Blog Frankowicza

Pozew o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej lub o ustalenie nieważności jako sposób na wykreślenie Getin Noble Bank SA z hipoteki.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Pomimo upadłości Getin frankowicze nadal dysponują narzędziami prawnymi umożliwiającymi im uwolnienie nieruchomości od hipoteki banku. Jednym z tych narzędzi jest wniosek do sądu cywilnego o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej. Wyrok sądu cywilnego może skutkować wykreśleniem hipoteki banku szybciej niż w zwykłym pozwie cywilnym.
Pozew o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej lub o ustalenie nieważności jako sposób na wykreślenie Getin Noble Bank SA z hipoteki.
  • Wszyscy frankowicze posiadający kredyt w upadłym Getin Noble Banku mogą pozwać bank w sądzie cywilnym w celu wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej. Wyrok tego sądu może być podstawą do unieważnienia umowy kredytu i być wiążący dla innych sądów oraz stron umowy frankowej
  • Podstawę prawną wniosku o usunięcie hipoteki banku stanowi art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Sąd cywilny jest władny przesłankowo stwierdzić, że umowa o kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego jest nieważna
  • Zgodnie z dyrektywą 93/13 konsument musi mieć zagwarantowane prawo dochodzenia ochrony przed nieuczciwymi praktykami banku, które w przypadku kredytobiorców frankowych mających umowę z Getin Bankiem zostało utrudnione ze względu na upadłość tej instytucji
  • Składając pozew do sądu cywilnego o wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej, niezbędne jest również pilne zgłoszenie swoich wierzytelności do syndyka w ramach postępowania upadłościowego sygn. WA1M/GUp/44/2023. Frankowicze mają czas na zgłoszenie wierzytelności tylko do 19 sierpnia 2023 r.

 

Sprawiedliwe ugody sądowe z bankami? Upadłość Getin i przyśpieszenie spraw w sądzie. Pytania TSUE.

Jak frankowicze z Getin mogą sprawnie uwolnić się od kredytu pomimo upadłości banku?

Sytuacja frankowiczów posiadających toksyczny kredyt zawarty z upadłym Getin Bankiem nie jest łatwa, lecz nie jest to również sytuacja bez wyjścia. Obecnie trudno oszacować, jakie realne szanse mają kredytobiorcy frankowi z Getinu na odzyskanie nadpłaconych do banku pieniędzy. Niemniej samą umowę o kredyt frankowy można wciąż unieważnić, tym samym uwalniając nieruchomość od ciążącej na niej hipoteki.

Sposobem na sprawne wykreślenie hipoteki banku może być wniosek złożony do sądu cywilnego o wykreślenie hipoteki na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W przypadku sporu powyżej 100 tys. zł taki pozew należy złożyć do sądu okręgowego według miejsca położenia obciążonej hipoteką nieruchomości. Wyrok nakazujący wykreślenie hipoteki sąd cywilny może ustalić przesłankowo. Taki wyrok jest wiążący zarówno dla innych sądów, jak i dla stron nieważnej umowy frankowej.

„Już złożyliśmy pierwsze pozwy o ustalenie treści księgi wieczystej bez banku z uwagi na nieważność umowy. Sąd cywilny jest władny przesłankowo stwierdzić, że umowa jest nieważna. Rozstrzygnięcie w dużym stopniu będzie zależało od tego, do jakiego sądu sprawa trafi. My natomiast robimy wszystko w najlepszym interesie klienta. Będziemy obserwowali, czy te sprawy będą się toczyć. Jeżeli będą, to będziemy wytaczali postępowania w tych sądach, po to aby przynajmniej uwolnić frankowicza od hipoteki banku” – tłumaczy ekspert Kamil Chwiedosik.

Usunięcie hipoteki Getin Banku z księgi wieczystej – podstawa prawna

Uzasadnieniem dla wszczęcia postępowania przez sąd cywilny stanowi dyrektywa 93/13. Zgodnie z art. 7 tej dyrektywy państwa członkowskie UE mają obowiązek zapewnić skuteczne środki ochrony przed stałym stosowaniem nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 września 2018 r. C-176/17 wskazuje, że: „wśród odpowiednich i efektywnych środków gwarantujących konsumentom prawo do skutecznego środka prawnego musi znaleźć się możliwość wytoczenia powództwa lub wniesienia zarzutów w racjonalnych warunkach proceduralnych, w ten sposób, by korzystanie z przyznanych konsumentom praw nie było obwarowane warunkami, w szczególności terminem lub kosztami, które ograniczałyby korzystanie z praw gwarantowanych w dyrektywie 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich”.

Prawidłowa interpretacja zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej oraz przyjęta przez TSUE linia orzecznicza w sposób jednoznaczny podkreśla, że ochrona prawna konsumenta powinna być realizowana nawet z pominięciem części norm prawnych państwa członkowskiego, które mogłyby stać na przeszkodzie do skutecznej realizacji celów dyrektywy 93/13. Należy również wskazać, że postępowanie o ustalenie ustalenia istnienia/nieistnienia określonego stosunku prawnego nie podlega zgłoszeniu syndykowi oraz rozpoznaniu w postępowaniu upadłościowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

Celem art. 10 ust. 1 jest przyznanie ochrony procesowej osobie, której interesy mogą być naruszone w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Osoba ta może żądać ustalenia takiej niezgodności w drodze procesu sądowego, a następnie jej usunięcia w tzw. postępowaniu wieczystoksięgowym. Na podstawie art. 10 ust. 1 ochrona przysługuje osobie, której prawo nie jest wpisane w księdze wieczystej lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia.

Frankowicze z Getin muszą śpieszyć się ze zgłoszeniem wierzytelności!

Aby frankowicz mógł skutecznie starać się o wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej, powinien pilnie zgłosić swoje wierzytelności do syndyka w ramach postępowania upadłościowego sygn. WA1M/GUp/44/2023. Ostatecznym termin na zgłoszenie wierzytelności jest 19 sierpnia 2023 roku. Do tego dnia można zgłaszać swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank za darmo. Później zgłoszenie wierzytelności będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami. Wierzytelność zgłosić trzeba za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Wszyscy frankowicze, którzy zawczasu zgłosili się do ekspertów ŻBK z prośbą o pomoc w odzyskaniu roszczeń z masy upadłościowej, dostaną od nas pełne wsparcie. Niestety ze względu na ilość otrzymanych przez nas zgłoszeń nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zgłoszeń w tej sprawie. Osobom, które chcą odzyskać należne im świadczenia z masy upadłościowej, radzimy rozważyć skorzystanie z pomocy pełnomocników, zwłaszcza posiadających doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych.

Mimo złożonego wniosku o upadłość #Getin wyroki wciąż zapadają!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy