Blog Frankowicza

Kolejne zwycięstwa frankowiczów. Polegli mBank, Polbank, Millennium i DB

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kolejne zwycięstwa frankowiczów. Polegli mBank, Polbank, Millennium i DB

Kolejny udany tydzień członków społeczności ŻBK – UNIEWAŻNIENIA kredytów mBank, Polbank, Millennium i DB

To był naprawdę świetny tydzień dla członków naszej społeczności. Ciężka praca przyniosła wymierne owoce i od poniedziałku frankowicze otrzymywali z sądu tylko pozytywne wiadomości. Mamy nadzieję, że już wkrótce zwielokrotni się liczba osób cieszących się Życiem Bez Kredytu!

Znakomity sukces członka społeczności Życie Bez Kredytu – unieważnienie na zasadzie teorii dwóch kondykcji kredytu mBank (sygn. I C 695/18)

W Życie Bez Kredytu uwielbiamy poniedziałki! Już na początku tego tygodnia wpłynęło do nas pisemne uzasadnienie wygranej członka naszej społeczności. Sąd Okręgowy w Warszawie, SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha, unieważnił kredyt na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

Korzyści frankowicza:

– zasądzenie całej kwoty dochodzonej roszczeniem, tj. łącznie ponad 600 000 zł ( 202 000 zł oraz 88 000 CHF plus odsetki ustawowe),

– saldo kredytu spadło z ponad 500 000 zł do zera,

zabezpieczenie roszczenia – od wielu miesięcy kredytobiorca nie płaci już rat do banku,

– po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Łączna korzyść to ponad 1 100 000 zł !!

Najważniejsze i najciekawsze fragmenty uzasadnienia sądu to:

 1. Wskazać należy, iż w niniejszej sprawie bezsporne pomiędzy stronami było zawarcie analizowanej umowy kredytu oraz kolejnych następujących po niej aneksów.(…) Niewątpliwie jednak osią sporu była w niniejszym postępowaniu sama treść zawartej umowy, a konkretnie postanowienia umowy odnoszące się bezpośrednio do procesu indeksacji/waloryzacji kwoty kredytu, wyrażonego w złotówkach, do waluty obcej, tj. do franka szwajcarskiego (CHF).
 2. Zasadniczą podstawą rozstrzygnięcia sądu, było skuteczne podniesienie przez stronę powodową zarzutu nieważności umowy. Umowę należało uznać za nieważną z uwagi na określenie w umowie wysokości świadczenia kredytobiorcy w sposób naruszający granice swobody umów.
 3. Zastosowana w umowie konstrukcja indeksacji obarczona była wadą, która również zdaniem sądu ostatecznie dyskwalifikowała umowę i doprowadziła do jej nieważności.
 4. Stan faktyczny w sprawie nie pozwala na przyjęcie, że powód uzgodnił z pozwanym jakiekolwiek postanowienia umowy, a w szczególności te będące przedmiotem sporu w sprawie.
 5. W ocenie Sądu, w okolicznościach niniejszej sprawy uznać należy, że postanowienia przedmiotowej umowy kredytowej, w zakresie w jakim przewidują przeliczanie należności kredytowych według kursów ustalonych w tabeli sporządzanej przez Bank, kształtują prawa i obowiązki powoda – konsumenta, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Spektakularne zwycięstwo z Deutsche Bank – ustalenie nieważności na zasadzie teorii dwóch kondykcji (sygn. VI C 168/20)

To jednak nie był koniec dobrych wiadomość na początku tego tygodniu. W poniedziałek wpłynęło do nas również kolejne uzasadnienie unieważnienia, tym razem dwóch umów Deutsche Bank. W tym przypadku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, SSR Milena Dutkowska, także zdecydował się na zastosowanie teorii dwóch kondykcji.

Korzyści frankowicza:

– zasądzenie wszystkich dochodzonych kwot wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego,

– saldo obu kredytów spadło do zera,

– po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie zobowiązany wypisać się z hipoteki kredytowanych nieruchomości.

Łączna korzyść to ponad 3 000 000 zł !!

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ustalił w wyroku, co następuje:

 1. (…) konieczna jest uwaga, co do sposobu prezentacji oferty kredytu walutowego, denominowanego w walucie CHF oraz założenie Powoda, jakie mu towarzyszyło przy przedstawieniu mu ofert kredytów tj. iż otrzyma środki w PLN, spłaty dokona w PLN. W 2007 r. Powód nie miał nawet rachunku w CHF a zarówno cel kredytów jak i rachunek do wypłaty były wyrażone w PLN.
 2. Cena zakupu Lokali była wyrażona w PLN. Wnioskując o kredyt/y Powód podawał kwoty w PLN, choć istotnie podpisał Wnioski z podaną obok walutą CHF. Sam jednak nie określał kwoty kredytu w CHF. Kwoty kredytu w CHF, które zresztą nie zostały wypłacone i nie odpowiadały celowi opisanemu w Umowach określił Bank, który przygotował Umowy do podpisu.
 3. Umowy (…) pozostają nieważne również z uwagi na zawarte w niej zapisy niedozwolone w rozumieniu art. 385¹ k.c. Wyeliminowanie tych zapisów odwołujących się do Tabel kursowych (w szczególności § 2 ust. 2 i § 6 ust. 1 Warunków umów) uniemożliwia – w tym akurat konkretnym przepadku – wykonanie tej Umowy przy kredycie denominowanym do waluty obcej tj. kredytach z zapisaną kwotą, walutą kredytu w CHF.
 4. Umowy z 2007 r. były dodatkowo szczególne wobec zastosowanych klauzul tzw. przeliczeniowych opartych na Tabeli Kursowej tworzonej przez Bank. Były one podstawą do przeliczeń przy uruchomieniu kredytu jak i przy jego spłacie.
 5. Na gruncie art. 58 k.c. i także art. 385¹ k.c. należy przyjąć, iż sankcja nieważności umowy winna być rozwiązaniem ostatecznym, także jeśli idzie o ochronę konsumenta.

Prawomocne unieważnienie na zasadzie teorii dwóch kondykcji kredytu Polbank (Raiffeisen Bank International) – kolejne rewelacyjne zwycięstwo członka ŻBK (sygn. VI ACa 332/19)

Również we wtorek nie zabrakło bardzo dobrych wiadomości dla członków społeczności Życie Bez Kredytu, bowiem tego dnia zostało udostępnione uzasadnienie wyroku dotyczącego kredytu Polbank – dzisiejszy Raiffeisen Bank International. Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie Przewodniczącego-Sędzi Ksenia Sobolewska-Filcek, Sędzi Ryszarda Sarnowicza oraz Sędzi Krzysztofa Tucharza prawomocnie unieważnił kredyt naszego klienta.

Korzyści frankowicza:

– zasądzenie kwoty wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego w łącznej wysokości 492 933,51 zł,

– saldo kredytu spadło z 1 000 000 zł do zera,

– wykreślenie hipoteki z kredytowanej nieruchomości.

Łączna korzyść to prawie 1 500 000 zł !!

Najciekawsze fragmenty uzasadnienia wyroku brzmią następująco:

 1. Zasadniczą podstawą rozstrzygnięcia było skuteczne podniesienie przez stronę powodową zarzutu nieważności spornej umowy z uwagi na określenie wysokości świadczenia kredytobiorcy w sposób naruszający granice swobody umów, tj. przez przyznanie jednej ze stron prawa do arbitralnego określenia wysokości należnego jej świadczenia.
 2. Tymczasem, ani umowa, ani inne wzorce umowne stanowiące podstawę ustalenia treści łączącego strony stosunku prawnego, nie określały prawidłowo zasad ustalania tych kursów.
 3. Sąd Okręgowy stwierdził też, że nie ma znaczenia w jaki sposób bank w rzeczywistości ustalał kursy walut. Analizie w świetle przepisów regulujących granice swobody umów podlega bowiem treść czynności prawnej, a nie sposób wykonywania umowy. A umowa nie tylko nie nakłada na bank żadnych ograniczeń w zakresie określania kursów walut w Tabeli banku, ale również nie wskazała minimalnej trwałości sporządzonej przez bank Tabeli.
 4. Sąd Okręgowy stwierdził też, że dla oceny skutków zawarcia w umowie postanowień nieważnych, nie ma znaczenia podjęta przez pozwanego próba ich późniejszej zmiany, polegająca na zmianie treści Regulaminu. Ocenie pod względem nieważności podlega bowiem treść czynności prawnej dokonanej przez strony pierwotnie.
 5. Sąd Okręgowy podzielił więc argumentację strony powodowej co do niedozwolonego charakteru postanowień umowy regulujących zasady ustalania kursów walut i stosowania odmiennych kursów, jak również zarzuty związane z rozłożeniem ryzyka kursowego między stronami.

Kolejna wygrana z Raiffeisen Bank! Unieważnienie umowy kredytu (sygn. XXV C 2665/19)

W środę 10 lutego obecni byliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie podczas kolejnej wygranej członka naszej społeczności. Tym razem sąd, SSO Paweł Duda, unieważnił umowę kredytu EFG Eurobank Ergasias S.A. Oznacza to, że wciąż mamy 100% wygranych spraw z Raiffeisen Bank International.

W niniejszej sprawie sąd zastosował teorię salda. Dlatego będziemy składać apelację, aby zwiększyć korzyść naszego klienta i uzyskać wyrok w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Zakładamy, że nadchodzące wyroki Sądu Najwyższego będą po naszej myśli i SN opowie się za stosowanie teorii dwóch kondykcji w sprawach frankowych. Dlatego jesteśmy przekonani, że nasza apelacja skończy się jeszcze większym sukcesem członka społeczności Życie Bez Kredytu.

Sąd uznał klauzule indeksacyjne za nieważne, bowiem przyznawały bankowi prawo do ustalania kursu waluty zarówno przy wypłacie, jaki spłacie kredytu, w sposób arbitralny i jednostronny. Wymiar sprawiedliwości uznał takie zapisy za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego. Sąd wskazał na naruszenie art. 58 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 3531 k.c. Ponadto zasądzono na rzecz kredytobiorcy zwrotu części kosztów sądowych.

Kolejne ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego – poległ Millennium Bank sygn. II C 1213/19

Saldo kredytu spada z 459.879 zł do zera i bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki.
W zakresie kwoty zwróconej Frankowiczowi Sąd podejmie decyzję po wyroku SN w marcu. Ustne motywy rozstrzygnięcia:
1. Naruszenie swobody umów, abuzywne klauzule przeliczeniowe, jednostronne ustalanie świadczenia konsumenta
2. Główne świadczenie stron są sformułowane niejednoznacznie i przez to umowa nie może zostać utrzymana w mocy.
3. Brak możliwości oceny ekonomicznych skutków umowy przez konsumenta.
4. Nastąpiło przez bank naruszenie obowiązków informacyjnych, a samo podpisanie oświadczenie nie stanowi o tym, że kredytobiorca został poinformowany w sposób właściwy.
5. Niedoinformowanie przez bank, że CHF ma wpływ na całe zadłużenie, a nie tylko (i to nieznacznie) na ratę kredytu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy