Blog Frankowicza

PKO BP – aktualne orzecznictwo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
sprawy frankowe pko
PKO BP – aktualne orzecznictwo

Najnowsze wyroki:

Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXIV C 1115/17 wyrok z dnia 17.06.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 1639/18, wyrok dnia 28.05.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXIV C781/19, wyrok z dnia 12.11.2020 r.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku, sygn. akt I Aca 739/18, wyrok z dnia 28.02.2020 r. – nieważność umowy 
Sąd Okręgowy w Toruniu, sygn. akt I C 617/19, wyrok z dnia 26.02.2020 r.
Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów, sygn. akt  XVI C 1230/17, wyrok z dnia 24.02.2020 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt XII C 2313/18, wyrok z dnia 07.02.2020 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt XII C 324/18, wyrok z dnia 20.12.2019 r. 
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt. V Ca 1979/18, wyrok z dnia 20.11.2019 r. – utrzymanie wyroku sądu I instancji stwierdzającego, iż umowa jest nieważna
Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza, sygn. akt II C 1133/17, wyrok z dnia 25.06.2019 r. – umowa nieważna

 

 

Pod tym linkiem znajduję się wyrok wraz z uzasadnieniem:

Pobierz wyrok klikając tutaj

Aktualne orzecznictwo dla PKO

W ostatnich latach zapadło wiele korzystnych dla konsumentów wyroków dotyczących kredytów denominowanych do waluty szwajcarskiej, dotyczy to również wyroków przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, tzw. PKO BP.

W ofercie PKO BP SA znajdowały się produkty umożliwiające zawarcie umów kredytowych powiązanych z frankiem szwajcarskim pod nazwami „Własny Kąt” oraz „Mix”. Kredytobiorcy wielokrotnie zwracają się z pytaniem, czy wskazane wzorce umowne zawierają klauzule abuzywne.

Wzorce umowne Własny Kąt i Mix wielokrotnie były oceniane przez sądy, które w ostatnim czasie wydały kolejne korzystne wyroki unieważniające, oraz wyroki uznające za abuzywne klauzule przeliczeniowe.

Uznać zatem należy, że konstrukcja Umowy narusza niewątpliwie obowiązujące przepisy, wobec czego winna zostać uznana za nieważną. Zasadność kwestionowania ważności Umowy wynika również z wielu opinii prawnych dostępnych w prasie prawniczej jak również w pojawiających się w publikacjach ekonomicznych oraz z aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych.

Po głośnej sprawie Dziubak C-260/18 z 03.10.2019 roku, polskie orzecznictwo obrało narrację TSUE. Sądy zaczęły wydawać ogromną ilość wyroków na rzecz kredytobiorców, i w dużej mierze byli to konsumenci banku PKO BP. Kredyty we frankach udzielane przez PKO BP były skonstruowane wadliwie, napisane niejasnym językiem, zawierały klauzule abuzywne i wadliwe mechanizmy przeliczania złotówek na franki. Po tym co wiemy ze sprawy Dziubak C-260/18 – samowola banków ulega obecnie daleko idącemu ukróceniu. TSUE dał nadzieję wszystkim frankowiczom. Tak naprawdę dał im niemalże pewność wygranej sprawy o kredyt we frankach. PKO BP obecnie na sali sądowej przegrywa coraz częściej, a większość wyroków zapada na korzyść frankowicza.


Uzasadnienie wyroku sygn. akt I C 346/19

Dnia 10 stycznia 2020 roku, Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnił umowę kredytu frankowego w banku PKO BP. Powodowie wnosili roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytu mieszkaniowego. Swoje roszczenie powodowie opierali na oskarżeniu banku o stosowanie niewłaściwych mechanizmów waloryzacji, dzięki którym bank nieuczciwie wzbogacał się kosztem powodów.

 

„Umowa nie przewidywała w ogóle możliwości wypłaty kredytobiorcy, wskazanej w umowie kwoty kredytu we frankach szwajcarskich, ani też możliwości spłaty kredytu we frankach szwajcarskich. Zatem w omawianej sprawie strony zawarły umowę, mocą której pozwany Bank przekazał do dyspozycji strony pozwanej nieokreśloną kwotę złotych polskich, stanowiących równowartość określonych w umowie franków szwajcarskich. Tym samym, udzielony kredytobiorcy kredyt był, wbrew twierdzeniom strony pozwanej, kredytem nie walutowym, lecz złotowym, a jedynie swoiście waloryzowanym w walucie obcej.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, iż tożsamej konstrukcji umowa o kredyt hipoteczny była przedmiotem skargi kasacyjnej rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w dniu 29 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt IV CSK 309/18.

W uzasadnieniu tego właśnie orzeczenia, Sąd Najwyższy dał wyraz jednoznacznemu zapatrywaniu , iż skoro poza jednorazowym wskazaniem w umowie franków szwajcarskich mających być walutą kredytu, więcej się o nich nie wspomina, a całe postępowanie związane z zawarciem oraz zrealizowaniem umowy ze strony kredytodawcy oraz świadczenie zapłaty kredytobiorcy stanowiące zwrot kredytu w ciągu lat obowiązywania umowy miało nastąpić w złotych, a umowa w ogóle nie przewidywała możliwości oddania do dyspozycji kredytobiorcy kwoty kredytu wskazanej w umowie we frankach szwajcarskich ani też możliwości zwrotu kredytu w tej walucie „(…) to należy uznać, iż umowa kredytu hipotecznego zawarta między stronami była umową opiewającą na walutę polską z zamieszczoną w niej klauzulą waloryzacyjną. Sformułowanie umowy w taki sposób, że w pierwszym jej merytorycznym postanowieniu Bank kredytujący umieścił kwotę kredytu w CHF, wobec całej pozostałej treści umowy i jej załączników jest tylko niezasługującym na ochronę kamuflażem rzeczywistych intencji tego Banku”.

Stąd uznając, iż przywołana wyżej teza znajduje pełne przełożenie na stan faktyczny w niniejszej sprawie, należało przyjąć, że umowa kredytu hipotecznego zawarta między stronami była umową opiewającą na walutę polską z zamieszczoną w niej klauzulą waloryzacyjną. W takiej też sytuacji przyjąć należało, iż kwota kredytu jest tu określona w sposób niejako jedynie blankietowy.

Tak skonstruowana umowa nie stanowi zaś umowy kredytu – jest nieważna na podstawie art. 58 k.c. w całości jako czynność sprzeczna z ustawą.

Kredytobiorca bowiem otrzymywał do dyspozycji każdoczesną równowartość określonej kwoty CHF, nie zaś ściśle określoną w umowie kwotę PLN. Co więcej, nigdy w takiej sytuacji nie jest spłacana wartość nominalna kredytu, gdyż z uwagi na różnice kursowe zawsze może to być kwota inna.

Zgodnie z art. 385 1 § 1 i 3 postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Nieuzgodnione zaś są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów, podjętą w sprawie o sygnaturze III CZP 29/17, mającej moc zasady prawnej, Sąd Najwyższy wskazał, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone, dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy. Bez znaczenia więc dla rozstrzygnięcia ma nowelizacja wprowadzająca możliwość eliminacji klauzul waloryzacyjnych kształtujących zobowiązania kredytowe z obiegu prawnego.

W tychże klauzulach ukształtowano prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Powyższe wynika z faktu, że pozwana (…) Bank (…) S. A. odwoływała się do kursu obowiązującego w kredytującym banku, zgodnie z Tabelą kursów walut banku ogłaszaną w siedzibie banku, nie wskazując równocześnie szczegółowych zasad określania sposobów ustalania kursu wymiany walut. W konsekwencji ustalenie kursu waluty pozostawiono w umowie w istotnym stopniu do uznania banku.

Skutkiem uznania klauzuli waloryzacyjnej za niedozwolone postanowienie umowne jest to, że zgodnie z brzmieniem art. 385 1 § 1 zd. 2 k.c. postanowienie takie nie wiąże konsumenta. Przyjmuje się jednocześnie, że w takiej sytuacji w przypadku niezwiązania konsumenta owym postanowieniem – strony są związane umową w pozostałym zakresie (art. 385 1 § 2) o ile jest to możliwe po wyłączeniu klauzuli abuzywnej.”

 

Jak zacząć ?

Każdą sprawę należy rozpocząć od profesjonalnej analizy umowy kredytowej. Kliknij w poniższy link i wypełnij formularz kontaktowy ŻBK. Po otrzymaniu Twojego formularza, prześlemy Ci niezbędne informacje dotyczące pozwania banku oraz zbiór pytań potrzebnych do wykonania rzetelnej analizy umowy. Na otrzymanego od nas emaila, prześlij nam odpowiedzi do pytań oraz skany swojej umowy i jej aneksów jeżeli były.

To naprawdę proste ! Prześlij nam dokumenty i w ciągu od 3 do 7 dni przyślemy do Ciebie analizę umowy kredytowej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy