Blog Frankowicza

Banki a zwrot pieniędzy dla frankowiczów. Procedura zwrotu środków po prawomocnym wyroku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Prawomocna wygrana w sporze z bankiem to niewątpliwie powód do świętowania. Należy jednak być świadomym, że korzystne orzeczenie to nie koniec formalności. Sprawy frankowe wymagają domknięcia. W tym zakresie członków społeczności ŻBK wspiera nasz Departament Sukcesu. Na szczęście banki zazwyczaj dość sprawnie wypłacają kredytobiorcom zasądzone pieniądze. Gdyby jednak zaszła sytuacja przeciwna i bank uchylałby się od realizacji postanowień prawomocnego wyroku, to istnieje skuteczna procedura komornicza.
Banki a zwrot pieniędzy dla frankowiczów. Procedura zwrotu środków po prawomocnym wyroku.
  • Prawomocny wyrok uwalniający od ciążącego zobowiązania we frankach jest powodem do ogromnej radości. Po ogłoszeniu prawomocnego wyroku banki powinny niezwłocznie zwrócić pieniądze frankowiczom. W przypadku członków społeczności ŻBK zasądzone sumy są zazwyczaj bardzo szybko wypłacane. Gdyby jednak kredytodawca zaniechał obowiązku wypłaty zasądzonych środków, to kredytobiorcy mogą odzyskać pieniądze w drodze egzekucji komorniczej
  • Procedura zwrotu środków w drodze egzekucji pozwala po uzyskaniu prawomocnego wyroku wystąpić wierzycielowi z wnioskiem egzekucyjnym do komornika, który prowadzi czynności mające na celu odzyskanie pieniędzy od banku
  • Po prawomocnym unieważnieniu kredytu CHF na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K) banki są zobowiązane zwrócić frankowiczowi wszystkie nieprzedawnione raty kredytu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (obecnie 11,25% w skali roku) oraz kosztami sądowymi. Jeśli bank nie zastosuje się do postanowień wyroku i uchyla się od zapłaty, to kredytobiorca może również ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści
  • Departament Sukcesu ŻBK powstał po to, aby przyspieszyć proces egzekucji prawomocnych wyroków członków społeczności ŻBK. Zadaniem tego Departamentu jest udzielenie frankowiczom profesjonalnej pomocy w zakresie odzyskania pieniędzy czy wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej

 

Banki a zwrot pieniędzy dla frankowiczów

Prawomocne unieważnienie umowy o kredyt waloryzowany do franka to upragniony wyrok każdego frankowicza, ponieważ oznacza definitywne rozwiązanie problemy frankowego. Wielu kredytobiorców zastanawia się, jak odzyskać pieniądze od banku po wygraniu sprawy. Otóż w przypadku prawomocnego wyroku banki powinny niezwłocznie zwrócić pieniądze frankowiczom na wskazane konto bankowe, co najczęściej w istocie następuje. Jeżeli bank nie wypłaci pieniędzy, to może być zmuszony do zwrotu zasądzonych środków klientowi w drodze egzekucji komorniczej.

Prawa klienta bankowego. Ile pieniędzy może odzyskać frankowicz?

Klient banku, który uzyskał prawomocny wyrok na swoją korzyść, ma prawo do odzyskania środków w całości zgodnie z decyzją sądu. W przypadku frankowiczów, którzy uzyskali unieważnienie umowy kredytu CHF na zasadzie T2K, banki mają obowiązek zwrócić wszystkie nieprzedawnione raty i inne płatności związane z umową kredytowa uiszczone na rzecz banku . Warto podkreślić, że bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się dopiero z chwilą, kiedy frankowicz powziął wiedzę o nieuczciwości umowy, a nie z momentem uiszczenia danej raty do banku. Dlatego większość kredytobiorców frankowych może odzyskać wszystkie raty wpłacone od samego początku zawarcia umowy kredytowej. Ponadto frankowiczom należą się również odsetki ustawowe za opóźnienie (obecnie 11,25% w skali roku) oraz zwrot kosztów sądowych.

Egzekucja komornicza w sprawach frankowych

Gdy bank nie zastosuje się do prawomocnego wyroku i nie wypłaci zasądzonych środków na konto frankowicza, to można skorzystać z instytucji egzekucji komorniczej. Podstawą prawną egzekucji komorniczej w Polsce jest Kodeks postępowania cywilnego, a dokładniej jego księga III “Postępowanie egzekucyjne”.

Egzekucja komornicza jest procesem, w ramach którego komornik, na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego (np. prawomocny wyrok sądu, notarialne aktu poświadczenia długu), podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie od dłużnika środków pieniężnych lub innych świadczeń. Proces ten może obejmować różne czynności, takie jak zajęcie wynagrodzenia za pracę, blokada rachunków bankowych, licytacja nieruchomości czy zabezpieczenie majątku dłużnika. Wszystkie te działania są podejmowane w granicach prawa i mają na celu zabezpieczenie interesów wierzyciela, jednocześnie respektując prawa dłużnika. Jeśli dłużnik nie jest w stanie spełnić zobowiązania w wymaganym terminie, komornik może podjąć kolejne kroki w celu zaspokojenia wierzyciela w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Jak wygląda egzekucja komornicza, gdy bank nie wypłaci pieniędzy?

Przed przystąpieniem do egzekucji wierzytelności, można wnioskować o zabezpieczenie roszczenia, które ma na celu uniemożliwienie dłużnikowi pozbycia się majątku lub utrudnienia w jego zaspokojeniu. Zatem w teorii można zająć bankowi np. komputery i meble w placówkach. Niemniej najprostszym sposobem jest oczywiście zajęcie przez komornika pieniędzy banku znajdujących się na rachunkach w NBP. Wówczas w ciągu ok. miesiąca należne pieniądze znajdą się już na koncie frankowicza.

Polskie przepisy prawa przewidują odpowiednie zasady związane z zabezpieczeniem wierzytelności. Są one kluczowe, aby uniemożliwić bankowi manipulacje dotyczące zobowiązań z wyroku lub działania na niekorzyść frankowicza. Wierzyciel może zastosować różne mechanizmy zabezpieczające, takie jak blokada rachunku bankowego lub zajęcie majątku banku.

Odszkodowanie od banku dla frankowicza

Jeśli bank nie zastosuje się do postanowień prawomocnego wyroku, to wygrany kredytobiorca może domagać się dodatkowego odszkodowania za utracone korzyści. Oznacza to, że jeżeli bank niezwłocznie nie wypłaci frankowiczowi zasądzonych pieniędzy, to frankowicz ma prawo ubiegać się o dodatkową rekompensatę.

Jeżeli egzekucja prawomocnego wyroku napotyka na przeszkody i utrudnienia z winy banku, to wierzyciel ma prawo złożyć skargę na bank do odpowiednich organów nadzorczych lub regulatorów, które mogą wywierać nacisk na bank w celu przestrzegania postanowień wyroku.

Prawne aspekty zwrotu pieniędzy dla frankowiczów

Zrozumienie prawnych aspektów jest kluczowe dla skutecznego odzyskania środków od banku. Pokrzywdzeni przez banki frankowicze powinni być świadomi swoich uprawnień i obowiązków w trakcie całego procesu. W społeczności ŻBK nasi eksperci sprawują kompleksową opiekę nad frankowiczami od samego początku, tj. od złożenia sprawy do sądu, poprzez prowadzenie sprawy w sądzie i pomoc w egzekucji prawomocnego wyroku oraz odzyskaniu należnych pieniędzy, aż do momentu wygaśnięcia wszelkich potencjalnych roszczeń ze strony banku.

Departament Sukcesu ŻBK powstał po to, aby przyspieszyć proces egzekucji prawomocnej wygranej frankowicza. Nasi eksperci dbają o to, aby należne pieniądze trafiły jak najszybciej na konto członka naszej społeczności. Ponadto pomagamy w procedurze związanej z usunięciem wpisu hipotecznego banku z księgi wieczystej nieruchomości. Czasami zdarza się, że w trakcie procesu sądowego kredytobiorca wciąż spłaca raty i raty te nie zostały zasądzone do zwrotu, ponieważ z przyczyn formalnych nie zostały objęte powództwem. Wówczas Departament Sukcesu podejmuje skuteczne działania ,aby kredytobiorca odzyskał również te pieniądze, które uiszczał w czasie oczekiwania na zakończenie sprawy sądowej.


Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy