Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Centrum informuje o sposobach i zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujących Użytkownikom prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A lok. 6 00-549 Warszawa, NIP: 7010902340, REGON 382341908.

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 

 1. realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; (art. 6 ust. lit. f RODO),
 5. analitycznych i statystycznych; (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu
  w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 8. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie strony internetowej spółki oraz rejestrowanie wejść i wyjść ze strony internetowej spółki, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą

 

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych stanowi wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach.

 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Centrum oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia: prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także prawo do złożenia dyspozycji do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, drogą elektroniczną wysyłając wiadomości e-mail na adres biuro@centrumpfie.pl.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje także skarga do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.