Blog Frankowicza

Ogłoszenie upadłości Getin 20.07.2023! 30 dni dla frankowiczów na zgłoszenie roszczeń do syndyka.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Sąd Rejonowy w Warszawie 20 lipca 2023 r. ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Na syndyka masy upadłościowej został powołany Marcin Kubiczek, który zajmował się również upadłością Idea Banku. Wierzyciele Getinu – w tym frankowicze – na zgłoszenie swoich wierzytelności mają 30 dni od dnia obwieszczenia upadłości w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).
Ogłoszenie upadłości Getin 20.07.2023! 30 dni dla frankowiczów na zgłoszenie roszczeń do syndyka.
  • Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank nastąpiło w czwartek 20 lipca 2023 r. Kredytobiorcy frankowi nie mogą już skutecznie dochodzić swoich roszczeń o zwrot nadpłaconych rat kredytu w związku z wykonywaniem abuzywnej umowy z Getin Bankiem w drodze powództwa cywilnego. Frankowicze swoje roszczenia muszą zgłosić syndykowi w toku postępowania upadłościowego
  • Frankowicze na zgłoszenie swoich wierzytelności mają 30 dni od dnia obwieszczenia w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Wierzytelności należy zgłosić elektronicznie przez system KRZ
  • W najlepszej sytuacji w kwestii odzyskiwania wierzytelności znajdują się kredytobiorcy, którzy uzyskali już prawomocny wyrok stwierdzający nieważność kredytu frankowego. Niemniej osoby, które były w trakcie procesu lub nie zdążyły pozwać banku, również mogą zgłosić syndykowi swoje roszczenia
  • Zgłoszenie wierzytelności frankowicza powinno zawierać oświadczenie o potrąceniu, mocą którego dojdzie do rozliczenia wzajemnych roszczeń. Istotne jest, aby unikać błędów na tym etapie, gdyż prawo upadłościowe umożliwia jedynie jednokrotne potrącenie wzajemnych roszczeń. Dokonywanie potrąceń w kolejnych etapach postępowania nie będzie uwzględniane

 

Sprawiedliwe ugody sądowe z bankami? Upadłość Getin i przyśpieszenie spraw w sądzie. Pytania TSUE.

Getin Bank ogłosił upadłość. Co czeka frankowiczów?

W czwartek, tj. 20 lipca, Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Były bank Leszka Czarneckiego został poddany przymusowej restrukturyzacji pod koniec września 2022 roku. W wyniku tej decyzji zarządzanie nad Getinem przejął Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w kwietniu tego roku wniósł wniosek o ogłoszenie upadłości GNB. Na syndyka masy upadłościowej został powołany Marcin Kubiczek będący również syndykiem Idea Banku.

„Teraz moim celem jako syndyka jest przedstawienie wierzycielom i sędziemu komisarzowi strategii windykacji. To będzie duże wyzwanie, bo to pierwsza tak duża upadłość banku w Polsce. Na szczęście postępowanie upadłościowe jest w pełni zdigitalizowane. Od dzisiaj biegnie termin zgłaszania roszczeń wierzycieli, mają na to 30 dni” — mówi Marcin Kubiczek.

„Na ten moment nic dla frankowiczów się nie zmienia. Numery rachunków bankowych do spłat hipotek frankowych pozostają takie same. Portfel frankowy GNB do tej pory dobrze się spłacał i będziemy się starać, aby było tak dalej. Czy będę modyfikował ofertę dla kredytobiorców frankowych? Nie jestem teraz w stanie odpowiedzieć na to pytanie” – kontynuuje syndyk Getin Banku.

Frankowicze muszą działać szybko, aby mieć szanse na odzyskanie należności

Zgodnie z prawem wszyscy wierzyciele Getinu mają 30 dni na zgłoszenie wierzytelności syndykowi. Wszystkie wierzytelności muszą zostać zgłoszone elektroniczne przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych. Frankowicze, którzy mają prawomocny wyrok unieważniający kredyt i zasądzone kwoty, są w najlepszej sytuacji. Syndyk nie będzie kwestionował decyzji sądu. Wystarczy, że swoje roszczenia przekonwertują w systemie na wierzytelności.

Frankowicze, którzy pozwali bank, a ich sprawa była w toku, także powinni  zgłosić swoje roszczenia do syndyka. Wszystkie procesy o zapłatę nienależnie pobranych przez bank rat zostaną zawieszone. Jeśli rozstrzygnięcie syndyka na liście wierzytelności okaże się negatywne dla kredytobiorcy, to może on złożyć sprzeciw do sędziego-komisarza, a w razie jego nieuwzględnienia zażalenie do sądu upadłościowego. Takie działanie umożliwi wznowienie zawieszonego postępowania sądowego przeciwko bankowi, wszczętego przed upadłością, już z udziałem syndyka masy upadłości.

Frankowicze, którzy nie zdążyli pozwać banku, również mogą zgłosić swoje wierzytelności. Najważniejsze jest dochowanie terminu 30 dni. Niemniej ze względu na ograniczoną wielkość majątku masy upadłościowej, trudno w chwili obecnej oszacować, jakie realne szanse takie osoby mają na odzyskanie swojego majątku.

Co frankowicze powinni wiedzieć o upadłości Getin Bank?

Przy zgłoszeniu wierzytelności należy zawrzeć oświadczenie o potrąceniu, mocą którego dojdzie do rozliczenia wzajemnych roszczeń. Dzięki temu frankowicze zabezpieczą się przed roszczeniem syndyka upadłego banku o zwrot kwoty kapitału kredytu, których mógłby dochodzić syndyk. Kwestię tę reguluję uchwała Sądu Najwyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie III CZP 18/19. Zgodnie z tą uchwałą:

„Wierzytelność podlega wpisowi na listę wierzytelności w zgłoszonej wysokości, także wtedy gdy wierzyciel kwestionując wzajemną wierzytelność upadłego zgłosił zarzut ewentualny, że chce skorzystać z prawa potrącenia”.

Więcej o potrąceniu wierzytelności pisaliśmy w artykule: Getin Noble Bank SA w postępowaniu upadłościowym. Co powinien zrobić każdy Frankowicz z Getinu? [Poradnik].

WAŻNE! Obowiązek zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości banku ma każdy frankowicz niezależnie od statusu sprawy sądowej ani obranej strategii (np. dotyczącej potrącenia roszczeń). Należy rozważyć również inne aspekty związane z ochroną interesów kredytobiorcy, ponieważ zaniechanie zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości nie skutkuje wygaśnięciem wierzytelności banku, które syndyk może dochodzić w czasie trwania postępowania upadłościowego (głównie chodzi o zwrot roszczenia restytucyjnego).

Uwaga na pułapkę bezrefleksyjnie przedrukowywaną przez przeróżne media!

Co do zasady można dokonać zgłoszenia wierzytelności po tym 30-dniowym terminie, ale wówczas będzie się to wiązało z koniecznością wniesienia opłaty (obecnie 1010,49 zł) ale Frankowicz, który zgłosi wierzytelność do syndyka po terminie 19 sierpnia 2023, będzie związany czynnościami już dokonanymi w postępowaniu upadłościowym i nie będzie miał na nie wpływu. To bardzo niekorzystne dla frankowiczów, m.in. z uwagi na brak możliwości zaskarżenia dotychczasowych działań w postępowaniu upadłościowym.

Mimo złożonego wniosku o upadłość #getin wyroki wciąż zapadają!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy