Blog Frankowicza

Od kiedy są liczone odsetki ustawowe w sprawach sądowych? Jaką korzyść osiągają frankowicze?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wszystkim frankowiczom, którzy unieważnią kredyt we franku na drodze sądowej, należą się ustawowe odsetki za opóźnienie. Im dłużej trwa proces, tym większa korzyść z odsetek dla frankowicza, ponieważ odsetki naliczają się najpóźniej od następnego dnia po doręczeniu bankowi pozwu. Ponadto, frankowicze mogą skorzystać na wysokich stopach procentowych, bo wpływają one na wysokość odsetek ustawowych.
Od kiedy są liczone odsetki ustawowe w sprawach sądowych? Jaką korzyść osiągają frankowicze?
  • Kiedy kredyt we franku jest uznany za nieważny, to odsetki ustawowe liczone są najpóźniej od następnego dnia po doręczeniu bankowi pozwu
  • Korzyści dla frankowiczów są dzięki temu bardzo wysokie, co obrazuje przykładowe wyliczenie w jednym z wariantów
  • Zabezpieczenie roszczenia daje możliwość całkowitego i legalnego, bowiem bazującego na postanowieniu sądu, zaprzestania płatności rat kredytowych już w ciągu 3 miesięcy od złożenia pozwu. Mamy już niemalże 500 takich korzystnych decyzji dla członków społeczności Życie Bez Kredytu.

Coraz większe zwroty pieniędzy dla wygranych kredytobiorców z ŻBK to efekt rosnących stóp procentowych. Rekordzista do tej pory odzyskał na swoje konto bankowe z samych tylko odsetek ustawowych kwotę w wysokości 255.000 zł

Od kiedy liczone się odsetki ustawowe w sprawach frankowych?

W sprawach frankowych, gdy sąd prawomocnie orzeknie nieważność umowy kredytu waloryzowanego do CHF, kredytobiorcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie. Zatem frankowicz, pozywając bank, zyskuje nie tylko wszystkie nieprzedawnione raty kredytu, wyzerowanie salda zadłużenia oraz usunięcie wpisu hipotecznego banku z księgi wieczystej, ale również właśnie odsetki. Odsetki ustawowe za opóźnienie należne są kredytobiorcy w związku z art. 481 kodeksy cywilnego: 

„§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

  • 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.”

Odsetki w sprawach frankowych, gdy kredyt zostanie uznany przez sąd za nieważny, liczone są najpóźniej od następnego dnia po doręczeniu bankowi pozwu. Banki zazwyczaj bardzo szybko wykonują przelew na konto frankowicza po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku. W przeciwnym razie kredytodawcy będą naliczać się jeszcze dodatkowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

Frankowiczom opłaca się pozwać bank. Ogromne korzyści z odsetek ustawowych, dzięki wysokim stopom procentowym

Rosnące stopy procentowe mogą przynieść duże korzyści frankowiczom, którzy już pozwali lub mają zamiar w najbliższym czasie pozwać bank. Wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie wysokość odsetek, które banki będą musiały wypłacić kredytobiorcom. Dziś odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą już 11,50% i można spodziewać się, że w kolejnych tygodniach mogą być jeszcze wyższe. Zatem korzyści dla frankowiczów, którzy właśnie pozwali bank albo zamierzają to wkrótce zrobić, będą jeszcze większe.

Oto przykładowe wyliczenie korzyści dla jednego z wariantów postępowania sądowego o kredyt frankowy, w którym saldo kredytu na dzień pozwu wynosi 666.890,35 zł:

  • Zwrot wszystkich nieprzedawnionych raty kredytu wpłacanych do banku wraz z ubezpieczeniami: 201.209,25 zł oraz 70.384,01 CHF [po przeliczeniu: x 4,47 zł = 314.616,52 zł]
  • Zwrot rat wpłacanych przez ostatnie 3 lata, czyli przez cały okres trwania procesu sądowego, (o ile sąd nie wyda orzeczenia o zabezpieczeniu roszczenia): 28.157,04 CHF [po przeliczeniu: x 4,47 zł = 125.861,97 zł]
  • Odsetki ustawowe za 3 lata po wygranym procesie 57.573,75 zł oraz 20.139,59 CHF [po przeliczeniu: x 4,47 zł = 90.023,95 zł] 

Łącznie zwrot 789.285,46 zł

  • Potencjalny zwrot nominalnej kwoty otrzymanej z banku kwoty kredytu: 493.051,30 zł

Zwrot z banku po odliczeniu kwoty otrzymanego kredytu 296.234,16 zł

  • Wyzerowanie salda kredytu, które w założeniu po trzech latach procesu będzie wynosić 541.028,38 zł

ŁĄCZNA KORZYŚĆ 837.262,54 zł

Do tej pory rekordowa kwota, jaką odzyskał członek społeczności Życie Bez Kredytu na swoje konto bankowe z samych tylko odsetek ustawowych wyniosła 255.000 zł

Warto podkreślić, że im dłuższy proces sądowy o kredyt we frankach, tym większe odsetki ustawowe bank będzie musiał zapłacić frankowiczowi. Banki zatem najprawdopodobniej przestaną niepotrzebnie wydłużać cały proces, domagając się dodatkowych dowodów w sprawie, które w praktyce niczego nie wnoszą. W przeciwnym razie długie oczekiwanie na prawomocnym wyrok sądu zostanie wynagrodzony frankowiczom w postaci pokaźnych odsetek ustawowych.

Frankowicze mogą zaprzestać spłaty rat już wciągu trzech miesięcy od złożenia pozwu

Choć w powyższym przykładzie założyliśmy wariant, w którym sąd nie przyznał zabezpieczenia roszczenia, to należy pamiętać, że taka możliwość istnieje i jest wysoce prawdopodobna. Sędziowie Warszawskiego Sądu Okręgowego z tzw. wydziału ds. frankowych bardzo przychylnie rozpatrują wnioski kredytobiorców o zaprzestanie płatności rat. Co do zasady, jeżeli frankowicz spłacił już tyle, ile uzyskał od banku w kredycie, to sądy widzą interes prawny w zabezpieczeniu roszczenia kredytobiorcy. Prawomocne uzyskanie zabezpieczenia roszczenia oznacza, że sąd uznaje pozew frankowicza za uprawdopodobniony i zwiastuje korzystne rozstrzygnięcie sporu, czyli wyrok unieważniający umowę kredytu. W społeczności Życie Bez Kredytu otrzymaliśmy już prawie 500 orzeczeń, w których sąd zwolnił kredytobiorcę z obowiązku wpłacania comiesięcznych rat. Nasi eksperci zawsze składają wniosek o zabezpieczenie roszczenia razem z pozwem o nieuczciwy kredyt, co przyśpiesza całą procedurę. W rezultacie frankowicze mogą całkowicie i zupełnie legalnie zaprzestać spłaty rat kredytu w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia pozwu.

Należy przypomnieć, że kredyt frankowy spłacany we frankach (CHF) powoduje wzrost wartości przedmiotu sporu (WPS), ponieważ wszystkie wpłacone franki są przeliczane po kursie obowiązującym obecnie (na dzień 14.06.2022 r. wynoszącym 4,47 zł), a nie w dniu spłaty raty. Większa wartość przedmiotu sporu działa na korzyść konsumenta ubiegającego się o zabezpieczenie roszczenia. Nie ważne zatem, czy wcześniej kredytobiorca skupywał franki po kursie np. 3,40 zł, aby spłacić ratę. Istotny jest kurs na dzień wydania prawomocnego orzeczenia sądu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy