Blog Frankowicza

-+ TAGI

sprawy frankowe pko

PKO BP – aktualne orzecznictwo

Najnowsze wyroki:

Sąd Okręgowy w Bielsko-Białej, sygn. akt I C 1113/19, wyrok z dnia 19.03.2020 r.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku, sygn. akt I Aca 739/18, wyrok z dnia 28.02.2020 r. – nieważność umowy 
Sąd Okręgowy w Toruniu, sygn. akt I C 617/19, wyrok z dnia 26.02.2020 r.
Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów, sygn. akt  XVI C 1230/17, wyrok z dnia 24.02.2020 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt XII C 2313/18, wyrok z dnia 07.02.2020 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt XII C 324/18, wyrok z dnia 20.12.2019 r. 
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt. V Ca 1979/18, wyrok z dnia 20.11.2019 r. – utrzymanie wyroku sądu I instancji stwierdzającego, iż umowa jest nieważna
Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza, sygn. akt II C 1133/17, wyrok z dnia 25.06.2019 r. – umowa nieważna

Aktualne orzecznictwo dla PKO

W ostatnich latach zapadło wiele korzystnych dla konsumentów wyroków dotyczących kredytów denominowanych do waluty szwajcarskiej, dotyczy to również wyroków przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, tzw. PKO BP.

W ofercie PKO BP SA znajdowały się produkty umożliwiające zawarcie umów kredytowych powiązanych z frankiem szwajcarskim pod nazwami „Własny Kąt” oraz „Mix”. Kredytobiorcy wielokrotnie zwracają się z pytaniem, czy wskazane wzorce umowne zawierają klauzule abuzywne.

Wzorce umowne Własny Kąt i Mix wielokrotnie były oceniane przez sądy, które w ostatnim czasie wydały kolejne korzystne wyroki unieważniające, oraz wyroki uznające za abuzywne klauzule przeliczeniowe.

Uznać zatem należy, że konstrukcja Umowy narusza niewątpliwie obowiązujące przepisy, wobec czego winna zostać uznana za nieważną. Zasadność kwestionowania ważności Umowy wynika również z wielu opinii prawnych dostępnych w prasie prawniczej jak również w pojawiających się w publikacjach ekonomicznych oraz z aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych.

Po głośnej sprawie Dziubak C-260/18 z 03.10.2019 roku, polskie orzecznictwo obrało narrację TSUE. Sądy zaczęły wydawać ogromną ilość wyroków na rzecz kredytobiorców, i w dużej mierze byli to konsumenci banku PKO BP. Kredyty we frankach udzielane przez PKO BP były skonstruowane wadliwie, napisane niejasnym językiem, zawierały klauzule abuzywne i wadliwe mechanizmy przeliczania złotówek na franki. Po tym co wiemy ze sprawy Dziubak C-260/18 – samowola banków ulega obecnie daleko idącemu ukróceniu. TSUE dał nadzieję wszystkim frankowiczom. Tak naprawdę dał im niemalże pewność wygranej sprawy o kredyt we frankach. PKO BP obecnie na sali sądowej przegrywa coraz częściej, a większość wyroków zapada na korzyść frankowicza.

Uzasadnienie wyroku sygn. akt I C 346/19

Dnia 10 stycznia 2020 roku, Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnił umowę kredytu frankowego w banku PKO BP. Powodowie wnosili roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytu mieszkaniowego. Swoje roszczenie powodowie opierali na oskarżeniu banku o stosowanie niewłaściwych mechanizmów waloryzacji, dzięki którym bank nieuczciwie wzbogacał się kosztem powodów.

 

„Umowa nie przewidywała w ogóle możliwości wypłaty kredytobiorcy, wskazanej w umowie kwoty kredytu we frankach szwajcarskich, ani też możliwości spłaty kredytu we frankach szwajcarskich. Zatem w omawianej sprawie strony zawarły umowę, mocą której pozwany Bank przekazał do dyspozycji strony pozwanej nieokreśloną kwotę złotych polskich, stanowiących równowartość określonych w umowie franków szwajcarskich. Tym samym, udzielony kredytobiorcy kredyt był, wbrew twierdzeniom strony pozwanej, kredytem nie walutowym, lecz złotowym, a jedynie swoiście waloryzowanym w walucie obcej.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, iż tożsamej konstrukcji umowa o kredyt hipoteczny była przedmiotem skargi kasacyjnej rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w dniu 29 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt IV CSK 309/18.

W uzasadnieniu tego właśnie orzeczenia, Sąd Najwyższy dał wyraz jednoznacznemu zapatrywaniu , iż skoro poza jednorazowym wskazaniem w umowie franków szwajcarskich mających być walutą kredytu, więcej się o nich nie wspomina, a całe postępowanie związane z zawarciem oraz zrealizowaniem umowy ze strony kredytodawcy oraz świadczenie zapłaty kredytobiorcy stanowiące zwrot kredytu w ciągu lat obowiązywania umowy miało nastąpić w złotych, a umowa w ogóle nie przewidywała możliwości oddania do dyspozycji kredytobiorcy kwoty kredytu wskazanej w umowie we frankach szwajcarskich ani też możliwości zwrotu kredytu w tej walucie „(…) to należy uznać, iż umowa kredytu hipotecznego zawarta między stronami była umową opiewającą na walutę polską z zamieszczoną w niej klauzulą waloryzacyjną. Sformułowanie umowy w taki sposób, że w pierwszym jej merytorycznym postanowieniu Bank kredytujący umieścił kwotę kredytu w CHF, wobec całej pozostałej treści umowy i jej załączników jest tylko niezasługującym na ochronę kamuflażem rzeczywistych intencji tego Banku”.

Stąd uznając, iż przywołana wyżej teza znajduje pełne przełożenie na stan faktyczny w niniejszej sprawie, należało przyjąć, że umowa kredytu hipotecznego zawarta między stronami była umową opiewającą na walutę polską z zamieszczoną w niej klauzulą waloryzacyjną. W takiej też sytuacji przyjąć należało, iż kwota kredytu jest tu określona w sposób niejako jedynie blankietowy.

Tak skonstruowana umowa nie stanowi zaś umowy kredytu – jest nieważna na podstawie art. 58 k.c. w całości jako czynność sprzeczna z ustawą.

Kredytobiorca bowiem otrzymywał do dyspozycji każdoczesną równowartość określonej kwoty CHF, nie zaś ściśle określoną w umowie kwotę PLN. Co więcej, nigdy w takiej sytuacji nie jest spłacana wartość nominalna kredytu, gdyż z uwagi na różnice kursowe zawsze może to być kwota inna.

Zgodnie z art. 385 1 § 1 i 3 postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Nieuzgodnione zaś są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów, podjętą w sprawie o sygnaturze III CZP 29/17, mającej moc zasady prawnej, Sąd Najwyższy wskazał, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone, dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy. Bez znaczenia więc dla rozstrzygnięcia ma nowelizacja wprowadzająca możliwość eliminacji klauzul waloryzacyjnych kształtujących zobowiązania kredytowe z obiegu prawnego.

W tychże klauzulach ukształtowano prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Powyższe wynika z faktu, że pozwana (…) Bank (…) S. A. odwoływała się do kursu obowiązującego w kredytującym banku, zgodnie z Tabelą kursów walut banku ogłaszaną w siedzibie banku, nie wskazując równocześnie szczegółowych zasad określania sposobów ustalania kursu wymiany walut. W konsekwencji ustalenie kursu waluty pozostawiono w umowie w istotnym stopniu do uznania banku.

Skutkiem uznania klauzuli waloryzacyjnej za niedozwolone postanowienie umowne jest to, że zgodnie z brzmieniem art. 385 1 § 1 zd. 2 k.c. postanowienie takie nie wiąże konsumenta. Przyjmuje się jednocześnie, że w takiej sytuacji w przypadku niezwiązania konsumenta owym postanowieniem – strony są związane umową w pozostałym zakresie (art. 385 1 § 2) o ile jest to możliwe po wyłączeniu klauzuli abuzywnej.”

 

Jak zacząć ?

Każdą sprawę należy rozpocząć od profesjonalnej analizy umowy kredytowej. Kliknij w poniższy link i wypełnij formularz kontaktowy ŻBK. Po otrzymaniu Twojego formularza, prześlemy Ci niezbędne informacje dotyczące pozwania banku oraz zbiór pytań potrzebnych do wykonania rzetelnej analizy umowy. Na otrzymanego od nas emaila, prześlij nam odpowiedzi do pytań oraz skany swojej umowy i jej aneksów jeżeli były.

To naprawdę proste ! Prześlij nam dokumenty i w ciągu od 3 do 7 dni przyślemy do Ciebie analizę umowy kredytowej.

O Życie Bez Kredytu

Skupiamy społeczność frankowiczów, którzy chcą uwolnić się od kredytu. Profesjonalnie obsługujemy sprawy osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Spotykamy się z wieloma sprawami frankowiczów. Doradzamy najlepsze rozwiązania. Doprowadzamy do pokonania banku przed sądem. Społeczność wokół Życia Bez Kredytu to ludzie, którzy wymieniają się doświadczeniami w działaniach podjętych na rzecz umorzenia swojego kredytu we frankach, społeczność, która dostaje od nas wsparcie, najnowsze informacje, prognozy, raporty i oferty współpracy w zakresie walki z bankiem.

Naszym celem jest budowanie społeczności frankowiczów, którzy chcą żyć bez kredytu. Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia obiektywnie nieuczciwych umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.

Łącznie nasze grupy na Facebooku liczą ponad 20 000 członków. Dołącz do dużej społeczności frankowiczów i wiedz, co można zrobić.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie konkretnej umowy – już teraz zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:
📩info@zyciebezkredytu.pl
🎯575 337 667 lub 575 339 602

Polecamy

Życie Bez Kredytu - webinarium

Webinarium Życia Bez Kredytu – podsumowanie

Niezmiernie nam miło, że tak licznie zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym czwartkowym webinarium, że byli Państwo tak aktywni. Cieszyliśmy się z każdego pytania. Państwa reakcje

Czytaj więcej
jak zaskarżyć kredyt

Jak zaskarżyć kredyt we frankach

Zaskarżenie banku o kredyt we frankach to najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego frankowicza, który pragnie odzyskać nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim pozbyć się nieuczciwej

Czytaj więcej
pozew o kredyt frankowy

Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy

Złożenie pozwu o kredyt frankowy do sądu i skuteczna walka z bankiem nawet przed wyrokiem TSUE były najlepszymi rozwiązaniami dla frankowicza. Niektórzy frankowicze nadal trwają

Czytaj więcej
Close Menu