Blog Frankowicza

Kredyty frankowe ze wsparciem Pełnomocniczki MS dr Anety Wiewiórowskej-Domagalskiej? List założyciela ŻBK Kamila Chwiedosika w sprawie ugód.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kredyty frankowe w Polsce stały się problemem nie tylko finansowym, ale także społecznym. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, zauważając ten fakt, powołał na urząd Pełnomocniczkę dr Anetę Wiewiórowską-Domagalską, która kompleksowo ma zająć się sprawami CHF. W reakcji na wciąż pojawiające bezprawne działania banków względem frankowiczów Kamil Chwiedosik, założyciel społeczność Życie Bez Kredytu (ŻBK), skierował list do Pełnomocniczki MS z prośbą o wsparcie.
Kredyty frankowe ze wsparciem Pełnomocniczki MS dr Anety Wiewiórowskej-Domagalskiej? List założyciela ŻBK Kamila Chwiedosika w sprawie ugód.

Kredyty frankowe – wsparcie Pełnomocniczki Ministra Sprawiedliwości

Problem kredytów frankowych przez lata był lekceważony przez rządzących. Frankowicze jednak nieustannie walczyli o sprawiedliwość i przy wsparciu społeczności takich jak Życie Bez Kredytu odnieśli naprawdę ogromny sukces. Obecnie kredytobiorcy frankowi wygrywają niemalże wszystkie spory z bankami. A należy przypomnieć, że jeszcze 8 lat temu taki stan rzeczy był przez większość osób niewyobrażalny. Temat frankowiczów został odczarowany w mainstreamowych mediach, a rząd nareszcie dostrzegł, że kredyty frankowe w Polsce to nie tylko problem finansowy, lecz bardzo istotna kwestia społeczny. Wyrazem tego jest powołanie przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara Pełnomocniczki ds. ochrony praw konsumentów, której głównym zadaniem jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań dla trudności, z którymi borykają się frankowicze.

Na stanowisko pełnomocnika ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta została powołana dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, która już od kilku lat jest bardzo zaangażowana w sprawy frankowe. Dr Wiewiórowska-Domagalska to ekspertka w dziedzinie prawa konsumenckiego. Od roku 2019 jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Konsumentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, znanej również jako Forum Konsumenckie. Wcześniej zaangażowana była w działalność Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Aktywnie uczestniczyła w Kongresach Praw Obywatelskich, pracach Forum Konsumenckiego oraz udzielała wsparcia w sprawach sądowych, takich jak sprawa państwa Dziubaków czy pozew zbiorowy przeciwko mBankowi. Dr Wiewiórowska-Domagalska wypowiadała się m.in. w pierwszej książce założyciela społeczności Życie Bez Kredytu Kamila Chwiedosika: „Droga do życia bez kredytu. Historie prawdziwe”.

Sprawiedliwe ugody frankowe – dlaczego to jest takie ważne?

Choć frankowicze, którzy zdecydują się na pozew banku i skorzystają z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, bez większych trudności uzyskają korzystne orzeczenie w postaci prawomocnego unieważnienia umowy kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji, to sprawiedliwe ugody frankowe stanowią narzędzie, które najefektywniej rozwiąże problem frankowy w Polsce. Sprawiedliwe ugody frankowe zaprojektowane przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK gwarantują konsumentom ochronę zgodną ze standardami prawa europejskiego oraz orzecznictwem TSUE. Dzięki porozumieniom, które stanowią uczciwy kompromis o kredyt CHF, zarówno banki, jak i kredytobiorcy, unikną czasochłonnych i kosztownych (w szczególności dla banków) sporów sądowych.

Powszechna możliwość zawarcia uczciwego porozumienia z bankiem z pewnością przyczyni się do odciążenia systemu sądownictwa poprzez zminimalizowanie liczby spraw sądowych związanych z kredytami frankowymi. Zredukowanie do minimum długotrwałych i uciążliwych procesów frankowych korzystnie wpłynie na wydajność polskich sądów i pozwoli im się skupić na innych istotnych sprawach. Pracując od ponad 8 lat z frankowiczami, wiemy, że wielu z nich wolałoby uniknąć kilkuletniego procesu w sądzie, gdyby tylko bank zgodził się na zawarcie sprawiedliwej ugody. Uczciwe ugody umożliwią szybsze i mniej obciążające dla konsumentów rozwiązanie sporów, co zredukuje ich poziom stresu i niepewności związany z długotrwałymi procesami sądowymi. Kredytobiorcy zyskają możliwość szybkiego uregulowania sprawy i przejścia do stabilniejszej sytuacji finansowej.

Sprawiedliwe ugody frankowe powinny być ważnym elementem w systemowym rozwiązaniu problemu toksycznych kredytów CHF również z tego względu, że pozwolą na zachowanie pozytywnego wizerunku sektora finansowego w Polsce. Banki rażąco nadużyły swojej pozycji względem konsumentów. Po procederach takich jak masowa sprzedaż abuzywnych umów finansowych obywatele w Polsce z dużą dozą nieufności podchodzą do banków. A przecież banki powinny być instytucjami zaufania publicznego! Sprawiedliwe ugody korzystnie wpłyną na wizerunek sektora finansowego, eliminując potencjalne negatywne skutki dla reputacji banków. Będzie działać to na rzecz budowania zaufania społecznego.

Usystematyzowane podejście banków do sprawiedliwych ugód CHF pomoże też przeciwdziałać ich dotychczasowym praktykom polegającym na zastraszaniu kredytobiorców. Uczciwe ugody będą stanowić barierę dla działań banków, które mają na celu wymusić na frankowiczach niesprawiedliwe ugody zgodne z przestarzałą koncepcją KNF z 2020 roku. Kredytodawcy często odgrażają się nieuzasadnionymi roszczeniami i długotrwałymi procesami sądowymi, pomimo że TSUE w swoich orzeczeniach oraz decyzjach jednoznacznie stwierdził, że banki nie mają żadnego prawa do wynagrodzenia za udzielony kapitał, rekompensaty lub waloryzacji. Niemniej banki w Polsce nadal utrzymują, że mogą dochodzić dodatkowych roszczeń wobec frankowiczów wykraczających poza zwrot wypłaconej kwoty kapitału wraz z ewentualnym odsetkami. Zastraszanie kredytobiorców bezpodstawnymi roszczeniami w naszej opinii może stanowić naruszenie art. 304 § 2 k.k., tj. przestępstwo polegające na zażądaniu od konsumenta w związku z udzieleniem mu finansowania pod tytułem zwrotnym zapłaty wygórowanych kosztów odsetkowych lub pozaodsetkowych.

List założyciela społeczności Życie Bez Kredytu Kamila Chwiedosika o wsparcie dla frankowiczów

Społeczność ŻBK wyraża obawy dotyczące praktyk banków, które pomimo jednolitego orzecznictwa sądów powszechnych oraz TSUE wciąż nie chcą przyznać, że umowy frankowe rażąco łamały zasady współżycia społecznego i były sprzeczne z obowiązującym prawem. Wyznaczenie przez rząd dedykowanego do spraw frankowiczów pełnomocnika niesie ze sobą duży potencjał, który umożliwi rozpowszechnienie się sprawiedliwych ugód frankowych. Kamil Chwiedosik, założyciel i główny ekspert społeczności ŻBK, skierował list do dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej z prośbą o wsparcie w sprawie ugód.

Kamil Chwiedosik zwraca się z prośbą do Pełnomocniczki Ministra Sprawiedliwości o spotkanie celem dyskusji nad możliwościami negocjacji z bankami w sprawie warunków porozumienia dotyczącego kredytów waloryzowanych do walut obcych. Na spotkaniu chcemy zaprezentować koncepcję sprawiedliwych ugód frankowych, które są wynikiem kilkumiesięcznej intensywnej pracy całego zespołu Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK. Ugody ŻBK są zgodne z wyrokami TSUE, dominującym orzecznictwem sądów powszechnych oraz ochroną konsumencką wynikającą z dyrektywy 93/13.

Wierzymy, że zaangażowanie Pełnomocniczki ds. ochrony konsumentów dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej przyśpieszy rozwiązanie problemu frankowego w Polsce. Mamy ogromną nadzieję, że uczciwe ugody wypracowane przez ekspertów ŻBK staną się powszechnym sposobem na pozbycie się toksycznego kredytu waloryzowanego do CHF, a banki przestaną zmuszać frankowiczów do zawierania dla nich niekorzystnych aneksów. Warto pamiętać o tym, że sprawiedliwe ugody frankowe przyniosą ogromne korzyści nie tylko frankowiczom, ale również kredytodawcom.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy