Blog Frankowicza

Sąd Najwyższy i TSUE ponownie po stronie frankowiczów. Korzystne orzeczenia dla konsumentów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Sąd Najwyższy oraz Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej wydają korzystne orzeczenia dla kredytobiorców. Zgodnie z orzeczeniem SN od konsumenta, nawet w przypadku kumulacji roszczeń, zawsze pobiera się jedną opłatę sądową w wysokości 1000 zł. Również Trybunał Europejski w sprawie kredytów we frankach wydał korzystny wyrok dla kredytobiorców. Zdaniem TSUE sama deklaracja konsumenta dot. świadomości ryzyk związanych z umową nie jest znacząca dla określenia, czy dana umowa spełnia kryterium przejrzystości.
Sąd Najwyższy i TSUE ponownie po stronie frankowiczów. Korzystne orzeczenia dla konsumentów.
  • Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego od strony będącej konsumentem pobiera się jedną opłatę stałą w kwocie 1.000 zł z tytułu roszczeń dotyczących czynności bankowych, nawet w przypadku kumulacji roszczeń
  • To już kolejne korzystne orzeczenie SN dotyczące frankowiczów. Orzeczenie zapadło 28 stycznia 2022 roku i zostało oznaczone sygn. III CZP 38/22 (poprzednio III CZP 31/21)
  • TSUE – frankowicze. Europejski Trybunał Sprawiedliwości również stoi na straży ochrony praw kredytobiorców, wskazując wprost na: „okoliczność, że konsument oświadcza, iż jest w pełni świadomy potencjalnych ryzyk wynikających z zawarcia wspomnianej umowy, nie ma sama w sobie znaczenia dla oceny, czy przedsiębiorca spełnił wspomniany wymóg przejrzystości”

Sąd Najwyższy: od frankowiczów niezależnie od kumulacji roszczeń zawsze pobierana jest jedna stała opłata w kwocie 1.000 zł

Prawo jest po stronie frankowiczów i dowodzą tego kolejne wyroki Sądu Najwyższego. SN wydał orzeczenie na zagadnienie prawne, które wpłynęło w maju ubiegłego roku (sygn. III CZP 38/22, poprzednio III CZP 31/21):

„Czy w przypadku kumulacji roszczeń wynikających z czynności bankowych, przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000 zł odnośnie do każdego z nich, od strony będącej konsumentem pobiera sie na podstawie art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jedną opłatę stałą w kwocie 1.000 zł, czy też odpowiednią wielokrotność tej opłaty?”

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2022 r.:

„Od powoda będącego konsumentem, dochodzącego w jednym pozwie kilku roszczeń wynikających z czynności bankowych, pobiera się na podstawie art. 13a  ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst  jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.) jedną opłatę stałą, jeżeli wartość przedmiotu sporu dla tych roszczeń, ustalona na podstawie art. 21 k.p.c., przewyższa kwotę 20.000 zł.”

Niniejsza uchwała oznacza, że niezależnie od tego, czy względem banku kierujemy jedno roszczenie czy kilka, to konsument będzie obciążony zawsze jedną stałą opłatą wynoszącą 1.000 zł.

Konsumenci są chronieni przez Trybunał Europejski – kredyty we frankach. Wyrok TSUE – frank szwajcarski

Po stronie kredytobiorców stoi również Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Kredyty we frankach są unieważnianie m.in. z powodu niedochowania przez przedsiębiorcę – bank obowiązku poinformowania konsumenta o ryzykach związanych z kursem walut. Wielokrotnie w orzeczeniach unieważniających umowę o waloryzowany kredyt we frankach sądy potwierdzały, że banki rażąco niedopełniały obowiązku informacyjnego związanego z zasadami funkcjonowania udzielonego kredytu. Należy podkreślić, że nie rzadko zdarzało się, że przedstawiciele bankowi wręcz perfidnie wprowadzali konsumenta w błąd, twierdząc, że frank szwajcarski to niezwykle stabilna waluta, a rata kredytu nie wzrośnie więcej niż o 10-20% Niestety, osoby nie posiadające wykształcenia finansowego nie mogły przewidzieć niechybnych skutków umowy frankowej. W końcu bank to instytucja zaufania publicznego, a frankowicze udali się po kredyt w dobrej wierze. Frankowicze, chcąc wziąć pożyczkę na zakup wymarzonego mieszkania, po prostu nie spodziewali się, że pracownik banku może ich po prostu okłamać.

Banki w trakcie procesu o abuzywny kredyt frankowy często próbują powoływać się na oświadczenie konsumenta dot. świadomości ryzyka związanego z kredytem powiązanym z kursem walut. Oświadczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 grudnia 2021 roku (sygn.: C-670/20) ostatecznie rozprawia się z tym argumentem banku. Zdaniem TSUE samo oświadczenie konsumenta o świadomości ryzyk wynikających z zawarcia umowy kredytu nie stanowi dopełnienia wymogu przejrzystości warunków umowy kredytu spoczywającym na banku. Zatem banki już nie mogą skutecznie powoływać się w sądach na wyżej wspomniane oświadczenie podpisane przez kredytobiorcę.

Orzeczenie TSUE – frankowicze. Treść wyroku z dnia 6 grudnia 2021 roku – TSUE C-670/20

„Wykładni art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy dokonywać w ten sposób, że wymóg przejrzystości warunków umowy kredytu denominowanego w walucie obcej, które narażają kredytobiorcę na ryzyko kursowe, jest spełniony wyłącznie w sytuacji, gdy przedsiębiorca dostarczył temu kredytobiorcy dokładne i wystarczające informacje odnośnie do ryzyka kursowego pozwalające właściwie poinformowanemu oraz dostatecznie uważnemu i rozsądnemu przeciętnemu konsumentowi na dokonanie oceny ryzyka potencjalnie znaczących skutków gospodarczych takich warunków umownych dla jego zobowiązań finansowych w trakcie całego okresu obowiązywania tej umowy. W tym względzie okoliczność, że konsument oświadcza, iż jest w pełni świadomy potencjalnych ryzyk wynikających z zawarcia wspomnianej umowy, nie ma sama w sobie znaczenia dla oceny, czy przedsiębiorca spełnił wspomniany wymóg przejrzystości.”

Umów konsultację z najlepszy ekspertem w Polsce klikając w baner poniżej:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy