Blog Frankowicza

TSUE jak zwykle po stronie frankowiczów. Sprawa węgierska bez znaczenia, a nieprzerwana seria zwycięstw trwa!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
TSUE jak zwykle po stronie frankowiczów. Sprawa węgierska bez znaczenia, a nieprzerwana seria zwycięstw trwa!

Lobby bankowe znowu próbuje wprowadzić w błąd opinię publiczną. Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów na Węgrzech nie zaszkodzi polskim kredytobiorcom. Polski porządek prawny różni się od węgierskiego. W przypadku umów frankowych zawieranych w Polsce wyrok TSUE C-932/19 niczego nie zmieni. Dowodzi tego nieprzerwana seria zwycięstw ŻBK.

TSUE a frankowicze. Banksterzy znowu konfabulują

Banki nadal idą w zaparte i próbują zniechęcić frankowiczów do pozywania abuzywnych umów frankowych. Przedstawiciele banków karkołomnie próbują interpretować na swoją korzyść wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie umów frankowych zawieranych na Węgrzech. Insynuują oni, że z powyższego wyroku wynika, iż sądy krajowe nie muszą unieważniać wadliwych umów o kredyt we frankach, a lukę powstałą w wyniku usunięcia z umowy klauzul abuzywnych dot. waloryzacji można uzupełnić średnim kursem NBP. Niniejsze stanowisko poparł dr hab. Krzysztof Koźmiński z Laboratorium Prawa i Gospodarki Uniwersytetu Warszawskiego podczas debaty „Kredyty walutowe – prosta teoria kontra skomplikowana rzeczywistość”, zorganizowanej przez Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym. Koźmiński podkreślał, że w kodeksie cywilnym znajduje się odwołanie do średniego kursu NBP. Pragniemy jednak podkreślić, że takie uzasadnienie w żaden sposób nie może wpłynąć na aktualną linię orzeczniczą w sprawie polskich frankowiczów, co wyjaśnimy poniżej.

TSUE – kredyty we frankach. Co orzekł TSUE w sprawie węgierskiej?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 2 września orzekł, że przepisy dyrektywy 93/13/EWG nie stoją w sprzeczności z przepisami krajowymi, które w odniesieniu do umów konsumenckich decydują o nieważności zawartych w umowie zapisów waloryzacyjnych, a w ich miejsce wprowadzają odwołanie do oficjalnego kursu wymiany ogłaszanego przez poszczególne państwa. W takiej sytuacji sądy krajowe nie mogą wydawać wyroków w sposób bardziej preferencyjny dla żadnej ze stron, niż wynika to ze specyficznych przepisów danego państwa. To w gestii sądu krajowego leży ustalenie, czy rozwiązanie przewidujące ustawową konwersję waloryzacyjnych zapisów umowy pozwala na przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta, jaka miałaby miejsce, gdy umowa nie zawierała klauzul abuzywnych.

Wyrok TSUE a kredyty we frankach. Dlaczego wyrok TSUE nie zmieni sytuacji polskich frankowiczów?

Europejski trybunał sprawiedliwości w sprawie kredytów we frankach w dniu 2 września 2021 r. nie wydał wyroku niekorzystnego dla polskich frankowiczów. Należy podkreślić, że sytuacja prawna w Polsce jest zupełnie inna niż ta na Węgrzech. Bowiem ustawa węgierska nr XXXVIII z 2014 roku prowadziła do nieważności zapisów umów kredytowych odsyłających do kursów ustalanych jednostronnie przez banki i zastępowała je urzędowym kursem stosowanym na potrzeby wszystkich umów. W Polsce tego typu akty prawne nigdy nie zostały wprowadzone. Tzw. ustawa antyspreadowa z 2011 roku nie zmieniała w sposób automatyczny postanowień umów frankowych odnoszących się do kursów jednostronnie kształtowanych przez banki. Ustawa antyspreadowa jedynie nałożyła na banki obowiązek umożliwienia frankowiczom spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji. Toteż ustawa z 2011 roku odnosiła się jedynie do spreadów walutowych, natomiast nie zmieniała zapisów umowy, ani nie łagodziła skutków nieograniczonego ryzyka kursowego ponoszonego przez konsumentów. 

Trybunał europejski a kredyty we frankach. Nieprzerwana seria zwycięskich wyroków członków społeczności Życie Bez Kredytu trwa

Orzeczenie TSUE z dnia 2 września badało możliwość stosowania przepisów dyrektywy 93/13/EWG o abuzywnych postanowieniach umownych w sytuacji, gdy dane państwo wdrożyło już własne rozwiązania mające na celu ochronę konsumenta w związku z zapisami waloryzacyjnymi zawartymi w umowach kredytów. W Polsce podobnych rozwiązań nigdy nie wprowadzono.

W świetle polskiego prawa nieuczciwe kredyty we frankach należy uznać za nieważne, ponieważ zapisy dot. głównych świadczeń stron są oparte o niezadowolone klauzule waloryzacyjne. Po usunięciu niniejszych zapisów z umowy nie sposób określić prawa i obowiązki stron, toteż prowadzi to do upadku umowy i jej nieważności, a strony winny zwrócić sobie udzielone świadczenia, o ile nie uległy one przedawnieniu.

Innym możliwym rozwiązaniem sporu o kredyt we frankach to jego odfrankowanie, czyli usunięcie abuzywnych klauzul waloryzacyjnych i pozostawienie w mocy pozostałej części umowy. W wyniku odfrankowania kredyt zostaje przeliczony na kredyt złotowy oprocentowany o stawkę referencyjną LIBOR 3M dla CHF.

W wyniku ostatnich orzeczeń TSUE oraz Sądu Najwyższego linia orzecznicza w sprawie kredytów we frankach jest niezwykle korzystna dla frankowiczów. Od wyroku SN z dnia 7 maja 2021 roku członkowie społeczności Życie Bez Kredytu odnoszą nieprzerwane pasmo zwycięstw polegających na unieważnieniu kredytu w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Ostatni taki sukces – już po raz 38 raz z rzędu! – odnieśliśmy 19 października 2021 roku. Przypominamy, że unieważnienie kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji to najbardziej korzystne dla konsumenta rozwiązanie sporu z bankiem. Suma korzyści frankowicza w wyniku pozwania banku nierzadko przekracza ponad 1 mln złotych. Unieważnienie kredytu na zasadzie dwóch kondykcji powoduje, że frankowicz nie musi już spłacać comiesięcznych rat, saldo kredytu spada do zera, a bank musi zwrócić frankowiczowi wszystkie niesłusznie pobierane opłaty, które nie uległy przedawnieniu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy