Blog Frankowicza

Relacja, analiza oraz opinie ekspertów. Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 11.05.2021 r. Sygn. akt III CZP 11/21.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Relacja, analiza oraz opinie ekspertów. Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 11.05.2021 r. Sygn. akt III CZP 11/21.

Po bardzo korzystnej piątkowej uchwale Sądu Najwyższego, potwierdzającej nieważność umów na zasadzie teorii dwóch kondykcji, przed nami już tylko wtorkowa “duża” uchwała całej Izby Cywilnej SN. To odpowiedzi na 6 pytań, które ostatecznie zmiotą argumenty banków. Kredyt we frankach znowu staje się wiadomością dnia. Rozpoczynamy więc oczekiwaną relację na żywo prosto z Sądu Najwyższego w Warszawie – sygn. akt III CZP 11/21. Komentują nasi eksperci: założyciel społeczności Życie Bez Kredytu Kamil Chwiedosik i zaproszeni prawnicy 

Co wiemy po wcześniejszej uchwale SN z 7 maja ? 

❌Mity:

– banki będą mogły pozywać frankowiczów o ogromne odszkodowania

✅Prawda:

1. banki mają 3-letni okres przedawnienia na pozwanie konsumenta o sam kapitał, liczony od momentu trwałej bezskuteczności umowy
2. banki nie będą mogły pozywać frankowiczów o korzystanie z kapitału ani inne odszkodowania
3. frankowicz otrzyma najpierw z banku wszystkie kwoty wpłacane od początku trwania kredytu na zasadzie dwóch kondykcji plus odsetki karne i koszty procesu
4. kwoty te będą wystarczyły nawet ewentualnie do zwrotu kwoty kapitału bankowi – proces sądowy to przecież dalsze 3 lata spłaty kredytu
5. frankowicz będzie miał poważne podstawy do powództwa przeciwko bankowi o odszkodowanie, gdyż stwierdzenie nieważności umowy jest efektem nieuczciwych praktyk bankowych
6. Efekt? frankowicz przede wszystkim będzie miał wyzerowane saldo kredytu, wyeliminowanie ryzyka i stresu z życia oraz wykreślenie banku z hipoteki, a wciąż jest prawdopodobne, że sporo zwróconych pieniędzy z banku
 
Każda sprawa musi być oczywiście rozpatrzona indywidualnie, gdyż w Polsce nie ma prawa precedensu. Tylko dynamiczne prowadzenie postępowania sądowego przez specjalistyczną kancelarię pozwoli w pełni kontrolować sytuację procesową frankowicza. Jeżeli ktoś uważał, że za pół darmo korzystając z hurtowych kancelarii można wygrać z bankiem, to teraz wie, jaki był to błąd.
 

STANOWISKO PROKURATORA
GENERALNEGO
w sprawie o sygn. akt III CZP 11/21

na zasadzie art. 86 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 154),

wnoszę o podjęcie uchwały o treści:

I. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że za zgodą konsumenta miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów o charakterze dyspozytywnym, o ile bez postanowienia takiego umowa nie może nadal istnieć, a stwierdzenie nieważności umowy zagrażałoby interesom klienta ocenianym na podstawie okoliczności istniejących w czasie sporu, przy czym w polskim porządku prawnym brak jest takich przepisów, które mogłyby znaleźć zastosowanie, natomiast nie jest dopuszczalne takie określenie kursu waluty obcej na podstawie przepisów prawa o charakterze ogólnym bądź zwyczajów;

II. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa nie może wiązać stron w pozostałym zakresie;

III.      W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta nie może wiązać stron w pozostałym zakresie;

IV.     W przypadku nieważności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron;

V.      W przypadku nieważności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili zakwestionowania przez kredytobiorcę ważności zawartej przez niego umowy kredytowej; 

VI.     W przypadku roszczeń o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu nieważnej umowy stronie nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę.

W sprawie III CZP 6/21 istotny jest także fakt, że siódemkowy skład Sądu Najwyższego nadał podjętej uchwale moc zasady prawnej. Oznacza to, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże inne składy Sądu Najwyższego. W praktyce, oznacza to także, że również inne Sądy będą orzekały zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Sąd Najwyższy.

Do zmiany kierunku nadanego uchwałą, która uzyskała moc zasady prawnej, stosownie do art. 88 ustawy o Sądzie Najwyższym, wymagane jest przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia składowi całej izby. Uchwały całej izby moc zasady prawnej uzyskują z chwilą ich podjęcia.

Pamiętać wobec tego należy, że na 11 maja 2021 r. planowana jest uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21, która ma być rozpoznana właśnie w składzie całej Izby Cywilnej. Sąd Najwyższy ma przy tym odpowiedzieć m.in. na pytanie „czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?”. Zagadnienie to pokrywa się przedmiotowo częściowo z kwestią rozstrzygniętą w uchwale III CZP 6/21.

Cała izba Cywilna Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/21 ma zatem i tak pełną dowolność i może podjąć uchwałę o treści odmiennej, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem od zasady prawnej w sprawie III CZP 6/21.

Wydaje się zatem, że nadawanie mocy zasady prawnej uchwale z 7 maja 2021 r., szczególnie wobec opisanych powyższej zastrzeżeń, było zupełnie niepotrzebne i zamiast wątpliwości rozstrzygnąć spowoduje, że będzie ich jeszcze więcej”. 

 

Nasz ekspert Kamil Chwiedosik będzie mówił o sytuacji frankowiczów oraz orzeczeniach TSUE i SN w Dzień Dobry TVN. 

Początek programu we wtorek 11.05.2021 o godzinie 8:05. 

Zapraszamy członków społeczności Życie Bez Kredytu do oglądania.

 

10.05.2021 r. – 18:00

Prawo.pl

W przestrzeni publicznej pojawiają się opinie, że SN chce przeciągnąć podjęcie uchwały. Inaczej na sprawę patrzył w marcu, przy pierwszym przesunięciu terminu Marcin Łochowski, sędzia Izby Cywilnej SN. – Głosy, że jakoby w SN podjęto już jakieś decyzje w sprawie uchwały, godzą w dobre imię sędziów SN. Nie jest przecież możliwe, aby sędziowie ujawniali osobom postronnym to, co się stanie na na posiedzeniu, które się jeszcze nie odbyło. Termin jest wyznaczony, za pierwszym razem został przesunięty z obiektywnych przyczyn, bo pierwsza prezes przebywa szpitalu. Jest też już propozycja uchwały przedstawiona przez sędzię sprawozdawcę. Na posiedzeniu odbędzie się dyskusja, głosowanie i wtedy będę podjęte decyzje – kwituje Marcin Łochowski. 

10.05.2021 r. – 19:00

Business Insider 

Na środę, 12 maja, zaplanowano posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej – wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. W Komitecie Stabilności Finansowej reprezentowane są cztery główne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego tj. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

11.05.2021 r. – 10:30

Sąd najwyższy

Informujemy, że w związku z ewakuacją budynku SN, czynności sprawdzające służb potrwają co najmniej do godziny 12.30.

Sąd Najwyższy
Frankowicze w SN

11.05.2021 r. – 13:00

Bum! Prezes PKO wie jak się skończą sprawy frankowe i nie chce brać udziału w porażkach ? Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację ze skutkiem na datę przyszłą, tj. z upływem dnia zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r. Na stanowisku przetrwał 12 lat. Prezesem PKO BP został w 2009 r. za rządów PO-PSL.

11.05.2021 r. – 13:15

Dzień dobry TVN, ekspert Kamil Chwiedosik

Po stronie frankowiczów opowiedział się już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Już niebawem swoje stanowisko przedstawi polski Sąd Najwyższy. Czy będą mieli powody do radości? – Już mają. Jeśli sąd wyda orzeczenie będziemy mieli jasny drogowskaz dla sądów, jak oceniać sprawy frankowe – mówił w Dzień Dobry TVN Kamil Chwiedosik, ekspert ds. bankowych”
Co zyskają frankowicze po wyroku sądu? Jeśli Sąd Najwyższy stanie po stronie frankowiczów, to co to będzie oznaczało w praktyce? Na co będą mogły liczyć osoby, które czują się oszukane przez banki? – Orzeczenie na pewno będzie korzystne dla frankowiczów, kluczowe jest pytanie – kiedy je poznamy. Ogłoszenie wyroku da frankowiczom szanse na dochodzenie swoich praw przed sądem i domagać się nawet unieważnienia umowy – mówił specjalista.

11.05.2021 r. – 15:00

Mamy przerwę w obradach Sądu Najwyższego. Informacja z biura prasowego Sądu Najwyższego.

11.05.2021 r. – 18:50 AKTUALIZACJA!

Uchwały Sądu Najwyższego nie będzie w najbliższych tygodniach. Prezes Izby Cywilnej zdecydował o skierowaniu pytań do kilku instytucji, które w ciągu 30 dni mają udzielić odpowiedzi.
To oznacza, że uchwała będzie korzystna dla frankowiczów, bo jeżeli SN chciałby oddalić stanowisko Prokuratora Generalnego RP i udzielić niekorzystnych odpowiedź, to po co miałby się pytać jaki wpływ będzie miała uchwała, skoro miałaby pozostawić sprawę kredytów bez zmian.

“Problem kredytów wiąże się z prawem konsumenckim, perspektywa rodzin powinna być uwzględniona, nie tylko podmiotów gospodarczych, także konsumenta – powiedział Aleksander Stępkowski, rzecznik SN.

Rozpatrywanie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zostało odroczone. SN wydał postanowienie, w którym zwrócił się o stanowiska do prezesa NBP, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy