Blog Frankowicza

TSUE – pozytywne zmiany dla konsumentów wchodzą w życie (EWG 93/13)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Frankowicze są chronieni przez prawo europejskie, w szczególności przez dyrektywę Rady UE EWG 93/13. Zgodnie z tą dyrektywą nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie są wiążące wobec konsumentów. Na mocy tego prawa kredyt we frankach należy uznać za nieważny. W tym roku została wprowadzona nowelizacja dyrektywy EWG 93/13, która uskuteczni egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.
TSUE – pozytywne zmiany dla konsumentów wchodzą w życie (EWG 93/13)
  • Konsumenci, w tym frankowicze, są chronieni przez prawo europejskie, w szczególności dyrektywę EWG 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
  • Rada Unii Europejskiej ustanowiła dyrektywę 2019/2161 zmieniającą m.in. dyrektywę EWG 93/13 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Państwa członkowskie są zobowiązane stosować przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy 2019/2161 od dnia 28 maja 2022 r.
  • Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do dyrektywy EWG 93/13 państwa członkowskie UE zobowiązane są do ustanowienia przepisów dot. sankcji za naruszenie postanowień wynikających z dyrektywy EWG 93/13. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające
  • Frankowicze mogą spodziewać się jeszcze bardziej korzystnego orzecznictwa w sprawach frankowych

 

Frankowicze są chronieni przez europejskie prawo. Banki powinny spotkać wysokie sankcje za wprowadzanie konsumentów w błąd

Dyrektywa Rady UE EWG 93/13 to fundament europejskiego prawa konsumenckiego i ma ona za zadanie chronić konsumentów przed nadużyciami ze strony przedsiębiorców. Ogólne zasady prawa unijnego mają na celu zabezpieczyć konsumenta przed nierównowagą kontraktową i narzucaniem przez przedsiębiorcę warunków umowy, tak aby urzeczywistnić zasadę swobody umów. Zgodnie z artykułem 6 dyrektywy Rady EWG 93/13:

„1. Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków.”

Orzecznictwo TSUE wskazuje jasno, że wyżej cytowany artykuł stanowi podstawowe zasady porządku publicznego. Sądy krajowe są zobowiązane do stosowania potencjału ochronnego konsumentów wynikającego ze wspomnianego przepisu. Ochrona praw konsumenta w Unii Europejskiej musi znaleźć bezpośrednie odzwierciedlenie w polskim orzecznictwie. To oznacza, że na sądach powszechnych ciąży obowiązek wyciągnięcia skutków stwierdzonej abuzywności. Nie może dojść do sytuacji, że jakaś instytucja – banki – będą stały ponad prawem.

Na mocy dyrektywy Rady UE 2019/2161, której celem jest unowocześnienie unijnego prawa ochrony konsumentów oraz poprawa egzekwowania tego prawa, znowelizowano dyrektywę EWG 93/13. W ramach tej nowelizacji państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji w celu ukarania przedsiębiorców naruszających przepisy dotyczące nieuczciwych warunków umownych w oparciu o zestaw parametrów. Kryteria te obejmują:

– charakter, wagę, skalę i czas trwania naruszenia;

– działania podjęte przez przedsiębiorcę w celu złagodzenia lub naprawienia szkody poniesionej przez konsumentów;

– wcześniejsze naruszenia dokonane przez przedsiębiorcę;

– sankcje nałożone na przedsiębiorcę za to samo naruszenie w innych państwach członkowskich w sprawach transgranicznych, jeżeli informacje o takich sankcjach są dostępne w ramach mechanizmu ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2017/2394 (zob. streszczenie dokumentu).

Dyrektywa zmieniająca (UE) 2019/2161 miała zostać włączona do porządku krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej do dnia 28 listopada 2021 r. Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania przepisów dyrektywy od dnia 28 maja 2022 r.

Frankowicze społeczności Życie Bez Kredytu nie muszą już spłacać rat. Nieprzerwana passa wygranych T2K trwa w najlepsze

W Życie Bez Kredytu potrafimy unieważnić każdy toksyczny kredyt skutecznie powołując się m.in. na prawo europejskie. Od siedmiu lat z dużymi sukcesami pomagamy frankowiczom uwolnić się od nieuczciwej umowy. Od ponad roku, tj. po wprowadzaniu uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 6/21), wszystkie prawomocne wyroki członków społeczności ŻBK to unieważnienia kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K). Przypominamy, że taki wyrok to najkorzystniejsze zakończenie sporu sądowego z bankiem. Unieważnienie kredytu na zasadzie T2K oznacza, że umowa z bankiem przestaje obowiązywać, frankowicz nie musi już nigdy więcej spłacać rat i martwić się niestabilnym kursem CHF/PLN, a saldo jego kredytu spada do zera. Ponadto, bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy wszystkie nieprzedawnione raty i inne płatności związane z wykonywaniem umowy kredytu (w tym ubezpieczenia), a z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości zostanie usunięty wpis hipoteczny banku. 

Warto też pamiętać o tym, że oprócz wszystkich nieprzedawnionych rat kredytu, które frankowicz otrzyma od banku, kredytobiorcy należą się również ustawowe odsetki za opóźnienie. Takie odsetki ze względu na inflację wynoszą już 11,5% w skali roku. Odsetki za opóźnienie naliczane są najpóźniej od dnia następnego po doręczeniu bankowi pozwu. Jeżeli proces trwa trzy lata, a wysokość roszczenia co do zwrotu niesłusznie wpłacanych rat kredytu wynosi 400.000 zł, to sama korzyść z odsetek ustawowych wyniesie 138.000 zł. Im pozew dłużej będzie rozciągał się w czasie, tym wyższe będą odsetki odzyska frankowicz. Rekordowa kwota, jaką do tej pory uzyskał członek społeczności Życie Bez Kredytu na swoje konto bankowe z samych tylko odsetek ustawowych wyniosła 255.000 zł. Więcej o korzyściach płynących z odsetek ustawowych przeczytasz w artykule: Od kiedy są liczone odsetki ustawowe w sprawach sądowych? Jaką korzyść osiągają frankowicze?

Poza samymi odsetkami, korzyści z pozwania banku są ogromne. Oprócz spokoju ducha frankowicz odzyskuje na swoje konto ogromną sumę pieniężną. Nierzadko banki wykonują przelewy na konta członków społeczności ŻBK w wysokości 500.000 zł. Natomiast łączna suma korzyści dla frankowicza, doliczając wyzerowanie salda kredytu, często przekracza 1.000.000 mln zł (1 mln zł). W Życie Bez Kredytu wyroki na zasadzie T2K zapadły już niemalże 200 razy z rzędu. Jedna z naszych ostatnich wygranych (sygn. akt VI ACa 857/20) z dnia 30.06.2022 r. osiągnęła sumę korzyść ponad 3,3 mln (3.300.000 zł)! Członek naszej społeczności otrzyma od banku przelew wysokości 2,3 mln zł, a jego kredytu spadło z około 1 mln zł do zera!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy