Blog Frankowicza

Posiadamy najnowsze dane. Sąd Najwyższy oddala skargi kasacyjne banków, a przyjmuje te od frankowiczów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Sąd Najwyższy jest po stronie frankowiczów i oddala skargi kasacyjne wnoszone przez banki. Najwyższa instancja wymiaru sprawiedliwości w Polsce w większości przypadków nawet nie przyjmuje takiej skargi złożonej przez kredytodawcę do rozpoznania. Zupełnie inaczej wygląda sprawa ze skargami kasacyjnymi składanymi przez frankowiczów, które są niemalże zawsze rozpatrywane przez SN.
Posiadamy najnowsze dane. Sąd Najwyższy oddala skargi kasacyjne banków, a przyjmuje te od frankowiczów.
  • Sąd Najwyższy oddala skargi kasacyjne banków w sprawach frankowych. Aż 96,96% skarg banków jest odrzucana na etapie „przedsądu”. Oznacza to, że wygrane członków społeczności ŻBK są już ostateczne, a Sąd Najwyższy w pełni uznaje naszą argumentację procesową
  • Frankowicz po prawomocnym wyroku może się czuć już bezpiecznie. Tylko pozew banku przywróci utraconą przez toksyczny kredyt wolność oraz stabilizację finansową
  • Skargi kasacyjne składane przez frankowiczów są przyjmowane i rozpatrywane przez SN
  • Skargi kasacyjne składane w imieniu frankowiczów głównie dotyczą skutków uznawania przez niektóre sądy apelacyjne zarzutu zatrzymania lub potrącenia należności, a także częściowego oddalenia odsetek ustawowych za opóźnienie, które musi zapłacić bank

 

Sąd Najwyższy nie przyjmuje do rozpatrzenia skarg kasacyjnych banków w sprawach frankowych

 

Sądy w Polsce – łącznie z Sądem Najwyższym – są po stronie frankowiczów w sporach o toksyczny kredyt CHF. Na nic zdają się desperackie działania banków, które próbują zaskarżyć wyroki sądów powszechnych unieważniające nieuczciwą umowę frankową. Skargi kasacyjne banków w sprawach frankowych są odrzucane już w przedbiegu. Najnowsze dane na podstawie analizy spraw członków społeczności Życie Bez Kredytu pokazują, że ze wszystkich skarg wnoszonych przez banki aż 96,96% nie jest nawet przyjmowana przez Sąd Najwyższy do rozpoznania. Jest to odzwierciedlenie wyroku SN o sygn. akt CSK 2912/22. Najwyższa instancja sądownicza w Polsce stwierdziła, co następuje:

”Nie zachodzi potrzeba przyjęcia skargi kasacyjnej banku do rozpoznania, gdy zasadniczą przyczyną ustalenia stwierdzenia nieważności umowy był fakt przyjęcia, że klauzule umożliwiające stosowanie do przeliczeń kurs kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, ustalone według tablicy kursowej banku, kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy”.

 

W taki sposób Sąd Najwyższy pozbył się setek wpływających skarg kasacyjnych banków w sprawach frankowych. Jeśli skarga kasacyjna dot. wyroku, w którym stwierdzono nieważność umowy ze względu na wadliwe kształtowanie tabel kursowych (czyli niemal każdy wyrok dot. abuzywnych umów w CHF), to SN nie przyjmuje jej do rozpoznania.

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowicz może czuć się już bezpieczne. Tylko pozew banku przywraca stabilizację finansową

Sąd Najwyższy, wydając wyżej wspomniane postanowienie o braku konieczności rozpatrywania skarg kasacyjnych banków, potwierdził oczywistą słuszność roszczeń frankowiczów. Sąd Najwyższy w pełni uznaje naszą argumentację procesową w sprawach, które doprowadziły do stwierdzenia nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K). Wszyscy frankowicze społeczności ŻBK, którzy otrzymali już prawomocny wyrok unieważniający kredyt mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ nic im już nie zagraża ze strony banków.

Dlaczego więc nadal tylu kredytobiorców frankowych‎ obawia się pozwać bank? Kredyt frankowy powoduje przecież ograniczenie prawa do panowania nad własnym życiem, zubożenie i poważne obniżenie statusu społecznego. Czy wciąż ktokolwiek jeszcze wierzy, że banki są nie do pokonania, czy też raczej robią wszystko, by zniechęcić klientów do dochodzenia swoich roszczeń? Przywiązanie do obciążonej kredytem nieruchomości, niedostosowanej dodatkowo do potrzeb domowników, generuje ryzyko ograniczenia rozwoju rodziny i powstania nowego zjawiska społecznego – pokolenia „niewolników kredytowych”.

Frankowiczu, nie czekaj z pozwaniem banku. Tylko wytoczenie sprawy sądowej przeciwko nieuczciwemu kredytodawcy przyniesie wolność finansową. Jeżeli zdecydujesz się na pozwanie banku razem z ŻBK, to wiedz, że minimalizujesz wszelkie ryzyka i oddajesz swoją sprawę najlepszym ekspertom ds. frankowych w Polsce.

Sąd Najwyższy jest przychylny skargom kasacyjnym frankowiczów. Czego najczęściej dotyczą skargi kasacyjne składane przez kredytobiorców frankowych?

Zasadniczo inne jest nastawienie Sądu Najwyższego do skarg kasacyjnych składanych przez frankowiczów. W razie naszych wątpliwości, co do słuszności orzeczenia sądu powszechnego – choć nie mamy ich wcale wiele, ponieważ sądy zazwyczaj wydają bardzo korzystne wyroki w sprawach frankowiczów ŻBK – kredytobiorcy mogą zaskarżyć sprawę w SN. We wszystkich naszych procesach tylko raz się zdarzyło, aby skarga kasacyjna złożona w imieniu członka naszej społeczności nie została przyjęta przez Sąd Najwyższy do rozstrzygnięcia. Była to specyficzna sprawa, ponieważ dotyczyła przedsiębiorcy, a nie konsumenta (a w takich przypadkach orzecznictwo polskiego wymiaru sprawiedliwości nie jest jeszcze wyraźnie ugruntowane).

Co do zasady skargi kasacyjne w imieniu frankowiczów są składane, kiedy wartość zaskarżenia przekracza 50.000 zł. Skargi kasacyjne kredytobiorców dotyczą przede wszystkim skutków uznawania przed sądy apelacyjne w niektórych przypadkach (około 25% prawomocnych wyroków) zarzutu zatrzymania lub potrącenia należności. Wielokrotnie podkreślaliśmy w naszych artykułach, że tego typu argumenty prawne nie mogą mieć zastosowania w sprawach frankowych, ponieważ umowa o kredyt – w szczególności waloryzowany do CHF – w naszej opinii nie może być traktowana jako umowa wzajemna. Do Sądu Najwyższego wpłynęło już zapytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, czy umowa kredytu hipotecznego waloryzowanego do CHF ma charakter umowy wzajemnej. Sprawa ta nadal czeka na swoje rozpatrzenie. Zainteresowanych tą kwestią zachęcamy do zapoznania się z naszą analizą tego zagadnienia, którą znajdziesz w artykule: Umowa kredytu waloryzowanego do waluty obcej nie jest umową wzajemną. Sąd Najwyższy rozstrzygnie to ostatecznie.

Skargi kasacyjne zgłaszane w imieniu frankowiczów dotyczą też częściowego oddalenia odsetek ustawowych za opóźnienie, które bank powinien zapłacić. Obecnie z powodu wysokiej inflacji odsetki za opóźnienie są bardzo duże. Rekordzista w społeczności ŻBK w tym zakresie odzyskał na swoje konto bankowe z samych tylko odsetek ustawowych kwotę w wysokości 255.000 zł. O tym, jak liczyć odsetki należne kredytobiorcom w sprawach frankowych przeczytasz w artykule: Od kiedy są liczone odsetki ustawowe w sprawach sądowych? Jaką korzyść osiągają frankowicze?

W tym miejscu pragniemy rozwiać jeszcze wątpliwości naszych czytelników, które czasami kierowane są do naszych ekspertów. Skargi kasacyjne nie mają żadnego wpływu na wykreślenie banku z hipoteki po prawomocnym wyroku. Co do zasady, zgodnie z literą prawa, warunki i podstawa prawna do wykreślenia banku z hipoteki są następujące:

[1] prawomocny wyrok z nadaną klauzulą wykonalności;

[2] art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: „W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”.

Zatem frankowicz nie musi po uzyskaniu wyroku unieważniającego kredyt wnosić dodatkowych skarg do SN. Wykreślenie hipoteki banku po prawomocnym wyroku zazwyczaj jest dość prostą procedurą i odbywa się na podstawie listu mazalnego wydanego przez bank. W przypadku odmowy przez bank wydania listu mazalnego (choć zasadniczo to się nie zdarza), nadal można bez większych komplikacji usunąć wpis kredytodawcy z księgi wieczystej. Pamiętaj, że eksperci Życie Bez Kredytu będą Cię wspierać na każdym etapie sporu z bankiem i w ramach naszych usług również pomagamy usunąć hipotekę z nieruchomości. Więcej o usunięciu hipoteki na naszej nieruchomości przeczytasz w artykuleWykreślenie banku z hipoteki po PRAWOMOCNYM wyroku. Jak to wygląda w rzeczywistości?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy