Blog Frankowicza

Frankowiczu, wygraj z bankiem! Pokonaj Deutsche Bank

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Frankowiczu, wygraj z bankiem! Pokonaj Deutsche Bank

Kredyt hipoteczny Deutsche Bank, tak jak w zasadzie każdy inny kredyt waloryzowany do CHF, można skutecznie unieważnić. Umowa o kredyt denominowany we frankach Deutsche Bank  była już wielokrotnie unieważniona, a członkowie Życie Bez Kredytu mają 100% skuteczności wygranych spraw. W niniejszym artykule podsumujemy dotychczasowe starcia członków naszej społeczności ŻBK z Deutsche Bank. Jest to pierwszy artykuł z serii „Frankowiczu, wygraj ze swoim bankiem!”, w której będziemy opisywać wygrane kredytobiorców z poszczególnymi bankami.

Jak wygrywają frankowicze ŻBK? Deutsche Bank nie ma z nimi żadnych szans

Spłata kredytu we frankach Deutsche Bank nie musi być już dłużej utrapieniem frankowiczów. Kredytobiorcy posiadający kredyt DB denominowany do CHF dysponują bardzo silnymi narzędziami prawnymi, które pozwalają uwolnić się od toksycznej umowy. Dotychczas członkowie naszej społeczności wygrali 100% pozwów wniesionych przeciwko Deutsche Bank. 

Jako jedyni w Polsce osiągnęliśmy Wyrok zaoczny unieważniający na zasadzie teorii dwóch kondykcji z klauzulą wykonalności na kwoty 93.433,85 zł oraz 45.929,67 CHF !!!

Sądy powszechne już wielokrotnie orzekły o abuzywności klauzul znajdujących się w kredytach hipotecznych DB. Ponadto Deutsche Bank Polska został ukarany przez UOKiK grzywną wysokości prawie 7 mln zł. To kara za stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorcach umów kredytów denominowanych we franku szwajcarskim lub euro, które nieprecyzyjnie określały wysokość kursów walut obcych i możliwości ich zmiany. Taki stan prawny bardzo sprzyja frankowiczom.

Unieważniony Deutsche Bank kredyt hipoteczny – opłaty dokonane nie dawniej niż 10 lat wstecz zostaną zwrócone frankowiczom 

Frankowicz ze społeczności ŻBK w wyniku wniesienia pozwu uzyskuje unieważnienie kredytu Deutsche Bank. Należy podkreślić, że teoria dwóch kondykcji  jest najbardziej prawdopodobnym skutkiem uznania (stwierdzenia) umowy kredytowej za nieważną od samego początku jej zawarcia – ex ante. Jak widać bez znaczenia była tu uchwała Izby Cywilnej SN, gdyż kluczowe jest orzecznictwo TSUE. Obecne orzecznictwo sądów powszechnych skłania się ku uznawaniu umów frankowych za nieważne. W dodatku pod wpływem bardzo ważnego orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. (sygn. III CZP 11/20) umowy są unieważniane zgodnie z zasadą dwóch kondykcji. Oznacza to, że nie tylko umowa kredytu będzie uznana za nieważną, saldo kredytu spadnie do zera i bank wypisze się z hipoteki kredytowanej nieruchomości. Dodatkowo kredytobiorca odzyska wszystkie wpłacone raty kredytu oraz inne wniesione opłaty, o ile od momentu ich uiszczenia nie minęło więcej niż 10 lat. Nie przedawnia się całe roszczenie, tylko raty ponad 10 lat wstecz od dnia złożenia pozwu. Co miesiąc przedawnia się więc bezpowrotnie jedna rata.

Umowa kredytowa Deutsche Bank – rekordowa wygrana frankowicza (sygn. akt VI C 1848/19)

Warto przypomnieć dotychczasowy rekord, który padł na ławach sądowych w sprawach frankowych. Ten spektakularny sukces, oczywiście, należy do członka społeczności Życie Bez Kredytu. Frankowicz prawomocnym wyrokiem osiągnął łączną korzyść w wysokości aż 4 550 000 zł. Decyzją sądu Deutsche Bank został zobowiązany do zwrotu całości kwot dochodzonych pozwem, czyli ponad 18 000 CHF wraz z odsetkami, a także kosztami zastępstwa procesowego. Saldo kredytu spadło z 2 097 779 zł do zera. Pozostałe kwoty 330 000 zł i 500 000 CHF są już dochodzone w drodze egzekucji (zgodnie z obraną strategią). Sąd unieważnił kredyt z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji.

Sąd Rejonowy uznał niniejszą umowę kredytu jako bezwzględnie nieważną. W uzasadnieniu wyroku sędzia stwierdził, że umowa nie spełnia wymogów prawa bankowego (artykułu 69 ustawy 1 i ustawy 2) stawianymi przed umowami kredytowymi. W ocenie sądu w przedmiotowej sprawie mechanizm wypłaty kwoty kredytu, czyli mechanizm przekazywania określonych środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy, był określony w sposób niezgodny z celem, z którym kredyt został udzielony. 

Jeżeli kredytobiorca wnioskuje do instytucji finansującej i występuje do banku z wnioskiem udzielenia kredytu o określonej kwocie, to powinien mieć możliwość, a także pewność, że tę kwotę otrzyma, że taka kwota zostanie mu wypłacona – mówił Sędzia SR Szymon Łukasiewicz. – Jednak w niniejszej sprawie to założenie nie zostało spełnione. Na skutek zastosowania klauzul waloryzacyjnych kredytobiorca w dacie zawarcia umowy kredytu w istocie nie wie, jaka kwota zostanie mu pozostawiona do dyspozycji. (…). W efekcie kredytobiorca mógł otrzymać kwotę zarówno wyższą, jak i niższą, od kwoty, o której przyznanie do banku wnioskował. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Kredytobiorca wnioskował o udzielnie kredytu w kwocie o ponad 200 000 zł wyższej niż kwota ostatecznie otrzymana do dyspozycji kredytobiorcy. W ocenie sądu takie sformułowanie mechanizmu wypłacenia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy skutkuje niezgodnością umowy kredytu z założeniami określonymi na podstawie przepisów prawa bankowego artykułu 69 – kontynuował.

Więcej szczegółów o niniejszym wyroku można przeczytać w artykule: Rekordowa wygrana Frankowicza z DB w Polsce – 4 550 000 zł!!!

Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu vs Deutsche Bank – przykładowe wyroki

Sąd Okręgowy Warszawa sygn. akt IV C 1012/19 wyrok z dnia 09.09.2021 r.

Korzyści frankowicza:

– Sąd ustalił nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. 

– Zasądzona kwota ponad 571 425 PLN

– odsetki ustawowe za opóźnienie 13 417 PLN zwrot kosztów. 

Saldo kredytu spadło do zera i bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku. 

Łączna korzyść ponad 1,2 mln zł

 
Sąd Okręgowy Warszawa sygn. akt I C 528/17 wyrok z dnia 22.04.2021 r.
 

Korzyści frankowicza:

– Sąd ustalił nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. 

– Saldo kredytu spadło z około 800.000 zł do zera

– Kredytobiorcy otrzymają w całości koszty postępowania sądowego. 

– Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki.

Sąd Okręgowy Warszawa sygn. akt II C 840/18 wyrok z dnia 25.02.2021 r.

Korzyści frankowicza:

– Sąd ustalił nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

– zasądzono od banku 5701,17 PLN i 5772,66 CHF.

– Saldo kredytu spadło z 222.577 PLN do zera.

– Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki.

Wyrok zaoczny – Sąd Okręgowy w Warszawie w wydziale III Cywilnym wyrok z dnia 09.02.2021 r.

 

Korzyści frankowicza:

– Bank zwróci powodowi kwoty w wysokości 93.433,85 zł oraz 45.929,67 CHF 

– Zwycięstwo na zasadzie teorii dwóch kondykcji

– Zwrot kosztów procesu 11.817 zł

– Nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga (sygn. akt II C 840/18) wyrok z dnia 25.02.2021 r.

Korzyści frankowicza:

– Ustalenie nieważności umowy kredytu;

– Bank zwróci powodowi kwoty w wysokości 5 701,17 PLN i 5 772,66 CHF;

– Saldo kredytu spadło z 222 577 PLN do zera;

– Bank został zobowiązany do wypisania się z hipoteki kredytowanej nieruchomości. 

Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt II C 457/19) wyrok z dnia 29.01.2021 r.

Korzyści frankowicza:

– Ustalenie nieważności umowy kredytu;

– Bank zwróci powodowi kwoty w wysokości 11 817 PLN i 59 890,25 CHF;

– Saldo kredytu spadło z ok 360 000 zł do zera;

– Bank został zobowiązany do wypisania się z hipoteki kredytowanej nieruchomości. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (sygn. akt VI C 168/20) wyrok z dnia 27.11.2020 r.

Korzyści frankowicza:

– Ustalenie nieważności umowy kredytu na podstawie teorii dwóch kondykcji;

– Łączna korzyść to ponad 3 000 000 PLN;

– Saldo kredytu spadło do zera;

– Bank został zobowiązany do wypisania się z hipoteki kredytowanej nieruchomości. 

Sąd okręgowy w Warszawie (sygn. akt I C 1089/18) wyrok z dnia 16.07.2020 r.

Korzyści frankowicza:

– Ustalenie nieważności umowy kredytu na podstawie teorii dwóch kondykcji;

– Bank zwróci powodowi kwoty w wysokości 325 834,49 PLN oraz 52 712,24 CHF wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego (11 834PLN), łącznie ok. 550 000 PLN;

– Saldo kredytu spadło z 786 995 PLN do zera;

– Łączna korzyść to ponad 1 336 000 zł;

– Bank został zobowiązany do wypisania się z hipoteki kredytowanej nieruchomości. 

DB kredyty hipoteczne – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Kolejne wyroki w sprawie umów kredytowych waloryzowanych do CHF z całą pewnością będą dla frankowiczów tak samo dobre albo jeszcze lepsze. Bowiem zgodnie z wydanym wyrokiem SN z dnia 16 lutego 2021 r. unieważnienie umowy powinno odbyć się z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji. Pokłosie tej decyzji Sądu Najwyższego ujawnia się w ostatnich orzeczeniach sądów powszechnych. Sędzia, który dotychczas był orędownikiem teorii salda, pierwszy raz wydał wyrok na zasadzie dwóch kondycji, a do tego od razu z nakazem zapłaty. 

22 marca 2021 r. sąd unieważnił umowę Deutsche Bank członka społeczności ŻBK już po dwóch miesiącach od złożenia pozwu (sygn. akt XXV C 988/21). 

Korzyści frankowicza:

– Ustalenie nieważności umowy kredytu na podstawie teorii dwóch kondykcji;

– Zwrot kwoty 773 331,69 PLN;

– Zwrot ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

– Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 8 234 PLN

Deutsche Bank nie złożył apelacji – unieważnienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (sygn. akt VI C 2162/19)

Sądy powszechne również coraz chętniej opowiadają się po stronie frankowiczów w sprawach o unieważnienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Klauzule w umowach kredytu DB dot. UBWW są abuzywne. Przykład stanowi sukces sądowy jednego z członków społeczności Życie Bez Kredytu. W sprawie o sygn. akt VI C 2162/19 wymiar sprawiedliwości nakazał bankowi zwrot sumy zapłaconych składek z tytułu UNWW, co oznaczało korzyść dla naszego klienta w wysokości 18 000 zł. Sąd w niniejszej sprawie orzekł, co następuje:

Strona powodowa wystąpiła w niniejszej sprawie w charakterze konsumenta. W niniejszym postępowaniu, sąd bada czy powód występował w analizowanym stosunku umownym w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c.

Materiał dowodowy zebrany w postępowaniu pozwolił ustalić, że tak właśnie było.

Powodowie nie mieli żadnego wpływu na treść umowy w części dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Pozwany, na którym zgodnie z art. 385[1] § 4 k.c. spoczywał ciężar dowodu, że postanowienie dotyczące ww. ubezpieczenia zostało uzgodnione indywidualnie, nie przedstawił żadnych środków dowodowych, które potwierdzałyby ten fakt. 

Ukształtowane we wskazany powyżej sposób prawa i obowiązki stron umowy rażąco naruszają interesy konsumenta [doprowadzają do znaczącej nierównowagi wynikających z umowy, praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta].

Kolejne zastrzeżenie Sądu, świadczące o nieuczciwości omawianego ubezpieczenia, dotyczy końcowej części zapisu z pkt 5.5.5. Regulaminu. Bank w bardzo enigmatyczny sposób wskazuje, że może nastąpić sytuacja w której konieczność stosowania ww. ubezpieczenia zakończy się szybciej niż po upływie kolejnych 60-miesięcznych okresów. Jednakże, bank w żadnym miejscu umowy i Regulaminu nie usiłuje nawet wyjaśnić kredytobiorcy jak ma on ustalić, wyliczyć, dowiedzieć się że zapłacił składkę obejmująca okres dłuższy ubezpieczenia niż jest to konieczne. Po drugie, bank na kredytobiorcę przerzuca obowiązek zażądania zwrotu niesłusznie nadpłaconej kwoty składki na ww. ubezpieczenie. Innymi słowy, kredytobiorca ma w bliżej nieokreślonym trybie sam posiąść wiedzę że zapłacił więcej niż powinien, a następnie jeśli w ogóle mu się uda dojść do takiej konkluzji, to musi dodatkowo zażądać od banku zwrotu nadpłaconej kwoty. Bank ze swojej strony nie musi w takiej sytuacji podejmować żadnych działań. Takie sformułowanie zapisu dot. instytucji ubezpieczenia Brakującej Minimalnego Wkładu Własnego jest w sposób oczywisty nieuczciwe [abuzywne].

Dodatkowo podnieść trzeba, że korzyść z ubezpieczenia Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego była jednostronna. Tylko bowiem pozwany korzystał z ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy, nie ponosząc jednocześnie żadnych kosztów z tego tytułu. Pozwany nie ponosił żadnego ryzyka, zapewniając sobie pewność odzyskania kredytu w ubezpieczonym zakresie oraz zysk, podczas gdy cały koszt tego zabezpieczenia, jak również odpowiedzialność względem ubezpieczyciela tytułem regresu, obciążały stronę powodową. 

Dołącz do dedykowanej grupy na facebooku – Frankowicze ŻBK pozywamy #DeutscheBank #BgżBnpParibas #Fortis

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy