Masz kredyt frankowy w Banku Millennium?

Czy wiesz, że możesz PRAWOMOCNIE unieważnić umowę w sądzie?

Jeśli TAK, to przejdź dalej!

Od ponad sześciu lat społeczność Życie Bez Kredytu wyznacza kierunki powództw sądowych. Wyniki wygranych mówią same za siebie. Od niemal dwóch lat osiągamy PRAWOMOCNE wyroki dla frankowiczów. Najczęściej uwzględniane przez sądy roszczenie w sprawach frankowych to ustalenie nieważności umowy kredytowej na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Pozwy są jednak kaskadowe:

a) roszczenie o zapłatę z tytułu nieważności umowy (np. art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c.),

b) ustalenie (stwierdzenie) nieważności umowy (w oparciu o art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub § 2 k.c.),

c) roszczenie ewentualne o zapłatę po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych (odfrankowanie),

d) roszczenie ewentualne o ustalenie, iż postanowienia umowy dotyczące waloryzacji są bezskuteczne wobec kredytobiorcy (odfrankowanie).

Uwaga: Roszczenie o ustalenie (stwierdzenie) nieważności umowy (w oparciu o art. 189 k.p.c.)  a roszczenie o zapłatę z uwagi na jej nieważność to nie są pojęcia tożsame.

 

Przewaga pozwu i ugody sądowej nad ugodami pozasądowymi

Społecznie zagadnienie dotyczące ugód jest bardzo ważne – dotyczy przecież milionów Polaków. Oczywiście, to co oferują banki jest na tyle kuriozalne, że trudno nawet nazwać te propozycje ugodą. To jest kolejna próba wykiwania frankowiczów, wciągniecie ich w drogi kredyt z WIBORem i do tego jeszcze opodatkowany do fiskusa. 

– od korzyści z potencjalnej ugody z bankiem, ale tylko pozasądowej, frankowicz będzie musiał zapłacić niemały podatek: 17% lub 32% i to z własnej kieszeni (bank nie zamierza zwracać żadnych pieniędzy) – są to koszty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych płatnych do fiskusa natychmiastowo !!!

– bank proponuje jedynie obniżenie dzisiejszego salda zadłużenia (o około 20-30%) – co i tak bardzo często powoduje, że zadłużenie jest większe niż w momencie zaciągania kredytu 13-15 lat temu

– bank wymaga zamianę niższego LIBORu na wyższy WIBOR, który jest notowany wciąż na historycznych minimach, a przecież już zaczęła się seria podwyżek stóp procentowych w Polsce, co może w ciągu kilku lat podnieść ratę odsetkową nawet o 100%, a dla banków to świetny biznes i czysty zysk !!!

– bank wymaga zrzeczenia się przez frankowicza praw do wszelkich roszczeń z tytułu abuzywności klauzul przeliczeniowych i skutków nieważności umowy, a przecież kredyty waloryzowane do walut obcych są obecnie najczęściej unieważniane (od 07.05.2021 unieważniliśmy wszystkie kredyty na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

 

Korzyści wynikające z ugody sądowej

Oczywiście, ugody sądowe są zdecydowanie korzystniejsze, a w szczególności stanowią nieopodatkowany sądowy tytuł wykonawczy. Zachęcamy banki do podjęcia negocjacji w dobrej wierze opartych na realnych sądowych roszczeniach opartych na nieważności. Jesteśmy gotowi wypracować uczciwe warunki ugody sądowej dla wszystkich członków społeczności Życie Bez Kredytu, którzy zdecydowali się pozwać bank. Dlaczego zdecydowanie są lepsze ugody sądowe, niż propozycje przedstawienia obecnie przez banki, w oparciu na rekomendacje KNF? Oto kilka dowodów:

– ugoda sądowa jest niepodważalna, bowiem stanowi ostateczne rozstrzygnięcie sporu między stronami, a sąd kontroluje jej uczciwość i ewentualnie może odmówić zatwierdzenia ugody sądowej, która byłaby sprzeczna z prawem, z zasadami współżycia społecznego albo zmierzałaby do obejścia prawa

– ugoda sądowa nie podlega opodatkowaniu, czyli frankowicz nie musi obawiać się konieczności zapłaty 17% lub 32% podatku dochodowego, jak ma to miejsce w przypadku ugód pozasądowych

– ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, mogącym stanowić podstawę egzekucji, jeżeli bank chciałby się z niej nagle wycofać

– ugoda sądowa jest negocjowana przez naszych zawodowych pełnomocników, którzy w przypadku ekspertów Życia Bez Kredytu, mają bardzo mocną kartę przetargową w postaci ponad 1300 spraw sądowych prowadzonym przeciwko wszystkim bankom frankowym, a dzięki temu możemy wynegocjować lepsze warunki dla dużej ilości roszczeń, niż w pojedynczej sprawie

– ugoda sądowa z natury jest zbliżona do przyszłego, potencjalnego wyroku, a jak wiadomo umowy waloryzowane do walut obcych w przypadku członków społeczności Życie Bez Kredytu są najczęściej unieważniane przez sądy, co wiąże się z wyzerowaniem salda kredytu i wykreśleniem banku z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 

MINUSY ZWIĄZANE Z UGODĄ POZASĄDOWĄ Z BANKIEM!

 • Zapłata podatku 32% (najczęściej) lub 17%

 • Zmniejszenie salda jedynie o 20-30%

 • Zastosowanie stawki WIBOR zamiast stawki LIBOR (ma to wpływ na zwiększenie miesięcznej raty)

 • Uznanie umowy niezgodnej z prawem za obowiązującą i zrzeczenie się przyszłych roszczeń

Skonfiguruj samodzielnie optymalne koszty pozwania BAnku. Wypełnij formularz – wyślemy ANALIZĘ I link do oferty

Pozwij bank

  *zgoda jest wymagana

  Dlaczego Twoja UMOWA KREDYTU w CHF może być nieważna?

  Kredyty indeksowane i denominowane do walut obcych to tak naprawdę kredyty złotowe, arbitralnie przeliczane przez banki.

  Sąd Najwyższy wskazał wielokrotnie, że warunkiem powstania ważnego zobowiązania, którego treścią jest obowiązek spełnienia świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela, jest dokładne określenie treści tego świadczenia albo przesłanek pozwalających na jego dokładne określenie.

  W przypadku kredytów frankowych kredytobiorcy nie mieli pełnej wiedzy
  o faktycznych skutkach działania mechanizmu waloryzacji.

  Zgodnie z art. 3851 § 1 zdanie pierwsze k.c. postanowienie niedozwolone nie wiąże konsumenta. Te okoliczności są obiektywnie wystarczające do stwierdzenia nieważności umowy lub ewentualnie odfrankowianie i wyeliminowania CHF z umowy.

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest korzystne dla frankowiczów (por. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r., której SN nadał moc zasady prawnej, w sprawie III CZP 6/21, uchwała SN z 16 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 11/20, wyrok SN z 5 czerwca 2014 r., sygn. akt IV CSK 585/13, wyrok SN z 30 maja 2014 r., sygn. akt III CSK 204/13, wyrok SN z 8 września 2016 r., sygn. akt II CSK 750/15, wyrok SN z 14 lipca 2017 r., sygn. akt II CSK 803/16, OSNC 2018/7 - 8/79.

  DLACZEGO WYBRALIŚMY ŻBK?

  Zobacz co sprawia, że tworzymy największą społeczność Frankowiczów w Polsce!

  Prawomocnie wygrana frankowczka
  Odtwórz wideo
  Przechwytywanie
  Odtwórz wideo
  Prawomocnie wygrany frankowicz
  Odtwórz wideo
  Dlaczego Życie Bez Kredytu
  Odtwórz wideo
  Jan Mucha
  Odtwórz wideo
  Frankowiczka która wygrała z bankiem
  Odtwórz wideo
  Przemek Rowiński Okładka WHY ŻBK
  Odtwórz wideo
  Dlaczego ŻBK
  Odtwórz wideo
  Prawomocnie wygrała z bankiem
  Odtwórz wideo
  BLS
  Odtwórz wideo
  0000LILA1
  Odtwórz wideo
  Grzegorz Bosowski
  Odtwórz wideo
  0000PAT1
  Odtwórz wideo
  Społeczność ŻBK
  Odtwórz wideo
  Dlaczego wybrałam Życie Bez Kredytu
  Odtwórz wideo
  Frankowicze
  Odtwórz wideo
  Członek Społeczności ŻBK
  Odtwórz wideo
  Karolina Turska Okładka Why ŻBK
  Odtwórz wideo
  Agnieszka Bibrych Thumbnail
  Odtwórz wideo
  Frankowiczu -Pozwij Bank
  Odtwórz wideo
  Członkowie społeczności ŻBK
  Odtwórz wideo
  Kamil Chwiedosik u Tomasza Kammela
  Odtwórz wideo
  ŻBK w pytanie na śniadanie
  Odtwórz wideo

  OBAWY

  Czy mam szanse z tak potężną instytucją, jaką jest bank? Takie pytanie zadaje sobie wielu Frankowiczów. Jak jest naprawdę? Czy trzeba mieć obawy przed pozwaniem banku?

  Nie ma powodów do obaw!

  Nie ma powodów do obaw, jeśli powierzysz sprawę profesjonalistom.

  Aż 99,08% spraw członków społeczności Życie Bez Kredytu kończy się wygraną konsumenta!

  99.08%

  W samym 2021 r. do tej pory ogłoszonych zostało 110 wyroków w postępowaniach, których stronami byli członkowie naszej społeczności.

  Statystycznie rozstrzygnięcia wyroków sądowych, w postępowaniach prowadzonych 
  w imieniu członków społeczności Życie Bez Kredytu, przedstawiają się następująco:

  99,08% – wygrane w I instancji

  100% – wygrane w apelacji


  Twoje szanse wygrania z bankiem są bardzo duże!

  Jest to potwierdzone dotychczasowym orzecznictwem w sprawach członków społeczności Życie Bez Kredytu. Najnowsze wyroki unieważniające umowy kredytowe na zasadzie teorii dwóch kondycji:

  Sygn. akt V ACa 334/20 , wyrok PRAWOMOCNY z dnia 

  08.11.2021; mBank

  Sygn. akt V ACa 86/20, wyrok PRAWOMOCNY z dnia 

  08.11.2021; ING Bank Śląski

  Sygn. akt Sygn. akt VI ACa 501/19, PRAWOMOCNY

  z dnia 14.07.2021; Fortis

  Sygn. akt XXVIII C 1001/21, wyrok z dnia 

  05.11.2021; PKO BP (Nordea)

  Sygn. akt XXVIII C 3941/21, wyrok z dnia 

  04.11.2021; Getin Bank

  Sygn. akt I ACa 369/21, wyrok z dnia 

  29.10.2021; Bank BPH (PEKAO)

  Sygn. akt XXVIII C 1923/21, wyrok z dnia 

  26.10.2021;  Nordea (PKO BP)

  Sygn. akt XXVIII C 1925/21, wyrok z dnia 

  22.10.2021; Santander (Kredyt Bank)

  Sygn. akt II C 3018/20, wyrok z dnia 

  21.10.2021; Millenium Bank

  Sygn. akt II C 842/18, wyrok z dnia 

  11.10.2021; Santander (Kredyt Bank)

  Sygn. akt XII C 1602/19, wyrok z dnia 

  05.10.2021; Ge Money (Bank BPH S.A.)

  Sygn. akt II C 3087/20, wyrok z dnia 

  29.09.2021; Ge Money (Bank BPH S.A)

  Sygn. akt XXVIII C 2365/21, wyrok  z dnia 

  23.09.2021; BNP Paribas (Fortis)

  Sygn. akt XXV C 166/18, wyrok z dnia 

  14.09.2021; Getin Bank

  Sygn. akt II C 1405/18, wyrok z dnia 

  13.09.2021; mBank

  Sygn. akt I C 3710/19, wyrok z dnia 

  09.09.2021; Getin Bank

  Sygn. akt IV C 1012/19, wyrok z dnia 

  09.09.2021; Deutsche Bank

  Sygn. akt I C 202/19, wyrok z dnia 

  17.09.2021; mBank

  Sygn. akt III C 437/20, wyrok z dnia 

  05.09.2021; Credit Agricole

  Sygn. akt XXIII C 3208/21, wyrok z dnia 

  20.07.2021; Getin Bank

  Sygn. akt I C 530/18, wyrok z dnia 

  15.07.2021; mBank

  Sygn. akt I C 582/19 wyrok z dnia 

  15.07.2021; Raiffeisen (Polbank)

  Sygn. akt XXIV C 2562/20, wyrok z dnia 

  14.07.2021; Raiffeisen (Polbank)

  Kamil Chwiedosik

  Pomożemy Ci pozbyć się toksycznego kredytu!

  NASZE LICZBY

  1
  WYROKÓW
  CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI ŻBK
  1
  ZABEZPIECZEŃ ROSZCZEŃ
  POZWALAJĄCYCH WSTRZYMAĆ PŁATNOŚCI RAT
  1
  CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI ŻYCIE BEZ KREDYTU
  POZWAŁO Z NAMI BANK
  1
  SPOŁECZNOŚĆ ŻBK
  TWORZYMY NAJWIĘKSZĄ SPOŁECZNOŚĆ FRANKOWICZÓW W POLSCE
  1 PLN
  SPOŁECZNOŚĆ ŻBK
  AKTUALNA WARTOŚĆ ROSZCZEŃ SĄDOWYCH
  CZŁONKÓW NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

  Skonfiguruj samodzielnie optymalne koszty pozwania BAnku. Wypełnij formularz – wyślemy ANALIZĘ I link do oferty

  Pozwij bank

   *zgoda jest wymagana