Blog Frankowicza

Frankowiczu, unieważnij kredyt zaciągnięty w mBanku i przestań spłacać raty!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Frankowiczu, unieważnij kredyt zaciągnięty w mBanku i przestań spłacać raty!

mBank, który udzielił hipotecznego kredytu „frankowego”, można skutecznie pozwać i odzyskać nadpłacone raty kredytu – dowodzą tego wyroki w sprawach wygranych przez członków społeczności Życie Bez Kredytu! W umowie o kredyt we frankach zawartej z mBankiem znajdują się klauzule abuzywne i wobec polskiego prawa powinna być ona uznana za nieważną. Poniżej prezentujemy nasze sukcesy w walce z mBankiem.

#61 Wyrok z dnia 07 grudnia 2021 r., Sygn. akt I ACa 197/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie, wygrana z mBank

Korzyści frankowicza:

– Sąd PRAWOMOCNIE unieważnił umowę na zasadzie teorii dwóch kondykcji

– Zasądzona kwota 236.051,28 zł, a dalsze kwoty będą rozliczone korzystając z powagi rzeczy osądzonej

Zwrot wszystkich kosztów sądowych za I i II instancję.

– Już teraz saldo kredytu spada z ok 400.000 zł do zera

– Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

Łączna korzyść ponad 650.000 zł

#60 Wyrok z dnia 07 grudnia 2021 r., Sygn. akt I ACa 398/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie, wygrana z mBank

Korzyści frankowicza:

– Sąd PRAWOMOCNIE unieważnił umowę #mBank

– Zasądzona kwota 73.285,69 zł, a dalsze kwoty w CHF będą rozliczone korzystając z powagi rzeczy osądzonej

Już teraz saldo kredytu spada z ok 350.000 zł do zera.

– Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

Łączna korzyść ponad 420.000 zł

 

#50 Wyrok z dnia 17 listopada 2021 r., sygn. akt I ACa 667/19, Sąd Apelacyjny w Warszawie, wygrana z mBank

Korzyści frankowicza:

– sąd zasądził wraz z odsetkami ponad 125.000 zł

– wszystkie koszty sądowe, tj. za I instancję to 6.417 zł oraz za II 5.050 zł

– saldo kredytu spada z 110.000 zł do zera

– łączna korzyść ponad 240.000 zł i bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

– zarzut zatrzymania banku został oddalony


Wyrok z 8 listopada 2021 r., sygn. V ACa 334/20, Sąd Apelacyjny w Warszawie; umowa kredytowa mBanku unieważniona na zasadzie teorii dwóch kondykcji

Korzyści frankowicza:

– Zwrot wszystkich wpłat 92.429,91 zł i 39.178,31 CHF zarówno w PLN jak i w CHF

– Zasądzone od mBanku wszystkie koszty postępowania sądowego

Saldo kredytu spadło z ok 400.000 zł do zera

– saldo kredytu spadło do zera;

– Łączna korzyść ponad 700.000 zł

 

Wyrok z 19 października 2021 r., sygn. XXVIII C 2965/21, Sąd Okręgowy Warszawa; umowa kredytowa mBanku unieważniona na zasadzie teorii dwóch kondykcji

Korzyści frankowicza:

– Zasądzona kwota wraz z odsetkami ponad 500.000 zł

– Wyzerowanie salda kredytu z 500.000 zł do zera

Bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

– Zwrot wszystkich kosztów postępowania

– Łączna korzyść ponad 1.000.000 zł ( 1 mln zł)

 
 

Wyrok z 13 września 2021 r., sygn. II C 1405/18, Sąd Okręgowy dla Warszawa Praga; umowa kredytowa mBanku unieważniona na zasadzie teorii dwóch kondykcji

Korzyści frankowicza:

– umowa została unieważniona z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji;

– wygrana i odzyskanie wszystkich kwot dochodzonych w pozwie, zarówno w PLN 98.000 i CHF 26.000 oraz odsetki za opóźnienie

15000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i biegłego

– saldo kredytu spadło do zera;

– po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.


Wyrok z 17 sierpnia 2021 r., sygn. akt I C 202/19, Sąd Rejonowy w Warszawie. Umowa kredytowa zawarta z mBankiem zawiera klauzule niedozwolone

Wyrok z 29 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 749/18, Sąd Okręgowy w Warszawie Umowa kredytowa mBanku unieważniona na zasadzie teorii dwóch kondykcji

Korzyści frankowicza:

– umowa została unieważniona z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji;

– wygrana i odzyskanie wszystkich kwot dochodzonych w pozwie, zarówno w PLN, jak i w CHF, oraz wypłata odsetek ustawowych za opóźnienie – łącznie to ponad 1 mln zł;

– saldo kredytu spadło do zera;

– po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Wyrok z 24 czerwca2021 r., sygn. akt I C 4618/18, Sąd Okręgowy w Warszawie Umowa kredytowa mBanku jest nieważna

Korzyści frankowicza:

– umowa została unieważniona z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji;

– wygrana i odzyskanie ponad 70 000 zł (wraz z odsetkami);

– saldo kredytu spadło z 300 000 zł do zera;

– po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Łączna suma korzyści: około 370 000 zł!!!

 

Wyrok z 21 maja 2021 r., sygn. akt XXVIII 1280/21, Sąd Okręgowy w Warszawie Umowa kredytowa zawarta z mBankiem zawiera klauzule niedozwolone

Korzyści frankowicza:

– umowa została unieważniona z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji;

– pozywający otrzymał zwrot wszystkich kwot dochodzonych w powództwie wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu;

– saldo kredytu spadło do zera;

– po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Wyrok z 23 grudnia 2020 r., sygn. akt I C 695/18, Sąd Okręgowy w Warszawie Frankowicze, którzy zawarli umowę z mBankiem, nie muszą już spłacać kredytu!

Korzyści frankowicza:

– umowa została unieważniona z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji;

– pozywający odzyskał całą kwotę dochodzoną roszczeniem, tj. łącznie ponad 600 000 zł (202 000 zł oraz 88 000 CHF, zostały także zasądzone odsetki ustawowe);

– zwrot kosztów procesu;

– saldo kredytu spadło z 500 000 zł do zera;

– wcześniej sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie frankowicza – przez wiele miesięcy przed zapadnięciem wyroku kredytobiorca nie musiał spłacać rat kredytu;

– po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Łączna suma korzyści: ponad 1 100 000 zł!!!

Najważniejsze i najciekawsze fragmenty uzasadnienia to: 

Wskazać należy, iż w niniejszej sprawie bezsporne pomiędzy stronami było zawarcie analizowanej umowy kredytu oraz kolejnych następujących po niej aneksów. (…) Niewątpliwie jednak osią sporu była w niniejszym postępowaniu sama treść zawartej umowy, a konkretnie postanowienia umowy odnoszące się bezpośrednio do procesu indeksacji/waloryzacji kwoty kredytu, wyrażonego w złotówkach, do waluty obcej, tj. do franka szwajcarskiego (CHF).

Zasadniczą podstawą rozstrzygnięcia sądu było skuteczne podniesienie przez stronę powodową zarzutu nieważności umowy. Umowę należało uznać za nieważną z uwagi na określenie w umowie wysokości świadczenia kredytobiorcy w sposób naruszający granice swobody umów.

Zastosowana w umowie konstrukcja indeksacji obarczona była wadą, która również zdaniem sądu ostatecznie dyskwalifikowała umowę i doprowadziła do jej nieważności.

Stan faktyczny w sprawie nie pozwala na przyjęcie, że powód uzgodnił z pozwanym jakiekolwiek postanowienia umowy, a w szczególności te będące przedmiotem sporu w sprawie.

W ocenie Sądu w okolicznościach niniejszej sprawy uznać należy, że postanowienia przedmiotowej umowy kredytowej, w zakresie, w jakim przewidują przeliczanie należności kredytowych według kursów ustalonych w tabeli sporządzanej przez Bank, kształtują prawa i obowiązki powoda – konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Wyrok z 2 października 2020 r., sygn. akt II C 1546/18, Sąd Okręgowy w Warszawie Spłata kredytu we frankach zaciągniętego w mBanku nie musi być już Twoim obowiązkiem

Korzyści frankowicza:

– umowa kredytu została unieważniona;

– saldo kredytu spadło z 822 977 zł do zera;

– wcześniej sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie frankowicza – przez wiele miesięcy przed zapadnięciem wyroku kredytobiorca nie musiał płacić rat kredytu;

– bank został wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że opisana w pozwie umowa jest nieważna, gdyż istniały w niej abuzywne postanowienia pozwalające pozwanemu bankowi na swobodne kształtowanie wysokości świadczenia należnego od powodów.

Tak ukształtowana umowa jest sprzeczna z art. 353(1) kc, naruszając naturę zobowiązania, a przez to nieważna z mocy art. 58 § 1 kc (por. wyrok SA w Warszawie w sprawie pozwanego banku V ACa 567/18).

Do nieważności prowadzi również brak możliwości trwania umowy po usunięciu z niej niedozwolonych postanowień. W obecnym stanie orzecznictwa nie może być wątpliwości co do abuzywności tego rodzaju postanowień umownych (por. wyrok TSUE w sprawie C-260/18 oraz wyroki SN w sprawach HI CSK 159/18 oraz I CSK 242/18). 

Po ich usunięciu pozostają elementy niezbędne dla trwania umowy kredytu – w szczególności wysokość odsetek zastrzeżonych według stawki LIBOR. Jednakże w ocenie Sądu taka umowa nie może być wykonywana ze względu na zakaz stosowania tego wskaźnika do wierzytelności wyrażonych w PLN.

Wyrok z 21 lipca2020 r., sygn. akt I C 1202/19, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Unieważnienie kredytu zaciągniętego w mBanku

Korzyści frankowicza:

– umowa kredytu została unieważniona;

– sąd zasądził na rzecz pozywającego niemal 90 000 zł (wraz z odsetkami i kosztami procesu); z uwagi na strategię procesową roszczenie było ograniczone do 75 000 zł, pozostałe kwoty będą dochodzone w drodze egzekucji;

– saldo kredytu spadło z 511 776 zł do zera;

– bank został wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Łączna suma korzyści to ponad 600 000 zł, a dodatkowe 300 000 zł będzie dochodzone w drodze egzekucji.

 

Wyrok z 9 lipca2020 r., sygn. akt II C 558/18, Sąd Okręgowy w Warszawie
Wysokość kapitału kredytu była jednostronnie ustalona przez mBank

Korzyści frankowicza:

– umowa kredytu została unieważniona;

– wygrana i odzyskanie 62 612,32 CHF, czyli – wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego – ponad 280 000 zł;

– saldo kredytu spadło z 629 698 zł do zera;

– bank został wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Łączna suma korzyści to ponad 909 698 zł!!!

Najważniejsze fragmenty pisemnego uzasadnienia wyroku:

Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. jest kategorią obiektywną, czyli istniejącą rzeczywiście, a nie tylko hipotetycznie (np. w subiektywnym odczuciu strony).

Wyrok uwzględniający powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ma charakter deklaratoryjny (wyrok SN z 9.02.2012 r., III CSK 181/11; wyrok SN z 14.03.2012 r., II CSK 252/1; wyrok SN z 19.09.2013 r., I CSK 727/1).

Brak określenia w umowie głównych świadczeń umowy, zdaniem Sądu, prowadzi do stwierdzenia, że umowa jest w całości nieważna. Zarówno indeksacja, jak i odesłanie do tabel kursowych stanowią przedmiot główny umowy, przy czym nie zostały one sformułowane jednoznacznie (brak wskazania zasad ustalania kursów, brak rzetelnej informacji o ryzyku walutowym przy jednoczesnym wykreowaniu poprzez indeksację takiego ryzyka oraz rodzaje kursów prowadzące do dalszych niejednoznaczności).

Zobowiązanie powódki ustalane było w walucie CHF, która w okresie spłaty kredytu była podstawą określania wysokości kapitału pozostałego do spłaty oraz odsetek. Oznacza to, że nie tylko wysokość kapitału kredytu była jednostronnie ustalona przez pozwanego, lecz w każdym okresie trwania kredytu mBank S.A. naliczał dodatkowo odsetki od kapitału powstałego w wyniku zastosowania dowolnie ustalonego kursu CHF.

Zdaniem Sądu sprzeczność treści takiej umowy wynika z art. 3511 k.c. i art. 69 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe, a w konsekwencji w świetle art. 58 § 1 k.c. umowa ta jest nieważna (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III CSK 206/10, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt IV CSK 585/13). Sąd Najwyższy wskazał, że warunkiem powstania ważnego zobowiązania, którego treścią jest obowiązek spełnienia świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela, jest dokładne określenie treści tego świadczenia albo przesłanek pozwalających na jego dokładne określenie.

Wyrok z 6 lipca 2020 r., sygn. akt II C 146/18, Sąd Okręgowy w Warszawie
Umowa o kredyt zawarta z mBankiem jest nieważna, gdyż nie zawiera określenia głównych świadczeń umowy

Korzyści frankowicza:

– umowa została unieważniona;

pozywający otrzymał zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 12 817 zł; 

– saldo kredytu spadło z 1 009 328 zł do zera;

– bank został wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Najważniejsze fragmenty pisemnego uzasadnienia wyroku:

Brak określenia w umowie głównych świadczeń umowy, zdaniem Sądu, prowadzi do stwierdzenia, że umowa jest w całości nieważna.

art. 66 k.c. wynika, że zawarcie umowy wiąże się ze złożeniem oświadczenia zawierającego istotne postanowienia umowy, zaś usunięcie waloryzacji, która określa główny przedmiot umowy kredytu indeksowanego ze stawką LIBOR, jest równoznaczne z usunięciem istotnego postanowienia umowy.

W świetle wyżej wskazanej normy bank mógł zatem czerpać zysk z umowy kredytu wyłącznie w postaci odsetek oraz prowizji. Natomiast bank w umowie zastrzegł na swoją rzecz dodatkowy zysk w postaci marży na kursie, który bank uzyskiwał poprzez dokonywanie przeliczeń waluty w oparciu o dowolnie ustalany przez siebie (…) kurs waluty.

Pozwany bank mógł bowiem dowolnie kształtować wysokość zobowiązania powoda według postanowień umowy i wyłącznie od jego woli zależała wysokość tych świadczeń.

Wyrok z 3 czerwca 2020 r., sygn. akt II C 524/17, Sąd Okręgowy w Warszawie Umowa o kredyt zawarta z mBankiem jest sprzeczna z ustawą Prawo bankowe

Korzyści frankowicza:

– umowa kredytu została unieważniona;

wygrana i odzyskanie ponad 1800 000 zł;

– saldo kredytu spadło 982 328 do zera;

– bank został wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Łączna suma korzyści to ponad 1 160 000 zł!!!

Najciekawsze fragmenty pisemnego wyroku:

Na podstawie stanu faktycznego ustalonego przez Sąd, a w szczególności na podstawie treści umowy kredytu, stwierdzić należy, iż strony nie umówiły się co do głównych świadczeń umowy. Brak określenia w umowie głównych świadczeń umowy, zdaniem Sądu, prowadzi do stwierdzenia, że umowa jest w całości nieważna. Zarówno indeksacja, jak i odesłanie do tabel kursowych stanowią przedmiot główny umowy, przy czym nie zostały one sformułowane jednoznacznie (brak wskazania zasad ustalania kursów, brak rzetelnej informacji o ryzyku walutowym przy jednoczesnym wykreowaniu poprzez indeksację takiego ryzyka oraz rodzaje kursów prowadzące do dalszych niejednoznaczności).

Zobowiązanie powodów ustalane było przez bank w walucie CHF, która w okresie spłaty kredytu była podstawą określania wysokości kapitału pozostałego do spłaty oraz odsetek. Oznacza to, że nie tylko wysokość kapitału kredytu była jednostronnie ustalona przez pozwanego, lecz w każdym okresie trwania kredytu (…) S.A. naliczał dodatkowo odsetki od kapitału powstałego w wyniku zastosowania dowolnie ustalonego kursu CHF.

W tym miejscu wskazać należy na sprzeczność przedmiotowej umowy z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe w brzmieniu z dnia zawarcia umowy, który jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, a więc jego naruszenie powinno również skutkować stwierdzeniem nieważności umowy.

Wyrok z 9 stycznia 2020 r., sygn. akt II C 352/18, Sąd Okręgowy w Warszawie Frankowicze, którzy zawarli umowy z mBankiem, mogą unieważnić kredyt waloryzowany do CHF

Korzyści frankowicza:

– umowa została unieważniona z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji;

– wygrana i odzyskanie około 100 000 zł i 40 000 CHF (oraz wypłata odsetek);

– zwrot wszystkich kosztów procesu;

– saldo kredytu spadło do zera;

– wykreślenie banku z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Najciekawsze fragmenty pisemnego wyroku:

Na podstawie stanu faktycznego ustalonego przez Sąd, a w szczególności na podstawie treści umowy kredytu, stwierdzić należy, iż strony nie umówiły się co do głównych świadczeń umowy. Zarówno indeksacja, jak i odesłanie do tabel kursowych stanowią przedmiot główny umowy, przy czym nie zostały one sformułowane jednoznacznie (brak wskazania zasad ustalania kursów, brak rzetelnej informacji o ryzyku walutowym przy jednoczesnym wykreowaniu poprzez indeksację takiego ryzyka oraz rodzaje kursów prowadzące do dalszych niejednoznaczności). Brak określenia w umowie głównych świadczeń umowy, zdaniem Sądu, prowadzi do stwierdzenia, że umowa jest w całości nieważna.

art. 66 k.c. wynika, że zawarcie umowy wiąże się ze złożeniem oświadczenia zawierającego istotne postanowienia umowy, zaś usunięcie waloryzacji, która określa główny przedmiot umowy kredytu indeksowanego ze stawką Libor, jest równoznaczne z usunięciem istotnego postanowienia umowy.

Zatem strony nie określiły w umowie wzajemnych głównych świadczeń stron, a taka sytuacja jest sprzeczna z naturą stosunku umowy, której istotą jest uzgodnienie jej postanowień przez strony (art. 353 1 k.c.). Konstrukcja przyjęta przez bank we wzorcu umownym jedynie stwarzała pozory uzgodnienia z powodami istotnych warunków umowy. Podkreślić przy tym należy, że nawet bank przy zawarciu umowy nie znał jej dokładnych warunków, a tym samym nie znał jej treści. Bank nie posiadał bowiem żadnego sprecyzowanego mechanizmu ustalania marży doliczanej do kursu bazowego. W umowie nie zostały ponadto określone zasady spłaty kredytu. Umowa nie precyzowała bowiem, w jaki sposób bank będzie ustalał kursy w tabelach, które miały mieć zastosowanie do dokonywanych przez powodów spłat w walucie PLN. Kursy te w świetle umowy mogły być ustalane przez pozwanego w sposób dowolny. Przyjmując zatem, że klauzula waloryzacyjna określała główne świadczenia stron, przedmiotowa umowa nie została nigdy skutecznie zawarta.

Wyrok z 15 lipca 2021 r., sygn. akt I C 530/18, Sąd Okręgowy w Warszawie Frankowicze, którzy zawarli umowy z mBankiem, mogą unieważnić kredyt waloryzowany do CHF

Korzyści frankowicza:

– umowa została unieważniona z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji;

– wygrana i 97.406,03 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie, a także całość kosztów procesowych. ;

– saldo kredytu spadło do zera;

– wykreślenie banku z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy