Blog Frankowicza

Kolejny raz członek społeczności Życie Bez Kredytu wygrywa z Deutsche Bank. 100% skuteczności ŻBK

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wygrana z Deutsche Bank
Kolejny raz członek społeczności Życie Bez Kredytu wygrywa z Deutsche Bank. 100% skuteczności ŻBK

Świetna wiadomość dla frankowiczów. Z bankami można skutecznie prowadzić spory sądowe. Przykład dają nam członkowie społeczności Życie Bez Kredytu, których w listopadzie nie opuszczała dobra passa i nadal cieszą się 100% wynikiem wygranych pozwów przeciwko bankom. Tym razem miesiąc pełen sukcesów zakończyło zwycięstwo z Deutsche Bank.

Unieważnienie umowy Deutsche Bank (Syg. akt VI C 168/20)

W listopadzie pracowaliśmy na pełnych obrotach, ale nie możemy narzekać, bo była to praca naprawdę warta zachodu. Nic nas tak nie satysfakcjonuje jak wygrane w sądach naszych klientów. Dlatego ogromnie cieszymy się, że również i w listopadzie dzięki naszej pracy kolejni frankowicze mogą już zaznawać życia bez kredytu. A ubiegły miesiąc zwieńczyło zwycięstwo z Deutsche Bank Polska z dnia 27 listopada 2020 roku (syg. akt VI C 168/20). W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (SSR Milena Dutkowska) orzekł o bezwzględnej nieważności z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji. Oznacza to, że sąd rozwiązał sprawę w najbardziej korzystny sposób dla frankowicza.

Korzyści dla członka społeczności Życie Bez Kredytu:

– Unieważnienie umowy i uwolnienie się od toksycznego kredytu;

– Zwrot kosztów procesowych wraz z odsetkami;

– Saldo kredytu spadło do zera, a po uprawomocnieniu wyroku bank będzie zobowiązany wypisać się z hipoteki kredytowanych nieruchomości;

– Łączna korzyść to ponad 3.000.000 zł!!

Dlaczego umowy z Deutsche Bank są nieważne?

W powyższej sprawie (syg. akt VI C 168/20) sąd uznał umowę kredytową za nieważną na podstawie następujących przepisów:

Artykuł 65 kodeksu cywilnego – Zasada wykładni oświadczenia woli:

  • 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.
  • 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Artykuł 3531 kodeksu cywilnego – Zasada swobody umów i jej ograniczenia:

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Artykuł 58 – Bezwzględna nieważność czynności prawnej

  • 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  • 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  • 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Artykuł 69 prawa bankowego dot. umowy kredytu

Sąd podczas wygłaszania wyroku w dniu 27 listopada powołał się również na art. 69 prawa bankowego, w następujący sposób:

Nie ma podstaw do przyjęcia, pomimo sporządzonych dokumentów i umowy pisemnej, iż doszło do wymiany zgodnych oświadczeń obu stron, co do kwoty kredytu i waluty kredytu w związku z celem kredytu opisanym w umowie. Zatem doszło do naruszenia przesłanek opisanych artykułem 69 ustęp 1 prawa bankowego. Naruszone zostały także zapisy dot. środków, jakie mają być pozostawione do dyspozycji kredytobiorcy, wysokości kredytu, jak i waluty kredytu, a więc te elementy wskazane odrębnie i szczegółowo w artykule 69 ustęp 2. Kwota, waluta kredytu oraz ich związek z celem kredytu muszą być ze sobą powiązane, bo kredyt ma być przeznaczony na konkretny cel, który ma być zrealizowany tymi środkami pozostawionymi do dyspozycji dla kredytobiorcy. Taka ocena jeszcze nie oznacza, ze sąd rejonowy uznaje, iż kredyt walutowy denominowany jest niezgodny z przepisami prawa. To oznacza, że taki rodzaj kredytu walutowego denominowanego nie może przyjąć takiej konstrukcji, która pozostawałaby sprzeczna z przepisami artykułu 69 prawa bankowego, albo też zmierzała do obejścia tych przepisów w sposób pozwalający na to, iż jedna ze stron kontraktu tak naprawdę jednostronnie decyduje o wysokości świadczenia wypłacanego, jak i również spłacanego. Niezależnie od tego, czy jedna ze stron zrobi to rynkowo, czy zrobi to z należytą starannością, ta kwestia nie może być naruszana.

Artykuł 3851. Niedozwolone postanowienia umowne – klauzule abuzywne

  • 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
  • 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
  • 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
  • 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że przyjął nieważność umowy , gdyż uznał abuzywność klauzul waloryzacyjnych , tzw. denominacyjnych (przeliczeniowych ), przy uruchomieniu, jak i przy spłacie kredytu w oparciu przez bank tabele kursową. Po eliminacji tych klauzul, czyli po wyeliminowaniu tych przeliczeń przy wypłacie i przy uruchomieniu tego kredytu ze wskazaną kwotą kredytu we frankach, ta umowa jest niewykonalna. A to oznacza, że kontrakt taki może upaść.

Rzeczywiście art. 385 z indeksem 1 kodeksu cywilnego nie zakłada wprost bezwzględnej nieważności kredytu, ale eliminację i taki skutek eliminacyjny sąd przyjął – orzekł sąd podczas wygłaszania wyroku. – Przepisy prawa krajowego nie uprawniają sądu do uzupełniania tych umów żadnymi klauzulami generalnymi, dlatego że podważałoby to założenia ochrony konsumentów przyjęte w prawie konsumenckim. Prawo zawarte w art. 385 z indeksem 1 kodeksu cywilnego jest przepisem szczególnym i nie może być wyłączane zapisami ogólnymi takimi jak artykuł 56 kodeksu cywilnego, artykuł 354 kodeksu cywilnego, (…) ani tym bardziej przepisami prawa wekslowego. Przepisy są w tym przypadku szczególne i jednoznaczne. Musi być skutek eliminacyjny, skoro eliminujemy klauzule waloryzacyjne, to umowa w tym czasie w tej konstrukcji jest niewykonalna, co potwierdza także po części dowód z opinii biegłego. Sąd zdaje sobie z tego sprawę, że nieważność powinna być sprowadzona do sytuacji wyjątkowych, ale wady prawne tych umów dot. podstawowych elementów umowy kredytu powodują, że sąd był zobowiązany uznać ich nieważność i zasądzić zwrot nienależnego świadczenia, a to świadczenie jest nienależne w rozumieniu artykułu 410 paragraf  2 kodeku cywilnego – kontynuuje .

Jak wygrać proces z bankiem? Powierz swoją sprawę profesjonalistom

Aby wygrać z bankiem takim jak Deutsche Bank, niezbędna jest pomoc doświadczonych ekspertów ds. frankowych. Tylko profesjonaliści odpowiednio skonstruują pozew, który zapewni wygraną oraz pozwoli na osiągniecie największej korzyści dla frankowicza. W tej kwestii eksperci Życia Bez Kredytu nie mają sobie równych, gdyż to członek naszej społeczności jest rekordzistą pod względem łącznej sumy korzyści uzyskanych od banku: Rekordowa wygrana Frankowicza z DB w Polsce – 4 550 000 zł!!!

Nasi klienci jeszcze ani razu nie przegrali prawomocnie z bankiem. Już od prawie 6 lat aktywnie pomagamy frankowiczom uwolnić się od toksycznego kredytu. Jeżeli zastanawiasz się, czy masz szanse wygrać z bankiem, skontaktuj się z nami już dziś poprzez nasz formularz kontaktowy. W ciągu trzech dni wykonamy indywidualną analizę Twojej umowy oraz oszacujemy, czy istnieje możliwość wygrania sporu z bankiem i ile pieniędzy możesz odzyskać od banku. Taką analizę otrzymasz od nas zupełnie za darmo. Pamiętaj również, że nawet w sytuacji, gdy Twój kredyt został już spłacony w całości, nadal masz prawo dochodzić swoich roszczeń od banku, bowiem możesz odzyskać każdą nadpłaconą ratę, o ile od daty jej uiszczenia nie minęło więcej niż 10 lat.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe i wybierz Życie Bez Kredytu!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy