się do ogłoszenia upadłości, ponieważ upadłość może nastąpić w każdej chwili. W przypadku Idea Bank okres od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku do ogłoszenia upadłości wynosił tylko 4 miesiące. Zgodnie z prawem wszyscy wierzyciele upadłego banku będą mieli jedynie 30 dni na zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. To będzie zdecydowanie zbyt krótki okres czasu, aby przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, dlatego należy to wykonać wcześniej.

Najlepiej jak najszybciej pozwać bank, o ile jeszcze tego nie zrobiliśmy. Wówczas nasze roszczenie wobec upadającego Getinu już zaistnieje. Jeżeli jeszcze nie pozwaliśmy banku należy zebrać odpowiednią dokumentację, która potwierdzi wysokość roszczenia wobec banku. Frankowicze powinni zebrać dowody na wysokość rat uiszczonych na rzecz banku w związku z wykonywaniem nieważnej umowy kredytowej. W tym celu warto jak najszybciej złożyć wniosek do Getinu o wydanie zaświadczenia dotyczącego pełnej historii spłaty kredytu.

Jeżeli chcemy mieć możliwość ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od banku, to również powinniśmy przygotować odpowiednią dokumentację. Każde roszczenie powinno być uzasadnione co do swojej wysokości oraz podstawy prawnej.

Polecamy jak najszybciej skontaktować się z kancelarią prawną wyspecjalizowaną w sprawach frankowych. W celu zapewnienia najlepszej ochrony interesów frankowiczów ze społeczności ŻBK podczas postępowania upadłościowego Getinu, został powołany największy w Polsce, specjalistyczny zespół ekspertów, który przygotowywał strategię działania od kilku miesięcy. Mając świadomość, że każda sprawa jest indywidualna, dzięki temu żadne sprawy nie będą prowadzone na bazie wzorca niedostosowanego do konkretnej sytuacji procesowej.

Warto rozważyć zaprzestanie spłaty rat frankowych, w szczególności w sytuacji, kiedy już spłaciliśmy kapitał udzielony w ramach kredytu. Po upadłości Getinu zgłoszone do syndyka majątkowe roszczenia wierzycieli będą zaspokojone tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłościowej. W chwili obecnej trudno przewidzieć, jak duży będzie to majątek i czy będzie wystarczający do pokrycia roszczeń wszystkich frankowiczów i innych wierzycieli. Nie jest wykluczona sytuacja, w której odzyskanie nadpłaconych pieniędzy po upadłości banku nie będzie w całości możliwe.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym – to do niego frankowicze będą zgłaszać swoje wierzytelności

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo upadłościowe wyznaczony przez sąd syndyk niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości obejmuje majątek upadłego, czyli w tym przypadku Getin Noble Banku. Syndyka powołuje się po to, aby zarządzał tym majątkiem, należycie zabezpieczył go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne. Jego zadaniem jest spieniężenie i upłynnienie majątku upadłego przedsiębiorcy, tak by wierzyciele, którzy nie mogli wcześniej wyegzekwować swoich należności, otrzymali należne im pieniądze. Wśród zadań, które syndyk podejmie, aby zrealizować powyższy cel, znajdują się:

 • przejęcie od upadłego wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstwa
 • przejęcie wszelkich składników majątkowych (pieniędzy z kasy, dostępu do rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości)
 • inwentaryzacja oraz dokonanie wyceny majątku upadłego oraz zabezpieczenie go przed zniszczeniem
 • zawiadomienie o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane syndykowi na podstawie ksiąg upadłego, a także komorników prowadzących postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu
 • przyjęcie zgłoszeń wierzytelności i stworzenie listy wierzytelności
 • sprzedaż majątku upadłego
 • sporządzenie planu podziału sum uzyskanych z likwidacji między uprawnionych wierzycieli
 • zaspokojenie wierzycieli

Jaką rolę pełni sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym?

Kolejną instytucją pełniącą ważną rolę w postępowaniu upadłościowym jest sędzia-komisarz, który nie jest tożsamy z sądem upadłościowym, który ma swoje własne kompetencje i obowiązki. Sędzia-komisarz działa jako odrębna instytucja i nie może wchodzić w skład sądu upadłościowego orzekającego w sprawie, w której został wyznaczony. Sędziego-komisarza powołuje się specjalnie na potrzebę danego postępowania po ogłoszeniu upadłości i jest on odpowiedzialny za kierowanie tokiem całego postępowania upadłościowego. Do jego zadań należy zwoływanie rady wierzycieli i przewodniczenie jej posiedzeniu, uchylanie uchwały zgromadzenia wierzycieli, wstrzymywanie likwidacji masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a także w razie potrzeby wysłuchiwanie upadłego, syndyka, wierzycieli oraz innych osób w istotny sposób powiązanych z postępowaniem upadłościowym.

Sędzia-komisarz jest również organem nadzorczym nad czynnościami syndyka. To do sędziego-komisarza syndyk składa sprawozdania, które ten pierwszy następnie weryfikuje. Sędzia-komisarz rozpoznaje także złożone skargi na działalność syndyka i w razie konieczności w odpowiedni sposób reaguje poprzez upomnienie go, nałożenie grzywny lub nawet odwołanie.

Pozostałe uprawnienia, jakie ustawa nadaje sędziemu-komisarzowi to:

 • kontrola nad dokumentacją dotyczącą ustalenia składników masy upadłości
 • rozstrzyganie wniosków o wyłączenie mienia z masy upadłości
 • zatwierdzenie i weryfikowanie listy wierzytelności
 • rozstrzyganie zarzutów przeciwko planowi podziału

To na sędzim-komisarzu spoczywa odpowiedzialności za postępowanie upadłościowe. Finalnie to od jego działań zależy, czy postępowanie upadłościowe przebiegnie sprawnie. Po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego sędzia-komisarz traci swoje prawa i obowiązki i wszelkie czynności, do których był uprawniony, przejmuje sąd upadłościowy.

Jakie czynności wykonuje sąd upadłościowy?

Sąd upadłościowy w istocie stanowi wydział sądu rejonowego i najczęściej jest to jednocześnie sąd gospodarczy. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe sprawę o ogłoszenie upadłości rozpatruje sąd upadłościowy właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika. Do sądu upadłościowego należy podejmowanie najważniejszych decyzji, takich jak ogłoszenie upadłości czy zatwierdzenie planu spłaty. Do właściwości rzeczowej sądu upadłościowego należy orzekanie w przedmiocie:

 • ogłoszenia upadłości
 • powołania i odwołania syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy
 • zwołania wstępnego zgromadzenia wierzycieli
 • zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza
 • zatwierdzenia układu lub planu spłaty wierzycieli
 • umorzenia w całości lub części zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym
 • zakończenie lub umorzenie postępowania upadłościowego.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy