Blog Frankowicza

Przełomowa informacja dla frankowiczów. Kredyty waloryzowane do CHF mBank – są nieważne

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kredyty mBanku nieważne
Przełomowa informacja dla frankowiczów. Kredyty waloryzowane do CHF mBank – są nieważne

Rewelacyjna wiadomość dla osób zadłużonych we franku szwajcarskim w mBanku – Twój kredyt jest po prostu nieważny! Od początku tego roku zdecydowana większość orzeczeń sądów krajowych w sprawach związanych z abuzywnym kredytem w CHF mBank to ustalenia nieważności umowy od samego początku jej zaistnienia.

Najnowsze sukcesy członków społeczności Życie Bez Kredytu w sporach z mBankiem

Od początku 2020 roku, a w szczególności po wznowieniu działalności sądów po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, członkowie społeczności Życie Bez Kredytu w starciu z mBankiem odnieśli mnóstwo sukcesów , czyli prawomocnych orzeczeń sądowych unieważniających ich umowę o kredyt indeksowany lub denominowany do CHF. Warto podkreślić, że w sporach z tym bankiem (ale także z żadnym innym) nie odnieśli ani jednej prawomocnej przegranej. Oznacza to, iż wszystkie pozwy naszych Klientów zostały pozytywnie rozpatrzone przez sądy. Ku naszej satysfakcji nastąpiła ogromna zamiana w orzecznictwie polskich sądów i wymiar sprawiedliwości nie ma już żadnych wątpliwości, co do abuzywności klauzul zawartych w umowach tzw. frankowych. Orzeczenie sądu o sprzeczności zapisów danej umowy z polskim prawem w konsekwencji prowadzi do upadłości tej umowy, czyli jej unieważnienia.

Ostatnie nasze sukcesy zakończone unieważnieniem kredytu waloryzowanego do CHF mBank to m.in.:

Sygn. II C 1546/18, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data wyroku: 02.10.2020

– saldo kredytu spadło z 822 977,00 zł do zera

– bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie musiał wykreślić się z hipoteki

Sygn. I C 1202/19, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Data wpływu: 08.04.2019
Data zakończenia: 21.07.2020
– zasądzono wraz z odsetkami i kosztami procesu niemal 90 000 zł (z uwagi na strategię procesową roszczenie było ograniczone do 75 000 zł, pozostałe kwoty będą dochodzone w drodze egzekucji)
– saldo kredytu spadło z 511 776,00 zł do zera
– łączna korzyść to ponad 600 000 zł, oraz dodatkowe 300 000 zł będzie dochodzone w drodze egzekucji

Sygn. II C 558/18, Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wyroku: 09.07.2020

– zasądzono 62 612,32 CHF, tj. wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego ponad 280 000 zł

– saldo kredytu spadło z 629 698 zł do zera

– wykreślenie banku z hipoteki nieruchomości

– łączna korzyść to ponad 909 698 zł

 

Sygn. II C 146/18, Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wyroku: 06.07.2020

– zasądzono na rzecz frankowicza od banku zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 12 817 zł

– saldo kredytu spadło z 1 009 897 zł do zera

Sygn. II C 524/17, Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wyroku: 03.06.2020

– zasądzono wraz z odsetkami ponad 180 000 zł

– saldo kredytu spadło z 982 328,00 zł do zera

łączna korzyść to ponad 1,16 mln zł

Sygn. II C 352/18, Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wyroku: 09.01.2020

– zasądzono 92 429,91 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty

– ponadto Sąd przyznał kwotę 39 178,31 CHF (wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty

Podstawa prawna orzeczenia nieważności umowy kredytowej waloryzowanej do CHF mBank

Sądy w uzasadnieniu wyroków unieważniających waloryzowane do franka kredyty mBanku szczególnie zwracają uwagę na niejednoznaczne zasady ustalania kursów przeliczeniowych, niedopełnienie przez bank obowiązku poinformowania konsumenta o ryzyku walutowym, a także sprzeczność tej umowy z zapisami m.in. kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo bankowe. Poniżej cytujemy wybrane zapisy z orzeczenia sądowego unieważniającego kredyt mBank (Sygn. II C 558/18):

– Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. jest kategorią obiektywną, czyli istniejącą rzeczywiście, a nie tylko hipotetycznie (np. w subiektywnym odczuciu strony).

– Wyrok uwzględniający powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ma charakter deklaratoryjny (wyrok SN z 9.02.2012 r., III CSK 181/11, wyrok SN z 14.03.2012 r., II CSK 252/1; wyrok SN z 19.09.2013 r., I CSK 727/1).

– Brak określenia w umowie głównych świadczeń umowy, zdaniem Sądu, prowadzi do stwierdzenia, że umowa jest w całości nieważna. Zarówno indeksacja, jak odesłanie do tabel kursowych stanowią przedmiot główny umowy, przy czym nie zostały one sformułowane jednoznacznie (brak wskazania zasad ustalania kursów, brak rzetelnej informacji o ryzyku walutowym przy jednoczesnym wykreowaniu poprzez indeksacje takiego ryzyka oraz rodzaje kursów prowadzące do dalszych niejednoznaczności).

– Zobowiązanie powódki ustalane było w walucie CHF, która w okresie spłaty kredytu była podstawą określania wysokości kapitału pozostałego do spłaty oraz odsetek. Oznacza to, że nie tylko wysokość kapitału kredytu była jednostronnie ustalona przez pozwanego, lecz w każdym okresie trwania kredytu mBank S.A. naliczał dodatkowo odsetki od kapitału powstałego w wyniku zastosowania dowolnie ustalonego kursu CHF.

– Zdaniem Sądu, sprzeczność treści takiej umowy wynika z art. 3511 k.c. i art. 69 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe, a w konsekwencji w świetle art. 58 § 1 k.c. umowa ta jest nieważna (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III CSK 206/10, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt IV CSK 585/13). Sąd Najwyższy wskazał, że warunkiem powstania ważnego zobowiązania, którego treścią jest obowiązek spełnienia świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela, jest dokładne określenie treści tego świadczenia albo przesłanek pozwalających na jego dokładne określenie.

Życie Bez Kredytu to gwarancja sukcesu

Aby przekonać się, dlaczego warto rozpocząć współpracę z ekspertami społeczności Życie Bez Kredytu, wystarczy tylko spojrzeć na nasze dotychczasowe osiągnięcia. Nasi klienci jeszcze ani razu nie przegrali prawomocnie sprawy w sądzie. Oznacza to, że 100% złożonych przez nas pozwów kończy się sukcesem frankowicza i uwolnieniem się od toksycznego kredytu. Jesteśmy na tyle pewni naszych kompetencji, że również możemy zaoferować członkom naszej społeczności gwarancje, których nie udzielają inne kancelarie. Na kompleksową ochronę naszego klienta składają się m.in.:

– Zwrot kosztów sądowych w przypadku przegranej. Dzięki temu ryzyko finansowe frankowicza zostaje w całości ograniczone.

– Obniżenie o trzy punkty procentowe success fee w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania już po pierwszej instancji. Gwarancja ta ma tym większe zastosowanie, gdyż przewidujemy, że już w niedalekiej przyszłości większość spraw będzie się właśnie kończyła na tym etapie.

– Zabezpieczanie roszczenia, czyli złożenie w imieniu klienta wniosku o zawieszenie płatności rat.

– Możliwość rozszerzenia gwarancji ochrony kredytobiorcy na czas trzech lat po zapadnięciu prawomocnego wyroku. Oznacza to, że klient jest chroniony przed ewentualnym pozwaniem przez bank o tzw. korzystanie z kapitału.

Frankowiczu, to jest właśnie Twój czas na działanie i poprawę swojego życia. Pamiętaj, że pierwszy krok nic nie kosztuje, ponieważ analizę Twojej umowy, ocenę możliwości wygrania sporu sądowego z bankiem, a także wycenę współpracy z nami otrzymasz zupełnie bezpłatnie.

Jeżeli zastanawiasz się jak wygląda współpraca z nami, serdecznie zapraszamy do zapoznania  się z artykułem: #9 webinarium – Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę prowadzenia sprawy z bankiem?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy