Blog Frankowicza

Kolejne instytucje zabierają głos w sprawie frankowiczów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kolejne instytucje zabierają głos w sprawie frankowiczów.

Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich wystosowali swoje stanowiska w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych do franka. RPD podkreśla, że należy sprawy frankowe rozpatrywać w kontekście ochrony praw dziecka. Natomiast RPO stwierdza, iż konieczne jest prawidłowe przeniesienie na grunt krajowy wytycznych wypływających z orzecznictwa TSUE.

Rzecznik Praw Dziecka a kredyty frankowe. Obciążenia finansowe a kredyt frankowy

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w swoim stanowisku w sprawie abuzywnych umów kredytowych podkreśla, że jego opinia powinna być znana Sądowi Najwyższemu, ponieważ wiele przepisów, takich jak konstytucja czy Konwencja o Prawach Dziecka ONZ stanowi istotną przesłankę „do odmiennego postrzegania sytuacji dotyczącej bezpośrednio praw i obowiązków dziecka i związanej z tym wykładni przepisów o ogólnej ochronie konsumenta”. Zdaniem RPD w dotychczasowym orzecznictwie dot. kredytów waloryzowanych do franka i ochrony konsumentów perspektywa ta nie była reprezentowana, a przecież mogą w sporze sądowym wystąpić takie okoliczności, w których wymagane będzie podejście „chroniące najlepsze prawo dziecka”.

W opinii RPD obowiązek spłaty zawyżonych rat kredytu i zwiększenie obciążeń finansowych rodziny może wiązać się z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na wychowanie i utrzymanie dziecka. Może nawet dojść do sytuacji, w której niemożliwa stanie się realizacja zadań wychowawczych i egzystencjalnych dziecka.

„Wówczas w systemie prawnym przewidziane są formalnoprawne modyfikacje zasad ochrony, jak np. przepisy ochronne w zakresie egzekucji komorniczej. Dodatkowo jednak sąd rozstrzygający kwestię abuzywności klauzul w umowie kredytowej i skutków ewentualnego rozstrzygnięcia dotyczącego ważności tych umów lub modyfikacji jej postanowień powinien uwzględniać wówczas perspektywę ochrony dziecka” – przypomina Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Inną kwestią, którą poruszył RPD, jest dziedziczenie kredytu we frankach – gdy potomstwo staje się dłużnikiem banku w związku z umową kredytową zawartą przez zmarłych opiekunów. Zdaniem Rzecznika konieczna jest kontrola, czy przy zawieraniu kredytów we frankach nie doszło do naruszenia praw majątkowych dziecka.

 

W tym kontekście podnoszę, że rozpoznanie sprawy przez SN powinno wskazywać na konieczność rozpoznania spraw dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej również przy ocenie, czy przy jej zawarciu nie doszło do wyzysku dziecka jako wstępującego w prawa majątkowe rodziców kredytobiorców – mówi RPD.

Co dalej z frankowiczami? Rzecznik Praw Obywatelskich a kredyty frankowe – zobowiązują nas wyroki TSUE

W swoim stanowisku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaznaczył, że rozstrzygnięcie przez SN obecnie napotykanych niespójności w orzecznictwie w sprawach frankowych może mieć istotny wpływ na polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy bankami a konsumentami.

“Wyjaśnienie kwestii spornych na tle prawa polskiego może przyczynić się do intensyfikacji procesu polubownego rozstrzygania sporów frankowych. Występujący obecnie brak pewności prawnej, w szczególności co do skutków, jakie stwierdzenie abuzywności klauzuli przeliczeniowej wywiera na dalszą możliwość obowiązywania umowy oraz rozliczenia stron, przy jednoczesnej niezwykle intensywnej kampanii lobbingowej prowadzonej przez strony sporu, nie sprzyja zawieraniu ugód” – mówi Rzecznik Praw Obywatelskich. – “To na sądy spada ciężar rozwiązania problemu frankowego, którego rozmiar ujawnia rosnąca lawinowo liczba spraw sądowych” – dodaje.

RPO zwraca uwagę, że w świetle wyroków TSUE “nie istnieje obecnie na tle prawa polskiego możliwość zastąpienia abuzywnej klauzuli przeliczeniowej przepisem prawa”. 

Rzecznik odniósł się też do problemu przedawnienia roszczeń i potencjalnych roszczeń banku o tzw. wynagrodzenie z kapitału:

(…)w kwestii przedawnienia roszczeń – wymaga od polskiego systemu prawo unijne, podkreślając jednocześnie, że “pozostawiają one obecnie niewielki zakres swobody sądom krajowym. (…)W razie upadku umowy kredytowej jakiekolwiek roszczenia przewyższające wysokość świadczonej kwoty kredytu np. roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, powinny zostać uznane za niedopuszczalne w świetle (…) standardu ochrony konsumenta” – pisze RPO.

Rzecznik Finansowy a kredyty frankowe

Przypominamy, że Rzecznik Finansowy również zabrał głos w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych do waluty obcej (sygn. akt III CZP 11/21).

W przedstawionym stanowisku Rzecznik Finansowy przypominał o dotychczasowym orzecznictwie SN oraz TSUE w zakresie ochrony konsumentów, którzy zawarli kredyt w oparciu o jednostronnie kształtowane przez banki wzorce umowne zawierające klauzule abuzywne. Rzecznik Finansowy wspomniał również o nadrzędności przepisów prawa unijnego względem prawa krajowego w zakresie ochrony konsumenta.

Rzecznik Finansowy opowiedział się za teorią dwóch kondykcji, krytycznie odniósł się do roszczeń banku o tzw. wynagrodzenie z kapitału oraz określił, że bieg przedawnienia roszczenia banku zaczyna się z chwilą trwałej bezskuteczności umowy kredytu.

Więcej szczegółów dotyczących stanowiska Rzecznika Finansowego znajdziesz w naszym artykule: Rzecznik Finansowy po stronie frankowiczów. Życie Bez Kredytu. 

Kredyt we frankach – pomoc na najwyższym poziomie

W związku z dość jednoznacznymi stanowiskami Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Finansowego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w zbliżającej się uchwale (sygn. akt III CZP 11/21) nie powinna mieć trudnego zadania. W zasadzie już dziś można przewidzieć treść wspomnianej uchwały. Niemniej nie polecamy czekać na niniejsze orzeczenie, gdyż nie ma to najmniejszego sensu.

Już od dłuższego czasu frankowicze mają miażdżącą przewagę w sądach nad bankami. Orzecznictwo jest niezwykle sprzyjające kredytobiorcom. Frankowicze społeczności ŻBK w pierwszym półroczu 2021 mają na swoim koncie aż 67 wygranych wyroków. Ponad 98% spraw to sukcesy kredytobiorców. A od 07.05.2021, tj. od uchwały Sądu Najwyższego o sygn. akt III CZP 6/21, 100% spraw zakończyło się UNIEWAŻNIENIEM na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

Jednak przypominamy, że w Polsce nie mamy prawa precedensu, zatem nigdy żadna sprawa nie jest z góry przesądzona i wygrana. Z tego względu warto zwrócić się po pomoc do liderów na rynku, czyli ekspertów społeczności Życie Bez Kredytu. Oferujemy maksymalną jakość w adekwatnej cenie do naszego doświadczenia i wiedzy. Dążymy nie tylko do uwolnienia frankowicza od toksycznej umowy, ale i wywalczenia dla niego jak najwyższej korzyści finansowej i zwrotu nadpłaconych rat kredytu.

Frankowiczu, nie czekaj, odzyskaj swoje pieniądze i wybierz Życie Bez Kredytu!

15 wygrana z rzędu! Tym razem #mBank na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Sąd zasądził wszystkie kwoty zarówno w PLN jak i CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie – łącznie ponad 1 mln zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy