Blog Frankowicza

Czy Twoje dziecko będzie frankowiczem? Dziedziczenie kredytów frankowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Czy Twoje dziecko będzie frankowiczem? Dziedziczenie kredytów frankowych

Część frankowiczów, mimo niezwykle sprzyjającej sytuacji prawnej, nadal nie podjęła decyzji o pozwaniu banku i uwolnieniu się od toksycznej umowy. Przyczyn takiego zachowania może być wiele, począwszy od obawy (skądinąd zupełnie nieuzasadnionej) przed niepowodzeniem w sądzie, poprzez nadzieję, że problem „rozwiąże się sam” i bank wystąpi z propozycją ugody. Niezależnie od powodu wstrzymywania się z próbą poprawy własnej sytuacji finansowej, należy pamiętać, że nasze decyzje mają wpływ na naszych najbliższych, w tym na nasze dzieci i wnuki. Bowiem w sytuacji, gdy nie zdążymy spłacić zadłużenia w banku, dziedziczenie długu przechodzi na naszą rodzinę.

Dziedziczenie wierzytelności. Kto dziedziczy kredyt?

Prawo spadkowe w Polsce jest regulowane przez Księgę IV Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 922 § 1. k.c. prawa oraz obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Oznacza to, że przedmiotem dziedziczenia nie są tylko i wyłącznie aktywa, czyli majątek, lecz również pasywa, a więc niespłacone długi. Powołanie do spadku, czyli dziedzicznie, może odbywać się na podstawie testamentu, o ile został przedśmiertnie sporządzony. Jeżeli zmarły nie sporządził testamentu, to całość spadku następuje zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. Momentem otwarcia spadku jest śmierć spadkodawcy. Wówczas spadkobierca nabywa prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy. Wyjątek od tej ogólnej zasady jest opisany w art. 922 § 2 k.c., zgodnie z którym, do spadku nie należą prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Niemniej kredyt po zmarłej osobie ma charakter majątkowy, czyli po śmierci kredytobiorcy dług przechodzi na spadkobierców. Należy również pamiętać, że spadkobierca, od momentu dowiedzenia się o swoim tytule powołania do spadku, ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia, w którym określi, czy spadek po spadkodawcy odrzuca, czy też go przyjmuje, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Śmierć kredytobiorcy a spłata kredytu. Rodzaje przyjęcia spadku

Polskie prawo przewiduje trzy możliwości odniesienia się spadkobiercy do dziedziczonych praw i obowiązków. Spadkobierca może spadek odrzucić, wtedy spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy nie będzie należała do jego obowiązku, jednak nie otrzyma również korzyści wynikających ze spadku, takich jak prawa własności do nieruchomości lub innych przedmiotów wchodzących w skład dziedziczonego majątku. Drugą opcją jest przyjęcie spadku w sposób prosty. Oznacza to, że spadkobierca przyjmuje spadek bez jakichkolwiek ograniczeń, czyli również wszelkie długi spadkowe. Wówczas spadkobierca odpowiada za wszystkie długi zmarłego całym swoim majątkiem. Toteż może okazać się, że straty finansowe wynikające z prawa dziedziczenia przekroczą wartość otrzymanego w spadku majątku. Trzecią możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe.

Kredyt hipoteczny a spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie są pewne, czy spadkodawca nie pozostawił niespłaconych należności wobec wierzycieli lub wiedzą, że pewne długi mogą się w spadku pojawić, jednak nie mają wystarczających informacji, aby te długi oszacować. Przyjęcie spadku w ten sposób pozwoli ograniczyć odpowiedzialność za długi po spadkodawcy do wartości ustalonego w inwentarzu stanu spadku. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie zasady ograniczenia odpowiedzialności z tytułu dobrodziejstwa inwentarza może być problematyczne w przypadku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Zgodnie z art. 74 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: Wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego. Oznacza to, że jeżeli masa spadkowa będzie zawierała jeszcze inne składniki majątkowe poza nieruchomością obciążoną hipoteką banku, to może dojść do sytuacji, w której spadkobierca nie tylko nie odziedziczy nieruchomości, ale również będzie winny wierzycielowi pewną kwotę z pozostałej masy spadkowej. Nie trudno o taką sytuację w przypadku kredytów frankowych, gdzie saldo zadłużenia często przekracza wartość rynkową nieruchomości.

Co z kredytem we frankach? Dziedziczenie kredytu hipotecznego – jak
zabezpieczyć nasze dzieci?

Co prawda w większości przypadków kredyty we frankach zabezpieczone są polisą na wypadek śmierci kredytobiorcy. Nadal jednak może dojść do sytuacji, w której kwota ubezpieczenia nie będzie w stanie w całości pokryć roszczenia banku. Wówczas toksyczne zadłużenie we franku spadnie na barki naszych najbliższych. Eksperci zapowiadają, że kurs franka będzie z upływem kolejnych lat rósł. Zatem saldo i rata kredytu również będą coraz wyższe. Hipotetycznie nie jest wykluczona możliwość wpadnięcia w tzw. frankowe niewolnictwo, o którym pisaliśmy w artykule: Frankowe niewolnictwo – niepokojące prognozy kursu franka. Istnieje pewne ryzyko polegające na tym, że zadłużenie we franku będzie spłacane jeszcze długo przez nasze dzieci, a być może nawet do końca ich życia. Dlatego, aby zabezpieczyć przyszłość naszych dzieci, warto podjąć aktywne działania, które skutecznie uwolnią rodziny frankowiczów od toksycznego kredytu. Obecnie przy pomocy doświadczonej kancelarii prawnej uzyskanie korzystnego orzeczenia graniczy niemalże z pewnością (obecnie aż 98% wszystkich spraw jest orzekana na korzyść kredytobiorcy). Ponadto pozwanie banku pozwoli odzyskać bardzo duże sumy pieniędzy, które bank bezprawnie pobierał przez lata kredytu. Skontaktuj się z nami już dzisiaj i nie pozwól, aby Twoje dzieci spłacały Twój kredyt!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy