Blog Frankowicza

Frankowiczu, wygraj z bankiem! Pokonaj Getin Bank

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wygrane_GetinBank
Frankowiczu, wygraj z bankiem! Pokonaj Getin Bank

Kredyt hipoteczny Getin Bank waloryzowany do CHF jest nieważny. Kredyt we frankach Getin Bank zawiera klauzule niedozwolone i zgodnie z polskim oraz europejskim prawem nie powinien wywoływać skutków prawnych. Zobacz, jak członkowie społeczności ŻBK unieważniają umowę kredytową Getin Bank!

Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu vs Getin Bank – przykładowe wyroki

Sąd Okręgowy Warszawa sygn. akt XXVIII C 3942/21 wyrok z dnia 02.11.2021 r.

Korzyści frankowicza:

– 43. z rzędu ustalenie nieważności na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

– Sąd zasądził kwotę 119.391,99 PLN i 13.130,40 CHF.

– Zasądzone wszystkie koszty sądowe. Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku.

– Saldo kredytu spada z 250.000 zł do zera. Łączna korzyść ponad 450.000 zł z ewentualnym obowiązkiem zwrotu niespełna 200.000 zł o ile roszczenia banku nie jest przedawnione, o czym zdecyduje Sąd Apelacyjny. Sprawa trwała 7 miesięcy.

 

 

Sąd Okręgowy Warszawa sygn. akt XXV C 166/18 wyrok z dnia 14.09.2021 r.

Korzyści frankowicza:

– Sąd ustalił nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

– Zasądzone 238.466,07 PLN oraz 5100 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie.

– Zwrot kosztów postępowania sądowego 13 500 PLN.

– Saldo kredytu spada z 300.000 do zera. Łączna korzyść ponad 600.000 zł.

 

 

Sąd Okręgowy Warszawa sygn. akt I C 3710/19 wyrok z dnia 09.09.2021 r.

Korzyści frankowicza:

– Sąd ustalił nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

– 73 828 zł oraz odsetki za opóźnienie. 6 434 zł tytułem kosztów procesu.

– Saldo kredytu spadło do zera.

– Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki.

 

Sąd Okręgowy Warszawa sygn. akt XXIII C 3208/21 wyrok z dnia 20.07.2021 r.

Korzyści frankowicza:

– Sąd ustalił nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

– Zasądzona kwota z odsetkami
ponad 750.000 zł Odrzucony zarzut banku zatrzymania/potrącenia

– Saldo kredytu spada do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki

– Zwrot wszystkich kosztów postępowania Łączna korzyść ponad 1 mln zł.

Sąd Okręgowy Warszawa sygn. akt XXV C 1016/18 wyrok z dnia 02.07.2021 r.

Korzyści frankowicza:

– Sąd ustalił nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

Sąd zasądził wszystkie kwoty dochodzone w ostatecznym roszczeniu

– pozew był prowadzony dynamicznie – co przyniosło zasądzenie na rzecz członka społeczności ŻBK, łącznie z odsetkami ponad 700.000 zł.

Decyzja kredytowa Getin Bank jest nieważna – spektakularna wygrana członka społeczności Życie Bez Kredytu (syg. akt XXV C 306/18)

 

Getin Bank w starciu z frankowiczami społeczności Życie Bez Kredytu praktycznie nie ma żadnych szans. Jednym z ogromnych sukcesów naszych klientów była wygrana 5 listopada 2020 r. z Getin Noble Bank (syg. akt XXV C 306/18) w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sąd zastosował w wyroku teorię dwóch kondykcji, czyli najbardziej korzystne rozwiązanie dla frankowicza. W uzasadnieniu wyroku wymiar sprawiedliwości powołał się m.in. na prawo do mieszkania, czyli art. 75 ust. 1 Konstytucji (obowiązek władz publicznych prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli), a także z art. 76 Konstytucji, który wprowadza nakaz ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, co następuje:

Skoro kredyt hipoteczny był przeznaczony na cele mieszkaniowe powoda, to kredytobiorca – konsument jest jednocześnie beneficjentem konstytucyjnego prawa do mieszkania. Ta okoliczność ma wpływ na kwestie interpretacji prawa w niniejszej sprawie. Zatem w wypadku kilku możliwości interpretacyjnych wynikających z wyboru różnych ścieżek wykładni należało dać pierwszeństwo tej, która realizuje pełniej cele konstytucyjne wskazane w art. 75 i 76 Ustawy Zasadniczej.

Osiągnięte korzyści dla członka społeczności Życie Bez Kredytu:

– Unieważnienie umowy i uwolnienie się od toksycznego kredytu;

– Uzyskanie całości dochodzonej kwoty 765 539,34 zł wraz z odsetkami (ok 100 000 zł);

– Zwrot kosztów zastępstwa procesowego 11800 zł;

– Saldo kredytu spadło z ponad 2 200 000 do zera, a po uprawomocnieniu wyroku bank będzie zobowiązany wypisać się z hipoteki kredytowanej nieruchomości;

– Łączna korzyść to ponad 3 000 000 zł

Jak wygrywają frankowicze? Getin Bank zawierał umowy sprzeczne z sprzeczne z art. 353 (1) kodeksu cywilnego (sygn. akt XXV C 608/18)

 

W wyroku z dnia 12.10.2020 r. (sygn. akt XXV C 608/18) Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że umowa indeksowana do franka szwajcarskiego narusza  art. 353 (1) kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu wyroku sędzia powołał się na wyrok Sądu Apelacyjnego z 23 października 2019 r. w sprawie V ACa 567/18:

W wyroku z 23 października 2019 r. w sprawie V ACa 567/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał umowę o kredytu indeksowanego o analogicznej konstrukcji za nieważną w całości na podstawie art. 58 § 1 w z w z art. 353 (1) kc. Sąd Apelacyjny wskazał, że „istotą wszelkich stosunków obligacyjnych, w tym zwłaszcza wynikających z umów, nie wyłączając również kredytowych, jest konsensualny ich charakter, oparcie tych stosunków na zgodnej woli ich stron w zakresie ich zawarcia w odniesieniu do akceptowanej przez obie stron treści tych stosunków, w tym zwłaszcza głównych ich postanowień, które muszą być doprecyzowane w stopniu umożliwiającym przypisanie obu stronom zamiaru i woli dokonania danej czynności na uzgodnionych warunkach albo na zasadach zaproponowanych przez jedną stronę, w tym ekonomicznie silniejszą, lepiej obsługiwaną pod względem prawnym, a zwłaszcza prowadzącą profesjonalnie działalność gospodarczą, w tym zajmującą się świadczeniem usług bankowych, oraz zaakceptowanych przez drugą stronę, w tym konsumenta ubiegającego się o kredyt konieczny albo przydatny do dokonania zakupu mieszkania w celu jego wykorzystania do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych albo odniesienia standardu życia w zakresie swojego mieszkania. Natura stosunków obligacyjnych wyklucza tym samym uznanie, aby do zawarcia albo prawnie znaczącego ukształtowania treści umowy doszło wskutek złożenia przez jedną ze stron oświadczenia woli o treści mogącej odpowiadać rodzajowi konkretnej umowy albo jej istotnych elementów, nie wyłączając również umowy kredytu bankowego, którego przedmiotowo istotne elementy zostały określone w art. 69 Prawa bankowego, zwłaszcza jeżeli złożenie takiego oświadczenia miałoby narażać drugą stronę na rażącą sprzeczność postanowień umowy z jej interesem wobec braku obiektywnie weryfikowalnych kryteriów określenia przez stronę składającą jednostronne oświadczenie tego rodzaju akceptowalnej przez drugą stronę granicy naruszenia jej interesów. Innymi słowy, przy rażącym naruszeniu tej granicy, natura stosunku obligacyjnego nie pozwala nawet na blankietowe wyrażenie przez stronę zagrożoną zgody na jednostronne dopełnienie przez jej kontrahenta nieuzgodnionych elementów zawartej umowy, w tym jej głównych postanowień, bez których umowa nie może dojść do skutku, czyli bez uzgodnienia których w dacie jej zawarcia niemożliwe jest również późniejsze jej dopełnienie poprzez złożenie przez jedną ze stron jednostronnego oświadczenia o jej uzupełnieniu, w tym poprzez określenie głównego zobowiązania drugiej strony, zwłaszcza w sposób rażąco sprzeczny z jej interesami. Natura stosunku obligacyjnego, wyznaczająca granice swobody umów, chronionej art. 353(1) k.c., odniesiona do kredytów udzielanych przez banki, wyklucza też akceptację takiej sytuacji, w której skonkretyzowanie zobowiązania kredytobiorcy wobec banku z tytułu spłaty kredytu, czyli w zakresie wysokości rat kapitałowo – odsetkowych, zostałoby pozostawione w umowie jednej z jej stron, a zwłaszcza bankowi z racji jego statusu i silniejszej zwykle pozycji z stosunkach tego rodzaju z tego oczywistego powodu, że to klienci banków zabiegają o przyznanie konkretnego kredytu na zasadach oferowanych zazwyczaj przez bank bez szerszej szansy na indywidualne uzgodnienie jego warunków, a nie odwrotnie”.

 

W tej sprawie sąd już wcześniej (22 maja 2020 r.) wydał postanowienie zabezpieczenia roszczenia, więc frankowicz był zwolniony z obowiązku dokonywania spłat kredytu do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie. W związku z prawomocnym zabezpieczeniem roszczenia bank nie miał możliwości wypowiedzenia umowy kredytu, ani nie mógł dokonać wpisu w rejestrach prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej SA oraz do biur informacji gospodarczej o zadłużeniu lub zaległościach z w spłatach rat kredytu.

Sąd uznając za stosowne zabezpieczyć roszczenie powoda, równocześnie uznał to roszczenie za uprawdopodobnione, co wówczas było już oznaką pomyślnego zakończenia sprawy.

Osiągnięte korzyści dla członka społeczności Życie Bez Kredytu:

– Unieważnienie umowy i uwolnienie się od toksycznego kredytu;

– Saldo kredytu spadło z 646 809 zł do zera;

– Wykreślenie banku z hipoteki;

– Łączna korzyść to ponad 670 000 zł!

Getin Bank kredyt hipoteczny – marża była dowolnie kształtowana przez bank (sygn. akt XXV C 1339/18)

 

Kredyty Getin Bank są uznawane przez krajowe sądy jako abuzywne, a w konsekwencji jako nieważne, również z tego powodu, że kwota podlegająca spłacie była dowolnie kształtowana przez kredytodawcę. W wyroku z dnia 14.10.2020 (sygn. akt XXV C 1339/18) Sąd Okręgowy w Warszawie ustnym uzasadnieniu stwierdził, co następuje:

Sąd uważa, że w tej sytuacji przy tak określonej części szczególnej tej umowy w paragrafie 1 ustępie 1, gdzie została wskazana kwota w polskich złotych bez określenia w sposób jednoznaczny kwoty, która podlegała spłacie i wyznaczała zakres obowiązku strony powodowej, ta kwestia została pozostawiona swobodnemu uznaniu, czy też ocenie z wykorzystaniem parametru, którego określenie należało do strony pozwanej. (…)Tak skonstruowana umowa nie pozwala na jednoznaczne wskazanie kwoty zobowiązania, ponieważ przedmiotowy kurs waluty został pozostawiony do określenia stronie pozwanej. Strona pozwana jednostronnie i już po zawarciu umowy jest uprawniona do samodzielnego ukształtowania wysokości zobowiązania powoda zarówno pod względem salda kredytu, jak i comiesięcznej raty. (…)

Strona pozwana powołuje się co prawda, że kurs kupna-sprzedaży, czyli tabele kursowe były jednoznacznie określone. Sąd nie może tego potwierdzić, biorąc pod uwagę, że z samej definicji tej tabeli kursowej strona pozwana odwołuje się do kursu ogłaszanego przez NBP o godz. 16 każdego dnia roboczego oraz kursów obowiązujących na rynku międzynarodowym. Pierwsze co należy ustalić, co to jest rynek międzynarodowy. Pozwany nigdy tak naprawdę nie określił tej definicji. (…)

Sąd mając tylko wiedzę prawną, a nie ekonomiczną, nie ma możliwości, aby zweryfikować ten kurs, a tym bardziej strona, która jest konsumentem, nie jest w stanie w żaden sposób samodzielnie go zweryfikować. (…)

W kwestii łamania dobrych obyczajów i rażącego naruszenia interesów konsumenta również należy odwołać do postanowień indeksacyjnych tabeli kursowej. Te same kwestie, które zostały poruszone przy ocenie bezwzględnej nieważności umowy, należy przyjąć również przy stwierdzeniu abuzywności umowy. Zapisy, które są określone w paragrafie 6 w ustępie 1, czy paragrafie 10 w ustępie 3, czy paragrafie 9 ustęp 2, odwołują się do tabeli kursowej samodzielnie określonej przy zastosowaniu dwóch kursów walut – kursu kupna i kursu sprzedaży – przy korzystaniu przez stronę pozwaną ze spreadów utworzonych z uwagi na różnice kursu kupna i sprzedaży. (…) [T]e okoliczności wskazują, że zostały w sposób wystarczający przedstawione przesłanki na dowód postanowień abuzywnych w umowie. Ponadto nie można pominąć okoliczności, które są związane z pisemnymi postanowieniami wpisanymi do rejestru klauzul abuzywnych.

Osiągnięte korzyści dla członka społeczności Życie Bez Kredytu:

– Z uwagi na bardzo skomplikowany charakter sprawy powództwo było nietypowe, ale i tak sąd zdecydował o nieważności umowy;

– Saldo kredytu spadło do zera;

– Wykreślenie banku z hipoteki.

 

Getin Bank – kredyty hipoteczne waloryzowane do franka łamią zapisy Dyrektywy 93/13 (sygn. akt XXV C 1046/17)

 

Kolejnym wygranym wyrokiem z Getin Noble Bank jest sprawa o sygn. akt XXV C 905/19. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę, a w uzasadnieniu wyroku orzekł, że umowa kredytu jest sprzeczna z zapisami art. 385 Kodeksu Cywilnego oraz zapisami Dyrektywy 93/13:

Zgodnie z art.385(1) §1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Jak wskazał Sąd Najwyższy w przywołanym wyroku II CSK 19/18 postanowienie umowne jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, jeżeli kontrahent konsumenta, traktujący go w sposób sprawiedliwy, słuszny i uwzględniający jego prawnie uzasadnione roszczenia, nie mógłby racjonalnie spodziewać się, iż konsument ten przyjąłby takie postanowienie w drodze negocjacji indywidualnych. Natomiast w celu ustalenia, czy klauzula rażąco narusza interesy konsumenta, należy wziąć przede wszystkim pod uwagę, czy pogarsza ona jego położenie prawne w stosunku do tego, które, w braku odmiennej umowy, wynikałoby z przepisów prawa, w tym dyspozytywnych. Natomiast rażące naruszenie interesów konsumenta oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję, na niekorzyść konsumenta praw i obowiązków wynikających z umowy, skutkujące niekorzystnym ukształtowaniem jego sytuacji ekonomicznej oraz jego nierzetelne traktowanie.

(…)

W ocenie Sądu Okręgowego § 1 ust. 1 umowy w zakresie, w jakim przewiduje indeksowanie kredytu kursem CHF, § 9 ust. 2 i §10 ust. 3 umowy nie spełniają określonego w 4 ust 2 Dyrektywy 93/13 oraz w art. 385 1 § 1 zd. 2 k.c. wymogu transparentności. Są one niejednoznaczne, ponieważ w chwili zawarcia umowy (ta data jest miarodajna dla oceny postanowień; por. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 29/17) konsument nie był w stanie ocenić wysokości własnego zobowiązania, a zatem skutków ekonomicznych wynikających z zawartej umowy.

Osiągnięte korzyści dla członka społeczności Życie Bez Kredytu:

– Wymiar sprawiedliwości zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 1 479 741 zł z odsetkami;

– Saldo kredytu spadło do zera;

– Wykreślenie banku z hipoteki.

16 wygrana z rzędu na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Sygn.akt XXV C 1016/19

 

Spłata kredytu we frankach Getin Bank nie musi być dłużej Twoim obowiązkiem– sygn. akt XXV C 2157/17:

Pisząc o naszych wygranych z Getin Bank, nie sposób nie wspomnieć o jednej z najwyższych sum, którą zasądzono na rzecz frankowicza. Jeszcze do niedawna (ponieważ 3 września 2020 roku podbiliśmy własny rekord i w sporze z Deutsche Bank Polska S.A. członek naszej społeczności uzyskał jeszcze większą sumę korzyści w wysokości 4 550 000 zł – więcej szczegółów w naszym artykule: Rekordowa wygrana Frankowicza z DB w Polsce – 4 550 000 zł!!!) rekordowym wyrokiem w sprawach związanych z abuzywnymi umowami frankowymi było orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. o sygn. akt XXV C 2157/17.

Najważniejsze aspekty uzasadnienia tego wyroku to:

– Zdaniem Sądu uznać należy, że nie jest możliwe dalsze obowiązywanie takiej umowy, bowiem jej treść będzie naruszać granice swobody umów, zaś taka czynność prawna musi zostać uznana za nieważną z racji sprzeczności z ustawą, polegającą na naruszeniu granic swobody umów (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353[1] k.c.).

– Uznanie nieważności umowy z powyższego powodu zmierza do przywrócenia równowagi pomiędzy stronami, bowiem nie naraża żadnej ze stron na konieczność pozostawania w stosunku cywilnoprawnym, którego istnienie sprzeczne byłoby z zasadami słuszności kontraktowej, a także skutecznie zniechęci przedsiębiorcę – bank do stosowania postanowień umownych o takiej treści jak w § 13 i 14 regulaminu.

– Wobec przyjęcia, że z opisanych wyżej względów umowa kredytu jest nieważna, bez znaczenia pozostaje zawarcie przez strony aneksów do niej.

– Należy do tego także dodać, w ocenie Sądu, iż wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w trybie prejudycjalnym, które mają skutek nie tylko w postępowaniu przed sądem krajowym, który zwrócił się do TSUE o wykładnię, ale zgodnie z doktryną acte eclaire, wykładnia prawa unijnego może być stosowana także w innych postępowaniach przed sądami krajowymi, także w innych państwach członkowskich.

– Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy, klauzulę umowną, która nie została uzgodniona indywidualnie, należy uznać za niedozwoloną, jeżeli, naruszając zasadę dobrej wiary, powoduje istotną i nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków kontraktowych na niekorzyść konsumenta. Odpowiednikiem tego przepisu jest art. 385[1] § 1 zd. pierwsze kc.

Osiągnięte korzyści dla członka społeczności Życie Bez Kredytu:

– Wymiar sprawiedliwości zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 806 663,82 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

– Zasądzenie od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie kwoty 16 034 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

– Saldo kredytu spadło do zera;

– Wykreślenie banku z hipoteki;

Łączna wartość korzyści to ponad 3 500 000 zł!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy