Blog Frankowicza

Czy spłacać wcześniej kredyt we frankach?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
kredyty frankowe
Czy spłacać wcześniej kredyt we frankach?

Wielu frankowiczów zastawia się, czy warto wcześniej spłacać kredyt hipoteczny, aby uwolnić się od ryzyka związanego z kursem franka. Te wątpliwości dzisiaj są szczególnie aktualne ze względu na prognozy ekspertów, które przewidują, że kurs franka będzie z każdym miesiącem coraz wyższy. Czy w obecnej sytuacji wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to optymalne rozwiązanie?

Nadpłata kredytu hipotecznego – czy to się opłaca?

Na ogólne pytanie, czy opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny, odpowiedź brzmi co do zasady – to zależy. Jednak w przypadku aktualnej sytuacji frankowiczów spłata kredytu hipotecznego przed czasem jest zdecydowanie niekorzystnym rozwiązaniem. Istnieją jednak pewne okoliczności, kiedy nadpłaty mogą być korzystne dla posiadaczy kredytów walutowych. Dzieje się tak wtedy, gdy aktualny kurs danej waluty jest niski i przewidujemy jej wzrost w przyszłości. W ten sposób kredytobiorca może zaoszczędzić sporo pieniędzy w stosunku do tego, gdyby spłacał raty zgodnie z harmonogramem kredytu. Choć nadal należy pamiętać, że możliwość wcześniejszej spłaty, czy nadpłaty kredytu prawie zawsze wiąże się z dodatkową prowizją dla banku. Czy zatem frankowicze w ogóle powinni zadawać sobie pytanie: „jak szybciej spłacić kredyt hipoteczny”? Otóż szybsza spłata kredytu hipotecznego przy obecnym wysokim kursie CHF/PLN jest rozwiązaniem, na którym możemy dużo stracić. Nie tylko dlatego, że najprawdopodobniej będziemy musieli i tak zapłacić znaczenie więcej niż początkowo od banku pożyczaliśmy, ale również dlatego, że spłata kredytu hipotecznego przed terminem może w pewnym stopniu skomplikować naszą sprawę w sądzie przeciwko bankowi, jeżeli zamierzamy pozwać bank i odzyskać nienależnie pobierane od nas pieniądze.

Czy można wcześniej spłacić kredyt hipoteczny? Jakie niesie to ze sobą ryzyko w przypadku pozwania banku?

Oczywiście, co do zasady, wcześniejsza spłata rat nie wyłącza możliwości skutecznego wystosowania roszczeń przeciwko bankowi na drodze sądowej, jednak należy mieć na względzie pewne ryzyko płynące w tym zakresie z regulacji kodeksu cywilnego. Bowiem zgodnie z art. 411 kc:

Nie można żądać zwrotu świadczenia:

1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;

(…)

4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

Istnieje zatem ryzyko, że kredytodawca będzie próbował się powołać na powyższy przepis prawny w przypadku sporu sądowego. Oczywiście zasadność powołania się przez bank na art. 411 kodeksu cywilnego bardzo łatwo poddać w wątpliwość.

Po pierwsze w tej sytuacji zachodzi ta okoliczność, że kredytobiorca uiszczał świadczenie w celu uniknięcia przymusu. Przymus na gruncie powyższego artykułu prawnego interpretowany jest bardzo szeroko i obejmuje on wypadki zarówno grożącego przymusu albo przymusowego położenia. Dlatego w niniejszym przypadku spłata zobowiązania wobec banku może być postrzegana jako zapobiegnięcie przymusowi i znalezieniu się w niekorzystnym położeniu. W końcu konsumentowi niespłacającemu rat kredytu grozi wpis do Biura Informacji Kredytowej, co w przyszłości może negatywnie oddziaływać na jego możliwość zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań. Ponadto w takiej sytuacji mógłby zostać poddany procedurze windykacji łącznie z możliwością utraty nieruchomości.

Po drugie przepis ten jest bezskuteczny w sytuacji wykonywania nieważnej czynności prawnej. W większości przypadków umowa o kredyt we franku jest bezskuteczna od samego początku jej zawarcia, bowiem zawiera klauzule abuzywne, po usunięciu których dana umowa nie może już dalej funkcjonować.

Jeżeli chcesz się upewnić, czy Twój kredyt zawiera klauzule abuzywne, zachęcamy do pobrania mapy klauzul niedozwolonych. Pamiętaj jednak, że nie jest to zbiór zamknięty i jeżeli nie odnajdziesz w nim zapisów znajdujących się w Waszej umowie, nie oznacza to, że dana umowa jest zgodna z prawem i nie zawiera zapisów niedozwolonych.

Dlatego jeżeli spłaciłeś już swój kredyt w całości, to nadal możesz skutecznie pozwać bank. Wciąż przysługuje Ci prawo do odzyskania wszystkich nadpłaconych rat i innych niesłusznie pobranych opłat, które uiszczałeś w ciągu ostatnich 10 lat, licząc od daty wniesienia sprawy do sądu.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a zwrot odsetek

Pewną korzyścią przy wcześniejszej spłacie kredytu mieszkaniowego  jest zwrot odsetek. Zgodnie z art. 39 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w sytuacji przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego całkowity jego koszt zostaje pomniejszony.

Art.39 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

Koszt kredytu hipotecznego w przypadku jego spłaty przed terminem

  1. W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
  2. W przypadku spłaty części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Pamiętaj, że odsetki to nie jest jedyny koszt pożyczki od banku. Dlatego konsumentowi w przypadku przedterminowej spłaty kredytu przysługuje również zwrot prowizji. Prawo to wynika z art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim, który brzmi:

  1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
  2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że jeśli już wcześniej spłaciłeś kredyt hipoteczny, a mimo to poniosłeś pełne koszty kredytu, to masz prawo ubiegać się o zwrot od banku proporcjonalnej części poniesionych kosztów, wyliczonej w sposób liniowy. Prawo do zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zostało potwierdzone zarówno przez wyrok TSUE (sprawa C-383/18), jak i stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy z dnia 16 maja 2016 r.

Jak przygotować wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu?

Podanie o wcześniejszą spłatę kredytu należy przekazać bankowi, w którym wziąłeś pożyczkę. Wówczas należy wypełnić odpowiedni formularz, uzupełniając go o nasze podstawowe dane osobowe oraz numer konta bankowego, z którego ma zostać pobrana suma na wcześniejszą spłatę zadłużenia.

We wniosku należy określić, jaką kwotę chcemy przekazać kredytodawcy. Można złożyć wniosek zarówno o całkowitą spłatę kredytu hipotecznego, jaki i tylko o nadpłatę. W przypadku nadpłaty kredytu należy określić, w jakim celu przekazana kwota ma być rozdysponowana. Konsument może nadpłatę przeznaczyć na skrócenie okresu kredytowania lub na zmniejszenie wysokości comiesięcznej raty bez zmiany terminu spłaty.

Przedterminowa spłata kredytu a pozew banku

Jak wspomnieliśmy już na początku niniejszego artykułu, dla posiadaczy kredytów walutowych dobry moment, kiedy warto nadpłacać kredyt hipoteczny, czy też całkowicie spłacić kredyt, jest wtedy, gdy kurs waluty jest niski. Obecna sytuacja na rynku walutowym nie powinna zachęcać frankowiczów do tego typu działań. Kurs CHF jest bardzo wysoki i z całą pewnością przedterminowe spłacenie zobowiązania wobec banku może być opcją bardzo niekorzystną. Znacznie lepszym rozwiązaniem na pozbycie się toksycznego kredytu w szwajcarskiej walucie jest pozew banku. Pamiętaj, że przed złożeniem pozwu, czy już trakcie prowadzenia sporu, w sytuacji określonej przepisami prawa masz prawo do skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych. Ponadto po złożeniu pozwu istnieje możliwość złożenia wniosku do sądu o zabezpieczenie roszczenia, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wiąże się z zupełnie legalnym i zgodnym z prawem zwolnieniem z obowiązku uiszczania comiesięcznych rat aż do ogłoszenia prawomocnego wyroku.

Jeżeli jednak już wcześniej zdecydowałeś się na nadpłatę kredytu, czy też jego spłatę w całości, to nadal można odzyskać niesłusznie pobrane przez bank pieniądze. Roszczenie wobec banku w sytuacji frankowiczów przedawnia się po 10 latach, jeśli więc ostatnia płatność raty kredytu nie nastąpiła wcześniej niż 10 lat temu, to nadal masz szanse odzyskać swoje pieniądze. Należy pamiętać, że obecna sytuacja prawna jest niezwykle sprzyjająca dla kredytobiorców. A z doświadczonym specjalistą i liderem na rynku pomocy dla frankowiczów, jakim jest Życie Bez Kredytu, ryzyko porażki w sądzie jest minimalne. Członkowie naszej społeczności jeszcze ani razu nie przegrali prawomocnym wyrokiem w sądzie!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy