Blog Frankowicza

-+ TAGI

Kamil Chwiedosik vlog

Prawomocna wygrana z bankiem w sprawie “kredytu frankowego”

To, że sądy coraz częściej orzekają prawomocnie unieważnienie umowy to fakt.

Oczywiście prawomocne wyroki członków ŻBK podnoszą te statystyki.

W tym odcinku ekspert Kamil Chwiedosik odpowiada szczegółowo na częste pytanie – co to jest TEORIA SALDA i TEORIA DWÓCH KONDYKCJI?

Pierwszy prawomocny wyrok unieważniający kredyt Fortis na zasadzie teorii dwóch kondykcji zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. 

To już kolejne UNIEWAŻNIENIE umowy frankowej członka społeczności Życie Bez Kredytu, które było możliwe dzięki pracy całego zespołu ekspertów prawa finansowego i ekonomii. Przegrany bank to BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie. Sprawa dotyczyła kredytu Fortis. Sygn. akt VI ACa 501/19. Skład sędziowski: SSO del. Grzegorz Tyliński, SSA Małgorzata Kuracka, SSA Jolanta Pyźlak. Sprawę w ramach zespołu ekspertów prowadził i relacjonował Kamil Chwiedosik. Na sali sądowej powoda reprezentowali wyśmienici i doświadczeni adwokaci, posiadający już pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z bankami. Za analizy ekonomiczne odpowiadał Kamil Sienkiewicz, prezes kancelarii prawnej Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii.  

Sąd Apelacyjny przy unieważnieniu zastosował teorię dwóch kondykcji i zasądził na rzecz frankowicza ze społeczności Życie Bez Kredytu łączną kwotę 235 240,36 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 26.06.2017 do dnia zapłaty (łącznie odsetki to dodatkowo 45 000 zł). Na kwotę składają się:

a) 13 498,45 zł zasądzone wyrokiem sygn. akt XXV C 1159/17

b) 198 372,41 zł zasądzone wyrokiem sygn. akt VI ACa  501/19   

c) 14 269,50 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania w pierwszej instancji

d) 9 100 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego

 

Jednocześnie saldo kredytu spadło z 320 000 zł do zera.

Łączna korzyść wraz z odsetkami to ponad 600 000 zł. Dla takich chwil warto żyć, jest to Życie Bez Kredytu.

Przy unieważnieniu umowy dla frankowicza istotne jest, jaką decyzję podejmie sąd w rozliczeniu obu stron. W tym przypadku Sąd, zgodnie z roszczeniem udowodnionym przez adwokatów członka społeczności ŻBK, zdecydował się zastosować najkorzystniejsze rozstrzygnięcie, tj. zasadę dwóch kondykcji. 

Nasz ekspert i założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik w odc. 16 vloga #loveżbk omawia to zagadnienie w odniesieniu do przepisów oraz zagadnienia prawnego skierowanego do Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 11/20 oraz III CZP 41/20).

Sądy unieważniając umowy waloryzowane do CHF wskazują na ich brak zgodności z ustawą albo z zasadami współżycia społecznego, bowiem sprzeczność takiego zobowiązania z jego naturą stanowi o nieważności bezwzględnej umowy. Należy nadmienić w tym miejscu, że dwa najczęstsze roszczenia prowadzące do unieważnienia umowy to:

  1. a) roszczenie o zapłatę z tytuły nieważności umowy (np. art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c.)
  2. b) ustalenie (stwierdzenie) nieważności umowy (w oparciu o art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub § 2 k.c.)

ZASADA DWÓCH KONDYKCJI

Już w 11 grudnia 2019 SN wydał orzeczenie V CSK 382/18, w którym stwierdza w kontekście rozliczenia stron nieważnej umowy, m.in. cyt.:

„panującą w orzecznictwie i w doktrynie teorią dwu kondykcji, opartą na art. 410 § 2 k.c.”

Otóż w pierwszej kolejności należy podkreślić, iż w sytuacji stwierdzenia nieważności umowy wobec stron aktualizuje się wzajemnie obowiązek kondykcji na podstawie art. 410 § 1 i 2 w związku z art. 405 k.c. (condictio sine causa). Po drugie zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 498 § 1 k.c. , każda ze stron powinna zgłosić żądanie zwrotu odrębnie, bez automatycznego kompensowania przez sąd. Literalna wykładnia treści tego przepisu wprost wskazuje na fakultatywność takiego rozwiązania, pozostawiając decyzję samemu wierzycielowi i wykluczając możliwość jej zastosowania przez sąd z urzędu.

Wyjaśnię to na prostym przykładzie. Jeżeli frankowicz otrzymał z banku 500 000 PLN, a do tej pory zwrócił 300 000 PLN, to po unieważnieniu umowy kredytowej w przypadku:

  • teorii dwóch kondykcji otrzyma zwrot 300 000 PLN
  • teorii salda nie otrzyma żadnego zwrotu, chyba że spełniał świadczenie bezpośrednio w CHF, np. po zawarciu aneksu poprzez zakup franków w kantorze, wówczas konsument otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych CHF od 2011 roku.

BANK 3 LATA, KONSUMENT 10 LAT

Banki zaś nie korzystają z przysługującego im prawa potrącenia wierzytelności z uwagi na przedawnienie roszczeń i konieczność uznania powództwa co do nieważności umowy. Wobec tego w efekcie unieważnienia umowy przez sąd, zgodnie z zasadą dwóch kondykcji, należna dla kredytobiorcy jest cała kwota dochodzonego roszczenia za okres 10 lat od dnia złożenia pozwu (zarówno w PLN jak i CHF). Natomiast zgodnie z polskim prawem, należności banku przedawniają się po upływie 3 lat od momentu wypłacenia kredytu (vide: wyrok SA w Białymstoku akt I ACa 635/19) i wynika to wprost z przepisu art. 118 k.c.

TEORIA SALDA

Jednocześnie teoria salda przyjmuje błędne założenie, wyręczające bank, zupełnie bez podstawy prawnej, w dochodzeniu przedawnionych roszczeń od konsumenta. Na przeszkodzie tego rodzaju podejścia stoi chociażby art. 117 § 2[1] k.c., który stanowi:

„Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.”

Brak również w przepisach kodeksu postępowania cywilnego podstawy do przyjęcia teorii salda z uwagi na art. 321§1 kpc, który określa tzw. granice orzekania i związanie sądu żądaniem pozwu. Sąd nie może zatem orzekać ponad to czego żądają strony, a skoro bank nie żąda zwrotu wypłaconej kwoty, jak również nie składa oświadczenia o jej potrąceniu, to Sąd sam z siebie nie powinien takiego żądania uwzględniać:

„Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.”

ZASADA CZYSTYCH RĄK

Bardzo ważne jest przy tym obowiązywanie zasady „czystych rąk”. Bowiem z punktu widzenia stosowania art. 5 k.c. nie jest rzeczą obojętną ocena zachowania się banku, który rażąco naruszył zasady współżycia społecznego. Związana z tym zasada „czystych rąk” sprowadza się do dyrektywy, wedle której może korzystać z art. 5 k.c. tylko ten, kto sam postępuje nienagannie. W orzecznictwie i doktrynie utrwalone jest więc stanowisko, że nie może powoływać się na naruszenie zasad współżycia społecznego ten, kto sam im uchybia, i żądać na ich podstawie odmowy udzielenia ochrony sądowej osobie, której prawo zostało naruszone (vide: wyroki SN z 13.06.2000 r., V CKN 448/00, LEX nr 510984; z 12.06.2013 r., II CSK 632/12, LEX nr 1353432; z 11.5.2016 r., I PK 134/15).

Teoria salda prawdopodobnie błędnie zakłada przy tym (co oceni właśnie SN), że roszczenie banku może zostać potrącone z roszczeniem kredytobiorcy, także dlatego, że stosownie do art. 411 pkt 4 k.c. nie ma możliwości zwrotu świadczenia spełnionego w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu.

ZWROT CHF PRZY TEORII SALDA

Nawet jeżeli Sąd zastosuje teorię salda, to zwrotowi dla frankowicza podlega całkowita kwota wpłacona do banku bezpośrednio w CHF. Jednak, skoro bank wypłacił kwotę w PLN może on żądać co najwyżej kwot w PLN. Nie ma bowiem podstawy prawnej, która umożliwia zapłatę w walucie obcej za zobowiązania wyrażone w PLN. Tym samym dyspozycja art. 411 pkt 4 k.c. może znaleźć zastosowanie wyłącznie do wpłat dokonywanych przez kredytobiorców w PLN. 

Wobec tego zwrotowi na rzecz konsumenta powinny podlegać wszystkie kwoty w CHF uiszczone na rzecz banku do 10 lat wstecz licząc od dnia złożenia powództwa w sądzie.

W 16. odcinku vloga #loveŻBK dowiesz się ponadto:

  • jakie są aktualne statystyki orzeczeń w polskich sądach?
  • ile pieniędzy zwróci bank w obu sytuacjach?
  • czy bank zwraca franki, czy złotówki?
  • co to jest zasada „czystych rąk”?
  • ile wynosi przedawnienie dla banku a ile dla frankowicza?
  • najnowsze orzeczenia

Posłuchaj i dowiedz się więcej, na co możesz liczyć w walce z bankiem. Bądź świadomym frankowiczem i dobrze przygotowuj się na wygraną, tak jak już ponad 500 członków społeczności Życie Bez Kredytu.

O Życie Bez Kredytu

Skupiamy społeczność frankowiczów, którzy chcą uwolnić się od kredytu. Profesjonalnie obsługujemy sprawy osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Spotykamy się z wieloma sprawami frankowiczów. Doradzamy najlepsze rozwiązania. Doprowadzamy do pokonania banku przed sądem. Społeczność wokół Życia Bez Kredytu to ludzie, którzy wymieniają się doświadczeniami w działaniach podjętych na rzecz umorzenia swojego kredytu we frankach, społeczność, która dostaje od nas wsparcie, najnowsze informacje, prognozy, raporty i oferty współpracy w zakresie walki z bankiem.

Naszym celem jest budowanie społeczności frankowiczów, którzy chcą żyć bez kredytu. Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia obiektywnie nieuczciwych umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.

Łącznie nasze grupy na Facebooku liczą ponad 20 000 członków. Dołącz do dużej społeczności frankowiczów i wiedz, co można zrobić.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie konkretnej umowy – już teraz zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:
📩info@zyciebezkredytu.pl
🎯575 337 667 lub 575 339 602

Polecamy

Życie Bez Kredytu - webinarium

Webinarium Życia Bez Kredytu – podsumowanie

Niezmiernie nam miło, że tak licznie zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym czwartkowym webinarium, że byli Państwo tak aktywni. Cieszyliśmy się z każdego pytania. Państwa reakcje

Czytaj więcej
jak zaskarżyć kredyt

Jak zaskarżyć kredyt we frankach

Zaskarżenie banku o kredyt we frankach to najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego frankowicza, który pragnie odzyskać nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim pozbyć się nieuczciwej

Czytaj więcej
pozew o kredyt frankowy

Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy

Złożenie pozwu o kredyt frankowy do sądu i skuteczna walka z bankiem nawet przed wyrokiem TSUE były najlepszymi rozwiązaniami dla frankowicza. Niektórzy frankowicze nadal trwają

Czytaj więcej
Close Menu